Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0582/2018Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0582/2018

  SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o konflikte záujmov a ochrane rozpočtu EÚ v Českej republike

  12.12.2018 - (2018/2975(RSP))

  predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
  ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
  B8-0582/2018 (PPE)
  B8-0583/2018 (Verts/ALE)

  Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE
  Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei v mene skupiny ECR
  Bart Staes, Julia Reda, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE
  Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo


  Postup : 2018/2975(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B8-0582/2018
  Predkladané texty :
  RC-B8-0582/2018
  Prijaté texty :

  Uznesenie Európskeho parlamentu o konflikte záujmov a ochrane rozpočtu EÚ v Českej republike

  (2018/2975(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na svoje predchádzajúce rozhodnutia a uznesenia o udelení absolutória Komisii[1] za roky 2014, 2015 a 2016,

  –  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie[2] (nové nariadenie o rozpočtových pravidlách), a najmä na jeho článok 61 o konflikte záujmov,

  –  so zreteľom na otázky pre Komisiu, ktoré 2. augusta 2018 zaslala česká Pirátska strana,

  –  so zreteľom na oficiálnu sťažnosť, ktorú Komisii 19. septembra 2018 predložila organizácia Transparency International Česká republika,

  –  so zreteľom na stanovisko právnej služby Komisie z 19. novembra 2018 s názvom Vplyv článku 61 nového nariadenia o rozpočtových pravidlách (konflikt záujmov) na platby z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF),

  –  so zreteľom na prezentáciu z 20. novembra 2018 s názvom Pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov v nariadení o rozpočtových pravidlách z roku 2018, ktorú Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre rozpočet adresovalo Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu,

  –  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže ustanovenie nariadenia o rozpočtových pravidlách z roku 2012 o konflikte záujmov sa výslovne nevzťahovalo na zdieľané riadenie, ale členské štáty boli povinné zabezpečiť účinnú vnútornú kontrolu vrátane predchádzania konfliktu záujmov;

  B.  keďže pravidlá verejného obstarávania ukladajú členským štátom povinnosť predchádzať konfliktu záujmov (článok 24 smernice 2014/24/EÚ[3]), a to aj priamym alebo nepriamym osobným záujmom a situáciám, ktoré sú vnímané ako konflikt záujmov, a pravidlá pre osobitné povinnosti v rámci zdieľaného riadenia už boli zavedené (napr. nariadenie (EÚ) č. 1303/2013[4]);

  C.  keďže Rada 16. júla 2018 prijala nové nariadenie o rozpočtových pravidlách a záverečný akt bol podpísaný 18. júla 2018; keďže článok 61 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorý zakazuje konflikt záujmov, nadobudol účinnosť 2. augusta 2018;

  D.  keďže článok 61 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách (v spojení s článkom 61 ods. 3) stanovuje:

  i)  negatívnu povinnosť účastníkov finančných operácií predchádzať situáciám, v ktorých dochádza ku konfliktu záujmov vo vzťahu k rozpočtu EÚ;

  ii)  pozitívnu povinnosť účastníkov finančných operácií prijímať vhodné opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov pri činnostiach, ktoré patria do ich zodpovednosti, a riešiť situácie, ktoré môžu byť objektívne vnímané ako konflikt záujmov;

  E.  keďže podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie[5] „konflikt záujmov objektívne a osebe predstavuje vážnu nezrovnalosť, takže na to, aby bolo možné ho kvalifikovať, nie je potrebné prihliadať na úmysly dotknutých osôb a ich konanie či nekonanie v dobrej viere“; keďže Komisia je povinná pozastaviť platby z fondov EÚ v prípadoch, keď existujú vážne nedostatky vo fungovaní systémov riadenia a kontroly a keď boli zistené neodhalené, neohlásené a nenapravené vážne nezrovnalosti týkajúce sa konfliktu záujmov;

  F.  keďže 19. septembra 2018 organizácia Transparency International Česká republika adresovala formálnu sťažnosť Komisii, v ktorej tvrdila, že český premiér Andrej Babiš sústavne porušuje právne predpisy EÚ a Českej republiky o konflikte záujmov;

  G.  keďže sa tiež ukázalo, že Andrej Babiš je konečným užívateľom výhod spoločnosti Agrofert, ktorá má pod kontrolou skupinu Agrofert a prostredníctvom trustových fondov AB I a AB II, ktorých je Andrej Babiš zakladateľom a zároveň jediným prijímateľom, aj niekoľko významných českých médií;

  H.  keďže Andrej Babiš je tiež predsedom českej Rady pre európske štrukturálne a investičné fondy;

  I.  keďže spoločnosti skupiny Agrofert sa zúčastňujú na projektoch dotovaných z programu rozvoja vidieka Českej republiky, ktorý je zase financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka;

  J.  keďže spoločnosti skupiny Agrofert v období 2014 – 2020 získali značné sumy z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré sa pohybovali v rozmedzí od 42 miliónov EUR v roku 2013 do 82 miliónov EUR v roku 2017;

  K.  keďže v stanovisku právnej služby Komisie sa uvádza, že podľa vyhlásenia českých verejných činiteľov o príjmoch mal Andrej Babiš v prvom polroku 2018 prostredníctvom svojich trustových fondov príjem zo skupiny Agrofert vo výške 3,5 milióna EUR;

  L.  keďže Parlament vo svojich uzneseniach o absolutóriu opakovane vyzýval Komisiu, aby s cieľom získať informácie o riziku konfliktu záujmov urýchlila postup Štátneho poľnohospodárskeho intervenčného fondu v Českej republike pri overovaní súladu účtov; keďže Parlament zdôraznil, že neschopnosť prijať potrebné opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov by v konečnom dôsledku mohla viesť k tomu, že príslušný český orgán odoberie platobnej agentúre akreditáciu a že Komisia uplatní finančnú opravu;

  M.  keďže sa Výbor pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu v septembri 2018 rozhodol zaoberať touto otázkou v rámci ročného postupu udeľovania absolutória, najmä v rámci vypočutí komisárov, ktorých sa to najviac dotýka;

  N.  keďže tieto vypočutia nepriniesli poslancom EP v súvislosti s aktuálnym stavom prípadného konfliktu záujmov českého premiéra dostatočné a jasné odpovede;

  O.  keďže európske médiá vrátane denníkov The Guardian, Le Monde a Süddeutsche Zeitung priniesli 1. decembra 2018 informáciu o právnom stanovisku, ktoré vypracovala právna služba Komisie a v ktorom sa potvrdil konflikt záujmov Andreja Babiša;

  1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že Česká republika nedodržiava článok 61 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o konflikt záujmov českého premiéra a jeho prepojenie na skupinu Agrofert;

  2.  vyjadruje poľutovanie nad akýmkoľvek konfliktom záujmov, ktorý by mohol ohroziť plnenie rozpočtu EÚ a oslabiť dôveru občanov EÚ v správu finančných prostriedkov daňových poplatníkov EÚ; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že v prípade konfliktu záujmov u ktoréhokoľvek politika EÚ sa bude uplatňovať politika nulovej tolerancie bez dvojakého metra a že v prípade oneskorenej ochrany finančných záujmov Únie sa nebudú hľadať výhovorky;

  3.  pripomína svoje uznesenie z 27. apríla 2017 o absolutóriu za rozpočtový rok 2015[6], v ktorom „konštatuje, že Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF na základe údajných nezrovnalostí začal administratívne vyšetrovanie [...] v prípade projektu v Českej republike známeho ako Bocianie hniezdo“ a „žiada Komisiu, aby informovala jeho príslušný výbor okamžite po ukončení vyšetrovania“; pripomína svoje uznesenie z 18. apríla 2018 o absolutóriu za rozpočtový rok 2016[7], v ktorom „víta skutočnosť, že OLAF ukončil svoje administratívne vyšetrovanie českého projektu Bocianie hniezdo“ a „vyjadruje poľutovanie nad tým, že OLAF zistil vážne nezrovnalosti“;

  4.  zdôrazňuje, že pri priamej uplatniteľnosti článku 61 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách (konflikt záujmov) všetci tí, ktorí sa zúčastňujú plnenia rozpočtu EÚ vrátane premiérov vlád, sú zodpovední za plnenie povinnosti predchádzať konfliktu záujmov a za riešenie situácií, ktoré môžu byť objektívne vnímané ako konflikt záujmov;

  5.  vyjadruje poľutovanie, že Komisia ostávala dlho pasívna napriek tomu, že od roku 2014 mala silné indície, že u Andreja Babiša ako ministra financií a neskôr ako premiéra dochádza ku konfliktu záujmov;

  6.  pripomína, že vnútroštátne orgány majú povinnosť zabezpečiť, aby právne predpisy Únie v oblasti konfliktu záujmov platili vždy a pre všetkých;

  7.  vyzýva Komisiu, aby zriadila kontrolné mechanizmy na riešenie problému konfliktu záujmov v členských štátoch a zaradila aktívne predchádzanie konfliktu záujmov medzi svoje priority; vyzýva Komisiu, aby rozhodne zasiahla, najmä ak vnútroštátne orgány nebudú konať v záujme zabránenia konfliktu záujmov svojich najvyšších predstaviteľov;

  8.  vyzýva Komisiu, aby sa touto otázkou bezodkladne zaoberala na základe stanoviska svojej právnej služby vypracovaného v nadväznosti na sťažnosť organizácie Transparency International Česká republika a aby uplatnila potrebné nápravné opatrenia a postupy s cieľom napraviť každý prípadný protiprávny stav vrátane opatrenia na pozastavenie vyplácania všetkých finančných prostriedkov EÚ pre skupinu Agrofert až do úplného vyšetrenia a vyriešenia konfliktu záujmov;

  9.  vyzýva všetky vnútroštátne orgány a štátnych úradníkov, aby aktívne uplatňovali nové nariadenie o rozpočtových pravidlách, najmä jeho článok 61 o konflikte záujmov, s cieľom predchádzať situáciám, ktoré poškodzujú povesť EÚ alebo jej členských štátov, demokraciu a finančné záujmy EÚ, a aby slúžili ako príklad práce v prospech spoločnosti, a nie pre osobný zisk;

  10.  vyzýva národné parlamenty členských štátov, aby zabezpečili, že žiaden vnútroštátny právny predpis o predchádzaní konfliktu záujmov nebude v rozpore s literou a duchom nového nariadenia o rozpočtových pravidlách;

  11.  berie na vedomie stanovisko, ktoré vypracovala právna služba Komisie o možnom konflikte záujmov súčasného českého premiéra Babiša, keď v roku 2014 zastával funkciu ministra financií; žiada Komisiu, aby v plnej miere preskúmala zákonnosť všetkých dotácií EÚ vyplatených skupine Agrofert od vstupu Andreja Babiša do českej vlády s ohľadom na predchádzajúce nariadenie o rozpočtových pravidlách platné pred 2. augustom 2018 a na oddiel o konflikte záujmov;

  12.  žiada, aby Komisia zverejnila všetky dokumenty, ktoré má k dispozícii, týkajúce sa možného konfliktu záujmov českého premiéra a ministra poľnohospodárstva, a vysvetlila, aké kroky mieni prijať na nápravu situácie;

  13.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby vymohla všetky nezákonne alebo neoprávnene vyplatené finančné prostriedky;

  14.  trvá na úplnej transparentnosti všetkých prípadných prepojení Andreja Babiša so skupinou Agrofert a na tom, že tieto prepojenia nesmú byť na prekážku jeho funkcii predsedu vlády Českej republiky;

  15.  vyzýva Radu, aby prijala všetky potrebné a vhodné opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov v súvislosti s rokovaniami o budúcom rozpočte EÚ a budúcom viacročnom finančnom rámci v súlade s článkom 61 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

  16.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade a vláde a parlamentu Českej republiky.

   

   

  Posledná úprava: 12. decembra 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia