Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-0082/2019Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-0082/2019

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK olukorra kohta Venezuelas

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4
millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:
B8-0082/2019 (PPE)
B8-0083/2019 (ECR)
B8-0084/2019 (ALDE)
B8-0085/2019 (S&D)

Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White, Maria Spyraki fraktsiooni PPE nimel
Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner fraktsiooni ECR nimel
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel


Menetlus : 2019/2543(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B8-0082/2019
Esitatud tekstid :
RC-B8-0082/2019
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas

(2019/2543(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta, eriti 3. mai 2018. aasta resolutsiooni valimiste kohta Venezuelas[1], 5. juuli 2018. aasta resolutsiooni rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning selle maismaapiiridel Colombia ja Brasiiliaga[2] ning 25. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas[3],

–  võttes arvesse avaldust, mille komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tegi 26. jaanuaril 2019 ELi nimel Venezuela olukorra kohta,

–  võttes arvesse avaldust, mille komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tegi 10. jaanuaril 2019 ELi nimel,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

–  võttes arvesse Venezuela põhiseadust, eriti selle artiklit 233,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et 20. mail 2018 toimunud valimised ei vastanud usaldusväärse valimisprotsessi rahvusvahelistele miinimumstandarditele ega olnud kooskõlas poliitilise pluralismi, demokraatia, läbipaistvuse ja õigusriigi põhimõtetega; arvestades, et EL koos teiste piirkondlike organisatsioonide ja demokraatlike riikidega ei ole neid valimisi ega selle ebaseadusliku protsessi tagajärjel antud volitusi tunnistanud;

B.  arvestades, et 10. jaanuaril 2019 anastas Nicolás Maduro ülemkohtu ees ebaseaduslikult ja põhiseadusliku korra vastaselt presidendivõimu;

C.  arvestades, et 23. jaanuaril 2019 vannutati Venezuela rahvuskogu õiguspäraselt ja demokraatlikult valitud esimees Juan Guaidó ametisse Venezuela üleminekupresidendina kooskõlas Venezuela põhiseaduse artikliga 233;

D.  arvestades, et viimastel päevadel on Venezuelas toimunud massilised protestid ja meeleavaldused; arvestades, et meeleavalduste ja rahutustega seoses on teatatud kümnetest hukkunutest ja mitmesajast vigastatust; arvestades, et vägivallateod ja sotsiaalsete protestide mahasurumine, ebaseaduslikud haarangud, meelevaldsed vahistamised (sh enam kui 70 alaealist) ning opositsiooniaktivistide häbimärgistamine ja tagakiusamine põhjustavad endiselt surmajuhtumeid ja raskeid inimõiguste rikkumisi; arvestades, et käesoleval nädalal on kutsutud üles uutele meeleavaldustele;

E.  arvestades, et EL on korduvalt nõudnud demokraatia ja õigusriigi taastamist Venezuelas usaldusväärse poliitilise protsessi abil;

F.  arvestades, et 2017. aastal anti Euroopa Parlamendi Sahharovi auhind mõttevabaduse eest Venezuela demokraatlikule opositsioonile ja poliitvangidele;

G.  arvestades, et Venezuela elanikke on tabanud enneolematu sotsiaalne, majanduslik ja demokraatia kriis, mille käigus enam kui kolm miljonit inimest on välja rännanud ja inflatsiooni määr ületab 1 650 000 %;

H.  arvestades, et rahvusvahelised ja piirkondlikud partnerid, sealhulgas EL, on pühendunud selliste tingimuste loomisele, mis võimaldavad rahumeelset, usaldusväärset ja kaasavat poliitilist protsessi kõigi oluliste Venezuela osaliste seas; arvestades, et EL on kinnitanud valmisolekut hoida suhtluskanalid avatuna;

I.  arvestades, et Nicolás Maduro lükkas uute presidendivalimiste korraldamise võimaluse avalikult tagasi vastusena komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajale, kes nõudis ELi nimel, et kiiresti kuulutataks välja vabad, läbipaistvad ja usaldusväärsed presidendivalimised;

1.  tunnustab Juan Guaidód Venezuela Bolívari Vabariigi seadusliku ajutise presidendina vastavalt Venezuela põhiseaduse artiklile 233 ja avaldab täielikku toetust tema tegevuskavale;

2.  palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal koos liikmesriikidega asuda ühtsele kindlale seisukohale ning tunnustada Juan Guaidód riigi ainsa seadusliku üleminekupresidendina, kuni demokraatia taastamiseks kuulutatakse välja uued vabad, läbipaistvad ja usaldusväärsed presidendivalimised; väljendab heameelt asjaolu üle, et paljud demokraatlikud riigid on uut ajutist presidenti juba tunnustanud;

3.  nõuab, et EL ja selle liikmesriigid võtaksid juhul, kui seda otsust toetatakse, sellest tulenevaid meetmeid ja akrediteeriksid esindajad, kes nimetatakse seaduslike ametivõimude poolt;

4.  mõistab teravalt hukka ägedad repressioonid ja vägivalla, mille tagajärjeks on tapmised ja inimohvrid; väljendab solidaarsust Venezuela inimestega ning avaldab ohvrite peredele ja sõpradele siirast kaastunnet; nõuab tungivalt, et de facto Venezuela ametivõimud lõpetaksid igasuguse inimõiguste rikkumise, võtaksid süüdlased vastutusele ning tagaksid kõigi põhivabaduste ja inimõiguste täieliku järgimise;

5.  mõistab hukka ja lükkab tagasi kõik sellised ettepanekud ja katsed kriisi lahendamiseks, millega võib kaasneda vägivalla kasutamine;

6.  kordab, et toetab täielikult rahvuskogu kui Venezuela ainsat legitiimset demokraatlikku organit, mille volitused on vaja taastada ja tagada, sealhulgas austades rahvuskogu liikmete eesõigusi ja turvalisust;

7.  toetab kindlalt ÜRO peasekretäri nõudmist uurida toimepandud tapmisi sõltumatult ja täielikult, nagu parlament on väljendanud ka oma varasemates resolutsioonides;

8.  kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat tegema koostööd piirkonna riikidega ja kõigi teiste peamiste osalejatega, et luua kontaktrühm, nagu on märgitud nõukogu 15. oktoobri 2018. aasta järeldustes, mis võiks olla vahendajaks, et saavutada kokkulepe vabade, läbipaistvate ja usaldusväärsete presidendivalimiste korraldamiseks, mille puhul on tagatud kokkulepitud ajakava, kõigile osalejatele võrdsed tingimused, läbipaistvus ja rahvusvaheliste vaatlejate kohalolu;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela seaduslikule üleminekupresidendile ja Venezuela Bolívari Vabariigi rahvuskogule, Lima rühma riikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

Viimane päevakajastamine: 31. jaanuar 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika