Procedūra : 2018/2975(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0582/2018

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0582/2018

Debates :

PV 12/12/2018 - 22
PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Balsojumi :

PV 13/12/2018 - 9.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0530

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 498kWORD 53k
12.12.2018
PE631.605v01-00}
PE631.606v01-00} RC1
 
B8-0582/2018}
B8-0583/2018} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu

nolūkā aizstāt šādus rezolūcijas priekšlikumus:

B8-0582/2018 (PPE)

B8-0583/2018 (Verts/ALE)


par interešu konfliktu un ES budžeta aizsardzību Čehijā (2018/2975(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā
Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei ECR grupas vārdā
Bart Staes, Julia Reda, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā
Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par interešu konfliktu un ES budžeta aizsardzību Čehijā (2018/2975(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par 2014., 2015. un 2016. gada budžeta izpildes apstiprinājumu Komisijai(1),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam(2) (jaunā Finanšu regula), un jo īpaši tās 61. pantu par interešu konfliktu,

–  ņemot vērā jautājumus, ko Komisijai 2018. gada 2. augustā nosūtīja Čehijas Pirātu partija,

–  ņemot vērā oficiālo sūdzību, ko organizācijas “Transparency International” Čehijas nodaļa 2018. gada 19. septembrī iesniedza Komisijai,

–  ņemot vērā Komisijas Juridiskā dienesta 2018. gada 19. novembra atzinumu par jaunās Finanšu regulas 61. panta (interešu konflikts) ietekmi uz maksājumiem no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondiem),

–  ņemot vērā Komisijas Budžeta ģenerāldirektorāta 2018. gada 20. novembrī sniegto izklāstu Parlamenta Budžeta kontroles komitejai „Noteikumi par interešu konfliktu 2018. gada Finanšu regulā”,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā 2012. gada Finanšu regulā iekļautie noteikumi par interešu konfliktiem skaidri neattiecās uz dalītu pārvaldību, bet dalībvalstīm bija jānodrošina efektīva iekšējā kontrole, tostarp izvairīšanās no interešu konfliktiem;

B.  tā kā publiskā iepirkuma noteikumi uzliek dalībvalstīm pienākumu izvairīties no interešu konfliktiem (Direktīvas 2014/24/ES(3) 24. pants ), tostarp tiešām vai netiešām personīgajām interesēm, un attiecībā uz situācijām, kas tiek uzskatītas par interešu konfliktiem, vai īpašām saistībām, īstenojot dalītu pārvaldību, noteikumi (piemēram, Regula (ES) Nr. 1303/2013(4)) jau ir spēkā;

C.  tā kā Padome 2018. gada 16. jūlijā pieņēma nostāju par jauno Finanšu regulu un galīgais akts tika parakstīts 2018. gada 18. jūlijā; tā kā Finanšu regulas 61. pants, kas aizliedz interešu konfliktus, stājās spēkā 2018. gada 2. augustā;

D.  tā kā Finanšu regulas 61. panta 1. punkts (kopā ar 61. panta 3. punktu) nosaka:

i)  finanšu dalībnieku pienākumu atturēties no rīcības, lai nepieļautu interešu konflikta situācijas saistībā ar ES budžetu;

ii)  finanšu dalībnieku pienākumu veikt atbilstīgus pasākumus, lai nepieļautu interešu konflikta rašanos attiecībā uz viņu atbildībā esošajām funkcijām un rastu risinājumu situācijās, kuras objektīvi var tikt uztvertas kā interešu konflikts;

E.  tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru(5) interešu konflikts objektīvi un pats par sevi ir nopietns pārkāpums, kuru kvalificējot nav vajadzības ņemt vērā iesaistīto personu nodomus un to, vai tās rīkojušās labā ticībā vai negodprātīgi; tā kā Komisijai ir pienākums apturēt ES fondu maksājumus gadījumos, kad pastāv būtiski trūkumi pārvaldības un kontroles sistēmu darbībā un ja ir konstatēti iepriekš neatklāti, nepaziņoti un nekoriģēti nopietni pārkāpumi saistībā ar interešu konfliktu;

F.  tā kā 2018. gada 19. septembrī “Transparency International” Čehijas nodaļa iesniedza oficiālu sūdzību Komisijai, kurā apgalvoja, ka Čehijas premjerministrs Andrejs Babišs ir pastāvīgi pārkāpis ES un Čehijas tiesību aktus par interešu konfliktiem;

G.  tā kā ir konstatēts, ka A. Babišs ar viņa dibināto trasta fondu AB I un AB II starpniecību ir “Agrofert Group” kontrolējošā uzņēmuma “Agrofert” faktiskais īpašnieks un vienlaikus vienīgais labuma guvējs; “Agrofert Group” cita starpā ietilpst vairāki nozīmīgi Čehijas plašsaziņas līdzekļi;

H.  tā kā A. Babišs ir arī Čehijas Eiropas strukturālo un investīciju fondu padomes priekšsēdētājs;

I.  tā kā „Agrofert Group” piederošie uzņēmumi piedalās projektos, ko subsidē Čehijas Lauku attīstības programma, kas savukārt tiek finansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļiem;

J.  tā kā „Agrofert Group” piederošie uzņēmumi laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam ir saņēmuši ievērojamas summas no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, proti, no 42 miljoniem EUR 2013. gadā līdz 82 miljoniem EUR 2017. gadā;

K.  tā kā Komisijas Juridiskā dienesta atzinumā ir norādīts, ka saskaņā ar Čehijas valsts amatpersonu ienākumu deklarāciju A. Babišs 2018. gada pirmajos sešos mēnešos no “Agrofert Group” ar savu trasta fondu starpniecību ir guvis ienākumus 3,5 miljonu EUR apmērā;

L.  tā kā Parlaments savās rezolūcijās par budžeta izpildes apstiprināšanu ir atkārtoti aicinājis Komisiju paātrināt atbilstīguma noskaidrošanas procedūru, lai iegūtu informāciju par interešu konflikta risku attiecībā uz Valsts lauksaimniecības intervences fondu Čehijā; tā kā Parlaments ir uzsvēris, ka nespēja veikt vajadzīgos pasākumus, lai novērstu interešu konfliktu, varētu likt Čehijas kompetentajai iestādei atsaukt maksājumu aģentūras akreditāciju un varētu arī novest pie tā, ka Komisija veic finanšu korekcijas;

M.  tā kā 2018. gada septembrī Parlamenta Budžeta kontroles komiteja nolēma pievērsties šim jautājumam ikgadējās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras laikā, uzklausot attiecīgos komisārus;

N.  tā kā šīs uzklausīšanas nesniedza EP deputātiem skaidras un pietiekamas atbildes par pašreizējo situāciju saistībā ar iespējamo Čehijas premjerministra interešu konfliktu;

O.  tā kā 2018. gada 1. decembrī Eiropas plašsaziņas līdzekļi, piemēram, laikraksti “The Guardian”, “Le Monde”, “De Standaard” un “Süddeutsche Zeitung”, publicēja informāciju par Komisijas Juridiskā dienesta sniegto juridisko atzinumu, kurā apstiprināts A. Babiša interešu konflikts,

1.  pauž nopietnas bažas par to, ka Čehija nav nodrošinājusi Finanšu regulas 61. panta 1. punkta normu ievērošanu attiecībā uz Čehijas premjerministra interešu konfliktu un viņa saistību ar “Agrofert Group”;

2.  pauž nožēlu par jebkāda veida interešu konfliktu, kas varētu apdraudēt ES budžeta izpildi un ES iedzīvotāju uzticēšanos ES nodokļu maksātāju naudas pareizai pārvaldībai; aicina Komisiju nodrošināt, ka attiecībā uz visu ES politiķu interešu konfliktiem tiek piemērota pilnīgas neiecietības politika un netiek piemēroti dubultstandarti, un neattaisnot nekādus kavējumus Savienības finanšu interešu aizsardzībā;

3.  atgādina par savu 2017. gada 27. aprīļa rezolūciju par 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu(6), kurā tas “atzīmē, ka Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) iespējamu pārkāpumu dēļ uzsāka administratīvas izmeklēšanas, proti, [...] Čehijā — attiecībā uz t. s. „Stārķa ligzdas” projektu”, un “aicina Komisiju pēc izmeklēšanas pabeigšanas nekavējoties informēt Parlamenta kompetento komiteju”; atgādina par savu 2018. gada 18. aprīļa rezolūciju par 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu(7), kurā tas „atzinīgi vērtē to, ka OLAF ir pabeidzis administratīvo izmeklēšanu par Čehijas t. s. „stārķa ligzdas” projektu” un „pauž nožēlu, ka OLAF konstatēja nopietnus pārkāpumus”;

4.  uzsver, ka, ņemot vērā Finanšu regulas 61. panta 1. punkta tiešu piemērojamību interešu konfliktiem, visas ES budžeta izpildē iesaistītās personas, tostarp valdību vadītāji, ir atbildīgi par to, lai tiktu izpildīts pienākums novērst interešu konfliktus un rast risinājumu situācijās, kuras objektīvi var tikt uzskatītas par interešu konfliktu;

5.  pauž nožēlu, ka Komisija ilgu laiku ir bijusi pasīva, neraugoties uz to, ka kopš 2014. gada ir bijušas pārliecinošas norādes par A. Babiša interešu konfliktu, viņam pildot finanšu ministra un vēlāk premjerministra funkcijas;

6.  atgādina valstu iestāžu pienākumu nodrošināt, ka Savienības tiesību akti par interešu konfliktiem tiek piemēroti visos gadījumos un visiem;

7.  aicina Komisiju izveidot kontroles mehānismu, lai rastu risinājumu interešu konfliktu problēmai dalībvalstīs, un par vienu no sava darba prioritātēm noteikt interešu konfliktu aktīvu novēršanu; aicina Komisiju rīkoties izlēmīgi, jo īpaši tad, ja valstu iestādes nerīkojas, lai novērstu savu augstāko pārstāvju interešu konfliktus;

8.  aicina Komisiju nekavējoties veikt turpmākus pasākumus saistībā ar šo jautājumu, pamatojoties uz tās Juridiskā dienesta atzinumu, kas sniegts “Transparency International” Čehijas nodaļas iesniegtās sūdzības sakarā, un īstenot nepieciešamos korektīvos pasākumus un procedūras jebkādas nelikumīgas situācijas labošanai, tostarp rīkoties, lai apturētu visus ES maksājumus “Agrofert Group”, kamēr nav pilnībā izmeklēts un novērsts attiecīgais interešu konflikts;

9.  aicina visas valstu iestādes un valdības amatpersonas proaktīvi piemērot jauno Finanšu regulu, jo īpaši tās 61. pantu par interešu konfliktiem, lai nepieļautu situācijas, kas kaitē ES un tās dalībvalstu reputācijai, demokrātijai un ES finanšu interesēm, un kalpot par paraugu darbam sabiedriskā labuma, nevis personiskā labuma gūšanai;

10.  aicina dalībvalstu parlamentus pārliecināties, ka valsts tiesību akti par interešu konfliktu novēršanu nav pretrunā jaunās Finanšu regulas burtam un garam;

11.  ņem vērā Komisijas Juridiskā dienesta sagatavoto atzinumu par pašreizējā Čehijas premjerministra A. Babiša iespējamo interešu konfliktu, pildot finanšu ministra pienākumus 2014. gadā; prasa, lai Komisija, ņemot vērā iepriekšējo finanšu regulu, kas piemērojama pirms 2018. gada 2. augusta, un tās sadaļu par interešu konfliktiem, pilnībā izmeklētu visu to ES subsīdiju likumību, kas izmaksātas “Agrofert Group”, kopš A. Babišs sāka darbu Čehijas valdībā;

12.  aicina Komisiju publicēt visus tās rīcībā esošos dokumentus, kas saistīti ar iespējamo Čehijas premjerministra un lauksaimniecības ministra interešu konfliktu, un paskaidrot, kādus pasākumus tā plāno veikt, lai labotu situāciju;

13.  mudina Komisiju atgūt visus nelikumīgi vai nepareizi izmaksātos līdzekļus;

14.  uzstāj, ka ir jānodrošina pilnīga pārredzamība attiecībā uz A. Babiša jebkāda veida saiknēm ar “Agrofert Group” un ka tās nedrīkst būt pretrunā viņa kā Čehijas premjerministra lomai;

15.  aicina Padomi veikt visus nepieciešamos un atbilstīgos pasākumus, lai saistībā ar sarunām par nākamo ES budžetu un nākamo daudzgadu finanšu shēmu novērstu interešu konfliktus saskaņā ar Finanšu regulas 61. panta 1. punktu;

16.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei un Čehijas valdībai un parlamentam.

 

 

(1)

OV L 246, 14.9.2016., 1. lpp., OV L 252, 29.9.2017., 1. lpp. un OV L 248, 3.10.2018., 1. lpp.

(2)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(3)

OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.

(4)

OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.

(5)

Tiesas 1999. gada 15. jūnija spriedums Ismeri Europa Srl pret Revīzijas palātu, T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

(6)

OV L 252, 29.9.2017., 28. lpp.

(7)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0121.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika