Διαδικασία : 2019/2512(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0053/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0053/2019

Συζήτηση :

PV 17/01/2019 - 8.2
CRE 17/01/2019 - 8.2

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2019 - 10.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0034

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 183kWORD 61k
16.1.2019
PE631.649v01-00}
PE631.650v01-00}
PE631.651v01-00}
PE631.653v01-00}
PE631.656v01-00}
PE631.658v01-00} RC1
 
B8-0053/2019}
B8-0054/2019}
B8-0055/2019}
B8-0057/2019}
B8-0060/2019}
B8-0062/2019} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

B8‑0053/2019 (ECR)

B8‑0054/2019 (GUE/NGL)

B8‑0055/2019 (Verts/ALE)

B8‑0057/2019 (ALDE)

B8‑0060/2019 (S&D)

B8‑0062/2019 (PPE)


σχετικά με το Σουδάν (2019/2512(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Anna Záborská εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Marie‑Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Margrete Auken, Bodil Valero, Jordi Solé εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Σουδάν (2019/2512(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Σουδάν, και ιδίως εκείνα στις 31 Μαΐου 2018(1), 15 Μαρτίου 2018(2), 16 Νοεμβρίου 2017(3) και 6 Οκτωβρίου 2016(4),

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966, του οποίου η Δημοκρατία του Σουδάν είναι συμβαλλόμενο μέρος από το 1986,

–  έχοντας υπόψη ότι, το 2007, το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης απονεμήθηκε στον υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Salih Mahmoud Osman,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το Σουδάν της 19ης Νοεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της τρόικας (Ηνωμένες Πολιτείες, Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο) και του Καναδά, της 8ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την αντίδραση στις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες στο Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της 24ης Δεκεμβρίου 2018 και της 11ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες στο Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Σουδάν του 2005,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού που υπέγραψε η κυβέρνηση του Σουδάν το 2005,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τους διαδραστικούς διαλόγους σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν που πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 11 Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα μέσα Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση του Σουδάν ανακοίνωσε το τέλος των επιδοτήσεων για βασικά αγαθά ως απάντηση στον αυξανόμενο πληθωρισμό, και ότι ο πληθωρισμός, γύρω στο 122%, είναι τώρα ο δεύτερος υψηλότερος κόσμος στον κόσμο(5)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 19 Δεκεμβρίου οι διαδηλωτές έχουν βγει στους δρόμους του Σουδάν διαμαρτυρόμενοι για τις αυξήσεις των τιμών, τις περικοπές των επιδοτήσεων στα βασικά προϊόντα και την έλλειψη καυσίμων, και ότι αυτές οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί από τις πόλεις και τα χωριά στην πρωτεύουσα το Χαρτούμ ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί και δεκάδες χιλιάδες άτομα έχουν βγει στους δρόμους αντιπροσωπεύοντας ένα ευρύ φάσμα της σουδανικής κοινωνίας, ενάντια στο αυταρχικό καθεστώς και καλώντας τον πρόεδρο Omar al-Bashir, που βρίσκεται στην εξουσία για 29 χρόνια, να παραιτηθεί·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 22 πολιτικά κόμματα αποσύρθηκαν από την κυβέρνηση σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους διαδηλωτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμαρτυρίες υποστηρίζονται από ορισμένους από τους πρώην συμμάχους του Προέδρου και μέλη του κυβερνώντος κόμματός του, οι οποίοι αποτελούν σοβαρή πρόκληση για τον Πρόεδρο Bashir, που επιδιώκει να τροποποιήσει το άρθρο 57 του Συντάγματος, προκειμένου να λάβει μια εντολή εφ όρου ζωής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 1 Ιανουαρίου 2019, 22 πολιτικά κόμματα και ομάδες της αντιπολίτευσης ζήτησαν από τον Πρόεδρο al-Bashir να μεταβιβάσει την εξουσία του σε ένα «κυρίαρχο συμβούλιο» και μια μεταβατική κυβέρνηση που θα όριζε μια «κατάλληλη» ημερομηνία για δημοκρατικές εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν προκηρυχτεί νέες προεδρικές εκλογές στο Σουδάν για το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σύνταγμα του Σουδάν, ο πρόεδρος al-Bashir δεν επιτρέπεται να υποβάλλει εκ νέου υποψηφιότητα κατά τη λήξη της τρέχουσας θητείας του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι νομοθέτες στο Σουδάν ανακοίνωσαν την προθυμία τους να τροποποιήσουν το Σύνταγμα, προκειμένου να επεκταθούν τα όρια της προεδρικής θητείας, ώστε να επιτραπεί στον πρόεδρο Μπασίρ να επιδιώξει να επανεκλεγεί το 2020·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σουδανικές αρχές χρησιμοποίησαν τις εθνικές δυνάμεις ασφαλείας, την αστυνομία και τις παραστρατιωτικές ομάδες, που χρησιμοποιούν υπέρμετρη βία, για να διασκορπίσουν τους άοπλους διαδηλωτές, χτυπώντας τους και πυροβολώντας τους, με σφαίρες από καουτσούκ και δακρυγόνα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος al-Bashir είναι ο μόνος αρχηγός κράτους που αναζητείται με δύο εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν στις 4 Μαρτίου 2009 και στις 12 Ιουλίου 2010 από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο,για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία για την εκστρατεία εθνοκάθαρσης στο Νταρφούρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που το Σουδάν δεν είναι συμβαλλόμενο κράτος στο Καταστατικό της Ρώμης, η απόφαση 1593 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ απαιτεί από αυτό να συνεργαστεί με το ΔΠΔ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το ένταλμα σύλληψης, ο πρόεδρος al-Bashir συνέχισε τα εγκλήματά του με ατιμωρησία, επεκτείνοντας τις βομβιστικές επιθέσεις και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων πέραν του Νταρφούρ στις περιοχές του Μπλε Νείλου και του νότιου Kordofan·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2019 ο αριθμός των νεκρών έφθασε τους 45, ενώ η κυβέρνηση του Σουδάν αναφέρει μόνο 24 θανάτους και ενώ τρεις ακόμη διαδηλωτές σκοτώθηκαν στις 9 Ιανουαρίου 2019, κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαδήλωσης στο Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε στο Χαρτούμ η πρώτη εκδήλωση υποστήριξης του προέδρου al-Bashir·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Σουδάν, η αστυνομία συνέλαβε 816 άτομα σε τρεις εβδομάδες διαμαρτυριών, αλλά, σύμφωνα με την κοινωνία των πολιτών, ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος ενώ αρκετοί διδάσκοντες στο πανεπιστήμιο του Χαρτούμ συνελήφθησαν μετά την ένταξή τους στις διαμαρτυρίες λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί ηγέτες της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφοι, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθηγητές πανεπιστημίων και φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με σοβαρά τραύματα, παραμένουν υπό κράτηση χωρίς να μπορούν να δεχτούν επισκέψεις από τις οικογένειές τους, δικηγόρους και γιατρούς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Salih Mahmoud Osman, δικηγόρος του Σουδάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και βραβευμένος με το Βραβείο Ζαχάρωφ του 2007, συνελήφθη στο δικηγορικό γραφείο του στις 8 Ιανουαρίου, ενώ οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι είναι υπό κράτηση, αλλά δεν γνωστοποίησαν πού κρατείται λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια του Salih Mahmoud Osman ανησυχεί ιδιαιτέρως για την κράτηση του λόγω του ότι υποφέρει από υπέρταση και διαβήτη που χρειάζονται ιατρική παρακολούθηση

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κύμα συλλήψεων περιλαμβάνει πολλούς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ορισμένα μέλη της αντιπολίτευσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Ιανουαρίου 2019, ο πρώην αντιπρόεδρος Ali Osman Taha προειδοποίησε τους αντιπάλους της κυβέρνησης ότι οι «στρατιές πολιτοφυλακών» θα υπερασπίζονται τη χώρα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη ελεύθερων, ανεξάρτητων και αμερόληπτων μέσων ενημέρωσης αποτελεί ένα από τα βασικά θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει κλείσει την πρόσβαση σε ιστότοπους κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και ότι πολλές εφημερίδες δεν τυπώθηκαν, αφού η Εθνική Υπηρεσία πληροφοριών του Σουδάν (NISS) εξέδωσε περιορισμούς όσον αφορά τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τις διαμαρτυρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρεία χρήση ιδεατών ιδιωτικών δικτύων (VPN) επέτρεψε στους χρήστες να μοιράζονται εικόνες και βίντεο τραυματιών ή σκοτωμένων διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σουδάν κατατάσσεται στην 174η θέση από 180 χώρες στον Δείκτη 2018 Παγκόσμιας Ελευθερίας Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 η Ένωση Σουδανών Επαγγελματιών, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, γιατρούς, καθηγητές και μηχανικούς, έκανε επίκληση για την πραγματοποίηση διαμαρτυρίας στην πρωτεύουσα Χαρτούμ και σε άλλες πόλεις όπως το Madani (ανατολικά), το Kosti (νότια) και το Dongola (βόρεια) με την ευκαιρία της "εβδομάδας εξέγερσης"· λαμβάνοντας υπόψη ότι για πρώτη φορά κλήθηκαν σε διαμαρτυρίες και οι περιοχές Nyala και Al-Fasher, στην περιοχή σύγκρουσης του Νταρφούρ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άτομα από την περιοχή του Νταρφούρ έχουν παρενοχληθεί και συλληφθεί σε όλη τη χώρα, ακόμη και αν δεν έχουν συμμετάσχει σε διαδηλώσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σουδάν δεν έχει ακόμη επικυρώσει άλλες βασικές παγκόσμιες συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, και τη σύμβαση για την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τρόικα που συγκροτήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο, υποστηριζόμενη από τον Καναδά, καταδίκασε δημόσια τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Σουδάν·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί επαφές υψηλού επιπέδου με την κυβέρνηση του Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων των Επιτρόπων στο Σουδάν·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σουδάν κατατάσσεται ως η τέταρτη χειρότερη χώρα να είσαι Χριστιανός στον Παγκόσμιο κατάλογο παρακολούθησης του 2018 που κατάρτισε η οργάνωση Open Doors International, και ότι η κατάσταση και για άλλες θρησκευτικές μειονότητες ή για τους μη πιστούς είναι εξίσου δύσκολη·

1.  καταδικάζει έντονα την υπερβολική χρήση βίας από την εθνική υπηρεσία πληροφοριών και ασφάλειας του Σουδάν (NISS) κατά τις συνεχιζόμενες λαϊκές διαμαρτυρίες και τη συνεχιζόμενη καταστολή από τις αρχές του Σουδάν, οι οποίες εξακολουθούν να στοχεύουν ακτιβιστές και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και δικηγόρους, καθηγητές , σπουδαστές και οι γιατρούς·

2.  καλεί τη σουδανική κυβέρνηση να σταματήσει τη θανατηφόρο άσκηση βίας, τις αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις ειρηνικών διαδηλωτών και να αποτρέψει περαιτέρω αιματοχυσίες και τη χρήση βασανιστηρίων · Τονίζει ότι όλα τα όργανα επιβολής του νόμου και ασφάλειας πρέπει να ενεργούν υπό τον άμεσο έλεγχο της κυβέρνησης και σύμφωνα με τις συνταγματικές και διεθνείς δεσμεύσεις του Σουδάν·

3.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων της βίας που εκδηλώθηκε μετά την έναρξη των λαϊκών διαδηλώσεων·

4.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του βραβευμένου με το βραβείο Ζαχάρωφ Salih Mahmoud Osman, και προτρέπει τις σουδανικές αρχές να του εγγυηθούν επείγουσα ιατρική περίθαλψη και απρόσκοπτη πρόσβαση στον δικηγόρο και την οικογένειά του·

5.  ζητεί από την κυβέρνηση του Σουδάν να σεβαστεί το δικαίωμα των πολιτών να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να επιτρέψουν σε όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν να διεξάγουν το νόμιμο έργο τους για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς κανένα περιορισμό ή αντίποινα·

6.  ανησυχεί ιδιαιτέρως για την τύχη των 32 πανεπιστημιακών σπουδαστών καταγωγής Darfuri που συνελήφθησαν στις 23 Δεκεμβρίου 2018 από τις αρχές του Σουδάν, και εξευτελίστηκαν μπροστά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατηγορούμενοι ότι εκπαιδεύτηκαν στο Ισραήλ και για τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις·

7.  ζητεί από την κυβέρνηση του Σουδάν να απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους δημοσιογράφους, τους ηγέτες της αντιπολίτευσης και άλλους διαδηλωτές που βρίσκονται υπό κράτηση χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ή χωρίς δίκη, και να επιτρέψει σε όσους παραπέμπονται σε δίκη να έχουν πλήρη πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση· καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να κάνει γνωστό το πού βρίσκονται·

8.  καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να διερευνήσει άμεσα όλες τις καταγγελίες για βασανιστήρια, κακομεταχείριση και αυθαίρετη κράτηση, και υπερβολική χρήση βίας κατά των ατόμων που κρατούνται από την αστυνομία και τη NISS, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης χορήγησης της αναγκαίας ιατρικής θεραπείας, και να μεριμνήσει ώστε οι υπεύθυνοι να κληθούν να λογοδοτήσουν σε δίκαιες δίκες, με στόχο τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

9.  φρονεί ότι τα ελεύθερα, ανεξάρτητα και αμερόληπτα μέσα ενημέρωσης αποτελούν ένα από τα βασικά θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας, στην οποία ο ανοικτός διάλογος διαδραματίζει καίριο ρόλο· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την προαγωγή της ελευθερίας της έκφρασης μέσω των εξωτερικών πολιτικών και μέσων της, και στο Σουδάν·

10.  ζητεί τον άμεσο τερματισμό των περιορισμών στην πρόσβαση στο διαδίκτυο και των περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης μέσω της λογοκρισίας των εφημερίδων, και καλεί το Σουδάν να προβεί σε μεταρρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης, σύμφωνα με τις συνταγματικές του υποχρεώσεις και τις διεθνείς δεσμεύσεις του, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας του Κοτονού όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005·

11.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις υποστηριζόμενες από το κράτος διώξεις κατά χριστιανών, άλλων θρησκειών και μη πιστών, καθώς και για το κλείσιμο και την κατεδάφιση εκκλησιών· επιβεβαιώνει ότι η ελευθερία θρησκείας, συνειδήσεως ή πεποιθήσεων αποτελεί οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο πρέπει να προστατεύεται παντού και για όλους·

12.  τονίζει τη σημασία της διατήρησης του εκλογικού χρονοδιαγράμματος, σημειώνει όμως με ανησυχία ότι η διαδικασία αλλαγής του Σουδανικού Συντάγματος για να μπορέσει ο Πρόεδρος al-Bashir να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την προεδρία έχει ξεκινήσει·

13.  επαναλαμβάνει το αίτημά του, ο Πρόεδρος al-Bashir να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο σύμφωνα με τις συμβάσεις και τις συνθήκες στις οποίες η κυβέρνησή του είναι συμβαλλόμενο μέρος· υποστηρίζει περαιτέρω τον ρόλο του ΔΠΔ όσον αφορά τη δίωξή του για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία·

14.  υπενθυμίζει τη δήλωση που έκανε στις 31 Μαΐου 2018 ο Επίτροπος Στυλιανίδης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία αναφέρει ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα διάφορα μέσα που έχει στη διάθεσή της για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών στο Σουδάν, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της πρόσβασής τους σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης και την ευαισθητοποίηση, όσον αφορά τα δικαιώματά τους, μέσα στις κοινότητες, ιδίως με στόχο τον περιορισμό επιβλαβών πρακτικών όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

15.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι δράσεις «διαχείρισης της μετανάστευσης» και καταπολέμησης της τρομοκρατίας δεν υπονομεύουν τη στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η συνεργασία της ΕΕ και των επιμέρους κρατών μελών με το Σουδάν στο ζήτημα της μετανάστευσης χρησιμοποιείται από το καθεστώς ως δικαιολογία και για να ενισχύσει την ικανότητά του στον έλεγχο και την καταπίεση ανθρώπων, για παράδειγμα μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων επιτήρησης, μεταξύ άλλων και στα σύνορα, και με την προμήθεια εξοπλισμού, π.χ. βιομετρικού· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τα έργα που αφορούν το Σουδάν στον τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και των δικαιούχων ενωσιακής και εθνικής χρηματοδότησης·

16.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πανευρωπαϊκή απαγόρευση των εξαγωγών, της πώλησης, της ανανέωσης και της συντήρησης οποιασδήποτε μορφής εξοπλισμού ασφαλείας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για εσωτερική καταστολή, συμπεριλαμβανομένης τεχνολογίας επιτήρησης διαδικτύου σε κράτη με χαμηλές επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Σαουδική Αραβία·

17.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να καταδικάσει δημοσίως την ανησυχητική κατάσταση στο Σουδάν και να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα επιρροής που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να πιέσει τις σουδανικές αρχές να θέσουν τέρμα στη συνεχιζόμενη βία και καταπίεση, στις μαζικές συλλήψεις και στις εκτελέσεις, και να τις ενθαρρύνει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και το διεθνές δίκαιο·

18.  υπογραμμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και τη στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο Σουδάν, και ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους σε αυτούς τους τομείς· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τη χρηματοδοτική στήριξη προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο Σουδάν, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Κυβέρνηση του Σουδάν, στην Αφρικανική Ένωση, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.

 

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0233.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0080.

(3)

ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 50.

(4)

ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 33.

(5)

Υπολογισμοί του Καθ. Professor Steve H. Hanke, Johns Hopkins University. https://allafrica.com/stories/201807230267.html

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου