Предложение за обща резолюция - RC-B8-0104/2019Предложение за обща резолюция
RC-B8-0104/2019

  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила

  12.2.2019 - (2019/2569(RSP))

  внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
  вместо следните предложения за резолюция:
  B8‑0104/2019 (Verts/ALE)
  B8‑0105/2019 (S&D)
  B8‑0106/2019 (GUE/NGL)

  Силвия-Ивон Кауфман от името на групата S&D
  Ева Жоли, Юдит Саргентини, Филип Ламбертс от името на групата Verts/ALE
  Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Патрик Льо Ярик, Мартин Ширдеван, Барбара Спинели от името на групата GUE/NGL


  Процедура : 2019/2569(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  RC-B8-0104/2019
  Внесени текстове :
  RC-B8-0104/2019
  Разисквания :
  Приети текстове :

  Резолюция на Европейския парламент относно правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила

  (2019/2569(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид Договорите на ЕС, и по-специално членове 2, 3, 4, 6 и 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

  –  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-долу „Хартата“),

  –  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и свързаната съдебна практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ),

  –  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП),

  –  като взе предвид Международния пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП),

  –  като взе предвид сравнителното проучване на националното законодателство относно свободата на мирни събрания, одобрено от Венецианската комисия на 99-ата ѝ пленарна сесия (Венеция, 13 – 14 юни 2014 г.),

  –  като взе предвид Наръчника на Бюрото на ОССЕ за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) „Права на човека и поддържане на реда по време на събрания“,

  –  като взе предвид насоките на Венецианската комисия и ОССЕ/БДИПЧ относно свободата на мирни събрания,

  –  като взе предвид основните принципи на ООН за употреба на сила и огнестрелни оръжия от служители на правоприлагащите органи и Кодекса на ООН за поведение на служителите на правоприлагащите органи,

  –  като взе предвид съвместния доклад на специалния докладчик на ООН относно правото на свобода на мирни събрания и сдружаване и на специалния докладчик за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура или произволните екзекуции относно подходящото управление на събранията,

  –  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2019 г. относно състоянието на основните права в Европейския съюз през 2017 г.[1],

  –  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че ЕС се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, принципи на правовата държава и зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства; като има предвид, че тези ценности са общи за държавите членки в общество, в което преобладават плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете;

  Б.  като има предвид, че основните права, които произтичат от общите конституционни традиции на държавите членки, трябва да представляват общи принципи на правото на Съюза, и като има предвид, че международните инструменти в областта на правата на човека трябва да бъдат спазвани;

  В.  като има предвид, че член 12 от Хартата и член 11 от ЕКПЧ, както и член 21 от МПГПП гласят, че всеки има право на свобода на мирни събрания;

  Г.  като има предвид, че член 4 от Хартата и член 3 от ЕКПЧ, както и член 7 от МПГПП гласят, че никой не може да бъде подложен на изтезания, на нечовешко или унизително отношение или наказание;

  Д.  като има предвид, че свободата на събранията върви ръка за ръка със свободата на изразяване, гарантирана от член 11 от Хартата и член 10 от ЕКПЧ, както и от член 19 от МПГПП, където се заявява, че всеки има право на свобода на изразяване;

  Е.  като има предвид, че според съдебната практика на ЕСПЧ и Съда на Европейския съюз всички ограничения на основните права и гражданските свободи трябва да зачитат принципите на законност, необходимост и пропорционалност;

  Ж.  като има предвид, че правоприлагащите органи в няколко държави членки са били критикувани за уронването на правото на свобода на мирни събрания и за използването на прекомерна сила;

  З.  като има предвид, че употребата на по-малко смъртоносни оръжия и устройства, като изстрелващите стоппатрони Flash Ball и LBD 40, гранатите за разпръскване и гранатите GLI F4, причини голям брой тежки наранявания по време на неотдавнашните демонстрации в ЕС;

  1.  призовава държавите членки да зачитат правото на свобода на мирни събрания и правото на свобода на изразяване, които включват правото на мирен протест;

  2.  подчертава, че откритият обществен дебат е от жизненоважно значение за функционирането на демократичните общества; счита, че насилието срещу мирни протестиращи никога не може да бъде решение;

  3.  осъжда приемането на рестриктивни закони по отношение на свободата на събранията в няколко държави членки през последните години;

  4.  осъжда използването на насилствена и несъразмерна намеса от страна на държавните органи по време на протести и мирни демонстрации; насърчава съответните органи да гарантират прозрачно, безпристрастно и ефективно разследване, когато се подозира или се предполага използването на несъразмерна сила; припомня, че правоприлагащите органи трябва винаги да носят отговорност за изпълнението на своите задължения и за спазването на съответната правна и оперативна уредба;

  5.  настоятелно призовава държавите членки да не използват прекомерна сила и произволно задържане срещу мирни демонстранти; призовава държавите членки да гарантират, че използването на сила от правоприлагащите органи е винаги законосъобразно, съразмерно, необходимо, служи само като крайна мярка и запазва човешкия живот и физическата неприкосновеност; отбелязва, че безразборното използване на сила срещу тълпи противоречи на принципа на пропорционалност;

  6.  отбелязва важната роля на журналистите и на фотожурналистите при отразяването на случаи на непропорционално насилие и осъжда случаите, в които те са били целенасочено нападани;

  7.  признава, че полицията, в чиито среди също има много жертви, работи в трудни условия, по-специално поради враждебността на някои протестиращи, но също така и поради прекомерна работна натовареност; осъжда всеки вид насилие срещу хора или имущество от страна на организирани насилствени групи, които уронват легитимността на мирните протести;

  8.  призовава държавите членки да използват алтернативни практики, които вече са доказали своята ефективност, особено онези, при които се избягва физически контакт с демонстрантите и се разчита на медиатори;

  9.  припомня, че в политиките в областта на правоприлагането трябва да се обръща специално внимание на лицата, които са особено уязвими към вредните последици от използването на сила като цяло, както и към въздействието на конкретни по-малко смъртоносни оръжия, например децата, бременните жени, възрастните хора, лицата с увреждания, лицата, страдащи от психични заболявания или намиращи се под въздействието на наркотици или алкохол;

  10.  насърчава служителите на правоприлагащите органи на държавите членки да участват активно в обучението, предлагано от Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) относно опазването на обществения ред; насърчава държавите членки да обменят най-добри практики в това отношение; призовава държавите членки да насърчават непрекъснатото обучение на правоприлагащите органи по национално и международно право в областта на правата на човека;

  11.  подчертава, че правоприлагащите органи трябва да дават приоритет на доброволното разотиване без използването на сила; настоява, че никога не следва да се използват по законен начин огнестрелни оръжия за разпръскването на събрание, а могат да се използват само ако са абсолютно необходими за справяне с непосредствена заплаха за живота или заплаха от тежко нараняване;

  12.  осъжда използването на някои видове по-малко смъртоносни оръжия, като кинетичните ударни снаряди и моментните гранати със сълзотворен газ, от полицейските сили срещу мирни демонстранти; осъжда също така използването на сълзотворен газ, водни оръдия, проектилни електрошокови оръжия и подобни средства, които могат да причинят сериозни наранявания с последици за цял живот, за разпръскване на мирни демонстранти; отбелязва, че многобройни международни организации и органи са поискали забрана на някои видове по-малко смъртоносни оръжия;

  13.  изразява загриженост относно факта, че държавите членки имат различни прагове за използването на сила и оръжие; изразява съжаление относно факта, че гражданите на ЕС са третирани по много различен начин от правоприлагащите органи и че основните им права не са еднакво защитени навсякъде;

  14.  приветства решението на някои държави членки и на техните региони да спрат или забранят някои видове по-малко смъртоносни оръжия; настоятелно призовава за забрана на употребата на някои видове по-малко смъртоносни оръжия и устройства, включително например пистолети за патрони с кинетичен удар, гранати за разпръскване и моментни гранати със сълзотворен газ;

  15.  призовава държавите членки да гарантират, че всички оръжия се оценяват и изпитват независимо, преди да бъдат въведени на пазара, и че всички текущи данни за цялото използване на сила се събират по такъв начин, че да могат да бъдат събирани доказателства относно употребата, злоупотребата, неочакваните последици, нараняванията, смъртните случаи и причините за тях;

  16.  призовава своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да организира изслушване относно използването на сила и на по-малко смъртоносни оръжия срещу събрания и да изготви доклад на тази тема в сътрудничество с комитета за STOA с оглед на разработването на насоки за държавите членки относно използването на сила и на по-малко смъртоносни оръжия; насърчава Комисията и Агенцията за основните права да участват в този процес;

  17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Организацията на обединените нации.

   

  Последно осъвременяване: 13 февруари 2019 г.
  Правна информация - Политика за поверителност