Postupak : 2018/2969(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0570/2018

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0570/2018

Rasprave :

PV 13/12/2018 - 7.3
CRE 13/12/2018 - 7.3

Glasovanja :

PV 13/12/2018 - 9.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0527

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 361kWORD 54k
12.12.2018
PE631.592v01-00}
PE631.593v01-00}
PE631.597v01-00}
PE631.594v01-00}
PE631.595v01-00}
PE631.596v01-00} RC1
 
B8-0570/2018}
B8-0571/2018}
B8-0575/2018}
B8-0572/2018}
B8-0573/2018}
B8-0574/2018} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:

B8-0570/2018 (ECR)

B8-0571/2018 (Verts/ALE)

B8-0575/2018 (PPE)

B8-0572/2018 (GUE/NGL)

B8-0573/2018 (S&D)

B8-0574/2018 (ALDE)


o Tanzaniji (2018/2969(RSP))


Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, David Martin u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner u ime Kluba zastupnika ECR-a
Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Judith Sargentini, Michèle Rivasi u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o Tanzaniji (2018/2969(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Tanzaniji, uključujući onu od 12. ožujka 2015.(1),

–  uzimajući u obzir izjavu koju je 15. studenoga 2018. u ime EU-a dala Visoka predstavnica Federica Mogherini o odnosima između EU-a i Tanzanije,

–  uzimajući u obzir lokalnu izjavu EU-a od 23. veljače 2018. o porastu politički motiviranog nasilja i zastrašivanja u Tanzaniji,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 16. lipnja 2016. o ravnopravnosti pripadnika skupine LGBTI,

–  uzimajući u obzir izjavu koju je 2. studenoga 2018. dala Michele Bachelet, visoka povjerenica UN-a za ljudska prava, o kaznenom progonu i uhićenjima pripadnika skupine LGBT u Tanzaniji,

–  uzimajući u obzir paket instrumenata Vijeća EU-a namijenjen promicanju i zaštiti ostvarivanja svih ljudskih prava lezbijki, homoseksualaca, biseksualaca i transrodnih osoba (paket instrumenata LGBT),

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda,

–  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu AKP-EU (Sporazum iz Cotonoua),

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da se, nakon što je 2015. John Pombe Magufulli izabran za predsjednika Tanzanije, temeljna prava u toj zemlji potkopavaju represivnim zakonima i dekretima; budući da se kritički nastrojeni novinari, oporbeni političari i gorljivi aktivisti civilnog društva suočavaju s prijetnjama, proizvoljnim pritvaranjem i uznemiravanjem;

B.  budući da se u posljednje dvije godine u toj zemlji bilježi sve veća stigmatizacija, nasilje i ciljana uhićenja usmjerena na pripadnike skupine LGBTI; budući da, u skladu s tanzanijskim pravom, istospolne veze predstavljaju kaznena djela za koje je propisana zatvorska kazna u trajanju od 30 godina pa sve do doživotnog zatvora; budući da je zakon protiv homoseksualnosti u Tanzaniji među najstrožima u svijetu;

C.  budući da se u Tanzaniji osobe za koje se sumnja da su homoseksualci podvrgava prisilnim analnim pregledima, što je diskreditirana metoda „dokazivanja” homoseksualnosti koju su Ujedinjeni narodi i Afrička komisija za ljudska prava i prava naroda okarakterizirali kao mučenje;

D.  budući da je Paul Makonda, regionalni povjerenik Dar Es Salaama, istaknuti zagovornik represije; budući da je na tiskovnoj konferenciji održanoj 31. listopada 2018. najavio osnivanje radne skupine za razotkrivanje homoseksualaca, prostitutki i osoba koje se bave lažnim prikupljanjem sredstava na društvenim mrežama; budući da je pozvao javnost da vlastima prijavi osobe za koje sumnja da su homoseksualci;

E.  budući da je Ministarstvo zdravlja privremeno obustavilo pružanje usluga povezanih s HIV-om i AIDS-om na razini zajednice te je zatvorilo u centre za pomoć najugroženijim skupinama stanovništva, koje uključuju homoseksualce; budući da je 17. veljače 2017. zatvorilo 40 zdravstvenih centara zbog navodnog poticanja na homoseksualnost; budući da je više organizacija izvijestilo da je represija nad zajednicom LGBTI dovela do toga da HIV pozitivni muškarci nemaju pristup antiretrovirusnom liječenju, dok su se drugi prestali testirati i koristiti usluge prevencije;

F.  budući da je u studenom 2018. na Zanzibaru uhićeno deset muškaraca zbog sumnje da su predvodili obred sklapanja istospolnog braka; budući da je 17. listopada 2018. uhićeno 13 aktivista u području zdravlja i ljudskih prava zbog sudjelovanja na sastanku na kojemu se raspravljalo o zakonu kojim se ograničava pristup pripadnika skupine LGBTI nekim zdravstvenim uslugama;

G.  budući da su brojna djeca i adolescenti, posebno djevojčice, izloženi kršenjima ljudskih prava i štetnim praksama, uključujući rašireno seksualno nasilje, tjelesno kažnjavanje, dječje brakove i tinejdžerske trudnoće, što im otežava ili onemogućuje školovanje; budući da tanzanijska vlada ometa pristup uslugama u području spolnog i reproduktivnog zdravlja i uznemiruje organizacije koje pružaju informacije o toj vrsti usluga;

H.  budući da je 22. lipnja 2018. predsjednik Magufuli izdao deklaraciju kojom se trudnim djevojčicama zabranjuje pohađanje nastave; budući da vlasti zastrašuju organizacije civilnog društva koje se zalažu za pravo trudnih djevojčica da se vrate u školu;

I.  budući da tanzanijska Komisija za ljudska prava i dobro upravljanje već neko vrijeme nije operativna; budući da predsjednik Magufuli nije imenovao povjerenike ili druge nositelje dužnosti u toj komisiji;

J.  budući da je vlada zatvorila radiostanice i novine u privatnom vlasništvu ili im je prijetila te budući da je prekinula prijenos parlamentarnih rasprava uživo; budući da su lokalni kanali i dekoderi koji prenose lokalne kanale ugašeni;

K.  budući da je Narodna skupština Tanzanije 2015. donijela zakon o kibernetičkom kriminalu, a u rujnu 2018. propise o internetskom sadržaju s ciljem kontroliranja sadržaja koji se koristi na društvenim medijima; budući da se u Zakonu o statistici, koji je donesen 2015. godine, navodi da nije dopušteno raspravljati o određenim statističkim podacima koje je objavila vlada, niti ih dovoditi u pitanje;

L.  budući da se redovito provode uhićenja vodećih članova oporbe zbog optužbi koje se kreću od navodnog vrijeđanja predsjednika do davanja lažnih informacija i ugrožavanja nacionalne sigurnosti; budući da je u srpnju 2018. uhićeno 20 članova glavne oporbene stranke u Tanzaniji zbog tvrdnji da izazivaju probleme; budući da je od početka 2018. nekoliko političkih oporbenih zastupnika i parlamentaraca nasilno napadnuto i čak ubijeno; budući da je 22. veljače Godfrey Luena, član glavne tanzanijske oporbene stranke Chama Cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA) i gorljivi branitelj prava na zemljište, ubijen mačetama ispred svojeg doma; budući da su u studenom 2018. koordinatorica programa Odbora za zaštitu novinara (CPJ) u Africi Angela Quintal i njezin kolega Muthoki Mumo uhićeni i pušteni nakon pritiska međunarodnih institucija;

M.  budući da je razvoj turizma posljednjih godina doveo do povećanja aktivnosti, posebno u regiji Serengeti u kojoj živi narod Masai; budući da je kontrola nad obradivom ili rijetkom zemljom u spekulativne svrhe dovela do jakih napetosti u tom području;

N.  budući da je voditelj Delegacije EU-a Roeland van de Geer bio prisiljen napustiti zemlju nakon što su tanzanijske vlasti vršile povećani pritisak na njega; budući da su, nakon izbora predsjednika Magufulija, čelnici organizacije UN Women, UNDP-a i UNESCO-a redom protjerani iz Tanzanije;

O.  budući da je visoka predstavnica EU-a Federica Mogherini najavila sveobuhvatnu reviziju odnosa Unije s Tanzanijom;

1.  izražava zabrinutost zbog pogoršanja političkog stanja u Tanzaniji koje je obilježeno sve manjim javnim prostorom zbog strožih ograničenja aktivnosti organizacija civilnog društva, branitelja ljudskih prava, medija i mnogih političkih stranaka; posebno je zabrinut zbog pogoršanja položaja LGBTI osoba;

2.  osuđuje svako raspirivanje mržnje i nasilja na temelju spolne orijentacije; apelira na vlasti Tanzanije da osiguraju da Paul Makonda zaustavi svoje provokacije uperene protiv LGBTI zajednice te da ga se privede pravdi zbog poticanja na nasilje;

3.  traži da se provedu neovisne istrage o slučajevima napada i nasrtaja na novinare, pripadnike zajednice LGBTI, borce za ljudska prava i članove oporbenih stranaka, u cilju privođenja počinitelja pred lice pravde;

4.  podsjeća vladu Tanzanije na njezinu obvezu, uključujući obveze preuzete u okviru Sporazuma iz Cotonoua, na zaštitu prava, dostojanstva i fizičkog integriteta svih svojih građana u svim okolnostima;

5.  poziva Tanzaniju na to da stavi izvan snage zakone kojima se kriminalizira homoseksualnost;

6.  apelira na Europsku uniju i njezine države članice da u potpunosti iskoriste paket instrumenata LGBT kako bi se potaknule treće zemlje na dekriminalizaciju homoseksualnosti, davanje doprinosa smanjenju nasilja i diskriminacije te zaštitu boraca za ljudska prava pripadnika skupine LGBTI;

7.  poziva tanzanijske vlasti na to da izmijene sve restriktivne odredbe u Zakonu o kibernetičkom kriminalu, propisima o elektroničkim i poštanskim komunikacijama (propisi o internetskom sadržaju) i Zakonu o medijskim uslugama te da ih zamijene odredbama kojima će se jamčiti sloboda izražavanja i sloboda medija u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava;

8.  poziva tanzanijske vlasti da stave izvan snage sve zakone, politike ili druge prepreke kojima se ženama, djevojčicama i mladim majkama onemogućuje pristup uslugama i informacijama koje su im potrebne za zdrav život, a osobito deklaraciju predsjednika Magufulija prema kojoj se djevojčice koje rode dijete ne smiju vratiti u školu, uključujući stavljanje izvan snage propisa kojima isključenje trudnih djevojčica iz škole postaje zakonito;

9.  apelira na predsjednika Tanzanije da što prije osposobi za rad povjerenstvo za ljudska prava, imenuje povjerenike za praćenje kršenja ljudskih prava te da poduzme mjere za podupiranje tanzanijskih građana koji rade u inozemstvu;

10.  poziva vlasti Tanzanije da oslobode političke zatvorenike;

11.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog pritiska vlade Tanzanije na voditelja Delegacije EU-a Roelanda van de Geera; pozdravlja odluku Europske unije i njezinih država članica o provedbi sveobuhvatnog preispitivanja politika EU-a prema Tanzaniji; insistira na važnosti političkog dijaloga kako bi se tanzanijska tijela vlasti navela na opipljivu privrženost stvaranju poticajnog okruženja za djelovanje civilnog društva, političkih stranaka i medija; poziva Komisiju da zajamči da se u budući sporazum o partnerstvu između AKP-a i EU-a u razdoblju nakon 2020. uključi izričito upućivanje na nediskriminaciju na temelju spolne orijentacije;

12.  izražava zabrinutost zbog položaja naroda Masai; osuđuje upotrebu sile nadležnih tijela i snaga sigurnosti;

13.  poziva vlasti Tanzanije da djeluju odlučno kako bi se zaštitila prava organizacija civilnog društva, boraca za ljudska prava, novinara, zdravstvenih radnika i političkih aktivista u skladu s tanzanijskim ustavom, Afričkom poveljom o ljudskim pravima i pravima naroda te međunarodnim i regionalnim dužnostima i obvezama Tanzanije;

14.  poziva EU da i dalje pomno prati stanje ljudskih prava u Tanzaniji, posebno redovnim izvješćima svoje delegacije; poziva Delegaciju Europske unije i države članice da učine sve što je u njihovoj moći kako bi se pružila hitna zaštita i potpora ugroženim braniteljima ljudskih prava;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Europske komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, Vijeću ministara AKP-a i EU-a, institucijama Afričke unije, institucijama Istočnoafričke zajednice te predsjedniku, vladi i parlamentu Tanzanije.

 

(1)

SL C 316, 30.8.2016., str. 122.

Posljednje ažuriranje: 12. prosinca 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti