Procedure : 2019/2569(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0104/2019

Indgivne tekster :

RC-B8-0104/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/02/2019 - 10.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 131kWORD 47k
12.2.2019
PE635.329v01-00}
PE635.330v01-00}
PE635.331v01-00} RC1
 
B8-0104/2019}
B8-0105/2019}
B8-0106/2019} RC1

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4

til erstatning af følgende beslutningsforslag:

B8‑0104/2019 (Verts/ALE)

B8‑0105/2019 (S&D)

B8‑0106/2019 (GUE/NGL)


om retten til fredelig protest og rimelig magtanvendelse (2019/2569(RSP))


Sylvia‑Yvonne Kaufmann for S&D-Gruppen
Eva Joly, Judith Sargentini, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
Marie‑Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om retten til fredelig protest og rimelig magtanvendelse (2019/2569(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EU-traktaterne og særlig artikel 2, 3, 4, 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (i det følgende benævnt "chartret"),

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) og den hermed forbundne retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD),

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR),

–  der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,

–  der henviser til den sammenlignende undersøgelse af national lovgivning om retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger, som Venedigkommissionen godkendte på sin 99. plenarforsamling (Venedig, den 13.-14. juni 2014),

–  der henviser til OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheders (ODIHR's) "Human Rights Handbook on Policing Assemblies" (Menneskerettighedshåndbog om politiets overvågning af forsamlinger),

–  der henviser til Venedigkommissionens og ODIHR's retningslinjer om retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger,

–  der henviser til FN's grundprincipper for retshåndhævelsespersonales magtanvendelse og brug af skydevåben og FN's adfærdskodeks for retshåndhævelsespersonale,

–  der henviser til FN's fælles rapport fra den særlige rapportør om retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed og den særlige rapportør om udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser om korrekt håndtering af forsamlinger,

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2019 om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2017(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at EU bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, herunder rettighederne for personer, der tilhører mindretal; der henviser til, at disse værdier er fælles for medlemsstaterne i et samfund præget af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd;

B.  der henviser til, at de grundlæggende rettigheder, i betragtning af at de stammer fra medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, skal udgøre generelle principper i EU-retten, og at internationale menneskerettighedsinstrumenter skal respekteres;

C.  der henviser til, at artikel 12 i chartret og artikel 11 i EMRK samt artikel 21 i ICCPR fastslår, at enhver har ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger;

D.  der henviser til, at artikel 4 i chartret og artikel 3 i EMRK samt artikel 7 i ICCPR fastslår, at ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf;

E.  der henviser til, at forsamlingsfrihed går hånd i hånd med ytringsfriheden, jf. artikel 11 i chartret og artikel 10 i EMRK samt artikel 19 i ICCPR, hvori det hedder, at enhver har ret til ytringsfrihed;

F.  der henviser til, at alle begrænsninger i de grundlæggende rettigheder og de borgerlige frihedsrettigheder i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols og Den Europæiske Unions Domstols retspraksis skal overholde principperne om lovlighed, nødvendighed og proportionalitet;

G.  der henviser til, at de retshåndhævende myndigheder i flere medlemsstater er blevet kritiseret for at undergrave retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og for at gøre brug af overdreven magt;

H.  der henviser til, at brugen af mindre dødbringende våben og udstyr, herunder Flash Ball og LBD 40, sting-ball-granater og F4-granater har forårsaget et stort antal alvorlige kvæstelser under nylige demonstrationer i EU;

1.  opfordrer medlemsstaterne til at respektere retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og ytringsfriheden, hvilket omfatter retten til fredelig protest;

2.  understreger, at en åben offentlig debat er afgørende for et velfungerende demokratisk samfund; er af den opfattelse, at vold mod fredelige demonstranter aldrig kan være en løsning;

3.  fordømmer de seneste års vedtagelse af restriktive love om forsamlingsfrihed i flere medlemsstater;

4.  fordømmer de voldelige og uforholdsmæssige indgreb fra myndighedernes side i forbindelse med protester og fredelige demonstrationer; opfordrer de relevante myndigheder til at sikre en gennemsigtig, upartisk og effektiv efterforskning, når der er mistanke om eller påstået overdreven magtanvendelse; minder om, at de retshåndhævende myndigheder altid skal holdes ansvarlige for opfyldelsen af deres forpligtelser og overholdelsen af deres relevante retlige og operationelle rammer;

5.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at afholde sig fra at bruge overdreven magt og vilkårlig tilbageholdelse over for fredelige demonstranter; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de retshåndhævende myndigheders magtanvendelse altid er lovlig, forholdsmæssig, nødvendig og den sidste udvej, og at den bevarer menneskers liv og fysiske integritet; bemærker, at den vilkårlige magtanvendelse mod menneskemængder er i strid med proportionalitetsprincippet;

6.  bemærker den vigtige rolle, som journalister og fotojournalister spiller i forbindelse med indberetning af sager om uforholdsmæssig vold, og fordømmer de tilfælde, hvor de bevidst er blevet udsat herfor;

7.  erkender, at politistyrkerne, blandt hvilke der også har været mange sårede, arbejder under vanskelige forhold navnlig på grund af en række demonstranters fjendtlighed, men også på grund af en alt for stor arbejdsbyrde; fordømmer enhver form for vold mod personer eller ejendom begået af organiserede voldelige grupper, der skader legitimiteten af fredelige protester;

8.  opfordrer medlemsstaterne til at anvende alternative metoder, som allerede har vist sig at være effektive, navnlig praksisser, der forhindrer fysisk kontakt med demonstranter og benytter sig af mæglere;

9.  minder om, at retshåndhævende politikker skal tage særligt hensyn til personer, der er særligt sårbare over for de skadelige følger af anvendelsen af magt generelt samt af virkningerne af specifikke mindre dødbringende våben, såsom børn, gravide, ældre, personer med handicap, personer med psykiske lidelser eller personer, der er påvirket af narkotika eller alkohol;

10.  opfordrer medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder til aktivt at deltage i den uddannelse, som tilbydes af Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol), om opretholdelse af den offentlige orden; opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis i denne henseende; opfordrer medlemsstaterne til at fremme den løbende uddannelse af retshåndhævende myndigheder i national og international menneskerettighedslovgivning;

11.  understreger, at de retshåndhævende myndigheder skal prioritere frivillig spredning uden magtanvendelse; insisterer på, at skydevåben aldrig må anvendes lovligt til at sprede en enhed, men kun må anvendes, hvor det er strengt nødvendigt for at imødegå en overhængende trussel mod en persons liv eller om alvorlig skade;

12.  fordømmer brugen af visse typer af mindre dødbringende våben, såsom projektiler med kinetisk anslag og øjeblikkelige tåregasgranater, fra politiets side mod fredelige demonstranter; fordømmer ligeledes brugen af tåregas, vandkanoner, projektilelektrochokvåben og lignende midler til spredning af fredelige demonstranter, som kan forårsage alvorlige skader med livslange konsekvenser; bemærker, at adskillige internationale organisationer og organer har anmodet om forbud mod visse typer af mindre dødbringende våben;

13.  er bekymret over, at medlemsstaterne har forskellige tærskelværdier for anvendelse af magt og våben; beklager, at EU-borgere behandles meget forskelligt af de retshåndhævende myndigheder, og at deres grundlæggende rettigheder ikke er beskyttet i lige høj grad overalt;

14.  bifalder beslutningen fra visse medlemsstater og deres regioner om at suspendere eller forbyde visse typer af mindre dødbringende våben; opfordrer indtrængende til et forbud mod anvendelse af visse typer af mindre dødbringende våben og anordninger, herunder f.eks. affyringsanordninger til projektiler med kinetisk anslag, sting-ball-granater og øjeblikkelige tåregasgranater;

15.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at alle våben vurderes og afprøves uafhængigt, inden de indføres på markedet, og at alle løbende data om al magtanvendelse indsamles, således at der kan indsamles dokumentation for anvendelse, misbrug, uventede konsekvenser, skader, dødsfald og årsagerne til dem;

16.  opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til at tilrettelægge en høring om brugen af mindre dødbringende våben mod forsamlinger og til at udarbejde en rapport om dette emne i samarbejde med STOA-panelet med henblik på at udarbejde retningslinjer for medlemsstaternes anvendelse af magt og mindre dødbringende våben; opfordrer Kommissionen og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder til at deltage i denne proces;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa samt FN.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0032.

Seneste opdatering: 13. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik