Procedure : 2019/2512(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0053/2019

Indgivne tekster :

RC-B8-0053/2019

Forhandlinger :

PV 17/01/2019 - 8.2
CRE 17/01/2019 - 8.2

Afstemninger :

PV 17/01/2019 - 10.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0034

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 155kWORD 58k
16.1.2019
PE631.649v01-00}
PE631.650v01-00}
PE631.651v01-00}
PE631.653v01-00}
PE631.656v01-00}
PE631.658v01-00} RC1
 
B8-0053/2019}
B8-0054/2019}
B8-0055/2019}
B8-0057/2019}
B8-0060/2019}
B8-0062/2019} RC1

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af følgende beslutningsforslag:

B8‑0053/2019 (ECR)

B8‑0054/2019 (GUE/NGL)

B8‑0055/2019 (Verts/ALE)

B8‑0057/2019 (ALDE)

B8‑0060/2019 (S&D)

B8‑0062/2019 (PPE)


om Sudan (2019/2512(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Anna Záborská for PPE-Gruppen
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek for ECR-Gruppen
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen
Marie‑Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen
Margrete Auken, Bodil Valero, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Sudan (2019/2512(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Sudan, navnlig dem af 31. maj 2018(1), 15. marts 2018(2), 16. november 2017(3) og 6. oktober 2016(4),

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, som Republikken Sudan har været part i siden 1986,

–  der henviser til tildelingen af Sakharovprisen for tankefrihed til menneskerettighedsforkæmperen Salih Mahmoud Osman i 2007,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 19. november 2018 om Sudan,

–  der henviser til erklæringen af 8. januar 2019 fra trojkaen (USA, Norge og Det Forenede Kongerige) og Canada om reaktionen på de fortsatte demonstrationer i Sudan,

–  der henviser til erklæringerne af 24. december 2018 og 11. januar 2019 fra talsmanden for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om de igangværende demonstrationer i Sudan,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–  der henviser til Sudans forfatning fra 2005,

–  der henviser til Cotonouaftalen, der blev undertegnet af Sudans regering i 2005,

–  der henviser til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling,

–  der henviser til den interaktive dialog om menneskerettighedssituationen i Sudan, som blev afholdt af FN's Menneskerettighedsråd den 11. december 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Sudans regering i midten af december bekendtgjorde, at subsidier på dagligvarer skulle afskaffes som reaktion på den eskalerende inflation; der henviser til, at landets inflation, som er på ca. 122 %, nu er den næsthøjeste i verden(5);

B.  der henviser til, at demonstranter siden den 19. december 2018 er gået på gaden i hele Sudan for at protestere mod prisstigninger, nedskæringer i subsidier på almindelige dagligvarer og brændstofmangel; der henviser til, at disse protester har bredt sig fra byer og landsbyer til hovedstaden Khartoum;

C.  der henviser til, at demonstrationerne voksede, og titusindvis af mennesker gik på gaden, hvilket afspejlede et bredt udsnit af det sudanesiske samfund mod det autoritære regime, og opfordrer præsident Omar al-Bashir, der har været ved magten i 29 år, til at træde tilbage;

D.  der henviser til, at 22 politiske partier har trukket sig ud af regeringen i solidaritet med demonstranterne; der henviser til, at demonstrationerne støttes af nogle af præsidentens tidligere allierede og medlemmer af hans regerende parti, der betragtes som en alvorlig udfordring for præsident al-Bashir, der søger at ændre artikel 57 i forfatningen for at skaffe sig et livslangt mandat;

E.  der henviser til, at 22 politiske oppositionspartier og grupper den 1. januar 2019 krævede, at præsident al-Bashir overførte beføjelser til et "suverænt råd" og en overgangsregering, der skulle fastsætte en "passende" dato for afholdelse af demokratiske valg; der henviser til, at det næste præsidentvalg i Sudan efter planen skal afholdes i 2020; der henviser til, at præsident al-Bashir ifølge Sudans forfatning ikke har tilladelse til at stille op igen, når hans nuværende mandatperiode udløber; der henviser til, at nogle lovgivere i Sudan har meddelt, at de er villige til at ændre forfatningen for at udvide begrænsningerne af præsidentens mandatperiode, hvilket vil gøre det muligt for præsident al-Bashir at søge genvalg i 2020;

F.  der henviser til, at de sudanesiske myndigheder har udsendt nationale sikkerhedsstyrker, politi og paramilitære styrker, som har anvendt overdreven magt til at opløse grupper af ubevæbnede demonstranter og slået dem med knipler og affyret skarp ammunition, gummikugler og tåregas;

G.  der henviser til, at præsident al-Bashir er den eneste statschef, der er efterlyst for forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og folkedrab, som blev begået under hans kampagne for etnisk udrensning i Darfur, med to udestående arrestordrer, der blev udstedt den 4. marts 2009 og den 12. juli 2010 af Den Internationale Straffedomstol (ICC); der henviser til, at selv om Sudan ikke er en stat, som er part i Romstatutten, kræver FN's Sikkerhedsråds resolution 1593 (2005), at landet samarbejder med ICC; der henviser til, at præsident al-Bashir til trods for arrestordre mod ham fortsatte sine forbrydelser ustraffet og lod bomber og angreb mod civile strække sig uden for Darfur til de sudanesiske stater Blå Nil og Sydkordofan;

H.  der henviser til, at dødstallet ifølge internationale menneskerettighedsorganisationer pr. 1. januar 2019 var nået op på 45; der henviser til, at den sudanesiske regering kun har rapporteret 24 dødsfald; der henviser til, at yderligere tre demonstranter blev dræbt den 9. januar 2019 under en demonstration mod regeringen i Sudan; der henviser til, at der samme dag for første gang fandt en støttedemonstration sted for præsident al-Bashir i Khartoum;

I.  der henviser til, at politiet ifølge den sudanesiske regering har anholdt 816 personer i løbet af tre uger med demonstrationer, men at det faktiske antal ifølge civilsamfundet er meget højere; der henviser til, at adskillige fakultetsmedlemmer fra universitetet i Khartoum blev anholdt, efter at de havde sluttet sig til demonstrationerne; der henviser til, at en række oppositionsledere, journalister, menneskerettighedsforkæmpere, universitetsprofessorer og studerende, herunder dem med alvorlige kvæstelser, fortsat tilbageholdes uden besøg af familiemedlemmer, advokater eller læger;

J.  der henviser til, at Salih Mahmoud Osman, en sudanesisk menneskerettighedsadvokat og modtager af Sakharovprisen i 2007, den 8. januar 2019 blev anholdt på sit advokatkontor; der henviser til, at myndighederne har bekræftet, at han er varetægtsfængslet, men har ikke oplyst, hvor han sidder fængslet; der henviser til, at Osmans familie er særligt bekymret over hans tilbageholdelse på grund af hans forhøjede blodtryk og diabetes, som kræver lægelig opfølgning;

K.  der henviser til, at bølgen af anholdelser har involveret mange menneskerettighedsforkæmpere og en række medlemmer af oppositionen;

L.  der henviser til, at den tidligere vicepræsident Ali Osman Taha den 8. januar 2019 advarede modstandere af regeringen om, at "militsbrigader" ville forsvare landet;

M.  der henviser til, at frie, uafhængige og upartiske medier udgør en af de vigtigste dele af grundlaget for et demokratisk samfund; der henviser til, at regeringen har blokeret adgangen til sociale medier, og at adskillige aviser har afstået fra at gå i trykken, efter at den sudanesiske efterretnings- og sikkerhedstjeneste udstedte restriktioner for offentliggørelse af oplysninger vedrørende demonstrationerne; der henviser til, at udbredt brug af VPN har gjort det muligt for mennesker at dele grafiske billeder og videoer af demonstranter, der er blevet såret eller dræbt; der henviser til, at Sudan er placeret på plads 174 ud af 180 lande på Journalister uden Grænsers pressefrihedsindeks for 2018; der henviser til, at sammenslutningen af sudanesiske fagfolk, der bl.a. omfatter læger, professorer og ingeniører, den 13. januar 2019 udsendte en opfordring til at demonstrere i hovedstaden Khartoum og andre byer såsom Madani (øst), Kosti (syd) og Dongola (nord) i anledning af "en uge med opstand"; der henviser til, at der for første gang også er blevet fremsat en opfordring til at demonstrere i Nyala og Al-Fasher, der ligger i Darfurs konfliktområde;

N.  der henviser til, at ifølge menneskerettighedsforkæmpere er personer fra Darfur-regionen i særdeleshed blevet udsat for chikane og anholdt over hele landet, selv om de ikke har deltaget i demonstrationer;

O.  der henviser til, at Sudan endnu ikke har ratificeret andre centrale universelle menneskerettighedstraktater, herunder konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling og konventionen om afskaffelse af diskrimination mod kvinder;

P.  der henviser til, at trojkaen bestående af USA, Norge og Det Forenede Kongerige og støttet af Canada offentligt har fordømt den brutale undertrykkelse af demonstrationer i Sudan;

Q.  der henviser til, at EU opretholder kontakt på højt plan med den sudanske regering, herunder besøg af kommissærer i Sudan;

R.  der henviser til, at Sudan er blevet placeret som det fjerdeværste land at være kristen i på "World Watch"-listen for 2018, som er udarbejdet af Open Doors International; der henviser til, at situationen for andre religiøse mindretal eller ikke-troende er lige så udfordrende;

1.  fordømmer på det kraftigste NISS' overdrevne magtanvendelse under de igangværende folkelige protester og myndighedernes fortsatte undertrykkelse i Sudan, der fortsat er rettet mod aktivister og menneskerettighedsforkæmpere samt advokater, lærere, studerende og læger;

2.  kræver, at Sudans regering sætter en stopper for den dødbringende magtanvendelse, de vilkårlige anholdelser samt tilbageholdelsen af fredelige demonstranter og forhindrer flere blodsudgydelser og anvendelse af tortur; understreger, at alle retshåndhævende og sikkerhedsorganer bør handle under deres direkte kontrol og i overensstemmelse med Sudans forfatningsmæssige og internationale forpligtelser;

3.  udtrykker sin medfølelse med ofrene for den vold, der blev indledt med starten på de folkelige demonstrationer, og med deres familier;

4.  kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman og opfordrer indtrængende de sudanesiske myndigheder til at sikre, at han får akut lægehjælp og uhindret adgang til sin advokat og familie;

5.  anmoder Sudans regering om at respektere folks ret til at give udtryk for deres bekymringer og give alle menneskerettighedsforkæmpere i Sudan mulighed for at udføre deres legitime arbejde for at forsvare menneskerettighederne uden nogen form for begrænsning eller repressalier;

6.  er især bekymret over de 32 Darfur-universitetsstuderendes skæbne, som blev anholdt den 23. december 2018 af de sudanesiske myndigheder, og som er blevet stillet til skue i medierne, angiveligt beskyldt for at være uddannet i Israel og bebrejdet for de igangværende demonstrationer;

7.  kræver, at Sudans regering øjeblikkeligt og betingelsesløst løslader alle menneskerettighedsforkæmpere, journalister, politiske oppositionsledere og andre demonstranter, som i øjeblikket tilbageholdes uden sigtelse eller retssag, og giver dem mulighed for at få fuld adgang til juridisk repræsentation; opfordrer Sudans regering til at bekendtgøre, hvor de opholder sig;

8.  opfordrer Sudans regering til straks at undersøge alle påstande om tortur, mishandling og vilkårlig tilbageholdelse samt overdreven magtanvendelse over for personer, der tilbageholdes af politiet og NISS, herunder nægtelse af nødvendig lægebehandling, og til at stille de ansvarlige til regnskab i en retfærdig rettergang med henblik på at offentliggøre resultaterne og bringe de ansvarlige for en domstol i overensstemmelse med internationale standarder;

9.  mener, at frie, uafhængige og uvildige medier udgør en af grundpillerne i et demokratisk samfund, hvor en åben debat spiller en afgørende rolle; opfordrer EU til at intensivere sine bestræbelser på at fremme ytringsfriheden gennem sine eksterne politikker og instrumenter, herunder i Sudan;

10.  opfordrer til, at der øjeblikkeligt sættes en stopper for de restriktioner, der er pålagt adgang til internettet, og for begrænsning af ytringsfriheden gennem censur af aviser, og opfordrer indtrængende Sudan til at gennemføre reformer til at sikre ytringsfriheden i overensstemmelse med landets forfatningsmæssige forpligtelser og internationale forpligtelser, herunder Cotonouaftalen, som ændret første gang den 25. juni 2005 i Luxembourg;

11.  beklager den statsanerkendte forfølgelse af kristne, andre religioner og ikke-troende samt lukningen og nedrivningen af kirker; bekræfter på ny, at religions-, tanke- og trosfrihed er en universel menneskeret, som skal beskyttes overalt og for alle;

12.  understreger vigtigheden af at opretholde tidsplanen for valget, men bemærker med bekymring, at man har indledt processen med at ændre den sudanesiske forfatning, således at præsident al-Bashir kan stille op som præsidentkandidat endnu en gang;

13.  gentager sit krav om, at præsident al-Bashir skal overholde folkeretten i overensstemmelse med de konventioner og traktater, som hans regering er part i; støtter endvidere ICC's rolle med hensyn til at forfølge anklagerne mod ham om krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab;

14.  minder om erklæringen af 31. maj 2018 fra kommissær Christos Stylianides i Europa-Parlamentet, hvori han sagde, at EU fortsat ville gøre brug af de forskellige midler, den havde til rådighed, for at fremme og beskytte kvinders og pigers menneskerettigheder i Sudan, bl.a. ved at forbedre deres adgang til uddannelse og sundhedsydelser af høj kvalitet og øge bevidstheden om deres rettigheder blandt lokalsamfundene, navnlig med henblik på at mindske skadelige praksisser såsom kvindelig kønslemlæstelse;

15.  opfordrer indtrængende næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) og medlemsstaterne til at sikre, at "migrationsforvaltning" og foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme ikke undergraver støtte til menneskerettigheder; er bekymret over, at EU's og de enkelte medlemsstaters samarbejde med Sudan om migration bruges af regimet som en undskyldning og til at styrke dets muligheder for at kontrollere og undertrykke mennesker, f.eks. ved at styrke overvågningskapaciteten, herunder ved grænserne, og ved at levere udstyr såsom biometrisk udstyr; opfordrer EU og dets medlemsstater til derfor at sikre fuldstændig gennemsigtighed med hensyn til projekter, der involverer Sudan, på sikkerhedsområdet, herunder alle planlagte aktiviteter og modtagere af EU-midler og nationale midler;

16.  gentager sin opfordring til et EU-dækkende forbud mod eksport, salg, opdatering og vedligeholdelse af enhver form for sikkerhedsudstyr, der anvendes eller kan anvendes til intern undertrykkelse, herunder teknologi til internetovervågning, til stater med beklagelige menneskerettighedsforhold såsom Sudan;

17.  noterer sig de erklæringer, som talsmanden for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil har fremsat i forbindelse med de igangværende demonstrationer; opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til offentligt at fordømme den alarmerende situation i Sudan og til at bruge alle de midler, hun har til rådighed, til at lægge pres på de sudanesiske myndigheder for at sætte en stopper for den vedvarende vold og undertrykkelse, masseanholdelser og drab og tilskynde dem til at overholde deres forpligtelser i henhold til internationale normer og love;

18.  understreger EU's engagement i at yde humanitær bistand og støtte civilsamfundsorganisationer i Sudan og opfordrer EU og dets medlemsstater til at fortsætte deres bestræbelser på disse områder; opfordrer indtrængende Kommissionen til yderligere at styrke den finansielle støtte til menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsorganisationer i Sudan under Den Europæiske Udviklingsfond;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringen i Sudan, Den Afrikanske Union, FN's generalsekretær, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og det Panafrikanske Parlament.

 

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0233.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0080.

(3)

EUT C 356 af 4.10.2018, s. 50.

(4)

EUT C 215 af 19.6.2018, s. 33.

(5)

Beregninger foretaget af prof. Steve H. Hanke, Johns Hopkins University. https://allafrica.com/stories/201807230267.html

Seneste opdatering: 16. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik