Proċedura : 2019/2512(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B8-0053/2019

Testi mressqa :

RC-B8-0053/2019

Dibattiti :

PV 17/01/2019 - 8.2
CRE 17/01/2019 - 8.2

Votazzjonijiet :

PV 17/01/2019 - 10.2

Testi adottati :

P8_TA(2019)0034

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 165kWORD 58k
16.1.2019
PE631.649v01-00}
PE631.650v01-00}
PE631.651v01-00}
PE631.653v01-00}
PE631.656v01-00}
PE631.658v01-00} RC1
 
B8-0053/2019}
B8-0054/2019}
B8-0055/2019}
B8-0057/2019}
B8-0060/2019}
B8-0062/2019} RC1

imressqa skont l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

B8‑0053/2019 (ECR)

B8‑0054/2019 (GUE/NGL)

B8‑0055/2019 (Verts/ALE)

B8‑0057/2019 (ALDE)

B8‑0060/2019 (S&D)

B8‑0062/2019 (PPE)


dwar is-Sudan (2019/2512(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Anna Záborská f'isem il-Grupp PPE
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri f'isem il-Grupp S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE
Marie‑Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou f'isem il-Grupp GUE/NGL
Margrete Auken, Bodil Valero, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-Sudan (2019/2512(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar is-Sudan, b'mod partikolari dawk tal-31 ta' Mejju 2018(1), tal-15 ta' Marzu 2018(2), tas-16 ta' Novembru 2017(3) u tat-6 ta' Ottubru 2016(4),

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi tal-1966, li r-Repubblika tas-Sudan ilha stat parti tiegħu mill-1986,

–  wara li kkunsidra l-għoti tal-Premju Sakharov tiegħu għal-Libertà tal-Ħsieb lid-difensur tad-drittijiet tal-bniedem Salih Mahmoud Osman fl-2007,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar is-Sudan tad-19 ta' Novembru 2018,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tat-Trojka (l-Istati Uniti, in-Norveġja u r-Renju Unit) u tal-Kanada tat-8 ta' Jannar 2019 dwar ir-rispons għall-protesti li għaddejjin fis-Sudan,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet mill-Kelliem għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tal-24 ta' Diċembru 2018 u tal-11 ta' Jannar 2019 dwar il-protesti li għaddejjin fis-Sudan,

–  wara li kkunsidra l-Karta Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli,

–  wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tas-Sudan tal-2005,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Cotonou ffirmat mill-Gvern Sudaniż fl-2005,

–  wara li kkunsidra l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli,

–  wara li kkunsidra d-djalogi interattivi dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sudan, li saru mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fil-11 ta' Diċembru 2018,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi, f'nofs Diċembru, il-Gvern tas-Sudan ħabbar it-tmiem ta' sussidji fuq prodotti bażiċi b'reazzjoni għal inflazzjoni li qed tispara 'l fuq; billi r-rata tal-inflazzjoni, li bħalissa tilħaq madwar 122 %, hija t-tieni l-ogħla waħda fid-dinja(5);

B.  billi, mid-19 ta' Diċembru 2018 'il hawn, dimostranti niżlu fit-toroq madwar is-Sudan biex jipprotestaw kontra ż-żidiet fl-għoli tal-ħajja, it-tnaqqis tas-sussidji fuq prodotti bażiċi u l-iskarsezzi ta' fjuwil; billi dawn il-protesti nfirxu mill-bliet u l-irħula għal Khartoum, il-belt kapitali;

C.  billi d-dimostrazzjonijiet baqgħu jitwessgħu u għaxriet ta' eluf ta' persuni, b'mod li jirrifletti kampjun wiesa' tas-soċjetà tas-Sudan, reġgħu ħarġu fit-toroq kontra r-reġim awtoritarju, u talbu r-riżenja tal-President Omar al-Bashir, li ilu fil-poter 29 sena;

D.  billi 22 partit politiku rtiraw mill-gvern b'solidarjetà mad-dimostranti; billi l-protesti huma sostnuti minn uħud mill-ex alleati u membri tal-partit tal-President, li huma meqjusa bħala sfida serja lill-President al-Bashir, li qed ifittex li jemenda l-Artikolu 57 tal-Kostituzzjoni biex jikseb mandat tul ħajtu;

E.  billi, fl-1 ta' Jannar 2019, 22 partit politiku u grupp tal-oppożizzjoni esiġew li l-President al-Bashir jittrasferixxi l-poter lil "kunsill sovran" u lil gvern tranżizzjonali li jistabbilixxi data "xierqa" għal elezzjonijiet demokratiċi; billi l-elezzjonijiet presidenzjali li jmiss fis-Sudan huma skedati għall-2020; billi, skont il-Kostituzzjoni tas-Sudan, il-President Omar al-Bashir ma jistax jerġa' joħroġ għall-elezzjoni meta jintemm il-mandat kurrenti tiegħu; billi xi leġiżlaturi fis-Sudan ħabbru li huma lesti jemendaw il-kostituzzjoni biex jestendu l-limiti tal-mandat presidenzjali, b'tali mod li l-President al-Bashir ikun jista' jerġa' joħroġ għall-elezzjoni fl-2020;

F.  billi l-awtoritajiet Sudaniżi ħaddmu l-forzi tas-sigurtà nazzjonali, il-pulizija, u forzi paramilitari, li mxew b'forza eċċessiva biex iferrxu d-dimostranti mhux armati, sawtuhom bil-lembubi u sparaw balal letali, balal tal-gomma, u gass tad-dmugħ;

G.  billi l-President al-Bashir huwa l-uniku kap ta' stat li huwa mfittex għal delitti kontra l-umanità, delitti tal-gwerra u ġenoċidju mwettqa matul il-kampanja tiegħu ta' tindif etniku fid-Darfur, b'żewġ mandati ta' arrest pendenti li nħarġulu fl-4 ta' Marzu 2009 u fit-12 ta' Lulju 2010 mill-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI); billi, għalkemm is-Sudan mhuwiex stat parti tal-Istatut ta' Ruma, ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 1593 (2005) tobbligah jikkoopera mal-QKI; billi, minkejja l-mandat ta' arrest tiegħu, il-President al-Bashir baqa' jwettaq id-delitti tiegħu b'impunità, hekk li wessa' l-bumbardamenti u l-attakki tiegħu kontra persuni ċivili lil hinn mid-Darfur lil dawk fl-Istati Sudaniżi tan-Nil Ikħal u tal-Kordofan tan-Nofsinhar;

H.  billi, skont organizzazzjonijiet internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, l-għadd ta' persuni maqtula kien laħaq 45 sal-1 ta' Jannar 2019; billi l-Gvern Sudaniż jirrapporta biss 24 mewta; billi tliet dimostranti oħra nqatlu fid-9 ta' Jannar 2019 waqt dimostrazzjoni kontra l-gvern fis-Sudan; billi, fl-istess ġurnata, kienet qed issir l-ewwel manifestazzjoni ta' appoġġ għall-President al-Bashir f'Khartoum;

I.  billi, skont il-gvern Sudaniż, il-pulizija arrestaw 816-il ruħ fi tliet ġimgħat ta' protesti iżda, skont is-soċjetà ċivili, l-għadd reali huwa ħafna ogħla minn hekk; billi bosta akkademiċi tal-Università ta' Khartoum ġew arrestati wara li ngħaqdu mal-protesti; billi għadd ta' mexxejja tal-oppożizzjoni, ġurnalisti, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, professuri u studenti tal-università, inklużi dawk li ġarrbu ġrieħi gravi, għadhom miżmuma mingħajr żjarat minn familjari, avukati u tobba;

J.  billi, fit-8 ta' Jannar 2018, Salih Mahmoud Osman, avukat tad-drittijiet tal-bniedem Sudaniż u rebbieħ tal-Premju Sakharov tal-2007, ġie arrestat fl-uffiċċju legali tiegħu; billi l-awtoritajiet ikkonfermaw li huwa detenut, iżda ma żvelawx fejn qed jinżamm; billi l-familja tas-Sur Osman hija partikolarment imħassba dwar id-detenzjoni tiegħu minħabba li jbati minn pressjoni għolja u dijabete, li jirrikjedu li jkollu segwitu mediku;

K.  billi l-mewġa ta' arresti involviet ħafna difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u għadd ta' membri tal-oppożizzjoni;

L.  billi, fit-8 ta' Jannar 2019, l-ex Viċi President Ali Osman Taha wissa lill-avversarji tal-gvern li "l-brigati" tal-milizzja kienu se jiddefendu l-pajjiż;

M.  billi l-eżistenza ta' midja libera, indipendenti u imparzjali tikkostitwixxi wieħed mill-pedamenti essenzjali ta' soċjetà demokratika; billi l-gvern ibblokka l-aċċess għas-siti tal-midja soċjali, u bosta gazzetti ma' ġewx ippubblikati wara li Servizz Nazzjonali Sudaniż tal-Intelligence u s-Sigurtà (NISS) impona restrizzjonijiet fuq il-pubblikazzjoni ta' informazzjoni relatata mal-protesti; billi l-użu mifrux ta' VPNs ippermetta li n-nies jaqsmu ma' ħaddieħor ritratti u videos grafiċi ta' dimostranti li sfaw midruba jew maqtula ; billi s-Sudan huwa kklassifikat fil-170 post fost il-180 pajjiż fl-Indiċi tal-Libertà tal-Istampa 2018 tal-organizzazzjoni Reporters Mingħajr Fruntieri; billi, fit-13 ta' Jannar 2019, l-Assoċjazzjoni tal-Professjonisti Sudaniżi, li tinkludi, fost oħrajn, tobba, professuri u inġiniera, ħarġet sejħa biex in-nies jipprotestaw fil-belt kapitali, Khartoum, u fi bliet oħra bħal Madani (fil-Lvant), Kosti (fin-Nofsinhar) u Dongola (fit-Tramuntana) fl-okkażjoni ta' "ġimgħa ta' rvell"; billi, għall-ewwel darba, saret ukoll sejħa għal protesta fi Nyala u Al-Fasher, fir-reġjun ta' kunflitt ta' Darfur;

N.  billi, skont difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, in-nies mir-reġjun tad-Darfur b'mod partikolari ġew iffastidjati u arrestati fil-pajjiż kollu kemm hu, anki jekk ma ħadux sehem f'dimostrazzjonijiet;

O.  billi s-Sudan għadu ma rratifikax trattati universali ewlenin oħra tad-drittijiet tal-bniedem, fosthom il-Konvenzjoni Kontra t-Tortura u Trattament Krudili, Inuman u Degradanti Ieħor, u l-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni tad-Diskriminazzjoni Kontra n-Nisa;

P.  billi t-Trojka magħmula mill-Istati Uniti, in-Norveġja u r-Renju Unit, u appoġġjata mill-Kanada, ikkundannat pubblikament ir-repressjoni brutali tad-dimostrazzjonijiet fis-Sudan;

Q.  billi l-UE żżomm kuntatt ta' livell għoli mal-gvern Sudaniż, inklużi żjarat fis-Sudan minn Kummissarji;

R.  billi s-Sudan huwa kklassifikat bħala r-raba' l-agħar pajjiż għall-abitanti Nsara fil-World Watch List tal-2018 imħejjija mill-Open Doors International; billi s-sitwazzjoni għal minoranzi reliġjużi oħra, jew għal persuni li ma jemmnux, hija daqstant diffiċli;

1.  Jikkundanna bil-qawwa l-użu eċċessiv tal-forza min-NISS matul protesti popolari li għadhom għaddejjin, u r-repressjoni li għaddejja mill-awtoritajiet fis-Sudan, li qed ikomplu jattakkaw attivisti u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll avukati, għalliema, studenti u tobba;

2.  Jitlob li l-gvern Sudaniż temm l-użu tal-forza fatali, l-arresti u d-detenzjoni arbitrarji ta' dimostranti paċifiċi, u jipprevjeni aktar tixrid ta' demm u l-użu tat-tortura; jenfasizza li l-korpi kollha tal-infurzar tal-liġi u tas-sigurtà għandhom jaġixxu taħt il-kontroll dirett tal-gvern u skont l-impenji kostituzzjonali u internazzjonali tas-Sudan;

3.  Jagħti l-kondoljanzi tiegħu lill-vittmi tal-vjolenza li faqqgħet mal-bidu tal-protesti popolari, u lill-familji tagħhom;

4.  Jitlob li Salih Mahmoud Osman, rebbieħ tal-Premju Sakharov, jinħeles minnufih u mingħajr kundizzjonijiet, u jħeġġeġ lill-awtoritajiet Sudaniżi biex jiggarantixxu li jingħata kura medika urġenti u aċċess mingħajr xkiel għall-avukat u l-familja tiegħu;

5.  Jitlob li l-gvern tas-Sudan jirrispetta d-dritt tan-nies li jsemmgħu l-preokkupazzjonijiet tagħhom, u jippermetti lid-difensuri kollha tad-drittijiet tal-bniedem tas-Sudan iwettqu l-ħidma leġittima tagħhom biex jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem, mingħajr kwalunkwe restrizzjoni jew ritaljazzjoni;

6.  Huwa partikolarment imħasseb dwar x'ġara minn 32 student universitarju ta' oriġini f'Darfur li sfaw arrestati mill-awtoritajiet Sudaniżi fit-23 ta' Diċembru 2018 u li nħarġu għall-wiri quddiem il-midja u, skont ma ġie rrappurtat, ġew akkużati li kienu tħarrġu f'Iżrael, u li kienu huma l-kaġun tal-protesti li għaddejjin fil-pajjiż;

7.  Jesiġi li l-gvern tas-Sudan jeħles minnufih u mingħajr kundizzjonijiet lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, ġurnalisti, mexxejja tal-oppożizzjoni politika u l-protestaturi kollha l-oħra li qed jinżammu bħalissa bla akkużi formali jew proċess, u li lil dawk li qed jiffaċċjaw proċess jagħtuhom aċċess sħiħ għar-rappreżentanza legali; jitlob li l-gvern tas-Sudan jagħti informazzjoni dwar fejn qegħdin jinżammu;

8.  Jitlob li l-Gvern tas-Sudan jinvestiga minnufih l-allegazzjonijiet kollha ta' tortura, maltrattament u detenzjoni arbitrarja u ta' użu eċċessiv tal-forza kontra persuni miżmuma mill-pulizija u min-NISS, inkluża ċ-ċaħda ta' trattament mediku neċessarju, u jitolbuh jiżgura li l-persuni responsabbli jagħtu kont ta' għemilhom fi proċessi ġusti, bil-għan li jippubblika r-riżultati u jressaq lill-persuni responsabbli quddiem il-ġustizzja fi qbil mal-istandards internazzjonali;

9.  Jemmen li midja libera, indipendenti u imparzjali tikkostitwixxi waħda mill-fondazzjonijiet essenzjali ta' soċjetà demokratika, fejn dibattiti miftuħa għandhom rwol kruċjali; jitlob li l-UE tintensifika l-isforzi tagħha biex tippromwovi l-libertà tal-espressjoni permezz tal-politiki u tal-istrumenti esterni tagħha, inkluż fis-Sudan;

10.  Jitlob tmiem immedjat tar-restrizzjonijiet imposti fuq l-aċċess għall-internet u t-trażżin tal-libertà ta' espressjoni permezz taċ-ċensura tal-gazzetti, u jħeġġeġ lis-Sudan iwettaq riformi biex jiggarantixxi l-libertà ta' espressjoni, f'konformità mal-obbligi kostituzzjonali u mal-impenji internazzjonali tiegħu, inkluż il-Ftehim ta' Cotonou kif emendat għall-ewwel darba fil-Lussemburgu fil-25 ta' Ġunju 2005;

11.  Jiddeplora l-persekuzzjoni approvata mill-Istat kontra l-Insara, reliġjonijiet oħra u dawk li ma jemmnux, u l-għeluq u t-twaqqigħ tal-knejjes; jerġa' jafferma li l-libertà ta' reliġjon, kuxjenza jew twemmin hija dritt tal-bniedem universali li jeħtieġ li jitħares kullimkien u għal kulħadd;

12.  Jenfasizza li huwa importanti li l-kalendarju elettorali jiġi rrispettat, iżda jinnota bi tħassib li nbeda l-proċess ta' tibdil tal-Kostituzzjoni tas-Sudan bil-għan li l-President al-Bashir ikun jista' joħroġ bħala kandidat presidenzjali għal darb' oħra;

13.  Itenni t-talba tiegħu li l-President al-Bashir jikkonforma mad-dritt internazzjonali skont il-konvenzjonijiet u t-trattati li l-gvern tiegħu huwa parti fihom; jibqa' jappoġġja r-rwol tal-QKI fil-prosekuzzjoni tiegħu fuq akkużi ta' delitti tal-gwerra, delitti kontra l-umanità u ġenoċidju;

14.  Ifakkar fl-istqarrija tal-31 ta' Mejju 2018 magħmula mill-Kummissarju Stylianides fil-Parlament Ewropew, li fiha qal li l-UE se tkompli tagħmel użu mill-mezzi differenti għad-dispożizzjoni tagħha biex tippromwovi u tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem tan-nisa u tal-bniet fis-Sudan, inkluż billi ttejjeb l-aċċess tagħhom għal edukazzjoni ta' kwalità u għal servizzi tal-kura tas-saħħa u billi tqajjem kuxjenza dwar drittijiethom fost il-komunitajiet, b'mod partikolari bil-għan li jonqsu l-prattiki dannużi bħall-mutilazzjoni ġenitali femminili;

15.  Iħeġġeġ lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) u lill-Istati Membri biex jiżguraw li "l-ġestjoni tal-migrazzjoni" u l-azzjonijiet kontra t-terroriżmu ma jimminawx l-appoġġ għad-drittijiet tal-bniedem; huwa mħasseb li l-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Membri individwali mas-Sudan rigward il-migrazzjoni qed tintuża mir-reġim bħala skuża u biex issaħħaħ il-kapaċità tagħha li jikkontrolla u jirreprimi lin-nies, pereżempju billi ssaħħaħ il-kapaċitajiet ta' sorveljanza, inkluż fil-fruntieri, u billi tfornilu tagħmir, bħal tagħmir bijometriku; jitlob li l-UE u l-Istati Membri tagħha għaldaqstant jiżguraw trasparenza sħiħa fir-rigward ta' proġetti li jinvolvu s-Sudan fil-qasam tas-sigurtà, inklużi l-attivitajiet u l-benefiċjarji ppjanati kollha ta' finanzjament nazzjonali jew mill-UE;

16.  Itenni l-appell tiegħu għal projbizzjoni madwar l-UE kollha fuq l-esportazzjoni, il-bejgħ, l-aġġornament u l-manutenzjoni ta' kwalunkwe forma ta' tagħmir tas-sigurtà li jista' jintuża għar-repressjoni interna, inkluża t-teknoloġija ta' sorveljanza tal-internet, lil stati li għandhom storja xejn sabiħa fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, bħalma huwa s-Sudan;

17.  Jieħu nota tad-dikjarazzjonijiet magħmula mill-kelliem tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna fil-kuntest tal-protesti li għaddejjin; jitlob li l-VP/RGħ tikkundanna pubblikament il-qagħda allarmanti fis-Sudan u tuża l-mezzi kollha ta' influwenza li għandha għad-dispożizzjoni tagħha biex tagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet Sudaniżi ħalli jtemmu l-vjolenza u r-repressjoni li għaddejja, l-arresti tal-massa u l-qtil, u tħeġġiġhom jirrispettaw l-impenji tagħhom lejn in-normi u l-liġijiet internazzjonali;

18.  Jissottolinja l-impenn tal-UE fl-għoti ta' għajnuna umanitarja u fl-appoġġ ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fis-Sudan, u jħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jkomplu bl-isforzi tagħhom f'dawn l-oqsma; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli ssaħħaħ l-appoġġ finanzjarju għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fis-Sudan permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp;

19.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Gvern tas-Sudan, lill-Unjoni Afrikana, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-Kopresidenti tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE u lill-Parlament Pan-Afrikan.

 

(1)

Testi adottati, P8_TA(2018)0233.

(2)

Testi adottati, P8_TA(2018)0080.

(3)

ĠU C 356, 4.10.2018, p. 50.

(4)

ĠU C 215, 19.6.2018, p. 33.

(5)

Kalkoli mill-Prof. Steve H. Hanke, Johns Hopkins University, https://allafrica.com/stories/201807230267.html

Aġġornata l-aħħar: 16 ta' Jannar 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza