Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0082/2019Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0082/2019

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Venezuela

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B8‑0082/2019 (PPE)
B8‑0083/2019 (ECR)
B8‑0084/2019 (ALDE)
B8‑0085/2019 (S&D)

Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López‑Istúriz White, Maria Spyraki för PPE-gruppen
Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis för S&D-gruppen
Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen‑Lerner för ECR-gruppen
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber för ALDE-gruppen


Förfarande : 2019/2543(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-0082/2019
Ingivna texter :
RC-B8-0082/2019
Debatter :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela

(2019/2543(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Venezuela, särskilt resolutionerna av den 3 maj 2018 om presidentvalet i Venezuela[1], av den 5 juli 2018 om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess landgränser till Colombia och Brasilien[2] och av den 25 oktober 2018 om situationen i Venezuela[3],

–  med beaktande av uttalandet av den 26 januari 2019 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik på EU:s vägnar om situationen i Venezuela,

–  med beaktande av uttalandet av den 10 januari 2019 av vice ordföranden/den höga representanten på EU:s vägnar,

–  med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC),

–  med beaktande av Venezuelas konstitution, och särskilt artikel 233,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det val som hölls den 20 maj 2018 uppfyllde inte de internationella miniminormerna för ett trovärdigt förfarande och respekterade inte politisk mångfald, demokrati, transparens och rättsstatsprincipen. EU och andra regionala organisationer och demokratiska länder erkände varken valet eller de myndigheter som inrättades genom denna olagliga process.

B.  Den 10 januari 2019 tillskansade sig Nicolás Maduro olagligen och i strid med den konstitutionella ordningen den presidentiella makten inför landets högsta domstol.

C.  Den 23 januari 2019 svors nationalförsamlingens lagenligt och demokratiskt valda talman, Juan Guaidó, in som Venezuelas interimspresident, i enlighet med artikel 233 i Venezuelas konstitution.

D.  Protester och massiva demonstrationer har ägt rum i Venezuela under de senaste dagarna. Dussintals människor ska ha dött och flera hundra skadats i samband med demonstrationer och oroligheter. Situationen skördar fortfarande offer och de allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna fortsätter som en följd av våld mot och förtryck av sociala protester, olagliga räder, godtyckliga gripanden av bland annat fler än 70 minderåriga samt stigmatisering och förföljelse av oppositionella. Man har uppmanat till nya protester under den gångna veckan.

E.  EU har vid upprepade tillfällen efterlyst ett återupprättande av demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela genom en trovärdig politisk process.

F.  År 2017 tilldelades den demokratiska oppositionen och politiska fångar i Venezuela Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet.

G.  Venezuelas befolkning står inför den största sociala, ekonomiska och demokratiska krisen någonsin, med över 3 miljoner människor som har migrerat och med en inflation på över 1 650 000 %.

H.  Internationella och regionala partner, däribland EU, har åtagit sig att hjälpa till att skapa förutsättningar för en fredlig, trovärdig och inkluderande politisk process som omfattar alla berörda aktörer i Venezuela. EU har på nytt framhållit att man är villig att hålla kommunikationskanalerna öppna.

I.  Nicolás Maduro har offentligt avvisat möjligheten för ett nytt presidentval som svar på en begäran från vice ordföranden/den höga representanten, på EU:s vägnar, om att snabbt hålla ett fritt, öppet och trovärdigt presidentval.

1.  Europaparlamentet erkänner Juan Guaidó som Bolivarianska republiken Venezuelas legitima interimspresident, i enlighet med Venezuelas konstitution och artikel 233 i denna, och uttalar sitt fulla stöd för hans agenda.

2.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (VP/HR) att tillsammans med medlemsstaterna inta en stark och enad ståndpunkt, och att erkänna Juan Guaidó som landets enda legitima interimspresident till dess att ett nytt, fritt, öppet och trovärdigt presidentval kan utlysas för att återupprätta demokratin. Parlamentet välkomnar att många demokratiska länder redan har erkänt det nya interimspresidentskapet.

3.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att, om detta beslut godkänns, agera utifrån detta och ackreditera de företrädare som kommer att utses av de legitima myndigheterna.

4.  Europaparlamentet fördömer det våldsamma förtryck och det våld som har lett till att människor dödats och sårats. Parlamentet uttrycker sin solidaritet med Venezuelas folk och sitt uppriktiga deltagande med deras familjer och vänner. Parlamentet uppmanar eftertryckligen de venezuelanska de facto-myndigheterna att sätta stopp för alla människorättskränkningar, att ställa de ansvariga till svars och att se till att alla grundläggande friheter och mänskliga rättigheter respekteras fullt ut.

5.  Parlamentet fördömer alla förslag eller försök som skulle kunna innebära användning av våld.

6.  Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd för nationalförsamlingen, som är det enda legitima demokratiska organet i Venezuela och vars befogenheter måste återupprättas och respekteras, inbegripet dess ledamöters befogenheter och säkerhet.

7.  Europaparlamentet ger sitt fulla stöd till FN:s generalsekreterares uppmaning om en oberoende och fullständig utredning av de mord som begåtts, i linje med sina tidigare antagna resolutioner.

8.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att samarbeta med länderna i regionen och andra viktiga aktörer för att bilda en kontaktgrupp, i enlighet med rådets slutsatser av den 15 oktober 2018, som skulle kunna medla i syfte att åstadkomma en överenskommelse om att utlysa ett fritt, öppet och trovärdigt presidentval, baserat på en överenskommen tidsplan, lika villkor för alla aktörer, transparens och internationell observation.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas legitima interimspresident och nationalförsamling, regeringarna och parlamenten i länderna i Limagruppen, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

 

Senaste uppdatering: 31 januari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy