Proċedura : 2018/2968(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B8-0568/2018

Testi mressqa :

RC-B8-0568/2018

Dibattiti :

PV 13/12/2018 - 7.2
CRE 13/12/2018 - 7.2

Votazzjonijiet :

PV 13/12/2018 - 9.9

Testi adottati :

P8_TA(2018)0526

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 470kWORD 60k
12.12.2018
PE631.590v01-00}
PE631.591v01-00}
PE631.598v01-00}
PE631.600v01-00}
PE631.601v01-00}
PE631.602v01-00}
PE631.603v01-00} RC1
 
B8-0568/2018}
B8-0569/2018}
B8-0576/2018}
B8-0578/2018}
B8-0579/2018}
B8-0580/2018}
B8-0581/2018} RC1

imressqa skont l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

B8-0568/2018 (Verts/ALE)

B8-0569/2018 (ECR)

B8-0576/2018 (EFDD)

B8-0578/2018 (GUE/NGL)

B8-0579/2018 (S&D)

B8-0580/2018 (ALDE)

B8-0581/2018 (PPE)


dwar l-Eġittu, partikolarment is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (2018/2968(RSP))


Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok f'isem il-Grupp PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri f'isem il-Grupp S&D
Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Raffaele Fitto f'isem il-Grupp ECR
Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä f'isem il-Grupp ALDE
Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Luke Ming Flanagan f'isem il-Grupp GUE/NGL
Jordi Solé, Bodil Valero, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-Eġittu, partikolarment is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (2018/2968(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Eġittu, b'mod partikolari dik tat-8 ta' Frar 2018 dwar l-eżekuzzjonijiet fl-Eġittu(1), dik tal-10 ta' Marzu 2016 dwar l-Eġittu, b'mod partikolari l-każ ta' Giulio Regeni(2), dik tas-17 ta' Diċembru 2015 dwar Ibrahim Halawa, li qed jiffaċċa l-possibiltà tal-piena tal-mewt(3) u dik tal-15 ta' Jannar 2015 dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu(4);

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar il-Piena tal-Mewt, dwar it-Tortura, dwar il-Libertà ta' Espressjoni u dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin tal-UE dwar l-Eġittu ta' Awwissu 2013 u Frar 2014,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Eġittu tal-2001, li daħal fis-seħħ fl-2004, u msaħħaħ permezz tal-Pjan ta' Azzjoni tal-2007; wara li kkunsidra wkoll il-Prijoritajiet tas-Sħubija UE-Eġittu 2017-2020, adottati fil-25 ta' Lulju 2017, id-dikjarazzjoni konġunta maħruġa wara l-laqgħa tal-2017 tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Eġittu, u d-dikjarazzjoni konġunta maħruġa wara l-5 laqgħa tas-Sottokumitat UE-Eġittu dwar Kwistjonijiet Politiċi, id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija f'Jannar 2018,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tal-10 ta' Ottubru 2017 mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ), Federica Mogherini, u s-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Jum Ewropew u Dinji kontra l-Piena tal-Mewt, u d-dikjarazzjoni tat-2 ta' Novembru 2018 mill-kelliem tas-SEAE dwar l-attakk fuq pellegrini Nsara Kopti fl-Eġittu,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tas-26 ta' Jannar 2018 minn esperti tan-NU inklużi Nils Melzer, ir-Rapporteur Speċjali dwar it-tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, li tħeġġeġ lill-awtoritajiet Eġizzjani jwaqqfu l-eżekuzzjonijiet imminenti, id-dikjarazzjoni tal-4 ta' Diċembru 2018 mir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar akkomodazzjoni adegwata, Leilani Farha, u r-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, Michel Forst, u d-dikjarazzjoni tad-9 ta' Settembru 2018 mill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, Michelle Bachelet, li tikkundanna s-sentenzi tal-mewt mogħtija en masse lil 75 persuna,

–  wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tal-Eġittu, b'mod partikolari l-Artikolu 52 (dwar il-projbizzjoni tat-tortura fil-forom u t-tipi kollha), l-Artikolu 73 (dwar il-libertà tal-għaqda) u l-Artikolu 93 (dwar in-natura vinkolanti tad-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem),

–  wara li kkunsidra l-Protokolli 6 u 13 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 2 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji u l-Linji Gwida Afrikani dwar id-Dritt għal Proċess Ġust u Assistenza Legali, li jipprojbixxu proċessi militari ta' persuni ċivili fi kwalunkwe ċirkostanza,

–  wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni ġodda tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, li għandhom l-għan li jqiegħdu l-protezzjoni u s-sorveljanza tad-drittijiet tal-bniedem fil-qalba tal-politiki kollha tal-UE,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti oħra, il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-Karta Għarbija tad-Drittijiet tal-Bniedem, li ġew ratifikati mill-Eġittu,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR), li l-Eġittu hu parti tiegħu, u b'mod partikolari l-Artikoli 14 u 18 tiegħu u t-tieni protokoll fakultattiv dwar il-piena tal-mewt,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-kamra inferjuri tal-Italja, il-Kamra tad-Deputati, li tissospendi r-relazzjonijiet tagħha mal-Parlament Eġizzjan minħabba n-nuqqas ta' progress fl-investigazzjoni tal-mewt tal-istudent Taljan Giulio Regeni,

–  wara li kkunsidra l-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem, fil-livell domestiku kif ukoll reġjonali, tas-sanzjonijiet imposti mill-Arabja Sawdija, l-Eġittu, il-Bahrain u l-Emirati Għarab Magħquda kontra l-Qatar f'Ġunju, u r-rapport dwar l-impatt tal-kriżi tal-Golf fuq id-drittijiet tal-bniedem ippubblikat mill-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem (OHCHR) f'Diċembru 2017,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Gvern Eġizzjan intensifika t-trażżin tiegħu kontra l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, l-attivisti paċifiċi, l-avukati, il-bloggers, il-ġurnalisti, id-difensuri tad-drittijiet tal-ħaddiema u t-trejdjunjonisti, fosthom bl-arrest u l-għajbien ta' bosta minnhom u bl-użu dejjem akbar tal-liġijiet kontra t-terroriżmu u tal-istat ta' emerġenza; billi minn tard f'Ottubru 2018, mill-inqas 40 ħaddiem tad-drittijiet tal-bniedem, avukat u attivist politiku ġew arrestati, u wħud minnhom għebu b'mod sfurzat; billi d-difensuri u l-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa li jiddefendu d-drittijiet ta' persuni LGBTQI fl-Eġittu qed ikomplu jħabbtu wiċċhom ma' diversi forom ta' fastidju mmexxi mill-istat, b'mod partikolari permezz ta' kampanji ta' malafama u prosekuzzjoni ġudizzjarja;

B.  billi l-avukat tad-drittijiet tal-bniedem Ezzat Ghoneim, kap tal-Koordinazzjoni Eġizzjana għad-Drittijiet u l-Libertajiet (ECRF), ilu minn Marzu 2018 miżmum f'detenzjoni ta' qabel il-proċess, fuq akkużi ta' "terroriżmu tad-drittijiet tal-bniedem"; billi għadu mhux magħruf fejn jinsab minn meta qorti ordnat il-ħelsien tiegħu fl-4 ta' Settembru 2018; billi l-avukat tad-drittijiet tal-bniedem Ibrahim Metwally Hegazy, kofundatur tal-Lega tal-Familji tal-Persuni li Għebu, ġie soġġett għal għajbien sfurzat u ttorturat u wara ordnat jinżamm f'detenzjoni preventiva arbitrarja, u għadu qed jinżamm f'reklużjoni; billi ċ-Ċentru El Nadeem ġie mġiegħel jagħlaq fl-2017;

C.  billi d-difensur tad-drittijiet tal-bniedem Amal Fathy ngħatat sentenza ta' sentejn ħabs f'Settembru 2018, fuq akkużi ta' "tixrid ta' aħbarijiet foloz" bl-intenzjoni li tagħmel ħsara lill-istat Eġizzjan u ta' "indeċenza pubblika" wara li ppubblikat vidjo fuq il-midja soċjali li jikkritika l-fatt li l-gvern naqas milli jiġġieled il-vjolenza sesswali; billi s-Sa Fathy qed tinżamm f'detenzjoni ta' qabel il-proċess sakemm titwettaq investigazzjoni dwar sensiela ta' akkużi relatati mas-sigurtà nazzjonali;

D.  billi Ola al-Qaradawi, ċittadina tal-Qatar, u żewġha Hosam Khalaf, ċittadin Eġizzjan, ilhom mit-30 ta' Ġunju 2017 detenuti f'kundizzjonijiet terribbli fl-Eġittu, mingħajr ma ġew ifformulati akkużi kontrihom; billi f'Ġunju 2018, il-Grupp ta' Ħidma tan-NU dwar id-Detenzjoni Arbitrarja sab li dawn ġew soġġetti għal trattament krudili, inuman jew degradanti li jista' jammonta għal tortura, u ddikjara d-detenzjoni tagħhom bħala arbitrarja, filwaqt li talab lill-gvern Eġizzjan jeħlishom;

E.  billi fit-2 ta' Frar 2016 instab il-ġisem ta' Giulio Regeni, li għeb fil-Kajr fil-25 ta' Jannar, b'evidenza ta' torturi orribbli u mewt vjolenti; billi l-awtoritajiet Eġizzjani għadhom ma żvelawx il-verità dwar il-mewt tiegħu u ma ressqux it-trasgressuri kollha quddiem il-ġustizzja; billi l-Eġittu għal darba oħra ċaħad it-talba tal-uffiċċju tal-prosekutur Taljan li jidentifika l-aġenti involuti fl-għajbien u l-mewt ta' Regeni;

F.  billi Reporters Mingħajr Fruntieri ddokumentaw mill-inqas 38 ħaddiem tal-midja li bħalissa jinsabu detenuti fl-Eġittu għax-xogħol tagħhom, fuq il-bażi ta' prosekuzzjoni bbażata fuq il-politika u ksur multiplu tal-proċess dovut; billi l-ħaddiema tal-midja barranin huma wkoll fil-mira, u diversi korrispondenti tal-midja internazzjonali ġew deportati jew miżmuma milli jidħlu fl-Eġittu; billi l-fotoġurnalista Mahmoud 'Shawkan' Abu Zeid ngħata sentenza ta' ħames snin ħabs fi proċess tal-massa għall-attivitajiet professjonali leġittimi tiegħu u għadu qed jiskonta sentenza addizzjonali ta' sitt xhur ħabs minħabba li ma ħallasx multa sostanzjali; billi Ismail al-Iskandarani, ġurnalist prominenti u wieħed mill-ftit li jkopru l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sinaj, ġie arrestat f'Novembru 2015 u f'Mejju 2018 ġie kkundannat għal għaxar snin priġunerija minn qorti militari;

G.  billi f'Lulju 2018 ġiet adottata liġi tal-midja ġdida li twessa' d-definizzjoni tal-istampa biex tinkludi kwalunkwe kont tal-midja soċjali b'aktar minn 5 000 segwaċi, biex b'hekk kontijiet bħal dawn ikunu soġġetti għall-prosekuzzjoni fil-każ ta' pubblikazzjoni ta' "aħbarijiet foloz" jew kwalunkwe ħaġa li titqies li tikkostitwixxi inċitament biex tinkiser il-liġi; billi r-rispett għal-libertajiet ċivili - inklużi l-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-midja - huwa parti essenzjali mis-sisien ta' soċjetà demokratika, u l-ġurnalisti għandhom ikunu liberi li jeżerċitaw il-professjoni tagħhom mingħajr biża' ta' prosekuzzjoni jew priġunerija;

H.  billi kumpaniji bbażati f'diversi Stati Membri tal-UE komplew jesportaw teknoloġija ta' sorveljanza lill-Eġittu li tiffaċilita l-hacking u l-malware, kif ukoll forom oħra ta' attakki fuq id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-attivisti tas-soċjetà ċivili fuq il-midja soċjali; billi dan wassal għar-ripressjoni tal-libertà tal-espressjoni online;

I.  billi l-Eġittu fetaħ front legali kontra l-NGOs s-sena l-oħra permezz ta' liġi li tirrikjedi li l-aġenziji tas-sigurtà tal-Istat japprovaw il-finanzjament tagħhom, barrani jew domestiku, u b'hekk prattikament qed tipprojbixxu l-funzjonament tagħhom; billi fil-15 ta' Novembru 2018, il-President Al-Sisi talab li jsir rieżami tal-liġi dwar l-NGOs biex din issir aktar "ibbilanċjata" u inkariga lill-parlament biex jagħmel dan ir-rieżami; billi l-proċess mill-ġdid ta' 16-il imputat tal-"kawża ta' finanzjament barrani" 173/2011 huwa skedat għall-20 ta' Diċembru 2018, u l-akkużati qed jiffaċċjaw akkużi ta' twaqqif u ta' operat ta' fergħat ta' organizzazzjonijiet internazzjonali mingħajr liċenzja tal-gvern;

J.  billi fl-Eġittu għadu għaddej stat ta' emerġenza li ilu fis-seħħ minn April 2017 u li ġie estiż għal tliet xhur mill-21 ta' Ottubru 2018; billi skont il-midja tal-Istat, l-istat ta' emerġenza ġie introdott biex jgħin biex jiġu indirizzati l-"perikli u l-finanzjament tat-terroriżmu"; billi l-President u dawk li jaġixxu f'ismu għandhom is-setgħa li jirreferu liċ-ċivili quddiem qrati ta' emerġenza tas-sigurtà tal-istat matul il-perjodu tat-tliet xhur; billi l-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, Michelle Bachelet, ikkritikat l-isforzi biex tingħata immunità mill-prosekuzzjoni għal reati li allegatament twettqu minn membri tal-forzi tas-sigurtà, u dan idgħajjef il-fiduċja tal-poplu Eġizzjan fil-kapaċità tal-Gvern li jagħti ġustizzja lil kulħadd;

K.  billi l-liġi Eġizzjana kontra t-terroriżmu tal-2015 tuża definizzjoni wiesgħa ta' terroriżmu li tinkludi "l-ksur tal-ordni pubbliku, l-ipperikolar tas-sikurezza, l-interessi, jew is-sigurtà tas-soċjetà, l-ostakolar tad-dispożizzjonijiet tal-kostituzzjoni u tal-liġi, jew il-ħsara lill-għaqda nazzjonali, il-paċi soċjali jew is-sigurtà nazzjonali", u dan ipoġġi lill-dissidenti paċifiċi, lill-attivisti favur id-demokrazija u lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fis-sogru li jiġu ttikkettati bħala terroristi u kkundannati għall-mewt;

L.  billi tul il-mandat tal-President el-Sisi, il-qrati Eġizzjani rrakkomandaw mill-inqas 2443 sentenza ta' mewt preliminari - li fosthom, mill-inqas 12 huma tfal - u kkonfermaw mill-inqas 1451 sentenza ta' mewt; billi mill-inqas 926 sentenza ta' mewt ikkonfermata huma r-riżultat ta' proċessi tal-massa, ta' 15-il persuna jew aktar b'mod simultanju; billi matul l-istess perjodu, l-Eġittu ġġustizzja mill-inqas 144 persuna; billi l-piena tal-mewt, b'mod partikolari fi proċessi tal-massa, sikwit ġiet applikata kontra persuni li eżerċitaw id-drittijiet fundamentali tagħhom, inkluża l-libertà ta' għaqda;

M.  billi f'Awwissu, qorti fl-Eġittu kkonfermat is-sentenzi ta' aktar minn 739 persuna b'rabta mal-protesti li saru fi Pjazza Ramaa wara l-kolp ta' stat tal-2013; billi l-qorti rratifikat 75 sentenza ta' mewt u kkonfermat sentenzi ta' għomor ħabs għal 47 persuna oħra; billi ġew denunzjati diversi irregolaritajiet waqt il-proċess, u l-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem iddeskrivih bħala nuqqas serju ta' ġustizzja;

N.  billi fi tmiem Novembru, l-Eġittu ħabbar l-istabbiliment ta' "Kummissjoni Għolja Permanenti għad-Drittijiet tal-Bniedem", allegatament sabiex "jirrispondi għal talbiet" magħmula kontra r-rekord tad-drittijiet tal-bniedem tal-Eġittu u "jifformula viżjoni Eġizzjana unifikata"; billi l-membri ewlenin ta' din il-kummissjoni huma rappreżentanti tal-ministeri tal-affarijiet barranin u tal-intern, il-militar u s-servizzi tal-intelligence;

O.  billi minkejja r-rikonoxximent kostituzzjonali tal-kultura Kopta bħala "pilastru" tal-pajjiż, il-vjolenza u d-diskriminazzjoni kontra l-Eġizzjani ta' dixxendenza Kopta, li jiffurmaw il-maġġoranza tad-disa' miljun Nisrani fl-Eġittu, żdiedu mill-2011; billi l-Insara Kopti, li jammontaw għal madwar 10 % tal-popolazzjoni Eġizzjana prevalentement Musulmana, ġarrbu l-piż tal-vjolenza settarja; billi fit-2 ta' Novembru 2018 attakk imwettaq minn militanti Iżlamiċi fuq xarabank ta' pellegrini Insara Kopti f'Minya qatel sebgħa u ħalla 19 midruba, u dan wera l-isfidi ta' sigurtà li l-Eġittu qed iħabbat wiċċu magħhom;

P.  billi l-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Eġittu għandu jiltaqa' fl-20 ta' Diċembru 2018; billi missjoni tas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Parlament Ewropew lejn l-Eġittu ġiet skedata qabel il-laqgħa tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni; billi l-Eġittu ma espandiex b'mod uffiċjali stedina għal din id-delegazzjoni;

Q.  billi l-Eġittu għadda minn diversi żviluppi diffiċli mir-rivoluzzjoni tal-2011 u l-komunità internazzjonali qed tappoġġa lill-pajjiż fl-indirizzar tal-isfidi ekonomiċi, politiċi u tas-sigurtà tiegħu; billi jeżistu sfidi serji tas-sigurtà fl-Eġittu, b'mod partikolari fis-Sinaj, fejn xi gruppi terroristiċi wettqu attakki fuq il-forzi tas-sigurtà; billi fl-Eġittu seħħew għadd ta' attakki terroristiċi devastanti;

R.  billi l-Prijoritajiet tas-Sħubija UE-Eġittu ġodda għall-2017-2020, adottati f'Lulju 2017 huma ggwidati minn impenn komuni favur il-valuri universali tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, u jikkostitwixxu qafas imġedded għal impenn politiku u kooperazzjoni msaħħa, inkluż dwar is-sigurtà, ir-riforma ġudizzjarja u l-ġlieda kontra t-terroriżmu, fuq bażi ta' rispett xieraq għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali; billi s-Sottokumitat dwar Kwistjonijiet Politiċi, id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Eġittu u l-Unjoni Ewropea kellu l-ħames sessjoni tiegħu li saret fil-Kajr fl-10 u l-11 ta' Jannar 2018, u dan indirizza l-kooperazzjoni fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt; billi s-6 laqgħa tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni Eġittu-UE saret fit-8 ta' Novembru 2018;

S.  billi l-UE hija s-sieħba ekonomika ewlenija tal-Eġittu u s-sors ewlieni ta' investiment barrani tiegħu; billi l-assistenza bilaterali tal-UE lill-Eġittu fl-ambitu tal-Istrument Ewropew tal-Viċinat għall-2017-2020 tammonta għal madwar EUR 500 miljun; billi fil-21 ta' Awwissu 2013 il-Kunsill Affarijiet Barranin inkariga lir-Rappreżentant Għoli biex teżamina mill-ġdid l-assistenza tal-UE lill-Eġittu; billi l-Kunsill iddeċieda li l-kooperazzjoni tal-UE mal-Eġittu għandha tkun aġġustata mill-ġdid skont l-iżviluppi fil-post;

T.  billi t-toroq biex tinkiseb oppożizzjoni politika paċifika ġew eliminati matul il-proċess tal-elezzjoni presidenzjali tal-2018, b'ċaħda massiċċa tad-dritt tal-votanti Eġizzjani għal parteċipazzjoni politika;

U.  billi l-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin tal-21 ta' Awwissu 2013 iddikjaraw li l-Istati Membri qablu wkoll li jissospendu l-liċenzji tal-esportazzjoni lejn l-Eġittu ta' kwalunkwe tagħmir li jista' jintuża għar-ripressjoni interna u li jerġgħu jivvalutaw il-liċenzji tal-esportazzjoni ta' tagħmir koperti mill-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK u jeżaminaw mill-ġdid l-assistenza ta' sigurtà tagħhom mal-Eġittu; billi l-KAB tenna dawn il-konklużjonijiet fi Frar 2014; billi l-VP/RGħ ikkonfermat permezz ta' tweġiba bil-miktub datata s-27 ta' Ottubru 2015 li dawn il-konklużjonijiet kienu jikkostitwixxu "impenn politiku kontra kwalunkwe appoġġ militari lill-Eġittu";

1.  Jikkundanna bil-qawwa r-restrizzjonijiet kontinwi fuq id-drittijiet demokratiċi fundamentali, b'mod partikolari l-libertà ta' espressjoni kemm online kif ukoll offline, il-libertà ta' assoċjazzjoni u ta' għaqda, il-pluraliżmu politiku u l-istat tad-dritt fl-Eġittu; jitlob li jieqfu minnufih l-atti kollha ta' vjolenza, inċitament, diskors ta' mibegħda, fastidju, intimidazzjoni, għajbien sfurzat u ċensura diretti kontra difensuri tad-drittijiet tal-biedem, avukati, persuni li jipprotestaw, ġurnalisti, bloggers, sindakalisti, studenti, attivisti tad-drittijiet tan-nisa, persuni LGBTI, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, avversarji politiċi u minoranzi, inklużi n-Nubjani, min-naħa tal-awtoritajiet tal-istat, il-forzi u s-servizzi tas-sigurtà u gruppi oħra fl-Eġittu; jikkundanna l-użu tal-vjolenza eċċessiva fil-konfront tad-dimostranti; jitlob li ssir investigazzjoni indipendenti u trasparenti dwar il-ksur kollu tad-drittijiet tal-bniedem u li dawk li jwettquh jinżammu responsabbli;

2.  Jistieden lill-Gvern Eġizzjan biex minnufih u mingħajr kundizzjonijiet jeħles lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem Ahmad Amasha, Hanan Badr el-Din, Amal Fathy, Ezzat Ghoneim, Hoda Abdelmoneim, Ibrahim Metwally Hegazy u Azzouz Mahgoub, u tal-ħaddiema tal-midja Mahmoud "Shawkan" Abu Zeid, Hisham Gaafar, Mohammed "Oxygen" Ibraim, Ismail Iskandarani, Adel Sabri, Adel Sari, Ahmed Tarek Ibrahim Ziada, Alaa Abdelfattah, Shady Abu Zaid, Mostafa al-Aasar, Hassan al-Bannaand u Moataz Wadnan, u tal-oħrajn kollha miżmuma sempliċement għall-eżerċizzju paċifiku tal-libertà ta' espressjoni tagħhom, bi ksur tal-kostituzzjoni Eġizzjana u tal-obbligi internazzjonali; sakemm jinħelsu, jistieden lill-Eġittu jippermettilhom aċċess sħiħ għall-familji tagħhom, l-avukati tal-għażla tagħhom u kura medika adegwata, u jwettqu investigazzjonijiet kredibbli dwar kwalunkwe allegazzjoni ta' trattament ħażin jew tortura; jistieden lill-UE timplimenta b'mod sħiħ il-kontrolli tal-esportazzjoni tagħha lejn l-Eġittu, fir-rigward ta' oġġetti li jistgħu jintużaw għat-tortura jew għall-piena kapitali;

3.  Ifakkar lill-Gvern Eġizzjan li l-prosperità fuq żmien twil tal-Eġittu u tal-poplu tiegħu timxi id f'id mal-protezzjoni tad-drittijiet universali tal-bniedem u l-istabbiliment u l-ankrar ta' istituzzjonijiet demokratiċi u trasparenti li jkunu impenjati li jipproteġu d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini; jistieden, għalhekk, lill-awtoritajiet Eġizzjani jimplimentaw bis-sħiħ il-prinċipji tal-konvenzjonijiet internazzjonali li l-Eġittu aderixxa għalihom;

4.  Jistieden lill-awtoritajiet Eġizzjani jwaqqgħu l-investigazzjonijiet kriminali eżistenti kollha li huma bla bażi kontra l-NGOs, inkluż il-"każ ta' finanzjament barrani", u jirrevokaw il-liġi dwar l-NGOs iebsa immens; iħeġġeġ is-sostituzzjoni ta' dik il-liġi b'qafas leġiżlattiv ġdid, li għandu jiġi abbozzat f'konsultazzjoni ġenwina mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili f'konformità mal-obbligi domestiċi u internazzjonali tal-Eġittu sabiex tiġi protetta l-libertà ta' assoċjazzjoni;

5.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-proċessi tal-massa mill-qrati Eġizzjani u l-għadd kbir ta' sentenzi tal-mewt u ta' sentenzi twal ta' ħabs mogħtija minnhom; jistieden lill-awtoritajiet ġudizzjarji Eġizzjani jieqfu japplikaw il-piena tal-mewt kontra individwi, anke kontra dawk ta' anqas minn 18-il sena fil-mument tar-reat allegat tagħhom, u jżommu u jirrispettaw il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, li fih l-Eġittu huwa parti kontraenti, u b'mod partikolari l-Artikolu 14 tiegħu dwar id-dritt għal proċess ġust u f'waqtu bbażat fuq akkużi ċari, u jiżgura r-rispett tad-drittijiet tal-konvenuti;

6.  Itenni l-istedina tiegħu biex l-Eġittu jiffirma u jirratifika t-Tieni Protokoll Fakultattiv għall-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi mmirat lejn l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt, kif ukoll il-Konvenzjoni Internazzjonali tan-NU għall-Ħarsien tal-Persuni Kollha mill-Għajbien Sfurzat; iħeġġeġ lill-Gvern Eġizzjan joħroġ stedina miftuħa lir-Rapporteurs Speċjali rilevanti tan-NU biex iżuru l-pajjiż;

7.  Jistieden lill-Parlament Eġizzjan jirrevedi l-Kodiċi Kriminali, il-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali, il-leġiżlazzjoni kontra t-terroriżmu u l-Kodiċi Militari tal-Eġittu; jistieden lill-awtoritajiet Eġizzjani jieqfu mill-proċessi kontra persuni ċivili fi qrati militari;

8.  Jesprimi tħassib serju dwar ir-rappreżalji kontra persuni li jikkooperaw jew ifittxu li jikkooperaw ma' organizzazzjonijiet internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem jew ma' entitajiet tad-drittijiet tal-bniedem tan-NU, bħal, l-aktar reċentement, ir-Rapporteur Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar alloġġ xieraq; ifakkar lill-awtoritajiet Eġizzjani fl-obbligi tal-Eġittu bħala membru tan-NU li jżomm lura minn atti bħal dawn;

9.  Jikkundanna l-persekuzzjoni kontinwa ta' gruppi ta' minoranza fl-Eġittu; itenni l-impenn tiegħu favur il-libertà tal-kuxjenza u tar-reliġjon fl-Eġittu, u jappella għall-promozzjoni ta' kollaborazzjoni internazzjonali, inkluża investigazzjoni indipendenti min-NU biex tiġi vvalutata s-sitwazzjoni tal-Insara Kopti fl-Eġittu; jistieden lill-Eġittu jirrevedi l-liġijiet tiegħu dwar il-blasfemija u jiżgura l-protezzjoni minnha għal minoranzi reliġjużi;

10.  Iħeġġeġ lill-Gvern Eġizzjan itemm il-miżuri diskriminatorji kollha li ġew stabbiliti wara Ġunju 2017 kontra ċittadini tal-Qatar, b'referenza partikolari għall-każ ta' Ola al-Qaradawi u żewġha Hosam Khalaf;

11.  Jappoġġa l-aspirazzjonijiet tal-maġġoranza tal-poplu Eġizzjan li jixtiequ jistabbilixxu pajjiż liberu, stabbli, prosperu, inklużiv u demokratiku li jirrispetta l-impenji nazzjonali u internazzjonali tiegħu dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali; ifakkar li, f'mument meta l-Eġittu qed ifittex li jikkonsolida d-demokrazija u l-istat tad-dritt, ir-rispett tal-espressjoni paċifika tal-opinjoni u l-kritika huwa importanti;

12.  Jestendi l-kondoljanzi l-aktar sinċieri tiegħu lill-familji tal-vittmi tat-terroriżmu; jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-poplu Eġizzjan, u jafferma mill-ġdid l-impenn tiegħu biex jiġġieled it-tixrid ta' ideoloġiji radikali u gruppi terroristiċi;

13.  Iħeġġeġ lill-Gvern Eġizzjan jiżgura li l-operazzjonijiet kollha fis-Sinaj jitwettqu f'konformità mal-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, jinvestiga bir-reqqa l-abbużi kollha, jiftaħ immedjatament it-Tramuntana tas-Sinai għal osservaturi u ġurnalisti indipendenti, jipprovdi lir-residenti bi bżonnijiet essenzjali u jippermetti li organizzazzjonijiet indipendenti li jagħtu għajnuna jipprovduha lil persuni fil-bżonn;

14.  Jistieden lill-VP/RGħ tagħti prijorità lis-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-Eġittu, u tikkundanna s-sitwazzjoni allarmanti tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż, inkluż l-użu tal-piena tal-mewt; iħeġġeġ lis-SEAE jindirizza l-iżviluppi reċenti fl-Eġittu u juża l-mezzi kollha ta' influwenza għad-dispożizzjoni tiegħu biex jagħmel pressjoni fuq l-Eġittu sabiex dan itejjeb is-sitwazzjoni tiegħu tad-drittijiet tal-bniedem u jwaqqaf l-eżekuzzjonijiet imminenti, u jitlob il-ħelsien immedjat ta' dawk li jinsabu f'detenzjoni, u jħeġġeġ lill-awtoritajiet Eġizzjani jirrispettaw l-impenji tagħhom lejn normi u liġijiet internazzjonali;

15.  Jissottolinja l-importanza li l-UE tagħti lill-kooperazzjoni tagħha mal-Eġittu bħala ġar u sieħeb importanti; iħeġġeġ bil-qawwa għalhekk lill-Eġittu jirrispetta l-impenn tiegħu meħud fil-Prijoritajiet tas-Sħubija UE-Eġittu adottati fis-27 ta' Lulju 2017 għall-promozzjoni tad-demokrazija, il-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem, f'konformità mal-kostituzzjoni u l-istandards internazzjonali; jissottolinja li l-Prijoritajiet tas-Sħubija ġew konklużi mal-Eġittu fl-2017 minkejja deterjorament kontinwu fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt; iħeġġeġ lill-VP/RGħ u lill-Istati Membri jagħmlu l-kooperazzjoni ulterjuri mal-Eġittu kondizzjonali fuq ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, u jintegraw it-tħassib dwar id-drittijiet tal-bniedem fit-taħditiet kollha mal-awtoritajiet Eġizzjani, speċjalment fir-rigward tat-tliet prijoritajiet stabbiliti; itenni li d-drittijiet tal-bniedem m'għandhomx jiġu mminati mill-ġestjoni tal-migrazzjoni jew minn azzjonijiet kontra t-terroriżmu;

16.  Ifakkar lill-awtoritajeit Eġizzjani li l-livell ta' impenn tal-UE fil-konfront tal-Eġittu għandu jkun abbażi ta' inċentivi, bi qbil mal-prinċipju "aktar għal aktar" tal-Politika Ewropea tal-Viċinat, u għandu jiddependi mill-progress fir-riformi tal-istituzzjonijiet demokratiċi, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem;

17.  Iħeġġeġ lill-VP/RGħ u lill-Istati Membri jżommu pożizzjoni b'saħħitha u magħquda dwar il-pożizzjoni tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-laqgħa tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Eġittu skedata għall-20 ta' Diċembru 2018, kif għandhom jagħmlu fil-fora kollha tad-drittijiet tal-bniedem u f'laqgħat bilaterali u multilaterali, u jartikolaw b'mod ċar il-konsegwenzi li l-Gvern Eġizzjan se jiffaċċja f'każ li ma jreġġax lura t-tendenza abbużiva tiegħu, bħal sanzjonijiet immirati kontra individwi responsabbli minn ksur tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden ukoll lill-UE toħroġ dikjarazzjoni soda fis-sessjoni li jmiss tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, anke fid-dawl tar-rakkomandazzjonijiet tal-Eżami Perjodiku Universali tan-NU tal-2019 (EPU);

18.  Ifakkar fir-rabja kontinwa tiegħu dwar it-tortura u l-qtil tar-riċerkatur Taljan Giulio Regeni; jenfasizza li se jkompli jagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet tal-UE biex jimpenjaw ruħhom mal-kontrapartijiet Eġizzjani tagħhom sakemm tkun stabbilita l-verità dwar dan il-każ u dawk ħatja jinżammu responsabbli; ifakkar lill-awtoritajiet Eġizzjani fir-responsabbiltà tagħhom għas-sikurezza tat-tim legali Taljan u Eġizzjan li qed jinvestiga l-każ ta' Giulio Regeni;

19.  Itenni t-talba tiegħu lill-Istati Membri biex iwaqqfu l-esportazzjonijiet ta' teknoloġija ta' sorveljanza u ta' tagħmir ta' sigurtà lejn l-Eġittu li jistgħu jiffaċilitaw attakki fuq difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u attivisti tas-soċjetà ċivili, inkluż fuq il-midja soċjali;

20.  Jiddispjaċih ħafna dwar in-nuqqas ta' rieda murija mill-awtoritajiet Eġizzjani li jorganizzaw missjoni tas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Parlament Ewropew lejn il-Kajr; jistenna li l-UE tiddenunzja r-rifjut kontinwu tal-awtoritajiet Eġizzjani li jawtorizzaw din iż-żjara;

21.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, u lill-Gvern u lill-Parlament tal-Eġittu.

 

(1)

Testi adottati, P8_TA(2018)0035.

(2)

ĠU C 50, 9.2.2018, p. 42.

(3)

ĠU C 399, 24.11.2017, p. 130.

(4)

ĠU C 300, 18.8.2016, p. 34.

Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Diċembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza