Postup : 2018/2969(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0570/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0570/2018

Rozpravy :

PV 13/12/2018 - 7.3
CRE 13/12/2018 - 7.3

Hlasovanie :

PV 13/12/2018 - 9.10

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0527

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 364kWORD 56k
12.12.2018
PE631.592v01-00}
PE631.593v01-00}
PE631.597v01-00}
PE631.594v01-00}
PE631.595v01-00}
PE631.596v01-00} RC1
 
B8-0570/2018}
B8-0571/2018}
B8-0575/2018}
B8-0572/2018}
B8-0573/2018}
B8-0574/2018} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8-0570/2018 (ECR)

B8-0571/2018 (Verts/ALE)

B8-0575/2018 (PPE)

B8-0572/2018 (GUE/NGL)

B8-0573/2018 (S&D)

B8-0574/2018 (ALDE)


o Tanzánii (2018/2969(RSP))


Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, David Martin v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner v mene skupiny ECR
Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL
Judith Sargentini, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o Tanzánii (2018/2969(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Tanzánii vrátane uznesenia z 12. marca 2015(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej z 15. novembra 2018 v mene EÚ o vzťahoch medzi EÚ a Tanzániou,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 23. februára 2018 o vzostupe politicky motivovaného násilia a zastrašovania v Tanzánii,

–  so zreteľom na závery Rady zo 16. júna 2016 o rovnosti LGBTI osôb,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva (OHCHR) Michelle Bacheletovej z 2. novembra 2018 o trestnom stíhaní a zatýkaní LGBT osôb v Tanzánii,

–  so zreteľom na súbor nástrojov Rady EÚ na presadzovanie a ochranu uplatňovania všetkých ľudských práv lesbami, gejmi, bisexuálnymi a transrodovými osobami (ďalej len „súbor nástrojov LGBT“),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve AKT – EÚ (Dohoda z Cotonou),

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 svojho rokovacieho poriadku,

A.  keďže od zvolenia tanzánijského prezidenta Johna Pombeho Magufuliho v roku 2015 dochádza v krajine v dôsledku represívnych zákonov a dekrétov k oslabovaniu základných práv; keďže kritickí novinári, opoziční politici a otvorení aktivisti občianskej spoločnosti čelia hrozbám, svojvoľnému zadržiavaniu a obťažovaniu;

B.  keďže za uplynulé dva roky došlo v krajine k nárastu stigmatizácie, násilia a cieleného zatýkania LGBTI osôb; keďže podľa tanzánijského práva predstavujú vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia trestný čin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na 30 rokov až doživotie; keďže zákon proti homosexualite v Tanzánii patrí medzi najtvrdšie na svete;

C.  keďže muži podozriví z homosexuality v Tanzánii sú podrobovaní nútenému análnemu vyšetreniu, čo je potupná metóda na „dokázanie“ homosexuálneho správania, ktorú Organizácia Spojených národov a Africká komisia pre ľudské práva a práva národov odsudzujú ako mučenie;

D.  keďže regionálny splnomocnenec Dar es-Salaamu Paul Makonda je popredným obhajcom týchto represií; keďže na tlačovej konferencii 31. októbra 2018 oznámil vytvorenie pracovnej skupiny na sledovanie gejov, prostitútok a osôb vykonávajúcich falošné finančné zbierky na sociálnych médiách; keďže vyzval verejnosť, aby úradom nahlasovala osoby podozrivé z homosexuality;

E.  keďže ministerstvo zdravotníctva dočasne pozastavilo poskytovanie služieb týkajúcich sa HIV a AIDS na úrovni komunít a zatvorilo poradenské centrá pre kľúčové skupiny obyvateľstva vrátane gejov; keďže 17. februára 2017 ministerstvo zatvorilo 40 zdravotných stredísk pre údajné podnecovanie homosexuality; keďže viaceré organizácie informovali, že tento zásah proti LGBTI komunite viedol k tomu, že HIV-pozitívni muži stratili prístup k antiretrovírusovej liečbe, zatiaľ čo ďalší prestali využívať služby testovania a prevencie;

F.  keďže v novembri 2018 bolo v Zanzibare zatknutých desať mužov za údajné vykonávanie sobáša osôb rovnakého pohlavia; keďže 17. októbra 2018 bolo zatknutých 13 aktivistov v oblasti zdravia a ľudských práv za to, že sa zúčastnili na stretnutí, ktorého cieľom bolo diskutovať o zákone obmedzujúcom prístup LGBTI osôb k niektorým zdravotníckym službám;

G.  keďže mnohé deti a dospievajúci, najmä dievčatá, sú vystavovaní porušovaniu ľudských práv a škodlivým praktikám vrátane všeobecne rozšíreného sexuálneho násilia, telesných trestov, manželstiev maloletých a tehotenstiev v tínedžerskom veku, ktoré im sťažujú alebo znemožňujú vzdelávanie; keďže tanzánijská vláda bráni prístupu k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a zastrašuje organizácie poskytujúce informácie o týchto službách;

H.  keďže prezident Magufuli vydal 22. júna 2018 vyhlásenie, ktorým zakázal tehotným dievčatám navštevovať školu; keďže úrady zastrašujú organizácie občianskej spoločnosti, ktoré obhajujú práva tehotných dievčat na návrat do školy;

I.  keďže tanzánijská komisia pre ľudské práva a dobrú správu už určitý čas nefunguje; keďže prezident Magufuli nevymenoval do komisie žiadnych členov ani ďalších úradníkov;

J.  keďže vláda zatvorila súkromné rozhlasové stanice a redakcie novín alebo sa im vyhrážala a ukončila živé vysielanie parlamentných rozpráv; keďže boli zatvorené miestne stanice a deaktivované dekodéry, ktoré prenášajú vysielanie miestnych staníc;

K.  keďže tanzánijské národné zhromaždenie schválilo v roku 2015 zákon o počítačovej kriminalite a v septembri 2018 právne predpisy o online obsahu, aby malo pod kontrolou obsah na sociálnych médiách; keďže v zákone o štatistických údajoch prijatom v roku 2015 sa uvádza, že nie je dovolené diskutovať o určitých štatistických údajoch oznámených vládou ani ich spochybňovať;

L.  keďže vedúci predstavitelia opozície sú pravidelne zatýkaní pre obvinenia siahajúce od údajnej urážky prezidenta až po falošné informovanie a podnecovanie; keďže v júli 2018 bolo v Tanzánii zatknutých 20 členov hlavnej tanzánijskej opozičnej strany pre tvrdenia, že vyvolávajú nepokoje; keďže od začiatku roku 2018 sa niekoľko politických predstaviteľov opozície a poslancov parlamentu stalo obeťou násilných prepadnutí a dokonca vrážd; keďže 22. februára bol Godfrey Luena, poslanec parlamentu za hlavnú opozičnú stranu Chama Cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA) v Tanzánii a rázny obhajca práv týkajúcich sa pôdy, pred svojím domom zavraždený mačetami; keďže v novembri 2018 boli programová koordinátorka Výboru na ochranu novinárov Africa Angela Quintalová a jej kolegyňa Muthoki Mumoová zatknuté a prepustené na naliehanie medzinárodných inštitúcií;

M.  keďže rozvoj cestovného ruchu viedol v posledných rokoch k zvýšenej aktivite, najmä v oblasti Serengeti, kde žijú Masajovia; keďže ovládanie ornej pôdy alebo vzácnej pôdy na špekulatívne účely viedlo k výraznému zvýšeniu napätia v tejto oblasti;

N.  keďže vedúci delegácie EÚ Roeland van de Geer bol nútený opustiť krajinu po tom, ako na neho tanzánijské úrady vyvíjali zvýšený nátlak; keďže od zvolenia prezidenta Magufuliho boli z Tanzánie vykázaní hlavná predstaviteľka OSN Ženy, hlavný predstaviteľ Rozvojového programu Organizácie Spojených národov (UNDP) a hlavná predstaviteľka UNESCO;

O.  keďže vysoká predstaviteľka EÚ Federica Mogheriniová oznámila komplexné preskúmanie vzťahov Únie s Tanzániou;

1.  vyjadruje znepokojenie nad zhoršujúcou sa politickou situáciou v Tanzánii, ktorá sa vyznačuje zmenšovaním verejného priestoru v podobe sprísňovania obmedzení týkajúcich sa aktivít organizácií občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv, médií a mnohých politických strán; vyjadruje obavy najmä v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou LGBTI osôb;

2.  odsudzuje všetky formy podnecovania k nenávisti a násiliu na základe sexuálnej orientácie; naliehavo vyzýva tanzánijské úrady, aby zabezpečili, aby Paul Makonda skončil s provokáciami voči LGBTI komunite a bol postavený pred súd za podnecovanie k násiliu;

3.  žiada, aby sa uskutočnilo nezávislé prešetrenie prípadov útokov na novinárov, LGBTI osoby, obhajcov ľudských práv a členov opozičných strán s cieľom postaviť osoby podozrivé zo spáchania týchto činov pred súd;

4.  pripomína tanzánijskej vláde jej povinnosť – vrátane záväzkov prijatých v rámci Dohody z Cotonou – za každých okolností chrániť práva, dôstojnosť a fyzickú integritu všetkých svojich občanov;

5.  vyzýva Tanzániu, aby zrušila zákony, ktoré kriminalizujú homosexualitu;

6.  naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby v plnej miere využívali súbor nástrojov LGBTI na podporu tretích krajín pri dekriminalizácii homosexuality, pomoc pri obmedzovaní násilia a diskriminácie a ochranu obhajcov ľudských práv LGBTI osôb;

7.  vyzýva tanzánijské úrady, aby zmenili všetky reštriktívne ustanovenia zákona o počítačovej kriminalite, právnych predpisov o elektronických a poštových komunikáciách (online obsah) a zákona o mediálnych službách a nahradili ich ustanoveniami, ktorými sa zaručí sloboda prejavu a médií v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv;

8.  vyzýva tanzánijské úrady, aby zrušili všetky zákony, politiky alebo iné prekážky brániace poskytovaniu služieb a informácií, ktoré potrebujú ženy, dievčatá a mladé matky pre zdravý život, najmä vyhlásenie prezidenta Magufuliho, že dievčatá, ktoré porodili, sa nesmú vrátiť do školy, vrátane zrušenia právnych predpisov, ktoré umožňujú vylúčiť zo školy tehotné dievčatá;

9.  naliehavo vyzýva prezidenta Tanzánie, aby čo najskôr sfunkčnil komisiu pre ľudské práva v krajine, vymenoval jej členov, ktorí by mali reagovať na porušovanie ľudských práv, a prijal príslušné opatrenia na podporu domácich pracovníkov v zahraničí;

10.  vyzýva tanzánijské úrady, aby prepustili politických väzňov;

11.  vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti s nátlakom, ktorý tanzánijská vláda vyvíjala na vedúceho delegácie EÚ Roelanda van de Geera; víta rozhodnutie Európskej únie a jej členských štátov vykonať komplexné preskúmanie politík EÚ voči Tanzánii; trvá na dôležitosti politického dialógu s cieľom dosiahnuť, aby tanzánijské úrady prijali konkrétne záväzky k vytvoreniu priaznivého prostredia pre fungovanie občianskej spoločnosti, politických strán a médií; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby bol do budúcej dohody o partnerstve AKT – EÚ po roku 2020 zahrnutý výslovný odkaz na nediskrimináciu na základe sexuálnej orientácie;

12.  vyjadruje znepokojenie nad situáciou Masajov; odsudzuje použitie sily zo strany úradov a bezpečnostných síl;

13.  vyzýva tanzánijské úrady, aby konali rozhodne s cieľom chrániť práva organizácií občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv, novinárov, zdravotníckych pracovníkov a politických aktivistov v súlade s tanzánijskou ústavou, Africkou chartou ľudských práv a práv národov a medzinárodnými a regionálnymi povinnosťami a záväzkami krajiny;

14.  žiada EÚ, aby naďalej pozorne sledovala situáciu v oblasti ľudských práv v Tanzánii, najmä prostredníctvom pravidelného podávania správ jej delegácie; vyzýva delegáciu Európskej únie a členské štáty, aby urobili všetko, čo je v ich silách, na poskytnutie núdzovej ochrany a podpory obhajcom ľudských práv vystaveným riziku;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, Rade AKT – EÚ, inštitúciám Africkej únie, inštitúciám Východoafrického spoločenstva a prezidentovi, vláde a parlamentu Tanzánie.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 122.

Posledná úprava: 12. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia