Postup : 2019/2543(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0082/2019

Předložené texty :

RC-B8-0082/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0061

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 149kWORD 53k
30.1.2019
PE631.683v01-00}
PE631.684v01-00}
PE631.685v01-00}
PE631.686v01-00} RC1
 
B8-0082/2019}
B8-0083/2019}
B8-0084/2019}
B8-0085/2019} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující tyto návrhy usnesení:

B8-0082/2019 (PPE)

B8-0083/2019 (ECR)

B8-0084/2019 (ALDE)

B8-0085/2019 (S&D)


o situaci ve Venezuele (2019/2543(RSP))


Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White, Maria Spyraki za skupinu PPE
Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis za skupinu S&D
Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner za skupinu ECR
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber za skupinu ALDE
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (2019/2543(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 3. května 2018 o volbách ve Venezuele(1), usnesení ze dne 5. července 2018 o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a Brazílií(2) a usnesení ze dne 25. října 2018 o situaci ve Venezuele(3),

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 26. ledna 2019 vydané jménem EU o situaci ve Venezuele,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky, místopředsedkyně vydané dne 10. ledna 2019 jménem EU,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na venezuelskou ústavu, a zejména na její článek 233,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že volby konané dne 20. května 2018 proběhly v rozporu s minimálními mezinárodními standardy pro věrohodný proces a nebyl při nich respektován politický pluralismus, demokracie, transparentnost ani právní stát; vzhledem k tomu, že EU spolu s dalšími regionálními organizacemi a demokratickými zeměmi neuznala ani tyto volby, ani orgány, které z tohoto nelegitimního volebního procesu vzešly;

B.  vzhledem k tomu, že Nicolás Maduro si dne 10. ledna 2019 nezákonně a v rozporu s ústavním pořádkem uzurpoval před Nejvyšším soudem prezidentské pravomoci;

C.  vzhledem k tomu, že dne 23. ledna 2019 se legitimně a demokraticky zvolený předseda Národního shromáždění Juan Guaidó složením přísahy ujal funkce prozatímního prezidenta Venezuely v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy;

D.  vzhledem k tomu, že již několik dnů probíhají ve Venezuele protesty a rozsáhlé demonstrace; vzhledem k tomu, že v souvislosti s těmito demonstracemi a nepokoji bylo zaznamenáno několik desítek mrtvých a stovek zraněných; vzhledem k tomu, že v důsledku násilných zákroků a potlačování sociálních protestů, nezákonných razií, svévolného zatýkání, a to i více než 70 nezletilých, a stigmatizace a pronásledování opozičních aktivistů jsou stále hlášeny oběti a nadále dochází k závažnému porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že minulý týden byly zorganizovány další protestní akce;

E.  vzhledem k tomu, že EU již několikrát vyzvala k „obnově demokracie a právního státu ve Venezuele prostřednictvím důvěryhodného politického procesu“;

F.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament udělil v roce 2017 Sacharovovu cenu za svobodu myšlení demokratické opozici a politickým vězňům ve Venezuele;

G.  vzhledem k tomu, že obyvatelstvo Venezuely čelí nebývalé sociální a hospodářské krizi, jakož i krizi demokracie, v jejichž důsledku více než 3 miliony Venezuelanů zemi opustily a míra inflace překročila 1 650 000 %;

H.  vzhledem k tomu, že mezinárodní a regionální partneři, mezi nimi i EU, se zavázali přispět k vytvoření podmínek, které by vedly k důvěryhodnému politickému procesu jednání mezi příslušnými venezuelskými aktéry, jenž by zahrnoval všechny strany; vzhledem k tomu, že EU zopakovala, že je připravena ponechat komunikační kanály otevřené;

I.  vzhledem k tomu, že v odpovědi na požadavek místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky, která jménem EU žádala urychlené uspořádání svobodných, transparentních a důvěryhodných prezidentských voleb, Nicolás Maduro možnost uspořádat takové volby veřejně zamítl;

1.   v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy uznává pana Guaidóa legitimním prozatímním prezidentem Bolívarovské republiky Venezuela a vyjadřuje plnou podporu jeho plánu postupu;

2.  požaduje, aby místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zaujala společně s členskými státy pevný a jednotný postoj a uznala Juana Guaidóa jako jediného legitimního prozatímního prezidenta země, dokud nebude možné vyhlásit nové svobodné, transparentní a důvěryhodné prezidentské volby, jež by umožnily obnovení demokracie; vítá skutečnost, že nového prozatímního prezidenta již uznala řada demokratických států;

3.  vyzývá EU a její členské státy, aby v případě schválení tohoto rozhodnutí začaly v tomto ohledu jednat a accredit those representatives to be appointed by the legitimate authorities;

4.  důrazně odsuzuje tvrdé represe a násilí, jež vedly ke ztrátám na životech a zraněním; vyjadřuje solidaritu s venezuelským lidem a upřímnou soustrast rodinám a přátelům obětí; naléhavě žádá faktické venezuelské orgány, aby ukončily všechny formy porušování lidských práv, pohnaly odpovědné osoby k odpovědnosti a zajistily plné dodržování všech základních svobod a lidských práv;

5.  odmítá veškeré návrhy nebo pokusy řešit krizi způsoby, při nichž by mohlo dojít k násilí;

6.  vyjadřuje plnou podporu Národnímu shromáždění, které je jediným legitimním a demokratickým orgánem Venezuely a jehož pravomoci je nutné obnovit a respektovat, včetně výsad a zajištění bezpečnosti jeho členů;

7.  v souladu s usneseními, která již dříve přijal, rozhodně podporuje výzvu generálního tajemníka OSN k nezávislému a kompletnímu vyšetření případů násilných úmrtí;

8.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby společně se zeměmi tohoto regionu a všemi ostatními klíčovými aktéry vytvořila kontaktní skupinu, jež je zmíněna v závěrech Rady ze dne 15. října 2018 a která by mohla vyjednávat s cílem dosáhnout dohody o vyhlášení svobodných, transparentních a důvěryhodných prezidentských voleb, jež by se konaly podle dohodnutého harmonogramu a na základě stejných podmínek pro všechny zúčastněné, transparentnosti a mezinárodního pozorování;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům Limské skupiny, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0313.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0436.

Poslední aktualizace: 31. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí