Procedūra : 2018/2969(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0570/2018

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0570/2018

Debates :

PV 13/12/2018 - 7.3
CRE 13/12/2018 - 7.3

Balsojumi :

PV 13/12/2018 - 9.10

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0527

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 506kWORD 56k
12.12.2018
PE631.592v01-00}
PE631.593v01-00}
PE631.597v01-00}
PE631.594v01-00}
PE631.595v01-00}
PE631.596v01-00} RC1
 
B8-0570/2018}
B8-0571/2018}
B8-0575/2018}
B8-0572/2018}
B8-0573/2018}
B8-0574/2018} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt šādus rezolūcijas priekšlikumus:

B8-0570/2018 (ECR)

B8-0571/2018 (Verts/ALE)

B8-0575/2018 (PPE)

B8-0572/2018 (GUE/NGL)

B8-0573/2018 (S&D)

B8-0574/2018 (ALDE)


par Tanzāniju (2018/2969(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák PPE grupas vārdā
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, David Martin S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR grupas vārdā
Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā
Judith Sargentini, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Tanzāniju (2018/2969(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Tanzāniju, tostarp 2015. gada 12. marta rezolūciju(1),

–  ņemot vērā Augstās pārstāves Federikas Mogerīni 2018. gada 15. novembra deklarāciju ES vārdā par ES un Tanzānijas attiecībām,

–  ņemot vērā ES 2018. gada 23. februāra vietējo paziņojumu par politiski saistītas vardarbības un iebiedēšanas pieaugumu Tanzānijā,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 16. jūnija secinājumus par LGBTI personu līdztiesību,

–  ņemot vērā ANO Augstā cilvēktiesību komisāres (OHCHR) Michelle Bachelet 2018. gada 2. novembra paziņojumu, par LGBT personu kriminālvajāšanu un arestiem Tanzānijā,

–  ņemot vērā Padomes Instrumentu komplektu, ar ko veicināt un aizsargāt to, ka lesbietes, geji, biseksuāļi un transpersonas var izmantot visas cilvēktiesības (LGBT paredzētais instrumentu kopums),

–  ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu;

–  ņemot vērā ANO Konvenciju par bērna tiesībām,

–  ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu (ACHPR),

–  ņemot vērā ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu (Kotonū nolīgums),

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  A. tā kā kopš Tanzānijas valsts prezidenta John Pombe Magufuli ievēlēšanas 2015. gadā pamattiesības valstī tika ierobežotas ar represīviem tiesību aktiem un dekrētiem; tā kā kritiski noskaņotie žurnālisti, opozīcijas politiķi un pilsoniskās sabiedrības aktīvisti ir saskārušies ar draudiem, patvaļīgu aizturēšanu un aizskaršanu;

B.  tā kā iepriekšējo divu gadu laikā valstī ir palielinājusies stigmatizācija, vardarbība un mērķtiecīgi aresti, kas ir vērsti pret LGBTI personām; tā kā saskaņā ar Tanzānijas tiesību aktiem viendzimuma attiecības ir noziedzīgi nodarījumi, par kuriem kā sods ir paredzēta brīvības atņemšana no 30 gadiem līdz mūža ieslodzījumam; tā kā Tanzānijas pret homoseksualitāti vērstais likums ir viens no stingrākajiem visā pasaulē;

C.  tā kā aizdomās turētās personas Tanzānijā tiek pakļautas piespiedu anālajām pārbaudēm, kas ir diskreditēta metode homoseksuālu darbību pieradīšanai un kuru Apvienoto Nāciju Organizācija un Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību komisija ir atzinusi kā spīdzināšanu;

D.   tā kā Paul Makonda, Dāresalāmas reģionālais komisārs, ir plaši pazīstams represiju aizstāvis; tā kā preses konferencē, kas notika 2018. gada 31. oktobrī, viņš paziņoja par darba grupas izveidi, lai izsekotu un atrastu homoseksuālus vīriešus, prostitūtas un personas, kas sociālajos medijos izplata krāpnieciskus līdzekļu vākšanas aicinājumus; tā kā viņš aicināja sabiedrību ziņot iestādēm par personām, par kurām ir aizdomas, ka tās ir geji;

E.  tā kā Veselības ministrija ir uz laiku apturējusi pakalpojumu sniegšanu pašvaldību līmenī ar HIV un AIDS inficētajiem un ir slēgusi uzņemšanas centrus attiecībā uz galvenajām iedzīvotāju grupām, tostarp homoseksuāliem vīriešiem; tā kā 2017. gada 17. februārī ministrija slēdza 40 veselības aprūpes centru uz aizdomu pamata, ka tie veicina homoseksualitāti; tā kā vairākas organizācijas ir sniegušas informāciju, ka pret LGBTI kopienu vērsto represiju rezultātā HIV pozitīviem vīriešiem nav piekļuves antiretrovirālai ārstēšanai, savukārt citiem ir apturēta piekļuve testēšanai un profilaktiskajiem pakalpojumiem;

F.  tā kā 2018. gada novembrī Zanzibārā tika apcietināti desmit vīrieši uz aizdomu pamata par dalību viendzimuma laulību ceremonijā; tā kā 2018. gada 17. oktobrī tika arestēti 13 cilvēktiesību un tiesību uz veselību aktīvisti par dalību sanāksmē, lai apspriestu tiesību aktus, kas ierobežo LGBTI personu piekļuvi dažiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

G.  tā kā daudzi bērni un pusaudži, jo īpaši meitenes, saskaras ar cilvēktiesību pārkāpumiem un viņiem kaitējošām darbībām, tostarp plaši izplatītai seksuālai vardarbībai, miesas sodiem, bērnu laulībām un grūtniecībām pusaudžu vecumā, kas viņiem padara sarežģītu vai neiespējamu izglītības iegūšanu; tā kā Tanzānijas valdība kavē piekļuvi seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumiem un iebiedē organizācijas, kas sniedz informāciju par šādiem pakalpojumiem;

H.  tā kā 2018. gada 22. jūnijā valsts prezidents J. Magufuli izdeva deklarāciju, ar ko aizliedz apmeklēt skolu meitenēm, kuras ir grūtniecības stāvoklī; tā kā iestādes iebiedē pilsoniskās sabiedrības organizācijas (PSO), kas aizstāv meiteņu grūtnieču tiesības atgriezties skolā;

I.  tā kā Tanzānijas Cilvēktiesību un labas pārvaldības komisija kādu laiku nav spējusi darboties; tā kā valsts prezidents J. Magufuli nav iecēlis minētās komisijas locekļus vai citas amatpersonas;

J.  tā kā valdība ir slēgusi privātas radiostacijas un avīzes vai draudējusi tām un izbeigusi parlamentāro debašu tiešraidi; tā kā vietējie kanāli un dekodētāji, kas atrodas vietējos gaisa kanālos, ir slēgti;

K.  tā kā Tanzānijas Nacionālā asambleja 2015. gadā pieņēma Kibernoziegumu likumu, bet 2018. gada septembrī —Noteikumus par tiešsaistes saturu ar mērķi kontrolēt saturu, ko izmanto sociālajos plašsaziņas līdzekļos; tā kā 2015. gadā pieņemtais Statistikas likums paredz, ka nav atļauts apspriest vai apšaubīt atsevišķus valdības paziņotos statistikas datus;

L.  tā kā vadošie opozīcijas pārstāvji tiek regulāri apcietināti, apsūdzot viņus gan saistībā ar aizdomām par valsts prezidenta apvainošanu, gan nepatiesas informācijas sniegšanu un musināšanu; tā kā 20 Tanzānijas galvenās opozīcijas partijas biedri tika apcietināti 2018. gada jūlijā, apgalvojot, ka viņi musina uz nemieriem; tā kā kopš 2018. gada sākuma ir notikuši vardarbīgi uzbrukumi politiskās opozīcijas locekļiem un parlamenta deputātiem un pat nogalināšanas; tā kā 22. februārī Godfrey Luena, parlamenta deputāts, Tanzānijas galvenās opozīcijas partijas Chama Demokrastia na Maendeleo (CHADEMA) biedrs un tiesību uz zemi pārliecināts aizstāvis, tika nogalināts ar mačetēm netālu no savām mājām; tā kā 2018. gada novembrī Starptautiskās žurnālistu aizsardzības komitejas (CPJ) programmas koordinatore Africa Angela Quintal un viņas kolēģis Muthoki Mumo tika apcietināti, bet pēc tam atbrīvoti starptautisko institūciju spiediena rezultātā;

M.  tā kā iepriekšējos gados tūrismā attīstībā ir pastiprinājušās darbības, jo īpaši Serengeti reģionā, kur dzīvo masaji; tā kā kontrole pār aramzemēm vai nelieliem zemes gabaliem spekulatīvos nolūkos ir izraisījusi spēcīgu spriedzi šajā reģionā;

N.  tā kā ES delegācijas vadītājs Roeland van de Geer bija spiests pamest valsti pēc tam, kad Tanzānijas varas iestādes izdarīja spiedienu uz viņu; tā kā kopš valsts prezidenta J. Magufuli ievēlēšanas ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas iestādes vadītāja, ANO Attīstības programmas vadītājs un UNESCO vadītāja ir izraidīti no Tanzānijas;

O.  tā kā ES Augstā pārstāve Federika Mogerīni ir paziņojusi par Savienības attiecību ar Tanzāniju visaptverošu pārskatīšanu,

1.  pauž bažas par politiskās situācijas pasliktināšanos Tanzānijā, ko raksturo sarūkoša sabiedriskā telpa, ierobežojot pilsoniskās sabiedrības organizāciju, cilvēktiesību aizstāvju, plašsaziņas līdzekļu un daudzu politisko partiju darbību; pauž īpašas bažas par LGBTI personu stāvokļa pasliktināšanos;

2.  nosoda jebkādu kūdīšanu uz naidu un vardarbību seksuālās orientācijas dēļ; mudina Tanzānijas varas iestādes nodrošināt, lai Paul Makonda pārtrauktu savu provokāciju pret LGBTI kopienu un tiktu saukts pie atbildības par kūdīšanu uz vardarbību;

3.  aicina veikt neatkarīgu izmeklēšanu par uzbrukumiem žurnālistiem, LGBTI personām, cilvēktiesību aizstāvjiem un opozīcijas partiju biedriem, lai sauktu pie atbildības vainīgos;

4.  atgādina Tanzānijas valdībai tās pienākumu, tostarp saistības saskaņā ar Kotonū nolīgumu, jebkuros apstākļos aizsargāt visu savu pilsoņu tiesības, cieņu un fizisko neaizskaramību;

5.  aicina Tanzāniju atcelt tiesību aktus, kas paredz kriminālatbildību par homoseksualitāti;

6.  mudina ES un tās dalībvalstis pilnībā izmantot LGBT paredzēto instrumentu kopumu, lai mudinātu trešās valstis atcelt homoseksualitātes kā noziedzīga nodarījuma statusu, palīdzot samazināt vardarbību un diskrimināciju un aizsargājot LGBTI personu cilvēktiesību aizstāvjus;

7.  aicina Tanzānijas varas iestādes grozīt visus ierobežojošus noteikumus, kas paredzēti Likumā par kibernoziegumiem, Elektronisko un pasta komunikāciju (tiešsaistes satura) noteikumos un Likumā par plašsaziņas līdzekļiem, un aizstāt tos ar noteikumiem, kas garantēs vārda brīvību un plašsaziņas līdzekļu brīvību saskaņā ar starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem;

8.  aicina Tanzānijas varas iestādes atcelt visus likumus, politikas vai citus šķēršļus attiecībā uz pakalpojumiem un informāciju, kas sievietēm, meitenēm un jaunajām mātēm ir nepieciešami veselīgai dzīvei, jo īpaši valsts prezidenta J. Magufuli deklarāciju par to, ka meitenēm, kas dzemdējušas bērnu, nevajadzētu ļaut atgriezties skolā, tostarp atcelt noteikumus, kuri legalizē to, ka grūtnieces izraida no skolas;

9.  mudina Tanzānijas valsts prezidentu pēc iespējas drīz sākt valsts cilvēktiesību komisijas darbību, iecelt komisārus, lai sekotu līdzi cilvēktiesību pārkāpumiem, un veikt pasākumus, lai atbalstītu vietējos darba ņēmējus ārvalstīs;

10.  aicina Tanzānijas varas iestādes atbrīvot visus politieslodzītos;

11.  pauž nopietnas bažas par Tanzānijas valdības izdarīto spiedienu uz ES delegācijas vadītāju Roeland van de Geer; atzinīgi vērtē Eiropas Savienības un tās dalībvalstu lēmumu visaptveroši pārskatīt ES politiku attiecībā uz Tanzāniju; uzstāj, cik svarīgs ir politisks dialogs, lai Tanzānijas varas iestādes censtos panākt konkrētas saistības nolūkā radīt labvēlīgu vidi pilsoniskās sabiedrības, politisko partiju un plašsaziņas līdzekļu darbībai; aicina Komisiju nodrošināt, ka turpmākajā ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumā laikposmam pēc 2020. gada ir iekļauta skaidra norāde par tādas diskriminācijas aizliegumu, kas pamatojas uz seksuālo orientāciju;

12.  pauž bažas par masaju tautas stāvokli; nosoda varas iestāžu un drošības spēku izmantoto vardarbību;

13.  aicina Tanzānijas varas iestādes apņēmīgi rīkoties, lai aizsargātu pilsoniskās sabiedrības organizāciju, cilvēktiesību aizstāvju, žurnālistu, veselības aprūpes darbinieku un politisko aktīvistu tiesības saskaņā ar Tanzānijas konstitūciju, Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu un valsts starptautiskajām un reģionālajām pienākumiem un saistībām;

14.  aicina ES arī turpmāk cieši novērot stāvokli cilvēktiesību jomā Tanzānijā, jo īpaši regulāri saņemot regulāru informāciju no tās delegācijas; aicina Eiropas Savienības delegāciju un dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu ārkārtas aizsardzību un atbalstu apdraudētajiem cilvēktiesību aizstāvjiem;

15.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, ĀKK un ES Padomei, Āfrikas Savienības iestādēm, Austrumāfrikas valstu kopienas iestādēm, kā arī Tanzānijas valsts prezidentam, valdībai un parlamentam.

(1)

OV C 316, 30.8.2016., 122. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika