Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0104/2019Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0104/2019

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl teisės į taikų protestą ir proporcingo jėgos naudojimo

12.2.2019 - (2019/2569(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:
B8-0104/2019 (Verts/ALE)
B8-0105/2019 (S&D)
B8-0106/2019 (GUE/NGL)

Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D frakcijos vardu
Eva Joly, Judith Sargentini, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu


Procedūra : 2019/2569(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0104/2019
Pateikti tekstai :
RC-B8-0104/2019
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl teisės į taikų protestą ir proporcingo jėgos naudojimo

(2019/2569(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ES Sutartis, ypač į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2, 3, 4, 6 ir 7 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (toliau – Chartija),

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK) ir susijusią Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) praktiką,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP),

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į lyginamąją nacionalinės teisės aktų dėl taikių susirinkimų laisvės studiją, kuriai savo 99-ojoje sesijoje, 2014 m. birželio 13–14 d. vykusioje Venecijoje, pritarė Venecijos komisija,

–  atsižvelgdamas į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro Žmogaus teisių vadovą tvarkos palaikymo vykstant susirinkimams klausimu,

–  atsižvelgdamas į Venecijos komisijos ir ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro gaires taikių susirinkimų laisvės klausimu,

–  atsižvelgdamas į JT pagrindinius teisėsaugos pareigūnų jėgos ir šaunamųjų ginklų naudojimo principus ir į JT teisėsaugos pareigūnų elgesio kodeksą,

–  atsižvelgdamas į JT bendrą tinkamo susirinkimų valdymo ataskaitą, kurią parengė Specialusis pranešėjas teisės laisvai rinktis į taikius susirinkimus ir burtis į asociacijas klausimais ir Specialusis pranešėjas neteisminio, neatidėliotino ir savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais,

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2017 m.[1],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi ES grindžiama tokiomis vertybėmis, kaip pagarba žmogaus orumui, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises; kadangi šios vertybės yra bendros valstybėms narėms visuomenėje, kurioje vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė;

B.  kadangi pagrindinės teisės – turint galvoje, kad jos kildinamos iš visoms valstybėms bendrų konstitucinių tradicijų – turi sudaryti Sąjungos teisės bendruosius principus ir kadangi turi būti laikomasi tarptautinių žmogaus teisių dokumentų;

C.  kadangi Chartijos 12 straipsnyje ir EŽTK 11 straipsnyje bei TPPTP 21 straipsnyje pažymima, kad visi turi teisę į taikių susirinkimų laisvę;

D.  kadangi Chartijos 4 straipsnyje ir EŽTK 3 straipsnyje bei TPPTP 7 straipsnyje pažymima, kad nė vienas asmuo neturi patirti kankinimo, nežmoniško ar žeminamo elgesio arba baudimo;

E.  kadangi susirinkimų laisvė neatskiriama nuo saviraiškos laisvės, užtikrinamos Chartijos 11 straipsniu ir EŽTK 10 straipsniu bei TPPTP 19 straipsniu, kuriuose pažymima, kad kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę;

F.  kadangi, remiantis EŽTT ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktika, taikant bet kokius pagrindinių teisių ir pilietinių teisių apribojimus turi būti paisoma teisėtumo, būtinumo ir proporcingumo principų;

G.  kadangi ne vienos valstybės narės teisėsaugos institucijos kritikuojamos už teisės į taikių susirinkimų laisvę varžymą ir perteklinės jėgos naudojimą;

H.  kadangi, per pastarojo meto demonstracijas ES naudojant gyvybei mažiau pavojingiems ginklams priskiriamus gynybinius šautuvus „Flash-Ball“ ir LBD 40 bei šratines granatas ir granatas GLI-F4, daugybė asmenų patyrė sunkius sužeidimus;

1.  ragina valstybes nares gerbti teises į taikių susirinkimų laisvę ir saviraiškos laisvę, kurios apima teisę į taikų protestą;

2.  pabrėžia, kad atvira vieša diskusija gyvybiškai svarbi demokratinių visuomenių veikimui; yra įsitikinęs, kad smurtas prieš taikius demonstrantus niekada negali būti sprendimas;

3.  smerkia tai, kad pastaraisiais metais ne vienoje valstybėje narėje buvo priimti įstatymai, kuriais varžoma susirinkimų laisvė;

4.  smerkia tai, kad valstybės institucijos imasi smurtinių ir neproporcingų veiksmų vykstant protestams ir taikioms demonstracijoms; ragina atitinkamas institucijas užtikrinti, kad atvejai, kuriais, kaip įtariama ar tariama, buvo panaudota neproporcinga jėga, būtų skaidriai, nešališkai ir veiksmingai ištiriami; primena, kad visuomet turi būti reikalaujama teisėsaugos institucijų atskaitomybės už jų pareigų vykdymą ir už tai, kaip jos laikėsi reikiamų teisinės ir operatyvinės sistemų reikalavimų;

5.  primygtinai ragina valstybes nares nenaudoti perteklinės jėgos prieš taikius demonstrantus ir jų savavališkai nesulaikyti; ragina valstybes nares užtikrinti, kad atvejai, kai teisėsaugos institucijos naudoja jėgą, visuomet atitiktų teisėtumo, proporcingumo, būtinumo principus ir būtų kraštutinė priemonė, taip pat kad tai darant būtų siekiama išsaugoti žmogaus gyvybę ir fizinį neliečiamumą; pažymi, kad neselektyvus jėgos naudojimas prieš minią pažeidžia proporcingumo principą;

6.  atkreipia dėmesį į svarbų žurnalistų ir fotožurnalistų vaidmenį pranešant apie neproporcingo smurto atvejus ir smerkia atvejus, kai jie sąmoningai pasirenkami taikiniais;

7.  pripažįsta, kad policijos pareigūnai, tarp kurių irgi būta nemažai nukentėjusių, dirba sunkiomis sąlygomis ne tik dėl kai kurių protestuotojų priešiškumo, bet ir dėl pernelyg didelio darbo krūvio; smerkia bet kokį organizuotų siautėjančių grupuočių smurtą prieš asmenis ar turtą, nes tai pakerta taikių protestų teisėtumą;

8.  ragina valstybes nares taikyti alternatyvią praktiką, kuri jau yra pasitvirtinusi kaip veiksminga, visų pirma fizinio kontakto su demonstrantais vengimą ir pareigūnų, kurie yra tarpininkavimo specialistai, pagalbą;

9.  primena, kad įgyvendinant teisėsaugos politiką ypatingas dėmesys turi būti skiriamas asmenims, kurie ypač pažeidžiami turint galvoje žalingas jėgos panaudojimo pasekmes apskritai ir konkretų gyvybei mažiau pavojingiems priskiriamų ginklų poveikį, pvz., vaikams, besilaukiančioms moterims, vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems, psichikos liga sergantiems arba narkotikus ar alkoholį vartojusiems asmenims;

10.  ragina valstybių narių teisėsaugos pareigūnus aktyviai dalyvauti Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) rengiamuose viešosios tvarkos palaikymo mokymuose; ragina valstybes nares keistis geriausia praktika šiuo klausimu; ragina valstybes nares skatinti nuolatinius teisėsaugos institucijų darbuotojų mokymus nacionalinės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės srityje;

11.  pabrėžia, kad teisėsaugos institucijos prioritetą turi teikti raginimui savanoriškai išsiskirstyti netaikant jėgos; primygtinai laikosi nuomonės, kad šaunamieji ginklai niekuomet neturėtų būti teisėtai naudojami susirinkusiesiems išvaikyti ir kad jie turėtų būti naudojami tik kai tai griežtai būtina norint apsisaugoti nuo neišvengiamos grėsmės gyvybei ar rimto sužalojimo;

12.  smerkia tai, kad policijos pajėgos prieš taikius demonstrantus naudoja tam tikro tipo gyvybei mažiau pavojingiems priskiriamus ginklus, pvz., gumines kulkas ir momentinio veikimo ašarinių dujų granatas; taip pat smerkia ašarinių dujų, vandens patrankų, kulkinių elektros šoko ginklų ir panašių priemonių naudojimą taikiems protestuotojams išvaikyti, nes jomis gali būti padaroma sunkių sužalojimų, kurių pasekmės gali būti jaučiamos visą gyvenimą; pažymi, kad uždrausti tam tikro tipo gyvybei mažiau pavojingiems priskiriamus ginklus reikalavo daugybė tarptautinių organizacijų ir organų;

13.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad valstybėse narėse taikomos skirtingos jėgos ir ginklų naudojimo ribos; apgailestauja, kad teisėsaugos institucijos su ES piliečiais elgiasi labai skirtingai ir kad jų pagrindinės teisės nėra visur užtikrinamos vienodai;

14.  teigiamai vertina kai kurių valstybių narių ir jų regionų sprendimą sustabdyti arba uždrausti tam tikro tipo gyvybei mažiau pavojingiems priskiriamų ginklų naudojimą; ragina uždrausti naudoti tam tikro tipo gyvybei mažiau pavojingiems priskiriamus ginklus ir prietaisus, įskaitant, pvz., guminių kulkų šautuvus, šratines granatas ir momentinio veikimo ašarinių dujų granatas;

15.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad visi ginklai būtų nepriklausomai įvertinami ir išbandomi prieš juos pateikiant rinkai ir kad būtų renkami visi prieinami duomenys apie visus jėgos panaudojimo atvejus, siekiant rinkti įrodymus, susijusius su jėgos naudojimu, piktnaudžiavimu ja, netikėtais padariniais, sužalojimais, mirties atvejais ir jų priežastimis;

16.  ragina savo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą surengti klausymą dėl jėgos ir gyvybei mažiau pavojingiems priskiriamų ginklų naudojimo per susirinkimus bei parengti pranešimą šiuo klausimu bendradarbiaujant su STOA kolegija, siekiant parengti valstybėms narėms skirtas jėgos ir gyvybei mažiau pavojingiems priskiriamų ginklų naudojimo gaires; ragina Komisiją ir Pagrindinių teisių agentūrą dalyvauti šiame procese;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai bei Jungtinėms Tautoms.

 

Atnaujinta: 2019 m. vasario 13 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika