Διαδικασία : 2019/2569(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0104/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0104/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 161kWORD 55k
12.2.2019
PE635.329v01-00}
PE635.330v01-00}
PE635.331v01-00} RC1
 
B8-0104/2019}
B8-0105/2019}
B8-0106/2019} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

B8‑0104/2019 (Verts/ALE)

B8‑0105/2019 (S&D)

B8‑0106/2019 (GUE/NGL)


σχετικά με το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και την αναλογική χρήση βίας (2019/2569(RSP))


Sylvia‑Yvonne Kaufmann εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Eva Joly, Judith Sargentini, Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marie‑Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και την αναλογική χρήση βίας (2019/2569(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις Συνθήκες της ΕΕ, ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Χάρτης»),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ),

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR),

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα (ICESCR),

–  έχοντας υπόψη τη συγκριτική μελέτη σχετικά με την εθνική νομοθεσία για την ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, η οποία εκπονήθηκε από την Επιτροπή της Βενετίας στην 99η σύνοδο ολομελείας της (Βενετία, 13-14 Ιουνίου 2014),

–  έχοντας υπόψη το εγχειρίδιο του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) για την αστυνόμευση των συναθροίσεων,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της Βενετίας και του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ για την ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς,

–  έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές του ΟΗΕ για τη χρήση βίας και όπλων από όργανα επιβολής του νόμου και τον κώδικα δεοντολογίας του ΟΗΕ για τα όργανα επιβολής του νόμου,

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι και του ειδικού εισηγητή για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις σχετικά με την ορθή διαχείριση των συναθροίσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι θεμελιωμένη στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη, σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανεκτικότητα, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, δεδομένου ότι απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, πρέπει να αποτελούν γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης και ότι τα διεθνή μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 12 του Χάρτη και το άρθρο 11 της ΕΣΔΑ, καθώς και το άρθρο 21 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4 του Χάρτη και το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, καθώς και το άρθρο 7 του ICCPR ορίζουν ότι κανείς δεν επιτρέπεται να υποβληθεί σε βασανιστήρια ούτε σε απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ποινές ή μεταχείριση,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι συμβαδίζει με την ελευθερία της έκφρασης, όπως διασφαλίζεται από το άρθρο 11 του Χάρτη και το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, καθώς και από το άρθρο 19 του ICCPR, που ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του ΕΔΔΑ και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι οι περιορισμοί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών πρέπει να σέβονται τις αρχές της νομιμότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη οι αρχές επιβολής του νόμου σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν επικριθεί ότι υπονομεύουν το δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και ότι χρησιμοποιούν υπέρμετρη βία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση λιγότερο θανατηφόρων όπλων και διατάξεων, όπως οι εκτοξευτήρες αμυντικών σφαιριδίων Flash-ball και LBD 40, οι χειροβομβίδες ελαστικών σφαιριδίων και οι χειροβομβίδες GLI F4, προκάλεσαν μεγάλο αριθμό σοβαρών τραυματισμών σε πρόσφατες διαδηλώσεις στην ΕΕ·

1.  καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και στην ελευθερία της έκφρασης, τα οποία περιλαμβάνουν το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία·

2.  τονίζει ότι ο ανοιχτός δημόσιος διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των δημοκρατικών κοινωνιών· πιστεύει ότι η βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί λύση·

3.  καταδικάζει τη θέσπιση νόμων που περιορίζουν την ελευθερία του συνέρχεσθαι σε διάφορα κράτη μέλη τα τελευταία χρόνια·

4.  καταδικάζει την προσφυγή κρατικών αρχών σε βίαιες και δυσανάλογες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια συλλαλητηρίων και ειρηνικών διαδηλώσεων· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίζουν διαφανή, αμερόληπτη και αποτελεσματική έρευνα όταν υπάρχουν υποψίες ή καταγγελίες ότι έχει γίνει χρήση δυσανάλογης βίας· υπενθυμίζει ότι οι αρχές επιβολής του νόμου πρέπει πάντα να λογοδοτούν για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και τη συμμόρφωσή τους με τα σχετικά νομικά και επιχειρησιακά πλαίσια·

5.  προτρέπει τα κράτη μέλη να μην προσφεύγουν στη δυσανάλογη βία και την αυθαίρετη κράτηση κατά ειρηνικών διαδηλωτών· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η χρήση βίας από τις αρχές επιβολής του νόμου είναι πάντα νόμιμη, αναλογική, αναγκαία και η ύστατη λύση, και ότι δεν θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα· επισημαίνει ότι η χρήση βίας αδιακρίτως κατά του πλήθους είναι αντίθετη προς την αρχή της αναλογικότητας·

6.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των δημοσιογράφων και των φωτορεπόρτερ στην καταγγελία περιπτώσεων δυσανάλογης βίας, και καταδικάζει τις περιπτώσεις στις οποίες έχουν στοχοποιηθεί εσκεμμένα·

7.  αναγνωρίζει ότι η αστυνομία, η οποία επίσης έχει στις τάξεις της πολλά θύματα, λειτουργεί υπό δύσκολες συνθήκες, ιδίως λόγω της εχθρότητας ορισμένων διαδηλωτών, αλλά και λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας· καταδικάζει κάθε μορφή βίας εναντίον ατόμων ή περιουσιών από οργανωμένες βίαιες ομάδες που υπονομεύουν τη νομιμότητα των ειρηνικών διαδηλώσεων·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν εναλλακτικές πρακτικές που έχουν ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικές, ιδίως πρακτικές μέσω των οποίων αποφεύγεται η σωματική επαφή και οι οποίες στηρίζονται σε φορείς διαμεσολάβησης·

9.  υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές επιβολής του νόμου πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιβλαβείς συνέπειες της χρήσης της βίας γενικά, καθώς και στις συνέπειες συγκεκριμένων λιγότερο θανατηφόρων όπλων, όπως τα παιδιά, οι έγκυοι, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες ή τα άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ·

10.  παροτρύνει τα όργανα επιβολής του νόμου των κρατών μελών να συμμετέχουν ενεργά στην κατάρτιση που παρέχει ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) για την τήρηση της δημόσιας τάξης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στο θέμα αυτό· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συνεχή κατάρτιση των αρχών επιβολής του νόμου στο εθνικό και διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11.  τονίζει ότι οι αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εκούσια διάλυση χωρίς τη χρήση βίας· εμμένει στην άποψη ότι τα πυροβόλα όπλα δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται νόμιμα για τη διάλυση συνάθροισης, αλλά μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο όταν η χρήση τους είναι απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση επικείμενης απειλής κατά της ζωής ή σοβαρού τραυματισμού·

12.  καταδικάζει τη χρήση ορισμένων τύπων λιγότερο θανατηφόρων όπλων, όπως βλημάτων κινητικής κρούσης και χειροβομβίδων δακρυγόνων άμεσης δράσης, από τις αστυνομικές δυνάμεις κατά ειρηνικών διαδηλωτών· καταδικάζει επίσης τη χρήση δακρυγόνων, εκτοξευτήρων ύδατος, όπλων εκτόξευσης βλημάτων που προκαλούν ηλεκτροσόκ και παρόμοιων μέσων διάλυσης ειρηνικών διαδηλωτών, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς με συνέπειες εφ’ όρου ζωής· σημειώνει ότι πολλοί διεθνείς οργανισμοί και φορείς έχουν ζητήσει την απαγόρευση ορισμένων τύπων λιγότερο θανατηφόρων όπλων·

13.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικά όρια όσον αφορά τη χρήση βίας και όπλων· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι πολίτες της ΕΕ αντιμετωπίζονται με πολύ διαφορετικό τρόπο από τις αρχές επιβολής του νόμου και ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά τους δεν προστατεύονται παντού με τον ίδιο τρόπο·

14.  χαιρετίζει την απόφαση ορισμένων κρατών μελών να αναστείλουν ή να απαγορεύσουν ορισμένους τύπους λιγότερο θανατηφόρων όπλων· ζητεί μετ’ επιτάσεως να απαγορευθεί η χρήση ορισμένων τύπων λιγότερο θανατηφόρων όπλων και διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των εκτοξευτήρων βλημάτων κινητικής κρούσης, των χειροβομβίδων ελαστικών σφαιριδίων και των χειροβομβίδων δακρυγόνων άμεσης δράσης·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλα τα όπλα υποβάλλονται σε ανεξάρτητη αξιολόγηση και δοκιμή προτού διατεθούν στην αγορά και ότι συλλέγονται όλα τα επίκαιρα δεδομένα για κάθε χρήση βίας, ούτως ώστε να είναι δυνατή η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση, την κατάχρηση, τις απροσδόκητες συνέπειες, τους τραυματισμούς, τους θανάτους και τα αίτιά τους·

16.  καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να διοργανώσει ακρόαση σχετικά με τη χρήση βίας και λιγότερο θανατηφόρων όπλων σε σχέση με τις συναθροίσεις και να εκπονήσει έκθεση για το θέμα αυτό σε συνεργασία με την ομάδα STOA, με σκοπό τη διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών για τα κράτη μέλη σχετικά με τη χρήση βίας και λιγότερο θανατηφόρων όπλων· παροτρύνει την Επιτροπή και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να λάβουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία·

17.  καλεί τον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και στα Ηνωμένα Έθνη.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0032.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου