Eljárás : 2019/2512(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0053/2019

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0053/2019

Viták :

PV 17/01/2019 - 8.2
CRE 17/01/2019 - 8.2

Szavazatok :

PV 17/01/2019 - 10.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0034

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 150kWORD 59k
16.1.2019
PE631.649v01-00}
PE631.650v01-00}
PE631.651v01-00}
PE631.653v01-00}
PE631.656v01-00}
PE631.658v01-00} RC1
 
B8-0053/2019}
B8-0054/2019}
B8-0055/2019}
B8-0057/2019}
B8-0060/2019}
B8-0062/2019} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

amely a következő állásfoglalási indítványok helyébe lép:

B8‑0053/2019 (ECR)

B8‑0054/2019 (GUE/NGL)

B8‑0055/2019 (Verts/ALE)

B8‑0057/2019 (ALDE)

B8‑0060/2019 (S&D)

B8‑0062/2019 (PPE)


Szudánról (2019/2512(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Anna Záborská a PPE képviselőcsoport nevében
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek az ECR képviselőcsoport nevében
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström az ALDE képviselőcsoport nevében
Marie‑Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Margrete Auken, Bodil Valero, Jordi Solé a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása Szudánról (2019/2512(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Szudánról szóló korábbi állásfoglalásaira, többek között a 2018. május 31-i(1), a 2018. március 15-i(2), a 2017. november 16-i(3) és a 2016. október 6-i állásfoglalását(4),

–  tekintettel az 1966-os Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelynek a Szudáni Köztársaság 1986 óta részes fele,

–  tekintettel arra, hogy 2007-ben Szálih Mahmúd Oszmán emberijog-védőnek ítélték oda a gondolatszabadságért járó Szaharov-díjat,

–  tekintettel az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a Tanács Szudánra vonatkozó, 2018. november 19-i következtetéseire,

–  tekintettel a trojka (az Egyesült Államok, Norvégia és az Egyesült Királyság) és Kanada által a továbbra sem szűnő szudáni tiltakozásokra adott válaszról tett, 2019. január 8-i nyilatkozatra,

–  tekintettel a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szóvivőjének a továbbra sem szűnő szudáni tiltakozásokról szóló, 2018. december 24-i és 2019. január 11-i nyilatkozataira,

–  tekintettel az Emberi Jogok és a Népek Jogainak Afrikai Chartájára,

–  tekintettel Szudán 2005. évi alkotmányára,

–  tekintettel a szudáni kormány által 2005-ben aláírt Cotonoui Megállapodásra,

–  tekintettel a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendre,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa által 2018. december 11-én rendezett, szudáni emberi jogi helyzetről szóló interaktív párbeszédre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel december közepén a szudáni kormány bejelentette, hogy az egyre növekvő infláció miatt véget vet az alapvető árucikkek számára nyújtott támogatásoknak; mivel az országban fennálló, mintegy 122%-os infláció jelenleg a második legmagasabb a világon(5);

B.  mivel 2018. december 19. óta Szudán-szerte tüntetők vonultak az utcákra az ármelkedések, az alapvető árucikkek támogatásának csökkentése és az üzemanyaghiány ellen tiltakozva; mivel e tiltakozások a városokról és falvakról a fővárosra, Kartúmra is átterjedtek;

C.  mivel a tüntetések kibővültek, és további tízezrek vonultak az utcára, és a tekintélyelvű rezsimet ellenzők a szudáni társadalom széles keresztmetszetét képviselik, és lemondásra szólítják fel a 29 éve hatalmon lévő Omár al-Basír elnököt;

D.  mivel a tüntetőkkel szolidaritást vállalva 22 politikai párt kilépett a kormányból; mivel a tiltakozásokat az elnök néhány korábbi szövetségese és kormányzó pártjának néhány tagja támogatja, akik komoly kihívás elé állítják al-Basír elnököt, aki módosítani kívánja az alkotmány 57. cikkét annak érdekében, hogy megbízatása élete végéig szóljon;

E.  mivel 2019. január 1-jén 22 ellenzéki politikai párt és csoport követelte, hogy al-Basír elnök adja át a hatalmat egy „szuverén tanácsnak” és egy átmeneti kormánynak, amely egy „megfelelő” időpontra demokratikus választásokat tűzne ki; mivel a következő szudáni elnökválasztások 2020-ban esedékesek; mivel a szudáni alkotmány értelmében al-Basír elnök nem jelöltetheti magát újra, ha jelenlegi megbízatása véget ér; mivel egyes szudáni törvényhozók kijelentették, hogy hajlandók módosítani az alkotmányt az elnök hivatali idejének meghosszabbítása céljából, lehetővé téve, hogy al-Basír elnököt 2020-ban újraválasszák;

F.  mivel a szudáni hatóságok nemzeti biztonsági erőket, rendőröket és paramilitáris csoportokat is bevetettek, akik túlzott erőszakot alkalmaztak a fegyvertelen tüntetők feloszlatására, gumibottal ütötték őket és éles lőszereket, gumilövedékeket és könnygázt is használtak;

G.  mivel al-Basír elnök az egyetlen olyan, hivatalban lévő államfő, aki körözés alatt áll a dárfúri etnikai tisztogatásra irányuló kampánya során elkövetett, emberiesség elleni bűncselekmények, háborús bűncselekmények és népirtás miatt, és aki ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) 2009. március 4-én és 2010. július 12-én elfogatóparancsot adott ki; mivel annak ellenére, hogy Szudán mint állam nem részese a Római Statútumnak, az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1593(2005). számú határozata értelmében együtt kell működnie az NBB-vel; mivel az ellene kiadott elfogatóparancs ellenére al-Basír elnök büntetlenül folytatta a bűncselekmények elkövetését, a polgári személyek elleni bombázásokat és támadásokat Dárfúron kívül a Kék-Nílus és Dél-Kordofán tagállamokban élőkre is kiterjesztve;

H.  mivel a nemzetközi emberi jogi szervezetek szerint 2019. január 1-jére a halálos áldozatok száma elérte a 45-öt; mivel a szudáni kormány csak 24 halálesetről számolt be; mivel 2019. január 9-én további három tüntető vesztette életét egy szudáni kormányellenes tüntetés során; mivel ugyanazon a napon került sor Kartúmban az al-Basír elnököt támogató első megmozdulásra;

I.  mivel a szudáni kormány szerint a rendőrség a tiltakozások három hetében 816 személyt tartóztatott le, de a civil társadalom szerint a tényleges szám sokkal magasabb; mivel a kartúmi egyetem karainak több alkalmazottját is letartóztatták azután, hogy csatlakoztak a tiltakozásokhoz; mivel számos – többek között súlyos sérüléseket elszenvedett – ellenzéki vezető, újságíró, emberijog-védő, egyetemi professzor és diák továbbra is őrizetben van, és sem családtagjaik, sem ügyvédek, sem orvosok nem látogathatják meg őket;

J.  mivel 2019. január 8-án Szálih Mahmúd Oszmán szudáni emberi jogi ügyvédet, a Szaharov-díj 2007. évi kitüntetettjét letartóztatták ügyvédi irodájában; mivel a hatóságok megerősítették, hogy őrizetben van, de fogva tartásának helyét nem hozták nyilvánosságra; mivel Oszmán úr családja rendkívüli módon aggódik fogva tartása miatt, mivel magas vérnyomásban és cukorbetegségben szenved, ami orvosi nyomon követést tesz szükségessé;

K.  mivel a letartóztatási hullám kiterjedt számos emberijog-védőre és ellenzéki képviselőre is;

L.  mivel 2019. január 8-án Ali Oszmán Taha korábbi alelnök figyelmeztette a kormány ellenzőit, hogy a milícia „brigádjai” meg fogják védeni az országot;

M.  mivel a szabad, független és pártatlan média a demokratikus társadalmak egyik alapvető eleme; mivel a kormány megakadályozta a közösségi média honlapjaihoz való hozzáférést, és több napilap tartózkodott az újságok kinyomtatásától azt követően, hogy a Szudáni Nemzeti Hírszerző és Biztonsági Szolgálat (NISS) korlátozásokat vezetett be a tiltakozásokkal kapcsolatos információk közzétételét illetően; mivel a VPN-ek széles körű használata lehetővé tette az emberek számára, hogy grafikus képeket és videofelvételeket osszanak meg egymással a megsebesített vagy megölt tüntetőkről; mivel a Riporterek Határok Nélkül szervezet sajtószabadsággal kapcsolatos 2018. évi rangsorában Szudán 180 ország között a 174. helyen áll; mivel 2019. január 13-án a Szudáni Szakemberek Egyesülete, amely többek között orvosokat, professzorokat és mérnököket tömörít, „a lázadás hete” alkalmából tiltakozásra szólított fel a fővárosban, Kartúmban és más városokban, például a keleti Madaniban, a déli Kosztiban és az északi Dongolában; mivel első alkalommal a dárfúri konfliktus sújtotta régióban, Nyalában és al-Faserben is közzétettek a tiltakozásra való felhívást;

N.  mivel emberijog-védők szerint országszerte különösen sok, a dárfúri régióból származó személyt zaklattak és tartóztattak le, akkor is, ha nem vettek részt a tüntetéseken;

O.  mivel Szudán még nem ratifikált több alapvető emberi jogi szerződést, többek között a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni egyezményt és a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményt;

P.  mivel az Egyesült Államok, Norvégia és az Egyesült Királyság alkotta és Kanada által támogatott trojka nyilvánosan elítélte a szudáni tüntetések brutális elfojtását;

Q.  mivel az Unió magas szintű kapcsolatokat tart fenn a szudáni kormánnyal, többek között biztosok Szudánba látogatása révén;

R.  mivel az Open Doors International által összeállított 2018. évi World Watch lista szerint Szudán a világon a negyedik legrosszabb ország a keresztények számára; mivel a többi vallási kisebbség és a nem hívők helyzete szintén kihívásokkal teli;

1.  határozottan elítéli a NISS által a továbbra sem szűnő lakossági tiltakozások során alkalmazott túlzott erőszakot és a szudáni hatóságok általi folyamatos elnyomást, amely továbbra is aktivistákat és emberijog-védőket, valamint ügyvédeket, tanárokat, diákokat és orvosokat vesz célba;

2.  felszólítja a szudáni kormányt, hogy vessen véget a halálos kimenetelű erőszaknak, az önkényes letartóztatásoknak és a békés tüntetők őrizetbe vételének, valamint hogy akadályozza meg a további vérontást és a kínzások alkalmazását; hangsúlyozza, hogy valamennyi bűnüldöző és biztonsági testületnek a kormány közvetlen ellenőrzése alatt kell eljárnia, összhangban Szudán alkotmányos és nemzetközi kötelezettségeivel;

3.  részvétét fejezi ki a lakossági tiltakozások kezdetekor induló erőszak áldozatainak és azok családjának;

4.  követeli a Szaharov-díjas Szálih Mahmúd Oszmán azonnali és feltételek nélküli szabadon bocsátását, és nyomatékosan felszólítja a szudáni kormányt, hogy biztosítsanak számára sürgős orvosi ellátást, és akadálytalan hozzáférést ügyvédjéhez és családjához;

5.  kéri a szudáni kormányt, hogy tartsa tiszteletben a lakosság azon jogát, hogy hangot adjon aggodalmainak, és tegye lehetővé a szudáni emberijog-védők számára, hogy korlátozások és megtorlások nélkül jogszerűen végezhessék munkájukat az emberi jogok védelmében;

6.  különösen aggódik a szudáni hatóságok által 2018. december 23-án letartóztatott 32 dárfúri származású egyetemi hallgató sorsa miatt, akiket a médiában is közszemlére tettek, és akiket állítólag azzal vádolnak, hogy Izraelben képezték ki őket, és őket okolják a tiltakozások folytatódásáért;

7.  követeli, hogy a szudáni kormány haladéktalanul és feltétel nélkül bocsássa szabadon valamennyi emberijog-védőt, újságírót, politikai ellenzéki vezetőt és más olyan tiltakozót, akit jelenleg vádemelés és tárgyalás nélkül tartanak fogva, és a bíróság elé állított személyek számára teljes körűen biztosítsa a jogi képviselethez való hozzáférést; felszólítja a szudáni kormányt, hogy adjon számot e személyek hollétéről;

8.  felszólítja a szudáni kormányt, hogy haladéktalanul vizsgálja ki a rendőrség és a NISS által letartóztatott emberekkel szembeni kínzásokra, bántalmazásokra, önkényes fogva tartásra és túlzott erőszakra vonatkozó valamennyi állítást, ideértve a szükséges orvosi kezelés megtagadását is, és tisztességes bírósági eljárás keretében számoltassa el a felelősöket annak érdekében, hogy az eredményeket nyilvánosságra hozza, és a felelősöket a nemzetközi normákkal összhangban felelősségre vonja;

9.  úgy véli, hogy a szabad, független és pártatlan média, amelyben a nyílt vita kulcsszerepet tölt be, a demokratikus társadalmak egyik alapvető eleme; felhívja az Uniót, hogy fokozottan törekedjen a véleménynyilvánítás szabadságának külső politikái és eszközei révén való előmozdítására, többek között Szudánban is;

10.  követeli az internethez való hozzáférésre vonatkozóan bevezetett korlátozások és a véleménynyilvánítás szabadságának az újságok cenzúrázása révén való korlátozása haladéktalan megszüntetését, és nyomatékosan felszólítja Szudánt, hogy hajtson végre reformokat a véleménynyilvánítás szabadságának garantálása érdekében, alkotmányos kötelezettségeivel és nemzetközi kötelezettségvállalásaival, többek között az első ízben 2005. június 25-én, Luxembourgban módosított Cotonoui Megállapodással összhangban;

11.  sajnálatosnak tartja a keresztények, más vallásúak és nem hívők állam által jóváhagyott üldözését, valamint a templomok bezáratását és lerombolását; ismételten leszögezi, hogy a gondolat, a vallás és a meggyőződés szabadsága egyetemes emberi jog, amelyet mindenhol és mindenki esetében meg kell védeni;

12.  hangsúlyozza a választási naptár fenntartásának fontosságát, ugyanakkor aggodalommal állapítja meg, hogy megkezdődött a szudáni alkotmány megváltoztatására irányuló folyamat annak lehetővé tétele érdekében, hogy al-Basír elnök még egyszer elnökjelöltként indulhasson;

13.  ismételten kéri, hogy al-Basír elnök tegyen eleget a nemzetközi jognak, összhangban azon egyezményekkel és szerződésekkel, amelyeknek kormánya is részes fele; támogatja továbbá az NBB szerepét a vele szemben háborús bűncselekmények, emberiesség elleni bűncselekmények és népirtás miatt emelt vádak kivizsgálásában;

14.  emlékeztet Sztilianidesz biztos 2018. május 31-én, az Európai Parlamentben tett nyilatkozatára, amelyben kifejtette, hogy az Unió továbbra is élni fog a rendelkezésére álló különböző eszközökkel a szudáni nők és lányok emberi jogainak előmozdítása és védelme érdekében, többek között a minőségi oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésük javítása és jogaik közösségeken belüli tudatosítása révén, különösen az olyan káros gyakorlatok visszaszorítása érdekében, mint amilyen a női nemi szervek megcsonkítása;

15.  nyomatékosan felszólítja a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (alelnök/főképviselő) és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a „migrációkezelési” és a terrorizmusellenes intézkedések ne veszélyeztessék az emberi jogok támogatását; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az Unió és egyes tagállamok Szudánnal folytatott migrációügyi együttműködését a rezsim ürügyként használja arra, hogy növelje az emberek ellenőrzésére és elnyomására való képességét, például – többek között a határokon – a megfigyelési képességek megerősítése révén, valamint – például biometrikus – felszerelések biztosítása révén; felhívja ezért az Uniót és tagállamait, hogy biztosítsanak teljes átláthatóságot a biztonság területére vonatkozó, Szudán részvételével zajló projektek tekintetében, ideértve valamennyi tervezett tevékenységet és az uniós és nemzeti finanszírozás kedvezményezettjeit is;

16.  ismételten felszólít a belső elnyomásra használt vagy használható bármely biztonsági berendezés, többek között az internetes felügyeleti technológiák olyan államok – például Szudán – részére történő kivitelének, értékesítésének, frissítésének és karbantartásának uniós szintű betiltására, amelyek ember jogi megítélése aggodalmakra ad okot;

17.  tudomásul veszi az Európai Külügyi Szolgálat szóvivőjének a továbbra sem szűnő tiltakozásokkal kapcsolatban tett nyilatkozatát; felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy nyilvánosan ítélje el az ijesztő szudáni helyzetet, és használjon fel minden rendelkezésére álló befolyásolási eszközt arra, hogy a szudáni hatóságokat rászorítsa a még mindig folyó erőszak és elnyomás, tömeges letartóztatások és öldöklések beszüntetésére, valamint ösztönözze őket arra, hogytartsák tiszteletben a nemzetközi normákat és jogszabályokat;

18.  hangsúlyozza az Unió elkötelezettségét a humanitárius segítségnyújtás és a szudáni civil társadalmi szervezetek támogatása iránt, és arra ösztönzi az Uniót és tagállamait, hogy folytassák erőfeszítéseiket e területeken; nyomatékosan felhívja a Bizottságot, hogy az Európai Fejlesztési Alap keretén belül fokozza a szudáni emberijog-védőknek és civil társadalmi szervezeteknek nyújtott pénzügyi támogatást;

19.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, Szudán kormányának, az Afrikai Uniónak, az ENSZ főtitkárának, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek és a Pánafrikai Parlamentnek.

 

 

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0233.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0080.

(3)

HL C 356., 2018.10.4., 50. o.

(4)

HL C 215., 2018.6.19., 33. o.

(5)

Steve H. Hanke, a Johns Hopkins Egyetem professzorának számítása szerint. https://allafrica.com/stories/201807230267.html

Utolsó frissítés: 2019. január 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat