Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0053/2019Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0053/2019

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Sudanista

  16.1.2019 - (2019/2512(RSP))

  työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti
  joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
  B8‑0053/2019 (ECR)
  B8‑0054/2019 (GUE/NGL)
  B8‑0055/2019 (Verts/ALE)
  B8‑0057/2019 (ALDE)
  B8‑0060/2019 (S&D)
  B8‑0062/2019 (PPE)

  Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta
  Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta
  Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta
  Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
  Marie‑Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta
  Margrete Auken, Bodil Valero, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta

  Menettely : 2019/2512(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B8-0053/2019
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B8-0053/2019
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Sudanista

  (2019/2512(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Sudanista, myös 31. toukokuuta 2018[1], 15. maaliskuuta 2018[2], 16. marraskuuta 2017[3] ja 6. lokakuuta 2016[4] antamansa päätöslauselmat,

  –  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimusvaltio Sudanin tasavalta on ollut vuodesta 1986,

  –  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti myönsi vuoden 2007 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon ihmisoikeusaktivisti Salih Mahmoud Osmanille,

  –  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

  –  ottaa huomioon 19. marraskuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät Sudanista,

  –  ottaa huomioon troikan (Yhdysvallat, Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta) ja Kanadan 8. tammikuuta 2019 antaman julkilausuman Sudanin jatkuviin mielenosoituksiin reagoimisesta,

  –  ottaa huomioon ulkoasioista ja turvallisuuspolitiikasta vastaavan tiedottajan 24. joulukuuta 2018 ja 11. tammikuuta 2019 antamat julkilausumat Sudanin jatkuvista mielenilmauksista,

  –  ottaa huomioon Afrikan peruskirjan ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista,

  –  ottaa huomioon Sudanin perustuslain vuodelta 2005,

  –  ottaa huomioon Sudanin hallituksen vuonna 2005 allekirjoittaman Cotonoun sopimuksen,

  –  ottaa huomioon kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030,

  –  ottaa huomioon 11. joulukuuta 2018 pidetyssä YK:n ihmisoikeusneuvoston kokouksessa järjestetyt interaktiiviset vuoropuhelut Sudanin ihmisoikeustilanteesta,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että joulukuun puolivälissä Sudanin hallitus ilmoitti perushyödykkeiden tukien lopettamisesta vastauksena inflaation kiihtymiseen; ottaa huomioon, että maan noin 122 prosentin inflaatio on nyt maailman toiseksi korkein[5];

  B.  ottaa huomioon, että 19. joulukuuta 2018 lähtien joka puolella Sudania mielenosoittajat ovat marssineet kaduilla protestoimassa hinnankorotuksia, perushyödykkeiden tukien leikkauksia ja polttoainepulaa vastaan; ottaa huomioon, että nämä protestit ovat levinneet kaupungeista ja kylistä pääkaupunkiin Khartoumiin;

  C.  ottaa huomioon, että mielenosoitukset ovat levinneet ja kaduilla on kymmeniä tuhansia ihmisiä laajalti Sudanin yhteiskunnan eri osista, ja he vastustavat autoritaarista hallintoa ja vaativat 29 vuotta vallassa olleen presidentti Omar al-Bashirin eroa;

  D.  ottaa huomioon, että 22 poliittista puoluetta on vetäytynyt hallituksesta solidaarisuuden osoituksena mielenosoittajia kohtaan; ottaa huomioon, että mielenosoituksia tukevat jotkut presidentin aiemmat liittolaiset ja hänen hallitsevan puolueensa jäsenet, jotka nähdään vakavana haasteena presidentti Bashirille, joka pyrkii muuttamaan perustuslain 57 pykälää saadakseen elinikäisen mandaatin;

  E.  ottaa huomioon, että 1. tammikuuta 2019 22 oppositiopuoluetta ja -ryhmää pyysi al-Bashiria siirtämään vallan ”suvereenille neuvostolle” ja siirtymäkauden hallitukselle, joka määräisi ”sopivan” päivän demokraattisille vaaleille; ottaa huomioon, että Sudanin seuraavat presidentinvaalit on määrä pitää vuonna 2020; ottaa huomioon, että Sudanin perustuslain mukaan presidentti al-Bashir ei saa asettua ehdolle, kun hänen nykyinen kautensa päättyy; ottaa huomioon, että jotkut Sudanin lainsäätäjät ovat ilmoittaneet olevansa valmiit muuttamaan perustuslakia ja poistamaan presidenttikauden rajoitukset, jotta presidentti al-Bashir voisi tulla valituksi uudelleen vuonna 2020;

  F.  ottaa huomioon, että Sudanin viranomaiset käyttivät kansallisia turvallisuusjoukkoja, poliisia ja puolisotilaallisia joukkoja, jotka käyttivät liiallista voimaa aseistamattomien mielenosoittajien hajottamiseen, hakkasivat heitä pampuilla ja ampuivat kovia panoksia ja kumiluoteja ja käyttivät kyynelkaasua;

  G.  ottaa huomioon, että presidentti Bashir on ainoa virassa oleva valtionpäämies, joka on etsintäkuulutettu rikoksista ihmisyyttä vastaan, sotarikoksista ja kansanmurhasta, jotka tehtiin Darfurin etnisissä puhdistuksissa, ja häntä vastaan on voimassa kaksi kansainvälisen rikostuomioistuimen 4. maaliskuuta 2009 ja 12. heinäkuuta 2010 antamaa pidätysmääräystä; ottaa huomioon, että vaikka Sudan ei ole Rooman perussäännön osapuoli, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1593 (2005) mukaan sen on tehtävä yhteistyötä Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa; ottaa huomioon, että pidätysmääräyksistä huolimatta presidentti al-Bashir jatkoi rikoksiaan rankaisematta ja laajensi siviileihin kohdistuvia pommituksiaan ja hyökkäyksiään Darfuria kauemmaksi Blue Nilen ja Etelä-Kordofanin osavaltioihin Sudanissa;

  H.  ottaa huomioon, että kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen mukaan 1. tammikuuta 2019 kuolonuhrien määrä oli 45; ottaa huomioon, että Sudanin hallitus on ilmoittanut vain 24 kuolemantapausta; ottaa huomioon, että 9. tammikuuta 2019 kolme mielenosoittajaa sai lisäksi surmansa hallituksen vastaisessa mielenosoituksessa Sudanissa; ottaa huomioon, että samana päivänä järjestettiin ensimmäinen presidentti al-Bashiria kannattava kokoontuminen;

  I.  ottaa huomioon, että Sudanin hallituksen mukaan poliisi on pidättänyt 816 ihmistä kolme viikkoa kestäneissä mielenosoituksissa, mutta kansalaisyhteiskunnan mukaan todellinen luku on paljon korkeampi; ottaa huomioon, että useat Khartoumin yliopiston tiedekunnan jäsenet pidätettiin sen jälkeen, kun he olivat osallistuneet mielenosoituksiin; ottaa huomioon, että monet oppositiojohtajat, toimittajat, ihmisoikeuksien puolustajat, yliopistojen professorit ja opiskelijat, myös ne, joilla on vakavia vammoja, ovat edelleen pidätettyinä eikä heille sallita perheenjäsenten, asianajajien ja lääkäreiden vierailuja;

  J.  ottaa huomioon, että 8. tammikuuta 2019 sudanilainen ihmisoikeusasianajaja ja vuoden 2007 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon saaja Salih Mahmoud Osman pidätettiin lakiasiaintoimistossaan; ottaa huomioon, että viranomaiset ovat vahvistaneet, että hän on pidätettynä, mutta eivät ole paljastaneet hänen olinpaikkaansa; ottaa huomioon, että Osmanin perhe on erityisen huolestunut hänen vangitsemisestaan, koska hän kärsii korkeasta verenpaineesta ja diabeteksesta, jotka edellyttävät lääketieteellistä seurantaa;

  K.  ottaa huomioon, että monia ihmisoikeuksien puolustajia ja joitakin opposition jäseniä on myös pidätetty;

  L.  ottaa huomioon, että 8. tammikuuta 2019 entinen varapresidentti Ali Osman Taha varoitti hallituksen vastustajia siitä, että puolisotilaalliset ”prikaatit” puolustavat maata;

  M.  ottaa huomioon, että vapaat, riippumattomat ja puolueettomat tiedotusvälineet ovat yksi demokraattisen yhteiskunnan kulmakivistä; ottaa huomioon, että hallitus on sulkenut pääsyn sosiaalisen median sivustoille ja monet sanomalehdet ovat pidättäytyneet painamasta lehtiä sen jälkeen, kun Sudanin kansallinen tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu (NISS) asetti rajoituksia mielenosoituksiin liittyvien tietojen julkaisemiselle; ottaa huomioon, että VPN-sovellusten laajamittainen käyttö on mahdollistanut haavoittuneita tai kuolleita mielenosoittajia esittävien yksityiskohtaisten kuvien ja videoiden jakamisen; toteaa, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapautta mittaavan indeksin mukaan Sudan oli vuonna 2018 sijalla 174 kaikkiaan 180 maan joukossa; ottaa huomioon, että 13. tammikuuta 2019 Sudanin ammatinharjoittajien yhdistys, johon kuuluu muun muassa lääkäreitä, opettajia ja insinöörejä, kehotti ihmisiä osoittamaan mieltään pääkaupungissa Khartoumissa ja muissa kaupungeissa, kuten Madanissa (idässä), Kostissa (etelässä) ja Dongolassa (pohjoisessa) ”kansannousuviikolla”; ottaa huomioon, että ensimmäistä kertaa mielenosoituskehotuksia on esitetty myös Nyalassa ja al-Fasherissa, Darfurin konfliktialueella;

  N.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajien mukaan Darfurin alueelta peräisin olevia henkilöitä on kaikkialla maassa häiritty ja pidätetty, vaikka he eivät olisikaan osallistuneet mielenosoituksiin;

  O.  ottaa huomioon, että Sudan ei ole vielä ratifioinut muita keskeisiä yleismaailmallisia ihmisoikeussopimuksia, kuten kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus sekä naisten syrjinnän poistamista koskeva YK:n yleissopimus;

  P.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen, Norjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan muodostama troikka, jota Kanada tukee, on tuominnut julkisesti mielenosoitusten raa’an tukahduttamisen Sudanissa;

  Q.  ottaa huomioon, että EU pitää yllä korkean tason yhteyksiä Sudanin hallitukseen ja komission jäsenet vierailevat Sudanissa;

  R.  ottaa huomioon, että Open Doors International -järjestön laatimassa, vuotta 2018 koskevassa World Watch List -raportissa Sudan luokitellaan maailman neljänneksi pahimmaksi maaksi kristittyjen kannalta; ottaa huomioon, että muiden uskonnollisten vähemmistöjen tai uskonnottomien tilanne on aivan yhtä haastava;

  1.  tuomitsee jyrkästi NISS:n harjoittaman liiallisen voimankäytön mielenosoituksien aikana, ja Sudanina viranomaisten harjoittaman jatkuvan tukahduttamisen, joka kohdistuu aktivisteihin, ihmisoikeuksien puolustajiin sekä lakimiehiin, opettajiin, opiskelijoihin ja lääkäreihin;

  2.  vaatii Sudanin hallitusta lopettamaan kuolemaan johtavan voimankäytön, mielivaltaiset pidätykset ja rauhanomaisten mielenosoittajien pidätykset sekä estämään verenvuodatukset ja kidutuksen käytön; korostaa, että kaikkien lainvalvonta- ja turvallisuuselinten olisi toimittava sen suorassa valvonnassa ja noudatettava Sudanin perustuslaillisia ja kansainvälisiä sitoumuksia;

  3.  ilmaisee surunvalittelunsa mielenosoitusten alettua tapahtuneen väkivallan uhreille ja heidän perheilleen;

  4.  kehottaa vapauttamaan Saharov-palkinnon saajan Salih Mahmoud Osmanin välittömästi ja ehdoitta ja vaatii Sudanin viranomaisia takaamaan hänelle kiireellisen sairaanhoidon ja oikeuden tavata asianajajaansa ja perhettään esteettömästi;

  5.  pyytää Sudanin hallitusta kunnioittamaan ihmisten oikeutta ilmaista huolenaiheensa ja sallimaan kaikkien ihmisoikeuksien puolustajien tehdä oikeutettua työtään ihmisoikeuksien puolustamiseksi Sudanissa ilman rajoituksia tai kostoja;

  6.  on erityisen huolissaan Darfurista kotoisin olevien 32 yliopisto-opiskelijan kohtalosta, sillä Sudanin viranomaiset pidättivät heidät 23. joulukuuta 2018 ja heitä on esitelty tiedotusvälineille ja heitä on tiettävästi syytetty siitä, että heidät olisi koulutettu Israelissa ja että he olisivat vastuussa jatkuvista mielenosoituksista;

  7.  kehottaa Sudanin hallitusta vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki ihmisoikeuksien puolustajat, toimittajat, oppositiojohtajat ja muut mielenosoittajat, joita nyt pidetään vangittuna ilman syytteitä tai oikeudenkäyntiä, ja sallimaan oikeuden eteen joutuville täyden oikeuden oikeusapuun; kehottaa Sudanin hallitusta kertomaan heidän olinpaikkansa;

  8.  kehottaa Sudanin hallitusta tutkimaan nopeasti kaikki väitökset kidutuksesta, kaltoinkohtelusta ja mielivaltaisista pidätyksistä sekä poliisin ja NISS:n harjoittamasta liiallisesta voimankäytöstä vangittuna olevia ihmisiä vastaan, mukaan lukien tarpeellisen sairaanhoidon epääminen, sekä saattamaan vastuussa olevat vastuuseen oikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä ja julkistamaan niiden tulokset kansainvälisten normien mukaisesti;

  9.  katsoo, että vapaat, riippumattomat ja puolueettomat tiedotusvälineet ovat yksi kulmakivistä demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa avoin keskustelu on keskeisellä sijalla; kehottaa EU:ta tehostamaan toimiaan sananvapauden edistämiseksi ulkoisilla politiikoillaan ja välineillään;

  10.  kehottaa lopettamaan välittömästi internettiin pääsyä koskevat rajoitukset ja sananvapauden kaventamisen sanomalehtiä sensuroimalla ja kehottaa Sudania toteuttamaan uudistuksia, joilla taataan sanavapaus, sen perustuslaillisten velvoitteiden ja kansainvälisten sitoumusten mukaisesti, mukaan lukien Cotonoun sopimus, jota muutettiin ensimmäisen kerran Luxemburgissa 25. kesäkuuta 2005;

  11.  pitää valitettava valtiojohtoista kristittyjen, muiden uskontojen ja uskonnottomien vainoamista sekä kirkkojen sulkemista ja tuhoamista; muistuttaa jälleen, että uskonnon-, omantunnon- ja vakaumuksenvapaus ovat yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, joita on suojeltava kaikkialla ja jokaisen ihmisen kohdalla;

  12.  korostaa vaaliaikataulun noudattamisen merkitystä mutta panee huolestuneena merkille, että Sudanin perustuslain muuttaminen, joka sallisi presidentti al-Bashirin asettua uudelleen ehdolle presidentiksi, on alkanut;

  13.  vaatii jälleen presidentti al-Bashiria noudattamaan kansainvälistä oikeutta niiden yleissopimusten ja sopimusten mukaisesti, joiden osapuolena hänen hallituksensa on; tukee kansainvälisen rikostuomioistuimen roolia sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhia koskevien syytteiden nostamisessa häntä vastaan;

  14.  palauttaa mieliin komission jäsenen Stylianidesin Euroopan parlamentissa 31. toukokuuta 2018 antaman lausunnon, jossa hän totesi, että EU hyödyntää jatkossakin käytössään olevia eri keinoja naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi Sudanissa muun muassa parantamalla heidän mahdollisuuksiaan saada laadukkaita koulutus- ja terveydenhuoltopalveluja sekä lisäämällä tietoisuutta heidän oikeuksistaan yhteisöjen keskuudessa, jotta voidaan vähentää haitallisia käytäntöjä, kuten naisten sukuelinten silpomista;

  15.  vaatii komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita varmistamaan, että muuttoliikkeen hallinta ja terrorisminvastaiset toimet eivät heikennä ihmisoikeuksien tukemista; on huolissaan, että hallinto käyttää muuttoliikettä koskevaa EU:n ja yksittäisten jäsenvaltioiden yhteistyötä tekosyynä ja vahvistaa kykyään valvoa ja sortaa ihmisiä esimerkiksi vahvistamalla valvontavalmiuksiaan, myös rajoilla, ja toimittamalla esimerkiksi biometrisia laitteita; kehottaa siksi EU:ta ja sen jäsenvaltioita varmistamaan täyden avoimuuden Sudania koskevissa turvallisuusalan hankkeissa, mukaan lukien kaikki suunnitellut EU:n ja kansallista rahoitusta saavat toimet ja edunsaajat;

  16.  kehottaa uudelleen kieltämään unionin laajuisesti viemästä, myymästä, päivittämästä ja huoltamasta kaiken tyyppisiä turvallisuuslaitteita, joita voidaan käyttää tai joita käytetään sisäisen tukahduttamisen välineenä, mukaan lukien verkkovalvontateknologian käyttö Sudanin kaltaisissa valtioissa, joissa ihmisoikeustilanne on huono;

  17.  panee merkille Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan julkilausumat jatkuvien mielenosoitusten yhteydessä; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tuomitsemaan julkisesti Sudanin hälyttävän tilanteen ja käyttämään kaikkia käytettävissään olevia keinoja painostaa Sudanin viranomaisia lopettamaan jatkuva väkivalta ja tukahduttaminen, joukkopidätykset ja surmat sekä kannustamaan niitä noudattamaan kansainvälisistä normeista ja kansainvälisestä oikeudesta johtuvia sitoumuksiaan;

  18.  korostaa EU:n sitoutumista humanitaarisen avun antamiseen ja kansalaisjärjestöjen tukemiseen Sudanissa ja kannustaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkamaan ponnistelujaan näillä aloilla; vaatii komissiota vahvistamaan edelleen Euroopan kehitysrahastosta annettavaa taloudellista tukea Sudanin ihmisoikeuksien puolustajille ja kansalaisyhteiskunnan järjestöille;

  19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Sudanin hallitukselle, Afrikan unionille, YK:n pääsihteerille, AKT:n ja EU:n yhteisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille ja yleisafrikkalaiselle parlamentille.

   

   

  Päivitetty viimeksi: 16. tammikuuta 2019
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö