Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0104/2019Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0104/2019

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS oikeudesta rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteisesta voimankäytöstä

  12.2.2019 - (2019/2569(RSP))

  työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
  joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
  B8‑0104/2019 (Verts/ALE)
  B8‑0105/2019 (S&D)
  B8‑0106/2019 (GUE/NGL)

  Sylvia‑Yvonne Kaufmann S&D-ryhmän puolesta
  Eva Joly, Judith Sargentini, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta
  Marie‑Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta


  Menettely : 2019/2569(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B8-0104/2019
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B8-0104/2019
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  Euroopan parlamentin päätöslauselma oikeudesta rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteisesta voimankäytöstä

  (2019/2569(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon EU:n perussopimukset ja erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3, 4, 6 ja 7 artiklan,

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä ’perusoikeuskirja’),

  –  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön,

  –  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

  –  ottaa huomioon taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

  –  ottaa huomioon Venetsian komission 99. täysistunnossaan (Venetsia 13.–14. kesäkuuta 2014) hyväksymän vertailevan tutkimuksen rauhanomaisen kokoontumisen vapautta koskevista kansallisista säädöksistä,

  –  ottaa huomioon Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) laatiman, kokoontumisten poliisivalvontaa koskevan ihmisoikeuskäsikirjan,

  –  ottaa huomioon Venetsian komission ja Etyjin ODIHR-toimiston laatiman, rauhanomaisen kokoontumisen vapautta koskevan ohjeistuksen,

  –  ottaa huomioon lainvalvontaviranomaisten voimankäyttöä ja tuliaseiden käyttöä koskevat YK:n perusperiaatteet sekä YK:n hyväksymän lainvalvontaviranomaisten menettelytapasäännöstön,

  –  ottaa huomioon YK:n kokoontumis- ja yhdistymisvapauden erityisraportoijan ja laittomia, summittaisia tai mielivaltaisia teloituksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan yhteisen raportin kokoontumisten asianmukaisesta valvomisesta,

  –  ottaa huomioon 16. tammikuuta 2019 antamansa päätöslauselman perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa vuonna 2017[1],

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina; toteaa, että nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo;

  B.  ottaa huomioon, että perusoikeudet pohjautuvat jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen ja että niiden on siten oltava osa unionin lainsäädännön perusperiaatteista, ja toteaa, että kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia on noudatettava;

  C.  ottaa huomioon, että perusoikeuskirjan 12 artiklassa, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 11 artiklassa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 21 artiklassa todetaan, että jokaisella on oikeus rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen;

  D.  ottaa huomioon, että perusoikeuskirjan 4 artiklassa, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklassa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 7 artiklassa todetaan, että ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla;

  E.  ottaa huomioon, että kokoontumisvapaus liittyy kiinteästi sananvapauteen, joka on vahvistettu perusoikeuskirjan 11 artiklassa, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19 artiklassa, joissa todetaan, että jokaisella on oikeus sananvapauteen;

  F.  toteaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan perusoikeuksia ja kansalaisvapauksia rajoitettaessa on aina noudatettava laillisuuden, tarpeellisuuden ja suhteellisuuden periaatteita;

  G.  toteaa, että lainvalvontaviranomaisia on useissa jäsenvaltioissa arvosteltu oikeuden rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen heikentämisestä ja liiallisesta voimankäytöstä;

  H.  ottaa huomioon, että vähemmän tappavien aseiden, kuten Flash-Ball- ja LBD 40 ‑kumiluotiaseiden sekä kumikuulakranaattien ja GLI F4‑kyynelkaasukranaattien, käyttö on aiheuttanut suuren määrän vakavia vammoja viimeaikaisissa mielenosoituksissa unionissa;

  1.  kehottaa jäsenvaltioita kunnioittamaan oikeutta rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja sananvapauteen, johon sisältyy oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen;

  2.  korostaa, että avoin julkinen keskustelu on demokraattisten yhteiskuntien toiminnan elinehto; katsoo, että väkivallan kohdistaminen rauhanomaisiin mielenosoittajiin ei voi koskaan olla hyväksyttävä ratkaisu;

  3.  tuomitsee sen, että useissa jäsenvaltioissa on viime vuosina hyväksytty kokoontumisvapautta rajoittavia lakeja;

  4.  tuomitsee viranomaisten väkivaltaiset ja kohtuuttomat toimenpiteet protestien ja rauhanomaisten mielenosoitusten aikana; kehottaa asiasta vastaavia viranomaisia varmistamaan avoimen, puolueettoman ja tehokkaan tutkinnan tapauksista, joissa voimankäytön epäillään tai väitetään olleen kohtuutonta; muistuttaa, että lainvalvonnasta vastaavien viranomaisten on aina oltava vastuuvelvollisia tehtäviensä suorittamisesta ja siitä, että ne noudattavat asiaankuuluvia oikeudellisia ja toiminnallisia kehyksiä;

  5.  vaatii jäsenvaltioita pidättäytymään kohtuuttomasta voimankäytöstä rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan sekä mielivaltaisista pidätyksistä; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että lainvalvontaviranomaisten voimankäyttö on kaikissa tilanteissa laillista, oikeasuhteista ja tarpeellista ja että siihen turvaudutaan vasta viimeisenä keinona ihmiselämää ja fyysistä koskemattomuutta suojaten; toteaa, että summittainen voimankäyttö väkijoukkoja vastaan on vastoin suhteellisuusperiaatetta;

  6.  panee merkille toimittajien ja kuvajournalistien tärkeän tehtävän kohtuutonta väkivaltaa koskevien tapausten raportoimisessa ja tuomitsee tapaukset, joissa heihin on tarkoituksellisesti kohdistettu väkivaltaa;

  7.  on tietoinen, että poliisi, jonka joukossa on myös ollut monia uhreja, toimii vaikeissa olosuhteissa, mikä johtuu erityisesti joidenkin mielenosoittajien vihamielisyydestä mutta myös liiallisesta työmäärästä; tuomitsee kaikenlaisen henkilöihin tai omaisuuteen kohdistuvan väkivallan, jota harjoittavat järjestäytyneet väkivaltaiset ryhmät, jotka heikentävät rauhanomaisten mielenilmausten oikeutusta;

  8.  kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään vaihtoehtoisia, jo tehokkaiksi osoittautuneita käytäntöjä, erityisesti sellaisia, joissa vältetään fyysistä kontaktia mielenosoittajiin ja käytetään sovittelijoita;

  9.  muistuttaa, että lainvalvontaa koskevissa toimintapolitiikoissa on kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisiin henkilöihin, jotka ovat yleensä erityisen haavoittuvaisia voimankäytön vahingollisille seurauksille sekä tiettyjen vähemmän tappavien aseiden vaikutuksille, kuten lapsiin, raskaana oleviin naisiin, ikääntyneisiin, vammaisiin tai mielenterveysongelmista kärsiviin henkilöihin sekä huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisina oleviin henkilöihin;

  10.  kannustaa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisia osallistumaan aktiivisesti Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tarjoamaan, yleisen järjestyksen ylläpitämistä koskevaan koulutukseen; kannustaa jäsenvaltioita vaihtamaan asiaa koskevia parhaita käytäntöjä; kehottaa jäsenvaltioita edistämään sitä, että niiden lainvalvontaviranomaisille tarjotaan jatkuvaa koulutusta kansallisesta ihmisoikeuslainsäädännöstä ja ihmisoikeuksia koskevasta kansainvälisestä oikeudesta;

  11.  korostaa, että lainvalvontaviranomaisten on pidettävä ensisijaisena tavoitteena vapaaehtoista hajaantumista, johon ei liity voimankäyttöä; painottaa, että ampuma-aseita ei saisi koskaan käyttää laillisesti väkijoukon hajottamiseen, vaan niitä saisi käyttää vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä välittömän hengenvaaran torjumiseksi tai vakavan loukkaantumisen ehkäisemiseksi;

  12.  pitää tuomittavana, että poliisivoimat käyttävät rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan tietyntyyppisiä vähemmän tappavia aseita, kuten kineettiseen voimaan perustuvia ammuksia ja kyynelkaasukranaatteja; tuomitsee myös kyynelkaasun, vesitykkien, etälamauttimien ja muiden vastaavien välineiden käytön mielenosoitusten hajottamiseksi, sillä ne voivat aiheuttaa vakavia vammoja, joilla on elinikäisiä seurauksia; toteaa, että lukuisat kansainväliset järjestöt ja elimet ovat pyytäneet kieltämään tietyntyyppisten vähemmän tappavien aseiden käytön;

  13.  pitää huolestuttavana, että jäsenvaltioilla on erilaiset kynnykset voimankäytölle ja aseiden käytölle; pitää valitettavana, että lainvalvontaviranomaiset kohtelevat EU:n kansalaisia hyvin eri tavoin ja että kansalaiset eivät nauti kaikkialla saman tasoista perusoikeuksien suojaa;

  14.  on tyytyväinen eräiden jäsenvaltioiden ja niiden alueiden päätökseen keskeyttää tai kieltää tietyntyyppisten vähemmän tappavien aseiden käyttö; kehottaa kieltämään tietyntyyppisten vähemmän tappavien aseiden ja laitteiden, kuten kineettiseen voimaan perustuvien ampumavälineiden sekä kumikuula- ja kyynelkaasukranaattien, käytön;

  15.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikista aseista tehdään riippumaton arvio ja ne testataan ennen niiden markkinoille asettamista ja että kaikki voimankäyttöä koskeva tieto kerätään, jotta voidaan koota todisteita käytöstä, väärinkäytöstä, odottamattomista seurauksista, vammoista, kuolemantapauksista ja niiden syistä;

  16.  kehottaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa järjestämään kuulemistilaisuuden, jossa tarkastellaan voimankäyttöä ja vähemmän tappavien aseiden käyttöä kokoontumisten hajottamiseen, ja laatimaan aiheesta mietinnön yhteistyössä STOA-paneelin kanssa, jotta voidaan laatia jäsenvaltioille osoitettavat, voimankäyttöä ja vähemmän tappavien aseiden käyttöä koskevat ohjeet; kannustaa komissiota ja perusoikeusvirastoa osallistumaan tähän prosessiin;

  17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle ja Yhdistyneille kansakunnille.

   

  Päivitetty viimeksi: 13. helmikuuta 2019
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö