Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0082/2019Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0082/2019

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Venesueloje

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų:
B8-0082/2019 (PPE)
B8-0083/2019 (ECR)
B8-0084/2019 (ALDE)
B8-0085/2019 (S&D)

Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White, Maria Spyraki PPE frakcijos vardu
Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber ALDE frakcijos vardu


Procedūra : 2019/2543(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0082/2019
Pateikti tekstai :
RC-B8-0082/2019
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje

(2019/2543(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos, ypač į 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl rinkimų Venesueloje[1], 2018 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje bei prie jos sausumos sienų su Kolumbija ir Brazilija[2] ir 2018 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje[3],

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2019 m. sausio 26 d. pareiškimą ES vardu dėl padėties Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2019 m. sausio 10 d. pareiškimą ES vardu,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į Venesuelos Konstituciją, ypač į jos 233 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi 2018 m. gegužės 20 d. vykę rinkimai buvo surengti nesilaikant minimalių tarptautinių standartų, skirtų patikimam procesui užtikrinti, ir nesilaikant politinio pliuralizmo, demokratijos, skaidrumo ir teisinės valstybės principų; kadangi ES kartu su kitomis regioninėmis organizacijomis ir demokratinėmis valstybėmis nepripažino nei rinkimų, nei taikant tokį neteisėtą procesą suformuotų valdžios institucijų;

B.  kadangi 2019 m. sausio 10 d. Nicolás Maduro neteisėtai ir pažeisdamas konstitucinę tvarką pradėjo vykdyti jam nepriklausančius prezidento įgaliojimus prisiekdamas Aukščiausiame teisingumo teisme;

C.  kadangi 2019 m. sausio 23 d. teisėtai ir demokratiškai išrinktas Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas Juan Guaidó prisaikdintas kaip laikinasis Venesuelos prezidentas pagal Venesuelos Konstitucijos 233 straipsnį;

D.  kadangi pastarosiomis dienomis Venesueloje vyksta protestai ir masinės demonstracijos; kadangi pranešama, jog vykstant demonstracijoms ir neramumams dešimtys žmonių žuvo ir keli šimtai sužeista; kadangi dėl smurto veiksmų ir represijų prieš socialinius protestus, neteisėtų reidų, savavališkų suėmimų (be kita ko, daugiau kaip 70 nepilnamečių asmenų) ir opozicijos aktyvistų stigmatizavimo ir persekiojimo aukų skaičius tebeauga ir tebėra stipriai pažeidžiamos žmogaus teisės; kadangi šią savaitę buvo raginama rengti naujus protestus;

E.  kadangi ES ne kartą ragino Venesueloje atkurti demokratiją ir teisinę valstybę vykdant patikimą politinį procesą;

F.  kadangi 2017 m. Europos Parlamentas Venesuelos demokratinei opozicijai ir politiniams kaliniams paskyrė Sacharovo premiją už minties laisvę;

G.  kadangi Venesuelos gyventojai išgyvena precedento neturinčią socialinę, ekonominę ir demokratinę krizę: daugiau kaip 3 mln. žmonių migravo, infliacijos lygis viršija 1 650 000 %;

H.  kadangi tarptautiniai ir regioniniai partneriai, įskaitant ES, įsipareigojo padėti sudaryti sąlygas taikiam, patikimam ir įtraukiam politiniam procesui tarp visų svarbių Venesuelos subjektų; kadangi ES pakartoja esanti pasirengusi išlaikyti atvirus komunikacijos kanalus;

I.  kadangi Nicolás Maduro, reaguodamas į ES vardu pateiktą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai prašymą skubiai surengti laisvus, skaidrius ir patikimus prezidento rinkimus, viešai atmetė galimybę surengti naujus prezidento rinkimus;

1.  pripažįsta Juaną Guaidó teisėtu laikinuoju Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentu pagal Venesuelos Konstitucijos 233 straipsnį ir išreiškia visapusišką pritarimą jo veiksmų planui;

2.  prašo Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai kartu su valstybėmis narėmis laikytis tvirtos ir vieningos pozicijos ir pripažinti Juaną Guaidó vieninteliu teisėtu laikinuoju šalies prezidentu, kol demokratijai atkurti bus galima surengti naujus laisvus, skaidrius ir patikimus prezidento rinkimus; palankiai vertina tai, kad daugelis demokratinių valstybių jau pripažino naujojo laikinojo prezidento įgaliojimus;

3.  ragina ES ir jos valstybes nares, jei šis sprendimas bus patvirtintas, imtis veiksmų šioje srityje ir akredituoti atstovus, kuriuos paskirs teisėtos valdžios institucijos;

4.  griežtai smerkia žiaurias represijas ir smurtą, dėl kurių žuvo ir sužalota žmonių; solidarizuojasi su Venesuelos tauta ir pareiškia nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms ir draugams; primygtinai ragina de facto Venesuelos valdžios institucijas nutraukti bet kokius žmogaus teisių pažeidimus, patraukti atsakomybėn už juos atsakingus asmenis ir užtikrinti, kad būtų visapusiškai paisoma visų pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių;

5.  atmeta bet kokius pasiūlymus ar bandymus įveikti krizę, dėl kurių gali būti naudojama prievarta;

6.  patvirtina, jog visapusiškai remia Nacionalinę Asamblėją, kuri yra vienintelė teisėta demokratinė Venesuelos valdžios institucija, kurios įgaliojimai, įskaitant jos narių prerogatyvas ir saugumą, turi būti atkurti ir gerbiami;

7.  tvirtai remia anksčiau priimtas Europos Parlamento rezoliucijas atitinkantį JT generalinio sekretoriaus raginimą atlikti nepriklausomą ir visapusišką įvykdytų nužudymų tyrimą;

8.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai bendradarbiauti su šio regiono šalimis ir kitais svarbiais subjektais, siekiant sukurti 2018 m. spalio 15 d. Tarybos išvadose pasiūlytą kontaktinę grupę, kuri galėtų tarpininkauti derantis dėl susitarimo dėl laisvų, skaidrių ir patikimų prezidento rinkimų, grindžiamų sutartu tvarkaraščiu, visiems dalyviams vienodomis sąlygomis, skaidrumu ir tarptautine stebėsena;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, teisėtam laikinajam Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentui ir Venesuelos Bolivaro Respublikos Nacionalinei asamblėjai, Limos grupės valstybių vyriausybėms ir parlamentams, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

 

Atnaujinta: 2019 m. sausio 31 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika