Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0082/2019Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0082/2019

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Venezuela

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B8-0082/2019 (PPE)
B8-0083/2019 (ECR)
B8-0084/2019 (ALDE)
B8-0085/2019 (S&D)

Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White, Maria Spyraki for PPE-Gruppen
Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner for ECR-Gruppen
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber for ALDE-Gruppen


Procedure : 2019/2543(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0082/2019
Indgivne tekster :
RC-B8-0082/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela

(2019/2543(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela[1], navnlig beslutning af 3. maj 2018 om valget i Venezuela, af 5. juli 2018 om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og dets landegrænser med Columbia og Brasilien[2] og af 25. oktober 2018 om situationen i Venezuela[3],

–  der henviser til erklæringen af 26. januar 2019 på vegne af EU fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Venezuela,

–  der henviser til erklæring af 10. januar 2019 fra den højtstående repræsentant på vegne af EU,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC),

–  der henviser til Venezuelas forfatning, særlig artikel 233,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at valget den 20. maj 2018 blev gennemført uden overholdelse af de internationale minimumsstandarder for en troværdig valgproces og ikke overholdt principperne om politisk pluralisme, demokrati, gennemsigtighed eller retsstatsprincippet; der henviser til, at EU sammen med en række demokratiske lande og regionale organisationer ikke anerkendte valget eller de myndigheder, der er kommet til magten ved denne illegitime proces;

B.  der henviser til, at Nicolás Maduro den 10. januar 2019 uretmæssigt og i strid med forfatningen tiltvang sig magten som præsident over for landets Højesteret;

C.  der henviser til, at den lovligt og demokratisk valgte formand for den venezuelanske Nationalforsamling, Juan Guaidó, den 23. januar 2019 blev taget i ed som Venezuelas midlertidige præsident i henhold til artikel 233 i den venezuelanske forfatning;

D.  der henviser til, at der har fundet protesttilkendegivelser og kæmpedemonstrationer sted i Venezuela i løbet af de seneste dage; der henviser til, at der er rapporteret om snesevis af døde og hundredevis af sårede i forbindelse med demonstrationer og uroligheder; der henviser til, at alvorlige menneskerettighedsovertrædelser fortsat finder sted som følge af voldshandlinger og undertrykkelse af sociale protestaktioner, ulovlige razziaer, vilkårlige anholdelser – herunder af mere end 70 mindreårige – og stigmatisering og forfølgelse af oppositionsaktivister; der henviser til, at der er blevet indkaldt til nye protestdemonstrationer i den forløbne uge;

E.  der henviser til, at EU gentagne gange har opfordret til "genindførelse af demokratiet og retsstatsprincippet i Venezuela gennem en troværdig politisk proces";

F.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i 2017 tildelte sin Sakharovpris for tankefrihed til den demokratiske opposition og politiske fanger i Venezuela;

G.  der henviser til, at den venezuelanske befolkning gennemlever en hidtil uset social, økonomisk og demokratisk krise, hvorunder over 3 millioner mennesker er udvandret og inflationsraten overstiger 1 650 000 %;

H.  der henviser til, at internationale og regionale partnere, herunder EU, har forpligtet sig til at bidrage til at skabe betingelserne for en fredelig, troværdig og inklusiv politisk proces blandt alle relevante venezuelanske aktører; der henviser til, at EU har gentaget, at det er rede til at holde kommunikationskanalerne åbne;

I.  der henviser til, at Nicolás Maduro offentligt har afvist muligheden for at afholde nye præsidentvalg som svar på den højtstående repræsentants anmodning på vegne af EU om, at der omgående afholdes frie, gennemsigtige og troværdige præsidentvalg;

1.  anerkender Juan Guaidó som den legitime midlertidige præsident for Den Bolivariske Republik Venezuela i henhold til den venezuelanske forfatnings artikel 233 og udtrykker til fulde tilslutning til den midlertidige præsidents køreplan;

2.  anmoder Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om sammen med medlemsstaterne at indtage en håndfast, fælles holdning i sagen og til at anerkende Juan Guaidó som landets eneste legitime midlertidige præsident, indtil der kan udskrives nye frie, gennemsigtige og troværdige valg, hvormed den demokratiske orden kan genetableres; konstaterer med tilfredshed, at flere demokratiske stater allerede har anerkendt den nye midlertidige præsident;

3.  opfordrer EU og dets medlemsstater til, hvis denne afgørelse vinder tilslutning, at handle i denne henseende ved at akkreditere de repræsentanter, der udnævnes af de legitime myndigheder;

4.  fordømmer på det kraftigste den hårde undertrykkelse og voldelige fremfærd, der har ført til døde og sårede; udtrykker sin solidaritet med det venezuelanske folk og sin dybe medfølelse med pårørende og venner til ofrene; opfordrer indtrængende de venezuelanske de facto-myndigheder til at ophøre med alle menneskerettighedskrænkelser, drage gerningsmændene til ansvar og sikre, at alle grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder respekteres fuldt ud;

5.  afviser ethvert forslag om eller forsøg på at løse krisen, der kan føre til voldsanvendelse;

6.  gentager sin fulde opbakning til Nationalforsamlingen, der udgør Venezuelas eneste legitime demokratiske instans, og hvis beføjelser skal genoprettes og respekteres, herunder dets medlemmers prærogativer og sikkerhed;

7.  tilslutter sig til fulde FN's generalsekretærs opfordring til, at der gennemføres en uafhængig og fuldstændig undersøgelse af de drab, der har fundet sted, i forlængelse af sine tidligere vedtagne beslutninger;

8.  opfordrer den højtstående repræsentant til at samarbejde med landene i regionen og andre centrale aktører med henblik på at oprette en kontaktgruppe som anført i Rådets konklusioner af 15. oktober 2018, som vil kunne mægle med henblik på at opbygge en aftale om opfordring af frie, gennemsigtige og troværdige præsidentvalg på grundlag af en aftalt tidsplan, lige vilkår for alle aktører, gennemsigtighed og international observation;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas midlertidige præsident og nationalforsamling, Lima-gruppens regeringer og parlamenter, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

 

Seneste opdatering: 31. januar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik