Postup : 2018/2969(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0570/2018

Předložené texty :

RC-B8-0570/2018

Rozpravy :

PV 13/12/2018 - 7.3
CRE 13/12/2018 - 7.3

Hlasování :

PV 13/12/2018 - 9.10

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0527

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 365kWORD 54k
12.12.2018
PE631.592v01-00}
PE631.593v01-00}
PE631.597v01-00}
PE631.594v01-00}
PE631.595v01-00}
PE631.596v01-00} RC1
 
B8-0570/2018}
B8-0571/2018}
B8-0575/2018}
B8-0572/2018}
B8-0573/2018}
B8-0574/2018} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující tyto návrhy usnesení:

B8-0570/2018 (ECR)

B8-0571/2018 (Verts/ALE)

B8-0575/2018 (PPE)

B8-0572/2018 (GUE/NGL)

B8-0573/2018 (S&D)

B8-0574/2018 (ALDE)


o Tanzanii (2018/2969(RSP))


Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, David Martin za skupinu S&D
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner za skupinu ECR
Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL
Judith Sargentini, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o Tanzanii (2018/2969(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Tanzanii, včetně usnesení ze dne 12. března 2015(1),

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Federiky Mogheriniové jménem EU ze dne 15. listopadu 2018 o vztazích mezi EU a Tanzanií,

–  s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 23. února 2018 o nárůstu politicky motivovaného násilí a zastrašování v Tanzanii,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 16. června 2016 o rovnosti LGBTI osob,

–  s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze dne 2. listopadu 2018 o pronásledování a zatýkání LGBT osob v Tanzanii,

–  s ohledem na balíček nástrojů sloužících k podpoře a ochraně všech lidských práv lesbiček, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů (balíček LGBT), který přijala Rada EU,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů (ACHPR),

–  s ohledem na dohodu o partnerství mezi AKT a EU (tzv. „dohodu z Cotonou“),

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že od zvolení tanzanského prezidenta Johna Pombeho Magufuli v roce 2015 jsou základní práva v této zemi oslabována represivními zákony a dekrety; vzhledem k tomu, že kritičtí novináři, opoziční politici a otevření aktivisté z řad občanské společnosti čelí hrozbám, svévolnému zadržování a obtěžování;

B.  vzhledem k tomu, že v posledních dvou letech dochází v zemi k nárůstu stigmatizace LGBTI osob, násilí vůči nim a jejich cíleného zatýkání; vzhledem k tomu, že podle tanzanských zákonů jsou sexuální vztahy mezi osobami stejného pohlaví trestným činem, za nějž hrozí trest odnětí svobody v délce 30 let nebo na doživotí; vzhledem k tomu, že tanzanské zákony proti homosexualitě patří k nejtvrdším na světě;

C.  vzhledem k tomu, že u mužů, kteří jsou podezřelí z homosexuality, jsou v Tanzanii prováděna nucená anální vyšetření, což je zdiskreditovaná metoda „prokazování“ homosexuálního chování, kterou OSN a Africká komise pro lidská práva a práva národů odsoudily jako mučení;

D.  vzhledem k tomu, že Paul Makonda, guvernér provincie Dáresalám, je předním zastáncem represí; vzhledem k tomu, že na tiskové konferenci dne 31. října 2018 oznámil vytvoření pracovní skupiny pro sledování homosexuálů, prostitutek a osob, které na sociálních médiích podvodně získávají finanční prostředky; vzhledem k tomu, že vyzval veřejnost, aby orgány informovala o osobách podezřelých z homosexuality;

E.  vzhledem k tomu, že ministerstvo zdravotnictví dočasně pozastavilo poskytování služeb v souvislosti s HIV a AIDS na úrovni komunit a uzavřelo poradenská centra pro klíčové skupiny obyvatel, včetně homosexuálních mužů; vzhledem k tomu, že dne 17. února 2017 uzavřelo 40 zdravotních středisek kvůli údajné podpoře homosexuality; vzhledem k tomu, že několik organizací oznámilo, že zásah proti komunitě LGBTI vedl k tomu, že HIV pozitivní muži nemají přístup k antiretrovirální léčbě a jiní přestali využívat testování a preventivní služby;

F.  vzhledem k tomu, že v listopadu 2018 bylo v Zanzibaru zatčeno deset mužů, kteří údajně organizovali sňatek osob stejného pohlaví; vzhledem k tomu, že dne 17. října 2018 bylo zatčeno 13 aktivistů v oblasti zdraví a lidských práv za to, že se zúčastnili setkání, na němž se mělo diskutovat o zákonu omezujícím přístup LGBTI osob k některým zdravotnickým službám;

G.  vzhledem k tomu, že mnoho dětí a dospívajících, zejména dívek, je vystaveno porušování lidských práv a škodlivým praktikám, včetně rozšířeného sexuálního násilí, tělesných trestů, dětských sňatků a těhotenství dospívajících, což jim ztěžuje nebo znemožňuje školní docházku; vzhledem k tomu, že tanzanská vláda brání v přístup ke službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a zastrašuje organizace poskytující informace o těchto službách;

H.  vzhledem k tomu, že dne 22. června 2018 vydal prezident Magufuli prohlášení zakazující těhotným dívkám chodit do školy; vzhledem k tomu, že orgány zastrašují organizace občanské společnosti, které obhajují práva těhotných dívek na návrat do školy;

I.  vzhledem k tomu, že tanzanská Komise pro lidská práva a řádnou veřejnou správu již nějakou dobu nefunguje; vzhledem k tomu, že prezident Magufuli nejmenoval komisaře ani další úředníky této komise;

J.  vzhledem k tomu, že vláda uzavřela soukromé rozhlasové stanice a redakce novin nebo jim vyhrožovala a ukončila živé přenosy parlamentních rozprav; vzhledem k tomu, že byly uzavřeny místní kanály a dekodéry, které přenášely vysílání místních stanic;

K.  vzhledem k tomu, že Národní shromáždění Tanzanie přijalo v roce 2015 zákon o kyberkriminalitě a v září 2018 nařízení o on-line obsahu s cílem kontrolovat obsah používaný v sociálních médiích; vzhledem k tomu, že zákon o statistice přijatý v roce 2015 stanoví, že není povoleno diskutovat o určitých statistických údajích sdělených vládou ani je zpochybňovat;

L.  vzhledem k tomu, že představitelé opozice jsou pravidelně zatýkáni na základě obvinění, která se pohybují od údajné urážky prezidenta po falešné informace a pobuřování; vzhledem k tomu, že v červenci 2018 bylo zatčeno 20 členů hlavní opoziční strany v Tanzanii kvůli tvrzení, že vyvolávají nepokoje; vzhledem k tomu, že od začátku roku 2018 bylo několik představitelů politické opozice a poslanců násilně napadeno a dokonce i zavražděno; vzhledem k tomu, že dne 22. února byl před svým domem mačetami zavražděn poslanec hlavní tanzanské opoziční strany Chama Cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA) a důrazný obhájce pozemkových práv Godfrey Luena; vzhledem k tomu, že v listopadu 2018 byly zatčeny programová koordinátorka Výboru na ochranu novinářů Africa Angela Quintalová a její kolegyně Muthoki Mumová, které byly po tlaku ze strany mezinárodních institucí propuštěny;

M.  vzhledem k tomu, že rozvoj cestovního ruchu v posledních letech vedl ke zvýšené činnosti, zejména v oblasti Serengeti, kde žijí Masajové; vzhledem k tomu, že regulace orné nebo vzácné půdy ke spekulativním účelům vedla k silnému napětí v této oblasti;

N.  vzhledem k tomu, že vedoucí delegace EU Roeland van de Geer byl nucen zemi opustit poté, co na něj tanzanské orgány vyvinuly zvýšený nátlak; vzhledem k tomu, že od zvolení prezidenta Magufuli byli z Tanzanie vyhoštěni vedoucí UN Women, vedoucí rozvojového programu UNDP a vedoucí organizace UNESCO;

O.  vzhledem k tomu, že vysoká představitelka EU Federica Mogheriniová oznámila komplexní přezkum vztahů Unie s Tanzanií;

1.  vyjadřuje své znepokojení nad zhoršující se politickou situací v Tanzanii, jež se vyznačuje zmenšováním veřejného prostoru vlivem stále přísnějšího omezování aktivit organizací občanské společnosti, obránců lidských práv, médií a mnoha politických stran; je zvláště znepokojen zhoršující se situací osob LGBTI;

2.  odsuzuje veškeré podněcování k nenávisti a násilí z důvodu sexuální orientace; naléhavě vyzývá tanzanské orgány, aby zajistily ukončení provokací proti komunitě LGBTI ze strany Paula Makondy a aby ho postavily před soud za podněcování k násilí;

3.  vyzývá k nezávislému vyšetření případů napadení a útoků namířených proti novinářům, osobám LGBTI, obráncům lidských práv a členům opozičních stran, aby mohli být podezřelí pachatelé postaveni před soud;

4.  připomíná tanzanské vládě její povinnosti, včetně závazků chránit práva, důstojnost a tělesnou integritu všech jejích občanů za všech okolností, které vláda přijala v rámci dohody z Cotonu;

5.  vyzývá Tanzanii, aby zrušila právní předpisy kriminalizující homosexualitu;

6.  naléhavě vyzývá Evropskou unii a její členské státy, aby plně využívaly soubor nástrojů EU pro práva lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT Toolkit) k podpoře třetích zemí v jejich snaze dekriminalizovat homosexualitu, k pomoci při omezování násilí a diskriminace a k ochraně osob hájících lidská práva příslušníků komunity LGBTI;

7.  vyzývá tanzanské orgány, aby pozměnily všechna restriktivní ustanovení v zákoně o kyberkriminalitě, v právních předpisech o elektronických a poštovních komunikacích (obsah online) a v zákoně o mediálních službách a aby je nahradily ustanoveními, která zaručí svobodu projevu a médií v souladu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv;

8.  vyzývá tanzanské orgány, aby zrušily veškeré právní předpisy, politiku nebo jiné překážky ve službách a informacích, které jsou potřebné pro zdravý život žen, dívek a mladých matek, a to především prohlášení prezidenta Magufuliho o tom, že dívkám, které porodily, by neměl být povolen návrat do školy, včetně zrušení právních předpisů, podle nichž je vyloučení těhotných dívek ze školy legální;

9.  naléhavě vyzývá prezidenta Tanzanie, aby co nejdříve umožnil fungování komise pro lidská práva v této zemi, aby jmenoval komisaře, kteří budou sledovat porušování lidských práv, a aby přijal opatření na podporu pracovníků v cizí domácnosti v zahraničí;

10.  vyzývá tanzanské orgány, aby propustily politické vězně;

11.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad tlakem, který tanzanská vláda vyvíjí na vedoucího delegace EU Roelanda van de Geera; vítá rozhodnutí Evropské unie a jejích členských států o provedení komplexního přezkumu politiky EU ve vztahu k Tanzanii; zdůrazňuje význam politického dialogu ve snaze o konkrétní závazky tanzanských orgánů, které budou směřovat k vytvoření příznivého prostředí pro působení občanské společnosti, politických stran a médií; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby byl do budoucí dohody o partnerství AKT–EU na období po roce 2020 zahrnut výslovný odkaz na zákaz diskriminace na základě sexuální orientace;

12.  vyjadřuje znepokojení nad situací masajského obyvatelstva; odsuzuje používání síly ze strany státních orgánů a bezpečnostních sil;

13.  vyzývá tanzanské orgány k rozhodnému postupu s cílem chránit práva organizací občanské společnosti, obránců lidských práv, novinářů, zdravotnických pracovníků a politických aktivistů v souladu s tanzanskou ústavou, Africkou chartou lidských práv a práv národů a s mezinárodními i regionálními povinnostmi a závazky této země;

14.  vyzývá EU, aby nadále bedlivě sledovala situaci v oblasti lidských práv v Tanzanii, zejména prostřednictvím pravidelných zpráv od své delegace; vyzývá delegaci Evropské unie a členské státy, aby učinily vše, co je v jejich silách, s cílem poskytovat v krizových situacích ochranu a podporu ohroženým obráncům lidských práv;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Evropské komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, Radě ministrů AKT–EU, orgánům Africké unie, orgánům Východoafrického společenství a prezidentovi, vládě a parlamentu Tanzanie.

 

(1)

Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 122.

Poslední aktualizace: 12. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí