Procedura : 2018/2969(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B8-0570/2018

Teksty złożone :

RC-B8-0570/2018

Debaty :

PV 13/12/2018 - 7.3
CRE 13/12/2018 - 7.3

Głosowanie :

PV 13/12/2018 - 9.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0527

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 361kWORD 56k
12.12.2018
PE631.592v01-00}
PE631.593v01-00}
PE631.597v01-00}
PE631.594v01-00}
PE631.595v01-00}
PE631.596v01-00} RC1
 
B8-0570/2018}
B8-0571/2018}
B8-0575/2018}
B8-0572/2018}
B8-0573/2018}
B8-0574/2018} RC1

złożony zgodnie z art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu

zastępujący tym samym następujące projekty rezolucji:

B8‑0570/2018 (ECR)

B8‑0571/2018 (Verts/ALE)

B8‑0575/2018 (PPE)

B8‑0572/2018 (GUE/NGL)

B8‑0573/2018 (S&D)

B8‑0574/2018 (ALDE)


w sprawie Tanzanii (2018/2969(RSP))


Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák w imieniu grupy PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, David Martin w imieniu grupy S&D
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen‑Lerner w imieniu grupy ECR
Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä w imieniu grupy ALDE
Marie‑Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL
Judith Sargentini, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Tanzanii (2018/2969(RSP))  

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Tanzanii, w tym rezolucję z dnia 12 marca 2015 r.(1),

–  uwzględniając oświadczenie w sprawie stosunków UE-Tanzania z dnia 15 listopada 2018 r., wydane w imieniu UE przez wysoką przedstawiciel Federikę Mogherini,

–  uwzględniając lokalne oświadczenie UE z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie eskalacji motywowanych politycznie aktów przemocy i zastraszania w Tanzanii,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie równości osób LGBTI,

–  uwzględniając oświadczenie Wysokiej Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie prześladowań i aresztowań osób LGBT w Tanzanii,

–  uwzględniając przygotowany przez Radę UE zestaw narzędzi służących promowaniu i ochronie wszystkich praw człowieka przysługujących lesbijkom, gejom, biseksualistom i osobom transpłciowym (zestaw narzędzi LGBT),

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka, Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych oraz Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet,

–  uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka,

–  uwzględniając Afrykańską kartę praw człowieka i ludów,

–  uwzględniając umowę o partnerstwie między AKP a UE (umowę z Kotonu),

–  uwzględniając art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że od czasu objęcia fotela prezydenta Tanzanii przez Johna Pombe Magufuliego w 2015 r. prawa podstawowe w tym kraju są osłabiane przez represyjne przepisy i dekrety; mając na uwadze, że krytyczni dziennikarze, politycy opozycji i prominentni działacze społeczeństwa obywatelskiego spotykają się z groźbami oraz padają ofiarą arbitralnych zatrzymań i prześladowań;

B.  mając na uwadze, że od dwóch lat w Tanzanii osoby LGBTI są coraz częściej obiektem stygmatyzacji oraz ofiarami przemocy i celowych zatrzymań; mając na uwadze, że zgodnie z prawem Tanzanii związki osób tej samej płci stanowią przestępstwa podlegające karze pozbawienia wolności od 30 lat do dożywocia; mając na uwadze, że ustawa przeciwko homoseksualizmowi w Tanzanii jest jedną z najsurowszych na świecie;

C.  mając na uwadze, że mężczyźni podejrzani o homoseksualizm w Tanzanii są poddawani przymusowemu badaniu odbytu, zdyskredytowanej metodzie „udowodnienia” homoseksualizmu, którą ONZ i Afrykańska Komisja Praw Człowieka i Ludów potępiły jako tortury;

D.  mając na uwadze, że jednym z największych zwolenników represji jest Paul Makonda, regionalny komisarz w Dar Es Salaam; mając na uwadze, że na konferencji prasowej w dniu 31 października 2018 r. zapowiedział on utworzenie grupy zadaniowej mającej na celu wytropienie homoseksualistów, prostytutek i osób, które prowadzą nielegalne zbiórki funduszy w mediach społecznościowych; mając na uwadze, że wezwał on również obywateli do informowania władz o osobach podejrzewanych o homoseksualizm;

E.  mając na uwadze, że Ministerstwo Zdrowia tymczasowo zawiesiło świadczenie pomocy osobom z HIV i AIDS na szczeblu lokalnym i zamknęło ośrodki pomocy dla zagrożonych grup społecznych, w tym dla gejów; mając na uwadze, że 17 lutego 2017 r. ministerstwo zamknęło 40 ośrodków opieki zdrowotnej za rzekome zachęcanie do homoseksualizmu; mając na uwadze, że według informacji przekazanych przez kilka organizacji represje wobec społeczności LGBTI doprowadziły do tego, że mężczyźni będący nosicielami wirusa HIV nie mają dostępu do leczenia antyretrowirusowego, a inni stracili dostęp do badań i usług prewencyjnych;

F.  mając na uwadze, że w listopadzie 2018 r. w Zanzibarze aresztowano dziesięciu mężczyzn za rzekome przeprowadzenie ceremonii ślubnej osób tej samej płci; mając na uwadze, że 17 października 2018 r. aresztowano 13 działaczy na rzecz zdrowia i praw człowieka pod zarzutem udziału w spotkaniu, na którym omawiano ustawę ograniczającą dostęp osób LGBTI do niektórych usług opieki zdrowotnej;

G.  mając na uwadze, że wiele dzieci i wielu nastolatków, zwłaszcza dziewcząt, jest narażonych na łamanie praw człowieka i szkodliwe praktyki, w tym powszechną przemoc seksualną, kary cielesne, małżeństwa dzieci i ciąże małoletnich, które utrudniają lub uniemożliwiają naukę szkolną; mając na uwadze, że rząd Tanzanii utrudnia dostęp do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz zastrasza organizacje dostarczające informacji na temat takich usług;

H.  mając na uwadze, że 22 czerwca 2018 r. prezydent Magufuli wydał deklarację, w której zakazał ciężarnym dziewczętom uczęszczania do szkoły; mając na uwadze, że władze zastraszają organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które wspierają prawo ciężarnych dziewcząt do powrotu do szkoły;

I.  mając na uwadze, że tanzańska Komisja Praw Człowieka i Dobrych Rządów nie działa od pewnego czasu; mając na uwadze, że prezydent Magufuli nie powołał komisarzy ani innych urzędników do tej komisji;

J.  mając na uwadze, że rząd zamknął lub zastraszał prywatne stacje radiowe i gazety, a także nie zezwala na transmisje na żywo z debat parlamentarnych; mając na uwadze, że zamknięto lokalne kanały i wyłączono dekodery, które je transmitują;

K.  mając na uwadze, że Zgromadzenie Narodowe Tanzanii przyjęło w 2015 r. ustawę o cyberprzestępczości, a we wrześniu 2018 r. rozporządzenia w sprawie treści internetowych, których celem jest kontrola treści w mediach społecznościowych; mając na uwadze, że przyjęta w 2015 r. ustawa o statystyce zakazuje omawiania i kwestionowania niektórych statystyk przekazywanych przez rząd;

L.  mając na uwadze, że czołowi członkowie opozycji są regularnie zatrzymywani pod różnymi zarzutami, od rzekomej obrazy prezydenta po rozpowszechnienie fałszywych informacji i podburzanie; mając na uwadze, że w lipcu 2018 r. aresztowano 20 członków głównej partii opozycyjnej Tanzanii pod zarzutem nawoływania do buntu; mając na uwadze, że od początku 2018 r. doszło do szeregu brutalnych ataków na przedstawicieli opozycji politycznej i parlamentarzystów, z których część zakończyła się ich śmiercią; mając na uwadze, że 22 lutego Godfrey Luena, poseł do parlamentu z ramienia głównej tanzańskiej partii opozycyjnej Chama Cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA) i zagorzały obrońca praw do ziemi, został zamordowany maczetami pod swoim domem; mając na uwadze, że w listopadzie 2018 r. koordynatorka programu Komitetu Ochrony Dziennikarzy (CPJ) ds. Afryki Angela Quintal i jej koleżanka Muthoki Mumo zostały aresztowane, a następnie zwolnione wskutek nacisków ze strony instytucji międzynarodowych;

M.  mając na uwadze, że rozwój turystyki w ostatnich latach doprowadził do zwiększenia aktywności gospodarczej, zwłaszcza w regionie Serengeti, w którym mieszkają Masajowie; mając na uwadze, że kontrola gruntów ornych lub gruntów deficytowych w celach spekulacyjnych doprowadziła do silnych napięć na tym obszarze;

N.  mając na uwadze, że szef delegatury UE Roeland van de Geer był zmuszony opuścić kraj ze względu na rosnącą presję ze strony władz Tanzanii; mając na uwadze, że po objęciu urzędu prezydenta przez J. Magufuliego z Tanzanii wydaleni zostali szefowie Jednostki Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet (UN Women), Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz UNESCO;

O.  mając na uwadze, że wysoka przedstawiciel UE Federica Mogherini zapowiedziała kompleksowy przegląd stosunków Unii z Tanzanią;

1.  wyraża zaniepokojenie z powodu pogarszającej się sytuacji politycznej w Tanzanii, która charakteryzuje się kurczeniem przestrzeni publicznej i coraz silniejszym ograniczaniem działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, obrońców praw człowieka, mediów i wielu partii politycznych; jest szczególnie zaniepokojony pogarszającą się sytuacją osób LGBTI;

2.  potępia wszelkie podżeganie do nienawiści i przemocy ze względu na orientację seksualną; wzywa władze Tanzanii do zadbania o to, by Paul Makonda zaprzestał prowokacji wobec społeczności LGBTI i został postawiony przed wymiarem sprawiedliwości za nawoływanie do przemocy;

3.  wzywa do przeprowadzenia niezależnych dochodzeń w sprawie ataków i napaści na dziennikarzy, osoby LGBTI, obrońców praw człowieka i członków partii opozycyjnych, z myślą o postawieniu sprawców przed wymiarem sprawiedliwości;

4.  przypomina rządowi Tanzanii o jego obowiązku ochrony praw, godności i integralności fizycznej wszystkich jego obywateli w każdych okolicznościach, który wynika również z umowy z Kotonu;

5.  wzywa Tanzanię do uchylenia ustaw penalizujących homoseksualizm;

6.  wzywa UE i jej państwa członkowskie do pełnego wykorzystania zestawu narzędzi LGBT, aby zachęcić państwa trzecie do depenalizacji homoseksualizmu, do ograniczenia przemocy i dyskryminacji oraz do ochrony osób, które walczą o prawa człowieka osób LGBTI;

7.  wzywa władze Tanzanii do zmiany wszystkich przepisów przewidujących sankcje, znajdujących się w ustawie o cyberprzestępczości, w rozporządzeniach o komunikacji elektronicznej i pocztowej (treściach online) oraz w ustawie o usługach medialnych, a także do zastąpienia tych przepisów uregulowaniami, które zagwarantują wolność wypowiedzi i wolność mediów zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka;

8.  wzywa władze Tanzanii do uchylenia wszelkich przepisów, strategii politycznych lub innych przeszkód w dostępie do usług i informacji, które są potrzebne kobietom, dziewczętom i młodym matkom do zdrowego życia, a zwłaszcza do uchylenia deklaracji prezydenta Magufuliego, zgodnie z którą dziewczęta, które urodziły dziecko, nie powinny mieć prawa powrotu do szkoły, w tym do uchylenia przepisów, które legalizują wydalenie ze szkoły dziewcząt w ciąży;

9.  wzywa prezydenta Tanzanii do jak najszybszego umożliwienia działalności krajowej Komisji Praw Człowieka, wyznaczenia komisarzy odpowiedzialnych za reagowanie na naruszenia praw człowieka oraz do podjęcia działań mających na celu wspieranie krajowych pracowników za granicą;

10.  wzywa władze Tanzanii do uwolnienia więźniów politycznych;

11.  wyraża poważne zaniepokojenie presją wywieraną przez rząd Tanzanii na szefa delegatury UE Roelanda van de Geera; z zadowoleniem przyjmuje decyzję Unii Europejskiej i jej państw członkowskich o przeprowadzeniu kompleksowego przeglądu polityki UE wobec Tanzanii; podkreśla znaczenie dialogu politycznego, którego celem jest nakłonienie władz Tanzanii do podjęcia konkretnych zobowiązań z myślą o stworzeniu warunków umożliwiających działalność społeczeństwa obywatelskiego, partii politycznych i mediów; wzywa Komisję do dopilnowania, aby przyszła umowa o partnerstwie między AKP a UE na okres po 2020 r. zawierała wyraźne odniesienie do niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną;

12.  wyraża zaniepokojenie sytuacją, w której znajdują się Masajowie; potępia użycie siły przez władze i organy bezpieczeństwa;

13.  wzywa władze Tanzanii do zdecydowanego działania na rzecz ochrony praw organizacji społeczeństwa obywatelskiego, obrońców praw człowieka, dziennikarzy, pracowników służby zdrowia i działaczy politycznych zgodnie z konstytucją Tanzanii, Afrykańską kartą praw człowieka i ludów oraz międzynarodowymi i regionalnymi zobowiązaniami tego kraju;

14.  wzywa UE do dalszego ścisłego monitorowania stanu przestrzegania praw człowieka w Tanzanii, w szczególności za pomocą regularnych sprawozdań przygotowywanych przez jej delegaturę; wzywa delegaturę Unii Europejskiej i państwa członkowskie, aby uczyniły wszystko, co w ich mocy, by zapewnić nadzwyczajną ochronę i wsparcie zagrożonym obrońcom praw człowieka;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej / wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Specjalnemu Przedstawicielowi UE ds. Praw Człowieka, Radzie Ministrów AKP-UE, instytucjom Unii Afrykańskiej, instytucjom Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Tanzanii.

 

(1)

Dz.U. C 316 z 30.8.2016, s. 122.

Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności