Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B8-0082/2019Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B8-0082/2019

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Venecuēlā

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu
nolūkā aizstāt šādus rezolūcijas priekšlikumus:
B8-0082/2019 (PPE)
B8-0083/2019 (ECR)
B8-0084/2019 (ALDE)
B8-0085/2019 (S&D)

Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White, Maria Spyraki PPE grupas vārdā
Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR grupas vārdā
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber ALDE grupas vārdā


Procedūra : 2019/2543(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B8-0082/2019
Iesniegtie teksti :
RC-B8-0082/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Venecuēlā

(2019/2543(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Venecuēlu, jo īpaši 2018. gada 3. maija rezolūciju par vēlēšanām Venecuēlā[1], 2018. gada 5. jūlija rezolūciju par migrācijas krīzi un humanitāro situāciju Venecuēlā un pie tās sauszemes robežām ar Kolumbiju un Brazīliju[2] un 2018. gada 25. oktobra rezolūciju par stāvokli Venecuēlā[3],

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2019. gada 26. janvāra deklarāciju ES vārdā par stāvokli Venecuēlā,

–  ņemot vērā PV/AP 2019. gada 10. janvāra deklarāciju ES vārdā,

–  ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus (SKT),

–  ņemot vērā Venecuēlas konstitūciju un jo īpaši tās 233. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā 2018. gada 20. maija vēlēšanas notika, neievērojot obligātos starptautiskos standartus attiecībā uz ticamu procesu un neievērojot politisko plurālismu, demokrātiju, pārredzamību un tiesiskumu; tā kā ES kopā ar citām demokrātiskām valstīm un reģionālām organizācijām nav atzinušas nedz vēlēšanas, nedz šajā nelikumīgajā procesā ieceltās amatpersonas;

B.  tā kā 2019. gada 10. janvārī Nicolás Maduro nelikumīgi piesavinājās prezidenta pilnvaras Augstākajā tiesā, pārkāpjot konstitucionālo kārtību;

C.  tā kā 2019. gada 23. janvārī likumīgi un demokrātiski ievēlētais Nacionālās sapulces priekšsēdētājs Juan Guaidó nodeva zvērestu, stājoties Venecuēlas pagaidu prezidenta amatā saskaņā ar Venecuēlas konstitūcijas 233. pantu;

D.  tā kā dažu iepriekšējo dienu laikā Venecuēlā ir notikuši protesti un masveida demonstrācijas; tā kā tiek ziņots par desmitiem nāves gadījumu un simtiem ievainoto saistībā ar demonstrācijām un nemieriem; tā kā turpina notikt nelaimes gadījumi un smagi cilvēktiesību pārkāpumi, kas izriet no vardarbības aktiem un represijām pret sociālajiem protestiem, nelikumīgiem reidiem, patvaļīgiem arestiem, tostarp attiecībā uz vairāk nekā 70 nepilngadīgo, un opozīcijas aktīvistu stigmatizācijas un vajāšanas; tā kā pagājušajā nedēļā bija jauni aicinājumi uz protesta akcijām;

E.  tā kā ES ir vairākkārt aicinājusi atjaunot Venecuēlā demokrātiju un tiesiskumu, izmantojot uzticamu politisko procesu;

F.  tā kā 2017. gadā Eiropas Parlaments Saharova balvu par domas brīvību piešķīra Venecuēlas demokrātiskajai opozīcijai un politieslodzītajiem;

G.  tā kā Venecuēlas iedzīvotāji saskaras ar vēl nepieredzētu situāciju no sociālā, ekonomikas un demokrātijas aspekta, kad ir emigrējuši vairāk nekā 3 miljoni cilvēku un inflācijas līmenis pārsniedz 1 650 000 %;

H.  tā kā starptautiskie un reģionālie partneri, tostarp ES, ir apņēmušies palīdzēt radīt apstākļus miermīlīgam, ticamam un iekļaujošam politiskajam procesam starp visiem attiecīgajiem Venecuēlas dalībniekiem; tā kā ES ir atkārtoti apliecinājusi savu vēlmi uzturēt atvērtus saziņas kanālus,

I.  tā kā Nicolás Maduro, atbildot uz PV/AP pieprasījumu ES vārdā, lai tiktu steidzami rīkotas brīvas, pārredzamas un ticamas prezidenta vēlēšanas, publiski noraidīja iespēju rīkot jaunas prezidenta vēlēšanas,

1.  atzīst Juan Guaidó par likumīgo Venecuēlas Bolivāra Republikas pagaidu prezidentu saskaņā ar Venecuēlas konstitūciju, kā noteikts tās 233. pantā, un pauž pilnīgu atbalstu viņa ceļvedim;

2.  prasa Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) kopā ar dalībvalstīm pieņemt stingru un vienotu nostāju un atzīt Juan Guaidó par vienīgo likumīgo valsts pagaidu prezidentu, līdz varēs rīkot jaunas brīvas, pārredzamas un ticamas prezidenta vēlēšanas, lai atjaunotu demokrātiju; atzinīgi vērtē to, ka jauno pagaidu prezidentu jau ir atzinušas daudzas demokrātiskas valstis;

3.  aicina ES un tās dalībvalstis, ja šis lēmums tiek apstiprināts, rīkoties šajā saistībā un akreditēt pārstāvjus, ko iecels likumīgās iestādes;

4.  stingri nosoda nežēlīgas represijas un vardarbību, kuru rezultātā tiek nogalināti vai ievainoti cilvēki; pauž solidaritāti ar Venecuēlas tautu un izsaka patiesu līdzjūtību viņu ģimenēm un draugiem; mudina Venecuēlas iestādes de facto pārtraukt visus cilvēktiesību pārkāpumus un saukt vainīgos pie atbildības, kā arī nodrošināt, ka tiek pilnībā ievērotas visas pamatbrīvības un cilvēktiesības;

5.  noraida ikvienu tādu priekšlikumu vai mēģinājumu krīzes risināšanai, kas varētu iesaistīt vardarbības izmantošanu;

6.  atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu Nacionālajai asamblejai, kura ir Venecuēlas vienīgā leģitīmā demokrātiskā struktūra un kuras pilnvaras ir jāatjauno un jārespektē, tostarp tās deputātu prerogatīvas un drošība;

7.  stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra aicinājumu saskaņā ar iepriekš pieņemtajām rezolūcijām veikt neatkarīgu un pilnīgu izmeklēšanu par izdarītajām slepkavībām;

8.  aicina PV/AP sadarboties ar šā reģiona valstīm un jebkuriem citiem svarīgiem dalībniekiem, lai izveidotu kontaktgrupu, kā noteikts Padomes 2018. gada 15. oktobra secinājumos, kas varētu būt par starpnieku, lai panāktu vienošanos par brīvu, pārredzamu un ticamu prezidenta vēlēšanu rīkošanu, pamatojoties uz saskaņotu grafiku, vienādiem nosacījumiem visiem dalībniekiem, pārredzamību un starptautisko novērošanu;

9.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas likumīgajam pagaidu prezidentam un Nacionālajai asamblejai, Limas grupas valstu valdībām un parlamentiem, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai un Amerikas Valstu organizācijas ģenerālsekretāram.

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 31. janvāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika