Postup : 2019/2543(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0082/2019

Predkladané texty :

RC-B8-0082/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0061

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 150kWORD 53k
30.1.2019
PE631.683v01-00}
PE631.684v01-00}
PE631.685v01-00}
PE631.686v01-00} RC1
 
B8-0082/2019}
B8-0083/2019}
B8-0084/2019}
B8-0085/2019} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8‑0082/2019 (PPE)

B8‑0083/2019 (ECR)

B8‑0084/2019 (ALDE)

B8‑0085/2019 (S&D)


o situácii vo Venezuele (2019/2543(RSP))


Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López‑Istúriz White, Maria Spyraki v mene skupiny PPE
Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen‑Lerner v mene skupiny ECR
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2019/2543(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenie z 3. mája 2018 o voľbách vo Venezuele(1), z 5. júla 2018 o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej pozemných hraniciach s Kolumbiou a Brazíliou(2) a z 25. októbra 2018 o situácii vo Venezuele(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 26. januára 2019 v mene EÚ o situácii vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyhlásenie PK/VP z 10. januára 2019 v mene EÚ,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na venezuelskú ústavu, a najmä na jej článok 233,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže voľby, ktoré sa konali 20. mája 2018, sa uskutočnili bez toho, aby spĺňali minimálne medzinárodné normy pre dôveryhodný proces, a bez rešpektovania politickej plurality, demokracie, transparentnosti a zásad právneho štátu; keďže EÚ a ďalšie regionálne organizácie a demokratické krajiny neuznali tieto voľby ani orgány, ktoré na základe tohto nezákonného procesu vznikli;

B.  keďže 10. januára 2019 si Nicolás Maduro protiprávne uzurpoval prezidentskú právomoc pred najvyšším súdom, čo je v rozpore s ústavným poriadkom;

C.  keďže 23. januára 2019 oprávnene a demokraticky zvolený predseda národného zhromaždenia Juan Guaidó zložil v súlade s článkom 233 ústavy Venezuely prísahu ako dočasný prezident Venezuely;

D.  keďže vo Venezuele sa v posledných dňoch uskutočnili protesty a veľké demonštrácie; keďže v súvislosti s týmito demonštráciami a nepokojmi sa objavili informácie o desiatkach mŕtvych a stovkách zranených osôb; keďže stále dochádza k obetiam a závažným prípadom porušovania ľudských práv, ktoré vyplývajú z násilného potláčania sociálnych protestov, nezákonných razií, svojvoľného zatýkania ľudí vrátane viac ako 70 maloletých a stigmatizácie a prenasledovania opozičných aktivistov; keďže v uplynulom týždni boli usporiadané ďalšie protesty;

E.  keďže EÚ opakovane vyzýva na obnovu demokracie a právneho štátu vo Venezuele prostredníctvom dôveryhodného politického procesu;

F.  keďže Európsky parlament udelil v roku 2017 Sacharovovu cenu za slobodu myslenia demokratickej opozícii a politickým väzňom vo Venezuele;

G.  keďže obyvateľstvo Venezuely čelí bezprecedentnej sociálnej, hospodárskej a demokratickej kríze, pričom viac ako tri milióny ľudí emigrovali a miera inflácie presahuje 1 650 000 %;

H.  keďže medzinárodní a regionálni partneri vrátane EÚ sa zaviazali prispieť k vytvoreniu podmienok pre pokojný, dôveryhodný a inkluzívny politický proces zahŕňajúci všetkých relevantných venezuelských aktérov; keďže EÚ opätovne vyjadrila ochotu komunikovať na všetkých úrovniach;

I.  keďže Nicolás Maduro verejne odmietol možnosť usporiadať nové prezidentské voľby v reakcii na žiadosť PK/VP v mene EÚ o urýchlené konanie slobodných, transparentných a dôveryhodných prezidentských volieb;

1.  uznáva pána Guaidóa ako legitímneho dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky v súlade s článkom 233 venezuelskej ústavy a vyjadruje plnú podporu jeho plánu;

2.  žiada podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), aby spolu s členskými štátmi prijala silný a jednotný postoj a uznala Juana Guaidóa ako jediného legitímneho dočasného prezidenta krajiny až do vyhlásenia nových slobodných, transparentných a dôveryhodných prezidentských volieb v záujme nastolenia demokracie; víta skutočnosť, že mnohé demokratické štáty už nového dočasného prezidenta uznali;

3.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby v prípade schválenia tohto rozhodnutia konali v tomto duchu a uznali predstaviteľov, ktorí budú vymenovaní oprávnenými orgánmi;

4.  dôrazne odsudzuje tvrdé represie a násilie, ktoré viedli k zabíjaniu a obetiam; vyjadruje solidaritu s venezuelským ľudom a úprimnú sústrasť rodinám a priateľom obetí; naliehavo žiada venezuelské orgány, ktoré majú faktickú moc, aby zastavili všetky formy porušovania ľudských práv, vyvodili zodpovednosť voči zodpovedným osobám a zabezpečili riadne dodržiavanie všetkých základných slobôd a ľudských práv;

5.  odmieta všetky návrhy alebo pokusy o vyriešenie krízy, ktoré by sa opierali o použitie násilia;

6.  opätovne vyjadruje plnú podporu národnému zhromaždeniu, ktoré je legitímnym demokratickým orgánom Venezuely a ktorého právomoci treba obnoviť a rešpektovať, vrátane výsad a bezpečnosti jeho poslancov;

7.  v súlade s predchádzajúcimi uzneseniami dôrazne podporuje výzvu generálneho tajomníka OSN, aby sa uskutočnilo nezávislé a úplné vyšetrovanie prípadov, v ktorých došlo k úmrtiam;

8.  vyzýva PK/VP, aby spolupracovala s krajinami v regióne a všetkými ostatnými kľúčovými aktérmi s cieľom vytvoriť kontaktnú skupinu, ako sa uvádza v záveroch Rady z 15. októbra 2018, ktorá by mohla sprostredkovať dohodu o výzve na usporiadanie slobodných, transparentných a dôveryhodných prezidentských volieb na základe dohodnutého kalendára, s rovnakými podmienkami pre všetkých aktérov, transparentnosťou a s účasťou medzinárodných pozorovateľov;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, legitímnemu dočasnému prezidentovi republiky a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom Limskej skupiny, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0199.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0313.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0436.

Posledná úprava: 31. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia