Menetlus : 2018/2975(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0582/2018

Esitatud tekstid :

RC-B8-0582/2018

Arutelud :

PV 12/12/2018 - 22
PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Hääletused :

PV 13/12/2018 - 9.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0530

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 271kWORD 49k
12.12.2018
PE631.605v01-00}
PE631.606v01-00} RC1
 
B8-0582/2018}
B8-0583/2018} RC1

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4

millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:

B8-0582/2018 (PPE)

B8-0583/2018 (Verts/ALE)


huvide konflikti ja ELi eelarve kaitsmise kohta Tšehhi Vabariigis (2018/2975(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel
Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel
Bart Staes, Julia Reda, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel
Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo
MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon huvide konflikti ja ELi eelarve kaitsmise kohta Tšehhi Vabariigis (2018/2975(RSP))  

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid otsuseid ja resolutsioone komisjoni 2014., 2015. ja 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid(2) (edaspidi „uus finantsmäärus“), eriti selle artiklit 61 huvide konfliktide kohta,

–  võttes arvesse Tšehhi Piraadipartei 2. augustil 2018 komisjonile esitatud küsimusi,

–  võttes arvesse organisatsiooni Transparency International Tšehhi allorganisatsiooni 19. septembril 2018 komisjonile esitatud ametlikku kaebust,

–  võttes arvesse komisjoni õigustalituse 19. novembri 2018. aasta arvamust „Uue finantsmääruse huvide konflikte käsitleva artikli 61 mõju Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest tehtavatele maksetele“,

–  võttes arvesse komisjoni eelarve peadirektoraadi 20. novembri 2018. aasta ettekannet Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjonile pealkirjaga „Huvide konflikte puudutavad reeglid 2018. aasta finantsmääruses“,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et 2012. aasta finantsmääruse huvide konflikte käsitlevates sätetes ei puudutatud otseselt koostöös liikmesriikidega toimuvat eelarve täitmist, kuid liikmesriikidelt nõuti tulemusliku sisekontrolli tagamist ja sealhulgas huvide konfliktide vältimist;

B.  arvestades, et riigihanke-eeskirjades kohustatakse liikmesriike vältima huvide konflikte (direktiivi 2014/24/EL(3) artikkel 24) muu hulgas seoses otseste või kaudsete isiklike huvidega, ning et on juba kehtestatud eeskirjad huvide konfliktideks loetavate olukordade või koostöös liikmesriikidega toimuval eelarve täitmisel kehtivate erikohustuste puhuks (nt määrus (EL) nr 1303/2013(4));

C.  arvestades, et nõukogu võttis 16. juulil 2018 vastu oma seisukoha uue finantsmääruse kohta ning18. juulil 2018 allkirjastati lõplik akt; arvestades, et 2. augustil 2018 jõustus finantsmääruse artikkel 61, millega keelatakse huvide konfliktid;

D.  arvestades, et finantsmääruse artikli 61 lõikes 1 (koostoimes sama artikli lõikega 3) sätestatakse:

i)  finantsjuhtimises osalejate negatiivne kohustus ennetada ELi eelarvega seotud huvide konflikte;

ii)  finantsjuhtimises osalejate positiivne kohustus võtta sobivaid meetmeid, et vältida huvide konflikti tekkimist oma ametikohast tulenevate ülesannete täitmisel ja lahendada olukorrad, mida võib objektiivselt pidada huvide konfliktiks;

E.  arvestades, et Euroopa Liidu Kohtu praktika(5) kohaselt on huvide konflikt „iseenesest ja objektiivselt ränk häire või tõsine kõrvalekalle, ilma et selle kvalifitseerimiseks oleks vaja arvesse võtta huvitatud poolte kavatsusi ja nende hea– või pahausksust“; arvestades, et komisjon on kohustatud peatama väljamaksed ELi fondidest juhtimis- ja kontrollisüsteemide toimimise tõsiste häirete korral ja juhul, kui ilmnevad varem avastamata, teatamata ja parandamata jäänud rasked rikkumised, mis on seotud huvide konfliktiga;

F.  arvestades, et 19. septembril 2018 esitas organisatsiooni Transparency International Tšehhi allorganisatsioon komisjonile ametliku kaebuse, väites, et Tšehhi peaminister Andrej Babiš on järjepidevalt rikkunud huvide konflikte käsitlevate ELi ja Tšehhi õigusaktide nõudeid;

G.  arvestades, et nagu on selgunud, on hr Babiš kontserni Agrofert Group emafirma Agrofert, sh mitmete oluliste Tšehhi meediaväljaannete tegelik tulusaaja usaldusfondide AB I ja AB II kaudu, mille asutaja ja samas ainus tulusaaja ta on;

H.  arvestades, et hr Babiš on ühtlasi ka Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide Tšehhi nõukogu esimees;

I.  arvestades, et kontserni Agrofert kuuluvad ettevõtted osalevad Tšehhi Vabariigi maaelu arengu programmi subsideeritud projektides, ning seda programmi omakorda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist;

J.  arvestades, et Agroferti kontserni kuuluvad äriühingud on ajavahemikus 2014–2020 saanud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest märkimisväärseid summasid, mis ulatuvad 42 miljonist eurost 2013. aastal kuni 82 miljoni euroni 2017. aastal;

K.  arvestades, et komisjoni õigustalituse arvamuses on öeldud, et Tšehhi riigiametnike tuludeklaratsiooni kohaselt sai Babiš 2018. aasta esimese kuue kuu jooksul oma usaldusfondide kaudu Agroferti kontsernist 3,5 miljoni euro suuruse tulu;

L.  arvestades, et Euroopa Parlament on eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsioonides korduvalt palunud, et komisjon kiirendaks nõuetele vastavuse kontrolli menetlust, et saada teavet huvide konflikti ohu kohta seoses riikliku põllumajanduse sekkumisfondiga Tšehhi Vabariigis; arvestades, et Euroopa Parlament on rõhutanud, et huvide konflikti vältimiseks vajalike meetmete võtmata jätmine võib kohustada Tšehhi pädevat asutust tühistama makseasutuse akrediteeringu ja viia ka finantskorrektsiooni rakendamiseni komisjoni poolt;

M.  arvestades, et septembris 2018 otsustas Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjon käsitleda seda küsimust iga-aastase eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames, eelkõige nende volinike kuulamisel, keda see kõige rohkem puudutab;

N.  arvestades, et parlamendiliikmed ei saanud neil kuulamistel Tšehhi peaministri võimaliku huvide konflikti kohta selgeid ja piisavaid vastuseid;

O.  arvestades, et 1. detsembril 2018 avaldasid Euroopa meediaväljaanded, nt the Guardian, Le Monde, De Standaard ja Süddeutsche Zeitung teavet komisjoni õigustalituse õigusliku arvamuse kohta, milles kinnitati Babiši huvide konflikti;

1.  on sügavalt mures selle pärast, et Tšehhi Vabariik ei järgi finantsmääruse artikli 61 lõiget 1 seoses Tšehhi peaministri huvide konfliktiga ja tema sidemetega kontserniga Agrofert;

2.  mõistab hukka igasuguse huvide konflikti, mis võib ohustada ELi eelarve täitmist ja õõnestada liidu kodanike usku ELi maksumaksjate raha nõuetekohasesse haldamisse; palub komisjonil tagada, et kõigi ELi poliitikute huvide konfliktide suhtes kehtiks nulltolerants ega lubataks mingeid topeltstandardeid ning et liidu finantshuvide kaitsmisel ei õigustataks mingeid viivitusi;

3.  tuletab meelde oma 27. aprilli 2017. aasta resolutsiooni 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta(6), milles märgiti, et Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) algatas haldusjuurdluse seoses projektiga Tšehhi Vabariigis, mida tuntakse nime all „Stork Nest” (Kurepesa), ning paluti, et komisjon teavitaks pädevat parlamendikomisjoni kohe, kui juurdlus on lõpetatud; tuletab meelde oma18. aprillil 2018. aasta resolutsiooni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta(7), milles väljendati heameelt selle üle, et Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) oli viinud lõpule Tšehhi nn kurepesa projekti haldusuurimise, ning väljendati kahetsust OLAFi avastatud tõsiste rikkumiste pärast;

4.  rõhutab, et arvestades finantsmääruse artikli 61 lõike 1 otsest kohaldatavust huvide konfliktile, peavad kõik ELi eelarve täitmisega seotud isikud, sealhulgas valitsusjuhid, täitma nõuet vältida huvide konflikti ja lahendama olukorrad, mida võib objektiivselt pidada huvide konfliktiks;

5.  peab kahetsusväärseks, et komisjon jäi pikalt passiivseks, kuigi juba alates 2014. aastast on olnud selgeid märke, et hr Babišil on rahandusministrina ja hiljem peaministri rollis huvide konflikt;

6.  tuletab meelde, et riiklikud ametiasutused peavad tagama, et liidu õigusakte huvide konflikti kohta kohaldatakse kõikidel juhtumitel ja kõikidele isikutele;

7.  palub komisjonil luua kontrollimehhanism, et tegeleda huvide konflikti probleemiga liikmesriikides, ning seada huvide konfliktide aktiivne ärahoidmine üheks oma prioriteetidest; kutsub komisjoni üles otsustavalt sekkuma, eriti juhtudel, kui riiklikud ametiasutused ei suuda oma kõrgete esindajate huvide konflikte ära hoida;

8.  palub, et komisjon võtaks selles küsimuses kohe järelmeetmeid tulenevalt oma õigustalituse arvamusest, mis koostati organisatsiooni Transparency International Tšehhi Vabariigi haru kaebuse peale, ning rakendaks kõigi võimalike seaduserikkumiste tõkestamiseks vajalikke parandusmeetmeid ja menetlusi, sealhulgas peataks kontserni Agrofert ELi vahenditest rahastamise seniks, kuni nimetatud huvide konflikt on lõpuni uuritud ja lahendatud;

9.  kutsub kõiki riiklikke ametiasutusi ja valitsusametnikke üles ennetavalt kasutama uut finantsmäärust, eelkõige selle artiklit 61 huvide konfliktide kohta, et vältida ELi, tema liikmesriikide, demokraatia ja liidu finantshuvide mainet kahjustavat olukorda ning olla eeskujuks pigem avaliku hüve heaks töötamise kui isikliku kasu taotlemisega;

10.  kutsub liikmesriikide parlamente üles tagama, et ükski huvide konflikti ennetamist käsitlev riiklik seadus ei läheks vastuollu uue finantsmääruse sätete ja mõttega;

11.  võtab teadmiseks komisjoni õigustalituse arvamuse praeguse Tšehhi peaministri hr Babiši võimaliku huvide konflikti kohta rahandusministrina töötamise ajal 2014. aastal; nõuab, et komisjon uuriks põhjalikult, kas kõik pärast hr Babiši Tšehhi valitsuse liikmeks saamist kontsernile Agrofert makstud ELi subsiidiumid olid seaduslikud, võttes arvesse enne 2. augustit 2018 kohaldatud eelmist finantsmäärust ja selle huvide konflikte käsitlevat jagu;

12.  nõuab, et komisjon avaldaks kõik tema valduses olevad dokumendid Tšehhi peaministri ja põllumajandusministri võimaliku huvide konflikti kohta ning selgitaks, milliseid meetmeid ta kavatseb võtta olukorra parandamiseks;

13.  nõuab tungivalt, et komisjon nõuaks sisse kõik ebaseaduslikult välja makstud summad;

14.  nõuab, et kõik hr Babiši sidemed Agroferti kontserniga oleksid täiesti läbipaistvad ja rõhutab, et need ei tohi mõjutada tema tegevust Tšehhi Vabariigi peaministrina;

15.  palub nõukogul võtta ELi tulevase eelarve ja järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavatel läbirääkimistel kõik vajalikud ja asjakohased meetmed huvide konflikti vältimiseks kooskõlas finantsmääruse artikli 61 lõikega 1;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule ning Tšehhi Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

 

 

(1)

ELT L 246, 14.9.2016, lk 1; ELT L 252, 29.9.2017, lk 1 ja ELT L 248, 3.10.2018, lk 1.

(2)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(3)

ELT L 94, 28.3.2014, lk 65.

(4)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 320.

(5)

Ismeri Europa Srl vs. kontrollikoda. Kohtuotsus15.6.1999, kohtuasi T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

(6)

ELT L 252, 29.9.2017, lk 28.

(7)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0121.

Viimane päevakajastamine: 12. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika