Procedure : 2019/2543(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : RC-B8-0082/2019

Ingediende teksten :

RC-B8-0082/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0061

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PDF 146kWORD 46k
30.1.2019
PE631.683v01-00}
PE631.684v01-00}
PE631.685v01-00}
PE631.686v01-00} RC1
 
B8-0082/2019}
B8-0083/2019}
B8-0084/2019}
B8-0085/2019} RC1

ingediend overeenkomstig artikel 123, leden 2 en 4, van het Reglement

ter vervanging van de volgende ontwerpresoluties:

B8‑0082/2019 (PPE)

B8‑0083/2019 (ECR)

B8‑0084/2019 (ALDE)

B8‑0085/2019 (S&D)


over de situatie in Venezuela (2019/2543(RSP))


Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López‑Istúriz White, Maria Spyraki namens de PPE-Fractie
Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis namens de S&D-Fractie
Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen‑Lerner namens de ECR-Fractie
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber namens de ALDE-Fractie
AMENDEMENTEN

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Venezuela (2019/2543(RSP))  

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn eerdere resoluties over Venezuela, en met name zijn resolutie van 3 mei 2018 over de verkiezingen in Venezuela(1), zijn resolutie van 5 juli 2018 over de migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan de grenzen van het land met Colombia en Brazilië(2) en zijn resolutie van 25 oktober 2018 over de situatie in Venezuela(3),

–  gezien de verklaring van 26 januari 2019 van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid (VV/HV) namens de EU over de situatie in Venezuela,

–  gezien de verklaring van de VV/HV van 10 januari 2019 namens de EU,

–  gezien het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof,

–  gezien de grondwet van Venezuela, en met name artikel 233 daarvan,

–  gezien artikel 123, leden 2 en 4, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat er bij de verkiezingen die op 20 mei 2018 werden gehouden, niet aan de minimale internationale normen voor een geloofwaardig verkiezingsproces is voldaan en politiek pluralisme, democratie, transparantie en de rechtsstaat met voeten zijn getreden; overwegende dat de EU, samen met andere regionale organisaties en democratische landen, noch die verkiezingen noch de autoriteiten die via dit onwettige proces aan de macht zijn gekomen, heeft erkend;

B.  overwegende dat Nicolás Maduro op 10 januari 2019 voor het Venezolaanse hooggerechtshof op onrechtmatige wijze en in overtreding van de grondwettelijke orde de presidentiele macht heeft gegrepen;

C.  overwegende dat de wettig en democratisch gekozen voorzitter van de Nationale Vergadering, Juan Guaidó, op 23 januari 2019 werd beëdigd als interim-president van Venezuela overeenkomstig artikel 233 van de Venezolaanse grondwet;

D.  overwegende dat er de afgelopen dagen protesten en massale demonstraties hebben plaatsgevonden in Venezuela; overwegende dat er volgens meldingen bij demonstraties en onlusten tientallen gewonden en enkele honderden doden zijn gevallen; overwegende dat er nog altijd sprake is van slachtoffers en ernstige mensenrechtenschendingen als gevolg van gewelddadig optreden tegen en onderdrukking van sociale protesten, illegale invallen, willekeurige arrestaties, onder meer van 70 minderjarigen, en stigmatisering en vervolging van oppositieactivisten; overwegende dat de afgelopen week is opgeroepen tot nieuwe protesten;

E.  overwegende dat de EU herhaaldelijk heeft aangedrongen op herstel van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela via een geloofwaardig politiek proces;

F.  overwegende dat het Europees Parlement in 2017 zijn Sacharovprijs voor de vrijheid van denken heeft toegekend aan de democratische oppositie en politieke gevangenen in Venezuela;

G.  overwegende dat de Venezolaanse bevolking kampt met een ongekende sociale, economische en democratische crisis, dat meer dan 3 miljoen mensen het land hebben verlaten en dat de inflatie is opgelopen tot 1 650 000 %;

H.  overwegende dat internationale en regionale partners, met inbegrip van de EU, hebben toegezegd te helpen om de voorwaarden te scheppen voor een vreedzaam, geloofwaardig en inclusief politiek proces waar alle relevante Venezolaanse actoren aan deelnemen; overwegende dat de EU er opnieuw op heeft gewezen dat zij bereid is de communicatiekanalen open te houden;

I.  overwegende dat Nicolás Maduro, in antwoord op de oproep die de VV/HV namens de EU deed om zo snel mogelijk vrije, transparante en geloofwaardige presidentsverkiezingen te houden, de mogelijkheid van nieuwe presidentsverkiezingen publiekelijk heeft afgewezen;

1.  erkent dhr. Guaidó als de legitieme interim-president van de Bolivariaanse Republiek Venezuela overeenkomstig de Venezolaanse grondwet, zoals bepaald in artikel 233 daarvan, en spreekt zijn volledige steun uit voor diens routekaart;

2.  dringt erop aan dat de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) tezamen met de lidstaten een krachtig en eensluidend standpunt inneemt en Juan Guaidó erkent als enige legitieme interim-president van het land totdat er nieuwe vrije, transparante en geloofwaardige verkiezingen kunnen worden uitgeschreven, teneinde de democratie te herstellen; is ingenomen met het feit dat de nieuwe interim-president reeds door vele democratische staten is erkend;

3.  dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan om, indien dit besluit wordt bekrachtigd, dienovereenkomstig te handelen en de door de wettige autoriteiten benoemde vertegenwoordigers officieel te erkennen;

4.  veroordeelt met klem het geweld, dat heeft geleid tot doden en gewonden; spreekt zijn solidariteit uit met de Venezolaanse bevolking en betuigt zijn oprechte medeleven aan de familieleden en vrienden van de slachtoffers; dringt er bij de de facto Venezolaanse autoriteiten op aan een eind te maken aan de mensenrechtenschendingen, de daders ter verantwoording te roepen, en erop toe te zien dat alle fundamentele vrijheden en mensenrechten volledig worden geëerbiedigd;

5.  verwerpt elk voorstel of elke poging om de crisis door middel van geweld op te lossen;

6.  spreekt nogmaals zijn volledige steun uit voor de Nationale Vergadering, het enige legitieme democratische orgaan van Venezuela, waarvan de bevoegdheden moeten worden hersteld en geëerbiedigd, waaronder de prerogatieven en de veiligheid van haar leden;

7.  staat volledig achter de oproep van de secretaris-generaal van de VN om een onafhankelijk en volledig onderzoek uit te voeren naar de gepleegde moorden, in overeenstemming met zijn eerdere aangenomen resoluties;

8.  roept de VV/HV op om in samenwerking met de landen van de regio en andere belangrijke actoren een contactgroep op te richten, zoals vermeld in de conclusies van de Raad van 15 oktober 2018, die zou kunnen bemiddelen teneinde tot een overeenkomst te komen om vrije, transparante en geloofwaardige verkiezingen uit te schrijven op basis van een overeengekomen kalender, gelijke voorwaarden voor alle actoren, transparantie en internationale waarneming;

9.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de rechtmatige tijdelijke president alsook de Nationale Vergadering van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, de regeringen en parlementen van de Groep van Lima, de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering en de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten.

 

(1)

Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0199.

(2)

Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0313.

(3)

Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0436.

Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid