Postup : 2019/2512(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0053/2019

Předložené texty :

RC-B8-0053/2019

Rozpravy :

PV 17/01/2019 - 8.2
CRE 17/01/2019 - 8.2

Hlasování :

PV 17/01/2019 - 10.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0034

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 163kWORD 58k
16.1.2019
PE631.649v01-00}
PE631.650v01-00}
PE631.651v01-00}
PE631.653v01-00}
PE631.656v01-00}
PE631.658v01-00} RC1
 
B8-0053/2019}
B8-0054/2019}
B8-0055/2019}
B8-0057/2019}
B8-0060/2019}
B8-0062/2019} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující tyto návrhy usnesení:

B8‑0053/2019 (ECR)

B8‑0054/2019 (GUE/NGL)

B8‑0055/2019 (Verts/ALE)

B8‑0057/2019 (ALDE)

B8‑0060/2019 (S&D)

B8‑0062/2019 (PPE)


o Súdánu (2019/2512(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Anna Záborská za skupinu PPE
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek za skupinu ECR
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Marie‑Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL
Margrete Auken, Bodil Valero, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o Súdánu  (2019/2512(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Súdánu, zejména usnesení ze dne 31. května 2018(1), 15. března 2018(2), 16. listopadu 2017(3) a 6. října 2016(4),

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, jehož je Súdánská republika smluvní stranou od roku 1986,

–  s ohledem na udělení Sacharovovy ceny Evropského parlamentu za svobodu myšlení za rok 2007 obhájci lidských práv Sálihu Mahmúdu Usmánovi,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na závěry Rady o Súdánu ze dne 19. listopadu 2018,

–  s ohledem na prohlášení skupiny tří států (USA, Norsko a Spojené království) a Kanady ze dne 8. ledna 2019 o reakci na pokračující protesty v Súdánu,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 24. prosince 2018 a 11. ledna 2019 o protestech probíhajících v Súdánu,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–  s ohledem na ústavu Súdánu z roku 2005,

–  s ohledem na Dohodu z Cotonou, kterou súdánská vláda podepsala v roce 2005,

–  s ohledem na Agendu pro udržitelný rozvoj 2030,

–  s ohledem na interaktivní dialogy o situaci v oblasti lidských práv v Súdánu, které uspořádala Rada OSN pro lidská práva dne 11. prosince 2018,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že súdánská vláda v polovině prosince oznámila ukončení dotací na základní zboží v reakci na spirálu inflace; vzhledem k tomu, že inflace v zemi činí přibližně 122 % a je nyní druhá nejvyšší na světě(5);

B.  vzhledem k tomu, že od 19. prosince 2018 vycházejí v celém Súdánu do ulic demonstranti, aby protestovali proti zvyšování cen, škrtům v dotacích na základní komodity a nedostatku paliv; vzhledem k tomu, že tyto protesty se rozšířily z měst a vesnic do hlavního města Chartúmu;

C.  vzhledem k tomu, že demonstrace se rozšířily a desetitisíce dalších lidí ze všech vrstev súdánské společnosti vyšly do ulic protestovat proti autoritářskému režimu a vyzývají prezidenta Umara Bašíra, který je u moci již 29 let, aby odstoupil;

D.  vzhledem k tomu, že koalice 22 politických stran na znak solidarity s demonstrujícími odstoupila z vlády; vzhledem k tomu, že protesty podporují někteří bývalí spojenci prezidenta a členové jeho vládnoucí strany, což je považováno za zřejmý protest proti prezidentu Bašírovi a jeho snaze změnit článek 57 ústavy a získat doživotní mandát;

E.  vzhledem k tomu, že dne 1. ledna 2019 požádalo 22 opozičních stran a skupin prezidenta Bašíra, aby předal moc „svrchované radě“ a přechodné vládě, která by stanovila „vhodné“ datum pro demokratické volby; vzhledem k tomu, že na rok 2020 jsou naplánovány příští prezidentské volby v Súdánu; vzhledem k tomu, že podle súdánské ústavy nesmí prezident Bašír po skončení svého funkčního období znovu kandidovat; vzhledem k tomu, že někteří zákonodárci v Súdánu oznámili, že jsou ochotni změnit ústavu a rozšířit funkční období prezidenta, což by prezidentu Bašírovi umožnilo ucházet se v roce 2020 o znovuzvolení;

F.  vzhledem k tomu, že súdánské orgány nasadily vnitrostátní bezpečnostní síly, policii a polovojenské jednotky, které použily nepřiměřené síly k tomu, aby rozehnaly neozbrojené protestující, zejména za pomoci obušků a střelbou ostrými náboji, gumovými projektily a slzným plynem;

G.  vzhledem k tomu, že prezident Bašír je jediným úřadujícím představitelem státu stíhaným za zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a genocidu spáchané během etnické čistky, kterou prováděl v Dárfúru, a že na něj Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal dne 4. března 2009 a dne 12. července 2010 dva zatykače; vzhledem k tomu, že i když Súdán není smluvní stranou Římského statutu, požaduje od něj rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1593 (z roku 2005), aby s Mezinárodním trestním soudem spolupracoval; vzhledem k tomu, že navzdory zatykači na svou osobu prezident Bašír beztrestně pokračoval ve svých zločinech a rozšířil bombardování a útoky na civilní obyvatelstvo mimo Dárfúr na súdánské státy Modrý Nil a Jižní Kordofán;

H.  vzhledem k tomu, že mezinárodní organizace pro lidská práva uváděly, že do 1. ledna 2019 bylo zabito 45 osob; vzhledem k tomu, že súdánská vláda uvádí pouze 24 obětí; vzhledem k tomu, že dne 9. ledna 2019 byli během protivládní demonstrace v Súdánu zabiti další tři protestující; vzhledem k tomu, že téhož dne se v Chartúmu konalo vůbec první shromáždění na podporu prezidenta Bašíra v historii;

I.  vzhledem k tomu, že podle súdánské vlády policie zatkla během tří týdnů protestů 816 osob, ale podle občanské společnosti je skutečné číslo mnohem vyšší; vzhledem k tomu, že několik vyučujících z univerzity v Chartúmu bylo zatčeno poté, co se připojili k protestům; vzhledem k tomu, že mnoho opozičních vůdců, novinářů, obránců lidských práv, univerzitních profesorů a studentů, včetně osob s vážnými zraněními, zůstává ve vazbě bez možnosti, aby je navštívili rodina, právníci či lékaři;

J.  vzhledem k tomu, že dne 8. ledna 2019 byl súdánský právník v oblasti lidských práv a laureát Sacharovovy ceny za rok 2007 Sálih Mahmúd Usmán ve své advokátní kanceláři zatčen; vzhledem k tomu, že příslušné orgány potvrdily, že je ve vazbě, ale nezveřejnily, kde je držen; vzhledem k tomu, že rodina pana Usmána je obzvláště znepokojena jeho držením ve vazbě kvůli jeho vysokému tlaku a cukrovce, které vyžadují lékařskou péči;

K.  vzhledem k tomu, že vlna zatýkání se týkala mnoha obránců lidských práv a řady členů opozice;

L.  vzhledem k tomu, že dne 8. ledna 2019 bývalý viceprezident Alí Osman Taha varoval odpůrce vlády, že „brigády“ milice budou zemi bránit;

M.  vzhledem k tomu, že svobodné, nezávislé a nestranné sdělovací prostředky jsou jedním ze základních prvků demokratické společnosti; vzhledem k tomu, že vláda zablokovala přístup k sociálním sítím a několik deníků upustilo od tisku poté, co súdánská národní zpravodajská a bezpečnostní služba (NISS) vydala omezení, pokud jde o zveřejňování informací souvisejících s protesty; vzhledem k tomu, že široké využívání virtuálních privátních sítí (VPN) umožnilo lidem sdílet fotografie a videa protestujících, kteří byli zraněni nebo zabiti; vzhledem k tomu, že Súdán se řadí podle indexu svobody tisku za rok 2018 vypracovaného Reportéry bez hranic na 174. místo ze 180 zemí; vzhledem k tomu, že dne 13. ledna 2019 sdružení súdánských odborných pracovníků, které sdružuje mimo jiné lékaře, profesory a inženýry, vyzvalo k protestům v hlavním městě Chartúmu a dalších městech, jako je Wad Madani (východ), Kosti (jih) a Dongola (sever) při příležitosti „týdne povstání“; vzhledem k tomu, že poprvé byla rovněž vydána výzva k protestům v Nyale a Fášeru v oblasti konfliktu v Dárfúru;

N.  vzhledem k tomu, že podle obhájců lidských práv jsou obyvatelé pronásledováni a zatýkáni po celé zemi, především v oblasti Dárfúr, a to i pokud se demonstrací neúčastnili;

O.  vzhledem k tomu, že Súdán stále stojí před ratifikací klíčových úmluv o všeobecných lidských právech, včetně Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen;

P.  vzhledem k tomu, že skupina tří států sestávající ze Spojených států amerických, Norska a Spojeného království a podporovaná Kanadou veřejně odsoudila brutální potlačení demonstrací v Súdánu;

Q.  vzhledem k tomu, že EU udržuje kontakty na vysoké úrovni se súdánskou vládou, mezi něž patří návštěvy členů komise v Súdánu;

R.  vzhledem k tomu, že Súdán byl v roce 2018 na seznamu World Watch List sestaveném organizací Open Doors International označen jako čtvrtá země s nejhoršími podmínkami pro osoby s křesťanským vyznáním; vzhledem k tomu, že situace dalších náboženských menšin a osob bez vyznání je obdobně závažná;

1.  důrazně odsuzuje nepřiměřenou sílu použitou službou NISS během trvajících protestů obyvatelstva a trvalý útlak ze strany súdánských orgánů, které své kroky i nadále cílí na aktivisty a obhájce lidských práv, stejně jako na právníky, učitele, studenty a lékaře;

2.  vyzývá súdánskou vládu, aby skoncovala s používáním síly se smrtícími následky, svévolným zatýkáním a zadržováním pokojných protestujících a aby zabránila krveprolití a mučení; zdůrazňuje, že by všechny donucující a bezpečnostní orgány měly jednat pod dohledem vlády a v souladu s ústavou Súdánu a jeho mezinárodními závazky;

3.  vyjadřuje upřímnou soustrast obětem násilí, které začalo zároveň s lidovými protesty, jakož i rodinám obětí;

4.  vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění laureáta Sacharovovy ceny Sáleha Mahmúda Usmána a naléhavě súdánské orgány vyzývá, aby mu zajistily bezodkladnou zdravotní péči a neomezený přístup k jeho právnímu zástupci a rodině;

5.  žádá súdánskou vládu, aby ctila právo obyvatel vyjádřit své znepokojení a umožnila všem obhájcům lidských práv v Súdánu vykonávat svou legitimní činnost spočívající v hájení lidských práv, aniž by sahala k omezením či represáliím;

6.  je zvláště znepokojen osudem 32 vysokoškolských studentů pocházejících z Dárfúru, kteří byli dne 23. prosince 2018 zatčeni súdánskými orgány, byli předváděni před sdělovacími prostředky a údajně obviněni z absolvování výcviku v Izraeli a také z pokračujících protestů;

7.  požaduje, aby súdánská vláda neprodleně a bezpodmínečně propustila všechny obhájce lidských práv, novináře, předáky politické opozice a další demonstranty, kteří se nyní nacházejí ve vazbě bez obvinění nebo soudního rozhodnutí, a aby osobám čelícím soudnímu řízení umožnily přístup k právnímu zástupci; vyzývá súdánskou vládu, aby sdělila, kde se tyto osoby nacházejí;

8.  vyzývá súdánskou vládu, aby urychleně vyšetřila všechna obvinění z mučení, fyzického zneužívání, svévolného zadržování a nepřiměřeného použití síly proti osobám zadrženým policií a službou NISS, stejně jako z odepření nezbytného lékařského ošetření, a aby odpovědné osoby postavila před nezávislý soud za účelem zveřejnění výsledků řízení a vyvození odpovědnosti uvedených osob v souladu s mezinárodními normami;

9.  domnívá se, že svobodné, nezávislé a nestranné sdělovací prostředky jsou jedním ze základních stavebních kamenů demokratické společnosti, pro kterou mají otevřené diskuze zásadní význam; vyzývá EU, aby zintenzivnila své úsilí o prosazování svobody projevu pomocí své vnější politiky a zahraničněpolitických nástrojů, a to mimo jiné i v Súdánu;

10.  vyzývá k tomu, aby bylo okamžitě zrušeno omezení přístupu k internetu a potlačování svobody projevu prostřednictvím cenzury novin, a naléhavě žádá Súdán, aby provedl reformy s cílem tuto svobodu zaručit v souladu s ústavou a mezinárodními závazky, včetně dohody z Cotonou ve znění, které bylo v Lucemburku dne 25. června 2005 přijato na základě první změny této dohody;

11.  odsuzuje státem podporované pronásledování křesťanů, osob hlásících se k jiným náboženstvím a osob bez vyznání, stejně jako zavírání a demolici kostelů; opakuje, že svoboda náboženského vyznání, myšlení nebo přesvědčení je všeobecným lidským právem, které je třeba chránit na celém světě a které musí být každému zaručeno;

12.  zdůrazňuje, že je důležité dodržet harmonogram voleb, avšak se znepokojením bere na vědomí, že byl zahájen proces revize súdánské ústavy, který si klade za cíl umožnit prezidentu Bašírovi opětovně kandidovat v prezidentských volbách;

13.  znovu opakuje svůj požadavek, aby prezident Bašír dodržoval mezinárodní právo a řídil se úmluvami a dohodami, jichž je jeho země smluvní stranou; vyjadřuje podporu úloze MTS, který dlouhodobě usiluje o jeho obvinění z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy;

14.  připomíná stanovisko, které dne 31. května 2018 pronesl v Evropském parlamentu člen komise Stylianides a ve kterém uvedl, že EU bude i nadále využívat prostředků, jež má k dispozici, aby podporovala a hájila lidská práva žen a dívek v Súdánu, a to i skrze podporu těchto osob v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a zdravotní péči a rovněž zvyšováním informovanosti o jejich právech v rámci komunit, především s cílem omezit škodlivé praktiky, jako je mrzačení pohlavních orgánů;

15.  naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a členské státy k zajištění toho, aby řízení migrace a kroky namířené proti terorismu neoslabovaly podporu lidských práv; je znepokojen skutečností, že spolupráci jednotlivých členských států se Súdánem ve věci migrace režim využívá jako omluvu pro posilování své schopnosti kontrolovat a utlačovat obyvatelstvo, například posilováním sledovacích kapacit, i na hranicích, a za pomoci dodávek materiálu, například biometrického vybavení; vyzývá EU a její členské státy, aby proto zabezpečily plnou transparentnost ve vztahu k projektům, do nichž je Súdán zapojen na poli bezpečnosti, včetně všech plánovaných aktivit a příjemců finančních prostředků od EU a členských států;

16.  znovu opakuje svou výzvu k celounijnímu zákazu vývozu a prodeje jakéhokoli bezpečnostního vybavení, jakož i jeho modernizace a údržby, pokud je nebo může být používáno k vnitřním represím, včetně technologií pro dohled nad internetem, do zemí, kde panuje politováníhodná situace v oblasti lidských práv, jako je Súdán;

17.  bere na vědomí stanovisko, které v souvislosti s pokračujícími protesty pronesla mluvčí Evropské služby pro vnější činnost; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby veřejně odsoudila alarmující situaci v Súdánu, využila všechny vlivné prostředky, které jsou jí k dispozici, k vyvinutí tlaku na súdánské orgány, aby ukončily pokračující násilí a represe, hromadná zatýkání a zabíjení, a aby je vyzvala k respektování jejich povinnosti dodržovat mezinárodní normy a právo;

18.  zdůrazňuje úlohu EU v poskytování humanitární pomoci a podpoře organizací občanské společnosti v Súdánu a vybízí EU a její členské státy, aby i nadále pokračovaly ve svém úsilí na tomto poli; naléhavě žádá Komisi, aby dále navýšila finanční podporu obhájců lidských práv a organizací občanské společnosti v Súdánu v rámci Evropského rozvojového fondu;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě Súdánu, Africké unii, generálnímu tajemníkovi OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU a Panafrickému parlamentu.

 

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0233.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0080.

(3)

Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 50.

(4)

Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 33.

(5)

Propočty – prof. Steve H. Hanke, Johns Hopkinse University, https://allafrica.com/stories/201807230267.html

Poslední aktualizace: 16. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí