Menetlus : 2018/2969(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0570/2018

Esitatud tekstid :

RC-B8-0570/2018

Arutelud :

PV 13/12/2018 - 7.3
CRE 13/12/2018 - 7.3

Hääletused :

PV 13/12/2018 - 9.10

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0527

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 149kWORD 56k
12.12.2018
PE631.592v01-00}
PE631.593v01-00}
PE631.597v01-00}
PE631.594v01-00}
PE631.595v01-00}
PE631.596v01-00} RC1
 
B8-0570/2018}
B8-0571/2018}
B8-0575/2018}
B8-0572/2018}
B8-0573/2018}
B8-0574/2018} RC1

vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,

millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:

B8-0570/2018 (ECR)

B8-0571/2018 (Verts/ALE)

B8-0575/2018 (PPE)

B8-0572/2018 (GUE/NGL)

B8-0573/2018 (S&D)

B8-0574/2018 (ALDE)


Tansaania kohta (2018/2969(RSP))


Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, David Martin fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner fraktsiooni ECR nimel
Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel
Judith Sargentini, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Tansaania kohta (2018/2969(RSP))  

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Tansaania kohta, sealhulgas 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni(1),

–  võttes arvesse kõrge esindaja Federica Mogherini 15. novembril 2018 ELi nimel tehtud avaldust ELi ja Tansaania suhete kohta,

–  võttes arvesse ELi 23. veebruari 2018. aasta kohapealset avaldust poliitikast tingitud vägivalla ja hirmutamise sagenemise kohta Tansaanias,

–  võttes arvesse nõukogu 16. juuni 2016. aasta järeldusi LGBTI-inimeste võrdõiguslikkuse kohta,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Michelle Bachelet’ 2. novembri 2018. aasta avaldust LGBT-inimeste kohtu alla andmise ja vahistamise kohta Tansaanias,

–  võttes arvesse nõukogu vahendite kogumit lesbide, geide, biseksuaalide ja transsooliste inimeste kõigi inimõiguste kaitsmiseks ja edendamiseks (nn LGBT vahendite kogum),

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ning konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,

–  võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse AKV-ELi partnerluslepingut (Cotonou leping),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et alates Tansaania presidendi John Pombe Magufuli valimisest 2015. aastal on riigis repressiivsete seaduste ja dekreetidega põhiõigusi kahjustatud; arvestades, et kriitilised ajakirjanikud, opositsioonipoliitikud ja häälekad kodanikuühiskonna aktivistid on kogenud ähvardusi, meelevaldset kinnipidamist ja ahistamist;

B.  arvestades, et viimase kahe aasta jooksul on riigis sagenenud lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI-inimesed) häbimärgistamine, nende vastu suunatud vägivald ja nende sihipärased vahistamised; arvestades, et Tansaania seaduste kohaselt on samasoolised suhted kuritegu, mis on karistatav 30 aasta pikkuse kuni eluaegse vangistusega; arvestades, et Tansaania homoseksuaalsuse vastane seadus on üks karmimaid maailmas;

C.  arvestades, et mehi, keda kahtlustatakse homoseksuaalsuses, sunnitakse Tansaanias läbima anaaluuringuid, mille puhul on tegemist solvava meetodiga homoseksuaalse käitumise n-ö tõendamiseks ning mille ÜRO ning inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika komisjon on hukka mõistnud kui piinamise;

D.  arvestades, et Dar es Salaami piirkondlik volinik Paul Makonda on olnud repressioonide üks silmapaistev eestkõneleja; arvestades, et 31. oktoobril 2018. aastal toimunud pressikonverentsil teatas ta töörühma loomisest, mille ülesanne on tabada homoseksuaalseid mehi, prostituute ja inimesi, kes korraldavad sotsiaalmeedias petturlikke rahakogumisi; arvestades, et ta kutsus üldsust üles teavitama ametivõime arvatavatest geidest;

E.  arvestades, et tervishoiuministeerium on ajutiselt peatanud HIV ja AIDSiga seotud teenuste osutamise kogukonna tasandil ning on sulgenud tugikeskused peamistele elanikkonnarühmadele, sealhulgas homoseksuaalsetele meestele; arvestades, et 17. veebruaril 2017. aastal suleti 40 tervisekeskust homoseksuaalsuse väidetava julgustamise eest; arvestades, et mitmed organisatsioonid on teatanud, et LGBTI-kogukonna mahasurumine on kaasa toonud selle, et HIV-positiivsetel meestel ei ole enam võimalik saada retroviirusevastast ravi ning teistele on lõpetatud testimis- ja ennetusteenuste osutamine;

F.  arvestades, et 2018. aasta novembris vahistati Zanzibaris kümme meest, kes väidetavalt korraldasid samasooliste abielutseremoonia; arvestades, et 17. oktoobril 2018. aastal vahistati 13 tervishoiu- ja inimõiguste aktivisti, kes osalesid kohtumisel, kus arutati seadust, millega piiratakse LGBTI-inimeste juurdepääsu teatavatele tervishoiuteenustele;

G.  arvestades, et paljud lapsed ja noorukid, eriti tüdrukud, puutuvad kokku inimõiguste rikkumiste ja kahjulike tavadega, sealhulgas laialdase seksuaalse vägivalla, kehalise karistamise, varajaste abielude ja teismeea rasedusega, mis muudavad kooliskäimise nende jaoks raskeks või võimatuks; arvestades, et Tansaania valitsus takistab juurdepääsu seksuaal- ja reproduktiivtervise teenustele ning hirmutab organisatsioone, kes annavad selliste teenuste kohta teavet;

H.  arvestades, et 22. juunil 2018. aastal avaldas president Magufuli deklaratsiooni, millega keelatakse rasedatel tüdrukutel koolis käia; arvestades, et ametivõimud hirmutavad kodanikuühiskonna organisatsioone, kes seisavad rasedate tüdrukute õiguse eest kooli tagasi minna;

I.  arvestades, et Tansaania inimõiguste ja hea valitsemistava komisjon ei ole juba mõnda aega tegutsenud; arvestades, et president Magufuli ei ole nimetanud sellesse komisjoni volinikke ega muid ametikandjaid;

J.  arvestades, et valitsus on sulgenud eraomandis olevad raadiojaamad ja ajalehed või neid ähvardanud ning lõpetanud parlamendiarutelude otseülekanded; arvestades, et kohalikud kanalid ja kohalikke kanaleid edastavad dekoodrid on suletud;

K.  arvestades, et Tansaania Rahvusassamblee võttis 2015. aastal vastu küberkuritegevuse seaduse ja 2018. aasta septembris veebisisu eeskirjad, mille eesmärk on kontrollida sotsiaalmeedias kasutatavat sisu; arvestades, et 2015. aastal vastu võetud statistikaseaduses on sätestatud, et valitsuse esitatud teatavaid statistilisi andmeid ei ole lubatud arutada ega kahtluse alla seada;

L.  arvestades, et pidevalt vahistatakse juhtivaid opositsiooniliikmeid, kellele esitatakse süüdistusi alates presidendi väidetavast solvamisest kuni väärteabe ja mässule õhutamiseni; arvestades, et 2018. aasta juulis vahistati Tansaania peamise opositsioonierakonna 20 liiget väidetava rahutuste õhutamise eest; arvestades, et alates 2018. aasta algusest on vägivaldselt rünnatud ja koguni tapetud mitmeid poliitilise opositsiooni liikmeid ja parlamendiliikmeid; arvestades, et 22. veebruaril tapeti matšeetedega oma kodu juures Godfrey Luena, kes oli Tansaania parlamendis peamise opositsioonierakonna Chama Cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA) liige ja häälekas maaomandiõiguste kaitsja; arvestades, et 2018. aasta novembris vahistati ajakirjanike kaitse komitee programmi koordinaator Africa Angela Quintal ja tema kolleeg Muthoki Mumo, kes vabastati pärast seda, kui rahvusvahelised institutsioonid survet avaldasid;

M.  arvestades, et turismi arendamine on viimastel aastatel kaasa toonud suurema aktiivsuse, eriti Serengeti piirkonnas, kus elavad maasaid; arvestades, et haritava või napi maa kontrollimine spekulatiivsetel eesmärkidel on piirkonnas tekitanud suuri pingeid;

N.  arvestades, et ELi delegatsiooni juht Roeland van de Geer oli sunnitud riigist lahkuma pärast seda, kui Tansaania ametivõimud avaldasid talle järjest suuremat survet; arvestades, et pärast president Magufuli valimist on Tansaaniast välja saadetud ÜRO naiste õiguste agentuuri juht, ÜRO Arenguprogrammi juht ja UNESCO juht;

O.  arvestades, et ELi kõrge esindaja Federica Mogherini on teatanud, et liidu suhted Tansaaniaga vaadatakse põhjalikult läbi;

1.  väljendab muret Tansaania halveneva poliitilise olukorra pärast, mida iseloomustab avaliku tegutsemisruumi ahenemine, mis toimub kodanikuühiskonna organisatsioonide, inimõiguste kaitsjate, meedia ja paljude erakondade tegevuse piirangute karmistamise kaudu; on eriti mures LGBTI-inimeste olukorra halvenemise pärast;

2.  mõistab hukka igasuguse vihkamisele ja vägivallale õhutamise seksuaalse sättumuse alusel; nõuab tungivalt, et Tansaania ametivõimud tagaksid, et Paul Makonda lõpetab oma provokatsioonid LGBTI-kogukonna suhtes ning ta antakse vägivallale õhutamise eest kohtu alla;

3.  nõuab, et ajakirjanike, LGBTI-inimeste, inimõiguste kaitsjate ja opositsioonierakondade liikmete vastu suunatud rünnakute ja kallaletungide uurimiseks viidaks läbi sõltumatud uurimised, mille eesmärk on võtta arvatavad toimepanijad vastutusele;

4.  tuletab Tansaania valitsusele meelde tema kohustust, sealhulgas Cotonou lepingu alusel võetud kohustusi kaitsta kõigil juhtudel kõigi oma kodanike õigusi, väärikust ja füüsilist puutumatust;

5.  palub Tansaanial tunnistada kehtetuks homoseksuaalsust kriminaliseerivad seadused;

6.  nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid kasutaksid täielikult nn LGBT vahendite kogumit, et ergutada kolmandaid riike homoseksuaalsust dekriminaliseerima, aidata vähendada vägivalda ja diskrimineerimist ning kaitsta LGBTI inimõiguste kaitsjaid;

7.  kutsub Tansaania ametivõime üles muutma küberkuritegevuse seaduse, elektroonilise ja postiside (veebisisu) eeskirjade ja meediateenuste seaduse kõiki piiravaid sätteid ning asendama need sätetega, mis tagavad sõna- ja meediavabaduse kooskõlas rahvusvaheliste inimõigustealaste standarditega;

8.  kutsub Tansaania ametivõime üles tunnistama kehtetuks kõik seadused, poliitikameetmed või muud takistused, mille tõttu naised, tüdrukud ja noored emad ei saa teenuseid ja teavet, mida nad vajavad tervislikuks eluks, eelkõige president Magufuli deklaratsiooni, mille kohaselt ei tohiks sünnitanud tüdrukutel lubada kooli naasta, ning sealhulgas tunnistama kehtetuks eeskirjad, millega seadustatakse rasedate tüdrukute koolist väljaviskamine;

9.  nõuab tungivalt, et Tansaania president muudaks riigi inimõiguste komisjoni võimalikult kiiresti tegutsemisvõimeliseks, nimetaks volinikud, kes võtavad meetmeid inimõiguste rikkumiste suhtes, ja võtaks meetmeid välismaal töötavate Tansaania kodanike toetamiseks;

10.  kutsub Tansaania ametivõime üles vabastama kõik poliitvangid;

11.  väljendab tõsist muret seoses survega, mida Tansaania valitsus avaldas ELi delegatsiooni juhile Roeland van de Geerile; tunneb heameelt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide otsuse üle vaadata Tansaania suhtes rakendatav ELi poliitika põhjalikult läbi; rõhutab, et on vaja poliitilist dialoogi, mille käigus püüelda selle poole, et Tansaania ametiasutused võtaksid konkreetseid kohustusi kodanikuühiskonna, erakondade ja meedia jaoks soodsa keskkonna loomiseks; kutsub komisjoni üles tagama, et tulevasse 2020. aasta järgsesse AKV-ELi partnerluslepingusse lisataks selgesõnaline viide diskrimineerimiskeelule seksuaalse sättumuse alusel;

12.  väljendab muret maasaide olukorra pärast; mõistab hukka jõu kasutamise ametivõimude ja julgeolekujõudude poolt;

13.  kutsub Tansaania ametivõime üles otsustavalt tegutsema, et kaitsta kodanikuühiskonna organisatsioonide, inimõiguste kaitsjate, ajakirjanike, tervishoiutöötajate ja poliitiliste aktivistide õigusi kooskõlas Tansaania põhiseaduse, inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika harta ning riigi rahvusvaheliste ja piirkondlike kohustustega;

14.  nõuab, et EL jätkaks Tansaania inimõiguste olukorra tähelepanelikku jälgimist, eelkõige oma delegatsiooni korrapäraste aruannete kaudu; kutsub Euroopa Liidu delegatsiooni ja liikmesriike üles tegema kõik endast oleneva, et tagada hädaolukordades kaitse ja toetus ohus olevatele inimõiguste kaitsjatele;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajale, AKV-ELi nõukogule, Aafrika Liidu institutsioonidele, Ida-Aafrika Ühenduse institutsioonidele ning Tansaania presidendile, valitsusele ja parlamendile.

 

(1)

ELT C 316, 30.8.2016, lk 122.

Viimane päevakajastamine: 12. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika