Procedură : 2018/2975(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0582/2018

Texte depuse :

RC-B8-0582/2018

Dezbateri :

PV 12/12/2018 - 22
PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Voturi :

PV 13/12/2018 - 9.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0530

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 418kWORD 50k
12.12.2018
PE631.605v01-00}
PE631.606v01-00} RC1
 
B8-0582/2018}
B8-0583/2018} RC1

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură

în locul următoarelor propuneri de rezoluție:

B8-0582/2018 (PPE)

B8-0583/2018 (Verts/ALE)


referitoare la conflictele de interese și la protejarea bugetului UE în Republica Cehă (2018/2975(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa în numele Grupului PPE
Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei în numele Grupului ECR
Bart Staes, Julia Reda, Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE
Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la conflictele de interese și la protejarea bugetului UE în Republica Cehă (2018/2975(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere deciziile și rezoluțiile sale anterioare privind descărcarea de gestiune a Comisiei(1) pentru exercițiile financiare 2014, 2015 și 2016,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii(2) (noul Regulament financiar), în special articolul 61 referitor la conflictele de interese,

–  având în vedere întrebările adresate Comisiei de către Partidul pirat din Cehia la 2 august 2018,

–  având în vedere plângerea oficială depusă de Transparency International din Republica Cehă la 19 septembrie 2018,

–  având în vedere avizul Serviciului Juridic al Comisiei din 19 noiembrie 2018 intitulat „Impactul articolul 61 din noul Regulament financiar (conflict de interese) asupra plăților din fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI)”,

–  având în vedere prezentarea făcută la 20 noiembrie 2018 de către Direcția Generală Buget a Comisiei pentru Comisia pentru control bugetar a Parlamentului, intitulată „Normele privind conflictele de interese din Regulamentul financiar 2018”,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât dispozițiile din Regulamentul financiar din 2012 privind conflictele de interese nu s-au aplicat în mod explicit gestiunii partajate, dar statele membre au fost obligate să asigure un control intern eficace, inclusiv privind evitarea conflictelor de interese;

B.  întrucât normele privind achizițiile publice obligă statele membre să evite conflictele de interese (articolul 24 din Directiva 2014/24/UE(3)), inclusiv interesele personale directe sau indirecte, iar pentru situațiile percepute ca conflicte de interese sau obligații specifice în cadrul gestiunii partajate, există deja norme în vigoare [de exemplu, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013(4)];

C.  întrucât Consiliul și-a adoptat poziția cu privire la noul regulament financiar la 16 iulie 2018, iar actul final a fost semnat la 18 iulie 2018; întrucât articolul 61 din Regulamentul financiar, care interzice conflictele de interese, a intrat în vigoare la 2 august 2018;

D.  întrucât articolul 61 alineatul (1) din Regulamentul financiar [coroborat cu articolul 61 alineatul (3)] prevede:

(i)  o obligație negativă a actorilor financiari de a preveni situațiile de conflict de interese în ceea ce privește bugetul UE;

(ii)  o obligație pozitivă a actorilor financiari de a lua măsuri adecvate pentru a preveni apariția conflictelor de interese în ceea ce privește funcțiile aflate în responsabilitatea lor și pentru a aborda situațiile care pot fi, în mod obiectiv, percepute ca un conflict de interese;

E.  întrucât, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene(5), „un conflict de interese constituie, în sine și în mod obiectiv, o disfuncție gravă sau o anormalitate serioasă, fără a fi necesar să se țină seama, pentru calificarea sa, de intențiile persoanelor interesate și de buna sau de reaua lor credință”; întrucât Comisia are obligația de a suspenda plățile din fondurile UE dacă există o deficiență gravă în funcționarea sistemelor de gestionare și control și dacă au fost aduse la lumină nereguli grave nedescoperite, neraportate și necorectate, legate de un conflict de interese;

F.  întrucât, la 19 septembrie 2018, Transparency International din Republica Cehă a depus o plângere oficială la Comisie, în care se susține că prim-ministrul ceh, Andrej Babiš, a încălcat în mod repetat legislația UE și cea cehă privind conflictele de interese;

G.  întrucât s-a revelat faptul că dl Babiš este beneficiarul real al Agrofert, societatea de gestionare a Grupului Agrofert, care include, printre altele, mai multe organe de presă importante din Cehia, prin intermediul fondurilor fiduciare AB I și AB II, al căror fondator și unic beneficiar este dl Babiš;

H.  întrucât dl Babiš este, de asemenea, președintele Consiliului ceh pentru fondurile structurale și de investiții europene;

I.  întrucât societățile care aparțin Grupului Agrofert participă la proiecte subvenționate prin Programul de dezvoltare rurală al Republicii Cehe, care, la rândul său, este finanțat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală;

J.  întrucât societățile care aparțin Grupului Agrofert au primit sume semnificative din fondurile structurale și de investiții europene în perioada 2014-2020, cuprinse între 42 milioane EUR în 2013 și 82 milioane EUR în 2017;

K.  întrucât în avizul Serviciului Juridic al Comisiei se precizează că, conform declarației de venit a funcționarilor publici cehi, dl Babiš a încasat un venit de 3,5 milioane EUR în primele șase luni ale anului 2018 din partea Grupului Agrofert prin intermediul fondurilor sale fiduciare;

L.  întrucât Parlamentul a solicitat în mod repetat Comisiei în cadrul rezoluțiilor sale de descărcare de gestiune să accelereze procedura de verificare a conformității pentru a obține informații detaliate și precise cu privire la riscul de conflicte de interese în legătură cu Fondul de stat pentru intervenții în agricultură din Republica Cehă; întrucât Parlamentul a subliniat că neadoptarea măsurilor necesare pentru a preveni un conflict de interese ar putea să oblige autoritatea cehă să retragă acreditarea agenției de plăți și ar putea conduce, de asemenea, la aplicarea de către Comisie a unei corecții financiare;

M.  întrucât, în septembrie 2018, Comisia pentru control bugetar a Parlamentului a decis să abordeze această chestiune în cadrul procedurii anuale de descărcare de gestiune, în special în cadrul audierilor comisarilor care dețin cele mai multe competențe în acest domeniu;

N.  întrucât aceste audieri nu au oferit deputaților răspunsuri clare și suficiente cu privire la situația actuală a potențialului conflict de interese al prim-ministrului ceh;

O.  întrucât, la 1 decembrie 2018, unele organe de presă europene, cum ar fi The Guardian, Le Monde, De Standaard și Süddeutsche Zeitung, au publicat informații cu privire la avizul juridic emis de Serviciul Juridic al Comisiei, care a confirmat conflictul de interese al dlui Babiš,

1.  este profund îngrijorat de nerespectarea de către Republica Cehă a articolului 61 alineatul (1) din Regulamentul financiar în ceea ce privește conflictul de interese al prim-ministrului ceh și legăturile sale cu Grupul Agrofert;

2.  regretă orice tip de conflict de interese care ar putea compromite execuția bugetului UE și submina încrederea cetățenilor UE în gestionarea corectă a banilor contribuabililor UE; invită Comisia să se asigure că se aplică o politică de toleranță zero și fără standarde duble în ceea ce privește conflictele de interese ale tuturor politicienilor din UE și că nu se invocă nicio scuză pentru întârzieri în protejarea intereselor financiare ale Uniunii;

3.  reamintește rezoluția sa din 27 aprilie 2017 privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2015(6), în care «ia act de faptul că Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis anchete administrative [...] cu privire la un proiect din Republica Cehă, cunoscut drept „Cuibul de berze”, pe baza unor presupuse nereguli» și „solicită Comisiei să informeze comisia sa competentă de îndată ce se finalizează investigațiile”; reamintește rezoluția sa din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2016(7), în care «salută faptul că OLAF și-a finalizat ancheta administrativă privind proiectul ceh „cuibul de berze”» și „regretă faptul că OLAF a constatat nereguli grave”;

4.  subliniază că, având în vedere aplicabilitatea directă a articolul 61 alineatul (1) din Regulamentul financiar referitor la conflictele de interese, toți cei implicați în execuția bugetului UE, inclusiv șefii de guvern, sunt responsabili pentru respectarea obligației de prevenire a conflictelor de interese și de abordare a situațiilor care pot fi percepute în mod obiectiv ca reprezentând conflicte de interese;

5.  regretă faptul că Comisia a rămas mult timp pasivă, în pofida faptului că, începând din 2014, au existat indicii clare privind existența unui conflict de interese al dlui Babiš în calitatea sa de ministru al finanțelor și, mai târziu, de prim-ministru;

6.  reamintește obligația autorităților naționale de a se asigura că legislația Uniunii privind conflictele de interese este aplicată în toate cazurile și tuturor persoanelor;

7.  invită Comisia să instituie un mecanism de control pentru a aborda problema conflictelor de interese în statele membre și să considere evitarea activă a conflictelor de interese drept una dintre prioritățile sale; îndeamnă Comisia să intervină cu hotărâre, în special atunci când autoritățile naționale nu acționează pentru a preveni conflictele de interese ale celor mai înalți reprezentanți ai lor;

8.  invită Comisia să monitorizeze această chestiune fără întârziere, pe baza avizului Serviciului său Juridic ca urmare a plângerii adresate de Transparency International din Republica Cehă, și să pună în aplicare măsurile și procedurile corective necesare pentru modificarea oricărei situații ilegale, inclusiv printr-o măsură de suspendare a întregii finanțări acordate de UE Grupului Agrofert până la investigarea și soluționarea deplină a conflictului de interese;

9.  invită toate autoritățile naționale și toți funcționarii guvernamentali să aplice în mod proactiv noul Regulament financiar, în special articolul 61 privind conflictele de interese, pentru a preveni situațiile care aduc atingere reputației UE și a statelor sale membre, democrației și intereselor financiare ale UE, precum și să servească drept exemplu de muncă în interesul public și nu pentru câștigul personal;

10.  invită parlamentele naționale ale statelor membre să se asigure că nicio legislație națională privind prevenirea conflictelor de interese nu contravine literei și spiritului noului Regulament financiar;

11.  ia act de avizul elaborat de Serviciul Juridic al Comisiei cu privire la posibilul conflict de interese al actualului prim-ministru ceh, dl Babiš, în rolul său de ministru de finanțe în 2014; solicită Comisiei să investigheze în detaliu legalitatea tuturor subvențiilor UE acordate Grupului Agrofert din momentul în care dl Babiš a intrat în guvernul ceh, ținând seama de Regulamentul financiar anterior, aplicabil înainte de 2 august 2018, și de secțiunea din acesta referitoare la conflictele de interese;

12.  solicită Comisiei să publice toate documentele de care dispune referitoare la posibilul conflict de interese al prim-ministrului ceh și al ministrului agriculturii și să explice măsurile pe care intenționează să le ia pentru a remedia situația;

13.  îndeamnă Comisia să recupereze toate fondurile care au fost plătite în mod ilegal sau necuvenit;

14.  insistă asupra deplinei transparențe cu privire la orice legături pe care dl Babiš le-ar putea avea cu Grupul Agrofert și asupra faptului că acestea nu trebuie să interfereze cu rolul său de prim-ministru al Republicii Cehe;

15.  invită Consiliul să ia toate măsurile necesare și potrivite pentru a preveni conflictele de interese în contextul negocierii viitorului buget al UE și a următorului cadru financiar multianual, în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) din Regulamentul financiar;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și Guvernului și Parlamentului Republicii Cehe.

 

 

(1)

JO L 246, 14.9.2016, p. 1, JO L 252, 29.9.2017, p. 1, și JO L 248, 3.10.2018, p. 1.

(2)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(3)

JO L 94, 28.3.2014, p. 65.

(4)

JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

(5)

Ismeri Europa Srl/Curtea de Conturi, hotărârea din 15.6.1999, cauza T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

(6)

JO L 252, 29.9.2017, p. 28.

(7)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0121.

Ultima actualizare: 12 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate