Společný návrh usnesení - RC-B8-0104/2019Společný návrh usnesení
RC-B8-0104/2019

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o právu na pokojný protest a přiměřeném použití síly

12.2.2019 - (2019/2569(RSP))

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující tyto návrhy usnesení:
B8-0104/2019 (Verts/ALE)
B8-0105/2019 (S&D)
B8-0106/2019 (GUE/NGL)

Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu S&D
Eva Joly, Judith Sargentini, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL


Postup : 2019/2569(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0104/2019
Předložené texty :
RC-B8-0104/2019
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o právu na pokojný protest a přiměřeném použití síly

(2019/2569(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvy EU, a zejména na články 2, 3, 4, 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“),

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP) a příslušnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP),

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR),

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESCR),

–  s ohledem na srovnávací studii o vnitrostátních právních předpisech týkajících se svobody pokojného shromažďování, kterou na svém 99. plenárním zasedání podpořila Benátská komise (Benátky, 13.–14. června 2014),

–  s ohledem na příručku o policejních zásazích během shromáždění s názvem „Human Rights Handbook on Policing Assemblies“, kterou vydal Úřad pro demokratické instituce a lidská práva OBSE (ODIHR),

–  s ohledem na pokyny Benátské komise a OSCE ODIHR ke svobodě pokojného shromažďování,

–  s ohledem na základní zásady OSN pro použití síly a střelných zbraní příslušníky donucovacích orgánů a Kodex chování OSN pro příslušníky donucovacích orgánů,

–  s ohledem na zprávu OSN o řádném řízení shromáždění, kterou společně vypracovali zvláštní zpravodaj pro svobodu pokojného shromažďování a sdružování a zvláštní zpravodaj pro mimosoudní, zrychlené a svévolné popravy,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2019 o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2017[1],

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin; vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů;

B.  vzhledem k tomu, že základní práva, která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, musí tvořit obecné zásady práva Unie, a vzhledem k tomu, že je třeba řídit se mezinárodními nástroji v oblasti lidských práv;

C.  vzhledem k tomu, že článek 12 Listiny a článek 11 EÚLP, jakož i článek 21 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech stanoví, že každý má právo na svobodu pokojného shromažďování;

D.  vzhledem k tomu, že článek 4 Listiny a článek 3 EÚLP, jakož i článek 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech stanoví, že nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu;

E.  vzhledem k tomu, že svoboda shromažďování jde ruku v ruce se svobodou projevu, kterou zajišťuje článek 11 Listiny a článek 10 EÚLP, jakož i článek 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, které stanoví, že každý má právo na svobodu projevu;

F.  vzhledem k tomu, že podle judikatury ESLP a Soudního dvora Evropské unie musí být všechna omezení základních práv a občanských svobod přijímána v souladu se zásadami zákonnosti, nezbytnosti a proporcionality;

G.  vzhledem k tomu, že v několika členských státech jsou donucovací orgány kritizovány za maření výkonu práva na pokojné shromažďování a používání nepřiměřené síly;

H.  vzhledem k tomu, že zbraně a prostředky s menším než smrtícím účinkem, jako jsou pušky na gumové projektily Flash-Ball a LBD 40, airsoftové granáty s kuličkami (tzv. stingball) a slzné granáty GLI-F4, které byly nasazeny během nedávných demonstrací v EU, způsobily vysoký počet vážných zranění;

1.  vyzývá členské státy, aby ctily právo na poklidné shromažďování a svobodu projevu, včetně práva na poklidný protest;

2.  zdůrazňuje, že otevřená veřejná rozprava má zásadní význam pro fungování demokratických společností; je přesvědčen o tom, že násilí vůči poklidným demonstrantům nesmí být nikdy řešením;

3.  odsuzuje skutečnost, že několik členských států přijalo v uplynulých letech zákony omezující svobodu shromažďování;

4.  odsuzuje násilné a nepřiměřené zásahy státních orgánů během protestů a pokojných demonstrací; nabádá příslušné orgány, aby zajistily transparentní, nestranné a efektivní prošetření v případě podezření či obvinění z použití nepřiměřené síly; připomíná, že donucovací orgány se musí vždy zodpovídat z plnění svých povinností a dodržování příslušných právních a operačních rámců;

5.  naléhavě vyzývá členské státy, aby nepoužívaly nepřiměřenou sílu a svévolné zadržování vůči pokojným demonstrantům; vyzývá členské státy k zajištění toho, aby donucovací orgány používaly sílu vždy zákonným, přiměřeným a nezbytným způsobem a jako krajní možnost a aby neohrožovaly lidské životy a ctily fyzickou integritu; konstatuje, že nevybíravé použití síly vůči davům je v rozporu se zásadou proporcionality;

6.  bere na vědomí důležitou úlohu novinářů a novinových fotografů při upozorňování na případy nepřiměřeného násilí a odsuzuje případy, kdy se záměrně stali terčem represivních opatření;

7.  bere na vědomí, že policie, v jejíchž řadách je také mnoho obětí, působí v obtížných podmínkách, zejména z důvodu nepřátelství některých protestujících, ale také z důvodu nadměrné pracovní zátěže; odsuzuje všechny projevy násilí namířeného proti jednotlivcům nebo majetku ze strany organizovaných násilných skupin, které narušují legitimitu pokojných protestů;

8.  vyzývá členské státy, aby využívaly alternativní postupy, které se již osvědčily, zejména ty, které umožňují vyhnout se fyzickému kontaktu s demonstranty a využívají vyjednavačů;

9.  připomíná, že politiky v oblasti prosazování práva musí věnovat zvláštní pozornost těm, kdo jsou obzvláště zranitelní, pokud jde o škodlivé důsledky použití síly obecně, jakož i dopady konkrétních zbraní s menším než smrtícím účinkem, například dětem, těhotným ženám, starším občanům, zdravotně postiženým osobám, osobám s duševním onemocněním či osobám pod vlivem drog či alkoholu;

10.  vybízí úředníky donucovacích orgánů členských států k aktivní účasti na školení ohledně udržování veřejného pořádku, které nabízí Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL); vyzývá členské státy, aby si v této oblasti vyměňovaly osvědčené postupy; vyzývá členské státy, aby podporovaly průběžnou odbornou přípravu donucovacích orgánů, pokud jde o vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy v oblasti lidských práv;

11.  zdůrazňuje, že donucovací orgány musí upřednostňovat dobrovolné rozpuštění shromáždění bez použití síly; trvá na tom, že střelné zbraně by nikdy neměly být použity k rozehnání shromáždění, avšak pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné k vyřešení situace, kdy je bezprostředně ohrožen život či hrozí vážné zranění;

12.  odsuzuje skutečnost, že policejní orgány používají proti pokojným demonstrantům některé typy zbraní s menším než smrtícím účinkem, jako jsou např. gumové projektily a granáty se slzným plynem; rovněž odsuzuje používání slzného plynu, vodních děl, projektilových zbraní vyvolávajících elektrický šok a podobných prostředků k rozehnání poklidných demonstrantů, které mohou způsobit vážná zranění s celoživotními následky; konstatuje, že zákaz určitých typů zbraní s menším než smrtícím účinkem požaduje řada mezinárodních organizací a orgánů;

13.  je znepokojen skutečností, že členské státy mají různé prahové hodnoty pro použití síly a zbraní; vyjadřuje politování nad skutečností, že donucovací orgány zachází s občany EU velmi odlišně a že jejich základní práva nejsou všude chráněna stejně;

14.  vítá rozhodnutí některých členských států a jejich regionů přestat používat nebo zakázat určité typy zbraní s menším než smrtícím účinkem; naléhavě vyzývá k zákazu používání některých typů zbraní a prostředků s menším než smrtícím účinkem, jako jsou např. gumové projektily, airsoftové granáty s kuličkami (tzv. stingball) a granáty se slzným plynem;

15.  vyzývá členské státy k zajištění toho, aby všechny zbraně byly před uvedením na trh nezávisle hodnoceny a vyzkoušeny a aby byly shromážděny všechny údaje o veškerém použití síly, aby bylo možné shromáždit důkazy týkající se použití, zneužití, neočekávaných následků, zranění, úmrtí a jejich příčin;

16.  vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby uspořádal slyšení o použití síly a zbraní s menším než smrtícím účinkem vůči shromážděním a aby ve spolupráci s výborem STOA připravil na toto téma zprávu s cílem vypracovat pokyny pro členské státy k používání síly a zbraní s menším než smrtícím účinkem; nabádá Komisi a Agenturu pro základní práva, aby se do toho procesu rovněž zapojily;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů.

 

 

 

Poslední aktualizace: 13. února 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí