Procedūra : 2019/2512(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0053/2019

Pateikti tekstai :

RC-B8-0053/2019

Debatai :

PV 17/01/2019 - 8.2
CRE 17/01/2019 - 8.2

Balsavimas :

PV 17/01/2019 - 10.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0034

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 163kWORD 56k
16.1.2019
PE631.649v01-00}
PE631.650v01-00}
PE631.651v01-00}
PE631.653v01-00}
PE631.656v01-00}
PE631.658v01-00} RC1
 
B8-0053/2019}
B8-0054/2019}
B8-0055/2019}
B8-0057/2019}
B8-0060/2019}
B8-0062/2019} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų:

B8-0053/2019 (ECR)

B8-0054/2019 (GUE/NGL)

B8-0055/2019 (Verts/ALE)

B8-0057/2019 (ALDE)

B8-0060/2019 (S&D)

B8-0062/2019 (PPE)


dėl Sudano (2019/2512(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Anna Záborská PPE frakcijos vardu
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu
Margrete Auken, Bodil Valero, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Sudano (2019/2512(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sudano, įskaitant 2018 m. gegužės 31 d.(1), 2018 m. kovo 15 d.(2), 2017 m. lapkričio 16 d.(3) ir 2016 m. spalio 6 d.(4) rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, prie kurio Sudano Respublika prisijungė 1986 m.,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2007 m. žmogaus teisių gynėjui Salih Mahmoud Osman paskirta Sacharovo premija už minties laisvę,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 19 d. Tarybos išvadas dėl Sudano,

–  atsižvelgdamas į trejeto (Jungtinių Amerikos Valstijų, Norvegijos ir Jungtinės Karalystės) ir Kanados 2019 m. sausio 8 d. pareiškimą dėl reagavimo į besitęsiančius protestus Sudane,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 24 d. ir 2019 m. sausio 11 d. Užsienio reikalų ir saugumo politikos atstovo spaudai pareiškimus dėl vykstančių protestų Sudane,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. Sudano Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. Sudano vyriausybės pasirašytą Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 11 d. JT Žmogaus teisių tarybos surengtus interaktyvius dialogus žmogaus teisių padėties Sudane klausimais,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi gruodžio mėn. viduryje Sudano vyriausybė paskelbė, kad nustos teikti subsidijas pagrindinėms prekėms, reaguodama į tai, kad įsibėgėjo infliacinė spiralė; kadangi infliacijos lygis šalyje (apie 122 proc.) šiuo metu yra antras pagal dydį pasaulyje(5);

B.  kadangi nuo 2018 m. gruodžio 19 d. visame Sudane demonstrantai išeina į gatves protestuodami dėl kainų kilimo, subsidijų pagrindinėms prekėms mažinimo ir kuro trūkumo; kadangi iš miestelių ir kaimų šie protestai išplito į sostinę – Chartumą;

C.  kadangi demonstracijos išplito ir dešimtys tūkstančių žmonių išėjo į gatves, kurie atspindėjo didelį Sudano visuomenės skerspjūvį prieš autoritarinį režimą ir paragino 29 metus valdžioje esantį prezidentą Omarą al-Baširą atsistatydinti;

D.  kadangi 22 politinės partijos pasitraukė iš vyriausybės, išreikšdamos solidarumą su demonstrantais; kadangi protestus palaiko kai kurie buvę prezidento sąjungininkai ir valdančiosios partijos nariai, kurie laikomi rimtu iššūkiu prezidentui O. al-Baširui, kuris siekia iš dalies pakeisti Konstitucijos 57 straipsnį, kad įgytų įgaliojimus iki gyvenimo galo;

E.   kadangi 2019 m. sausio 1 d. 22 opozicijos politinės partijos ir frakcijos reikalavo, kad prezidentas O. al-Baširas perduotų valdžią „suvereniai tarybai“ ir pereinamojo laikotarpio vyriausybei, kuri nustatytų tinkamą demokratinių rinkimų datą; kadangi 2020 m. numatyti kiti parlamento rinkimai; kadangi pagal Sudano Konstituciją prezidentui O. al-Baširui neleidžiama vėl kandidatuoti pasibaigus šiam terminui; kadangi kai kurie Sudano teisės aktų leidėjai paskelbė apie savo norą iš dalies pakeisti konstituciją ir pratęsti prezidento kadencijos trukmę, kad prezidentas O. al-Baširas galėtų būti išrinktas dar kartą 2020 m.;

F.  kadangi Sudano valdžios institucijos panaudojo nacionalines saugumo pajėgas, policiją ir sukarintas pajėgas, kurios panaudojo pernelyg didelę jėgą, kad galėtų išsklaidyti beginklius protestuotojus, mušdami juos lazdomis ir šaudydami koviniais šaudmenimis, guminėmis kulkomis ir ašarinėmis dujomis;

G.  kadangi prezidentas O. al-Baširas yra vienintelis valstybės vadovas, ieškomas dėl nusikaltimų žmoniškumui, karo nusikaltimų ir genocido, įvykdytų per jo etninio valymo kampaniją Darfūre, o 2009 m. kovo 4 d. ir 2010 m. liepos 12 d. Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) išdavė du arešto orderius jo suėmimui, kurie dar neįvykdyti; kadangi, nors Sudanas nėra šalis, prisijungusi prie Romos statuto, JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1593 (2005) reikalaujama, kad jis bendradarbiautų su TBT; kadangi, nepaisant jo arešto orderio, prezidentas O. al-Baširas toliau nebaudžiamai vykdė nusikaltimus, išplėsdamas bombardavimus ir išpuolius prieš civilius gyventojus Darfūro, Sudano Mėlynojo Nilo ir Pietų Kordofano valstijose;

H.  kadangi, pasak tarptautinių žmogaus teisių organizacijų, iki 2019 m. sausio 1 d. žuvusiųjų skaičius pasiekė 45; kadangi Sudano vyriausybė praneša tik apie 24 žuvusiuosius; kadangi dar trys protestuotojai buvo nužudyti 2019 m. sausio 9 d. vykstant antivyriausybinei demonstracijai Sudane; kadangi tą pačią dieną Chartume vyko pirmas per visą istoriją mitingas prezidentui O. al-Baširui remti;

I.  kadangi, Sudano vyriausybės teigimu, per tris protestų savaites policija suėmė 816 žmonių, tačiau, kaip teigia pilietinė visuomenė, faktinis skaičius yra žymiai didesnis; kadangi keli Chartumo universiteto darbuotojai buvo suimti po to, kai jie prisijungė prie protestų; kadangi kai kurie opozicijos lyderiai, žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai, universitetų profesoriai ir studentai, įskaitant tuos, kurie buvo sunkiai sužaloti, sulaikomi be teisės matytis su šeimos nariais, teisininkais ar gydytojais;

J.  kadangi 2019 m. sausio 8 d. Sudano žmogaus teisių srities teisininkas Salih Mahmoud Osman ir 2007 m. Sacharovo premijos laureatas buvo areštuotas savo kontoroje; kadangi valdžios institucijos patvirtino, kad jis sulaikytas, tačiau neatskleidė, kur yra laikomas; kadangi S. M. Osmano šeima ypač nerimauja dėl jo sulaikymo dėl jo hipertenzijos ir diabeto, dėl kurių jam reikalinga medicininė priežiūra;

K.  kadangi vykdant areštų bangą buvo suimta daug žmogaus teisių gynėjų ir kai kurie opozicijos nariai;

L.  kadangi 2019 m. sausio 8 d. buvęs viceprezidentas Ali Osman Taha įspėjo vyriausybės priešininkus, kad šalį gins nereguliariosios karinės „brigados“;

M.  kadangi laisva, nepriklausoma ir nešališka žiniasklaida yra vienas esminių demokratinės visuomenės pagrindų; kadangi vyriausybė sustabdė prieigą prie socialinių tinklų svetainių, o keli laikraščiai nebuvo spausdinami po to, kai Sudano nacionalinė žvalgybos ir saugumo tarnyba (NISS) paskelbė apribojimus dėl informacijos, susijusios su protestais, skelbimo; kadangi, plačiai naudodamiesi virtualiaisiais privačiaisiais tinklais (angl. VPN), žmonės galėjo dalytis piešiniais ir vaizdo medžiaga apie sužeistus ar žuvusius protestuotojus; kadangi Sudanas užima 174 vietą iš 180 šalių organizacijos „Žurnalistai be sienų“ 2018 m. pasaulio spaudos laisvės indekse; kadangi 2019 m. sausio 13 d. Sudano specialistų asociacija, įskaitant, be kita ko, gydytojus, profesorius ir inžinierius, paragino dalyvauti protestuose sostinėje Chartume ir kituose miestuose, pvz., Medanyje (rytuose), Kustyje (pietuose) ir Dongoloje (šiaurėje), minint „sukilimo savaitę“; kadangi pirmą kartą taip pat paskelbtas raginimas protestuoti Njaloje ir Al-Fashere, esančiuose Darfūro konflikto regione;

N.  kadangi, pasak žmogaus teisių gynėjų, ypač žmonės iš Darfūro regiono buvo persekiojami ir areštuojami visoje šalyje, net jei jie nedalyvavo demonstracijose;

O.  kadangi Sudanas dar neratifikavo kitų pagrindinių visuotinių žmogaus teisių sutarčių, įskaitant Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir Konvenciją dėl moterų diskriminacijos panaikinimo;

P.  kadangi trejetas, kurį sudaro JAV, Norvegija ir JK ir kurį rėmė Kanada, viešai pasmerkė brutalų demonstracijų slopinimą Sudane;

Q.  kadangi ES palaiko aukšto lygio ryšius su Sudano vyriausybe, įskaitant Komisijos narių vizitus į Sudaną;

R.  kadangi organizacijos „Open Doors International“ 2018 m. sudarytame „Pasaulio stebėjimo sąraše“ Sudanas užėmė ketvirtą vietą šalių, kuriose krikščionių padėtis blogiausia, sąraše; kadangi kitų religinių mažumų ar netikinčių asmenų padėtis yra tiek pat sudėtinga;

1.  griežtai smerkia pernelyg didelį Nacionalinės žvalgybos ir saugumo tarnybos jėgos naudojimą per vykstančius žmonių protestus ir Sudano valdžios institucijų tęsiamas represijas, kurios ir toliau nukreipiamos prieš aktyvistus ir žmogaus teisių gynėjus, taip pat teisininkus, mokytojus, studentus ir gydytojus;

2.  ragina Sudano vyriausybę nutraukti mirtinos jėgos naudojimą, savavališkus suėmimus ir taikių protestuotojų kalinimą ir neleisti, kad dar būtų pralieta kraujo ir kankinama; pabrėžia, kad visos teisėsaugos ir saugumo įstaigos turėtų veikti vyriausybei tiesiogiai jas kontroliuojant ir pagal Sudano konstitucinius ir tarptautinius įsipareigojimus;

3.  reiškia užuojautą nukentėjusiems nuo smurto, kilusio prasidėjus žmonių protestams, ir jų šeimoms;

4.  ragina nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti A. Sacharovo premijos laureatą Salihą Mahmoudą Osmaną ir primygtinai ragina Sudano valdžios institucijas užtikrinti, kad jis gautų skubią medicininę priežiūrą ir netrukdomas galimybes susisiekti su savo teisininku ir šeima;

5.  ragina Sudano vyriausybę gerbti žmonių teisę išsakyti savo problemas ir leisti visiems žmogaus teisių gynėjams Sudane atlikti savo teisėtą darbą ginant žmogaus teises ir nepatiriant jokių apribojimų ir atsakomųjų represijų;

6.  reiškia ypatingą susirūpinimą dėl Sudano valdžios institucijų sulaikytų 32 furių kilmės universiteto studentų – prieš televizijos kameras surengta jų parodomoji eisena, jie ne kartą apkaltinti specialiu pasirengimu Izraelyje ir kaltinami dėl vykstančių protestų;

7.  ragina Sudano vyriausybę nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti visus žmogaus teisių gynėjus, žurnalistus, politinės opozicijos lyderius ir kitus protestuotojus, kurie šiuo metu kalinami be kaltinimų ir be teismo, ir suteikti visas galimybes tiems, kurie teisiami, naudotis teisiniu atstovavimu; ragina Sudano vyriausybę paskelbti, kur jie yra;

8.  ragina Sudano vyriausybę nedelsiant ištirti visus įtarimus dėl policijos ir Nacionalinės žvalgybos ir saugumo tarnybos sulaikytų asmenų kankinimo, netinkamo elgesio su sulaikytaisiais, savavališkų suėmimų ir per didelio jėgos naudojimo, įskaitant atsisakymą suteikti būtiną medicininį gydymą, ir patraukti atsakomybėn už tai atsakingus asmenis, vykdant teisingą teismo procesą, kad būtų paskelbti rezultatai ir atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn pagal tarptautinius standartus;

9.  mano, kad laisva, nepriklausoma ir nešališka žiniasklaida yra vienas iš esminių demokratinės visuomenės, kurioje atviros diskusijos atlieka labai svarbų vaidmenį, pagrindų; ragina ES pasinaudojant išorės politika ir jos priemonėmis dėti daugiau pastangų propaguoti žodžio laisvę;

10.  ragina nedelsiant panaikinti prieigos prie interneto apribojimus ir žodžio laisvės suvaržymus, taikomus vykdant laikraščių cenzūrą, ir primygtinai ragina Sudaną įgyvendinti reformas, kad būtų užtikrinta žodžio laisvė, laikantis konstitucinių pareigų ir tarptautinių įsipareigojimų, įskaitant Kotonu susitarimą su Liuksemburge 2005 m. birželio 25 d. padarytais pirmaisiais pakeitimais;

11.  apgailestauja dėl valstybės remiamo krikščionių, kitų religijų ir netikinčių asmenų persekiojimo, bažnyčių uždarymo ir griovimo; dar kartą patvirtina, kad religijos, tikėjimo ar įsitikinimų laivė yra visuotinė žmogaus teisė, kuri turi būti visur ir visų saugoma;

12.  pabrėžia, kad labai svarbu laikytis rinkimų tvarkaraščio, tačiau susirūpinęs pažymi, kad prasidėjo Sudano Konstitucijos keitimo procesas, siekiant leisti prezidentui O. al Bashirui kandidatuoti į prezidentus dar kartą;

13.  pakartoja raginimą prezidentui O. al Bashirui laikytis tarptautinės teisės pagal konvencijas ir sutartis, kurių šalis yra jo vyriausybė; toliau remia Tarptautinio baudžiamojo teismo vaidmenį keliant jam kaltinimus dėl karo nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui ir genocido;

14.  primena Komisijos nario Ch. Stylianideso 2018 m. gegužės 31 d. Europos Parlamente padarytą pareiškimą, kuriame jis teigė, kad ES ir toliau naudosis įvairiomis turimomis priemonėmis, kad propaguotų ir saugotų Sudano moterų ir mergaičių žmogaus teises, be kita ko, didinant jų galimybes gauti kokybiškų švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugų ir didinant bendruomenių informuotumą apie jų teises, o ypač siekiant sumažinti žalingų praktikų mastą, pvz., moterų lyties organų žalojimą;

15.  primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir valstybes nares užtikrinti, kad vadinamasis migracijos valdymas ir kovos su terorizmu veiksmai nepakenktų žmogaus teisių rėmimui; reiškia susirūpinimą dėl to, kad režimas naudojasi ES ir pavienių valstybių narių bendradarbiavimu su Sudanu migracijos klausimais kaip pateisinimu ir proga sustiprinti savo kontrolės ir represijų prieš žmones pajėgumą, pavyzdžiui, naudodamasis sekimo pajėgų stiprinimu, be kita ko, pasienyje ir tiekiama įranga, tokia kaip biometrinė įranga; todėl ragina ES ir jos valstybes nares užtikrinti visišką su Sudanu susijusių saugumo srities projektų skaidrumą, įskaitant visą planuojamą veiklą ir ES bei nacionalinio finansavimo gavėjus;

16.  pakartoja savo raginimą visoje ES uždrausti eksportuoti, parduoti, atnaujinti ir prižiūrėti bet kokio pavidalo saugumo įrangą, kuri gali būti ar yra naudojama represijoms šalies viduje, įskaitant interneto stebėjimo technologiją, šalims, kuriose paminamos žmogaus teisės, tokioms kaip Sudanas;

17.  atkreipia dėmesį į Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo spaudai pareiškimus, padarytus vykstant protestams; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai viešai pasmerkti didelį nerimą keliančią padėtį Sudane ir pasinaudoti visomis turimomis įtakos priemonėmis, kad būtų padarytas spaudimas Sudano valdžios institucijoms nutraukti tęsiamą smurtą ir represijas, masinius sulaikymus ir žudymus ir kad jos būtų paragintos laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautines normas ir teisės aktus;

18.  pabrėžia ES įsipareigojimą teikti humanitarinę pagalbą ir remti pilietinės visuomenės organizacijas Sudane ir ragina ES ir jos valstybes nares toliau dėti pastangas šiose srityse; primygtinai ragina Komisiją toliau didinti Europos plėtros fondo finansinę paramą žmogaus teisių gynėjams ir pilietinės visuomenės organizacijoms Sudane;

19.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sudano vyriausybei, Afrikos Sąjungai, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir Panafrikos Parlamentui.

 

 

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0233.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0080.

(3)

OL C 356, 2018 10 4, p. 50.

(4)

OL C 215, 2018 6 19, p. 33.

(5)

Apskaičiavo profesorius Steve H. Hanke, John Hopkins universitetas. https://allafrica.com/stories/201807230267.html

Atnaujinta: 2019 m. sausio 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika