Postup : 2019/2569(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0104/2019

Predkladané texty :

RC-B8-0104/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 154kWORD 48k
12.2.2019
PE635.329v01-00}
PE635.330v01-00}
PE635.331v01-00} RC1
 
B8-0104/2019}
B8-0105/2019}
B8-0106/2019} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8-0104/2019 (Verts/ALE)

B8-0105/2019 (S&D)

B8-0106/2019 (GUE/NGL)


o práve na pokojný protest a o primeranom použití sily (2019/2569(RSP))


Sylvia-Yvonne Kaufmann v mene skupiny S&D
Eva Joly, Judith Sargentini, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o práve na pokojný protest a o primeranom použití sily (2019/2569(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na zmluvy EÚ, a najmä na články 2, 3, 4, 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“),

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP) a na súvisiacu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR),

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR),

–  so zreteľom na porovnávaciu štúdiu o vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa slobody pokojného zhromažďovania, ktorú na svojom 99. plenárnom zasadnutí podporila Benátska komisia (Benátky, 13. – 14. júna 2014),

–  so zreteľom na príručku pre ľudské práva o policajnom dohľade na zhromaždeniach s názvom Human Rights Handbook on Policing Assemblies, ktorú vydal Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR),

–  so zreteľom na usmernenia Benátskej komisie a Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva k slobode pokojného zhromažďovania,

–  so zreteľom na základné zásady OSN pre použitie sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov presadzovania práva a na Kódex správania OSN pre príslušníkov orgánov presadzovania práva,

–  so zreteľom na spoločnú správu OSN o správnom riadení zhromaždení, ktorú vypracoval osobitný spravodajca pre práva na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania a osobitný spravodajca pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania alebo svojvoľné popravy,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2019 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017(1),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám; keďže tieto hodnoty sú pre členské štáty v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi, spoločné;

B.  keďže základné práva vzhľadom na to, že vyplývajú z ústavných tradícií spoločných pre členské štáty, musia tvoriť všeobecné zásady práva Únie, a keďže sa musia rešpektovať medzinárodné nástroje v oblasti ľudských práv;

C.  keďže v článku 12 charty a v článku 11 EDĽP, ako aj v článku 21 ICCPR sa uvádza, že každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania;

D.  keďže v článku 4 charty a v článku 3 EDĽP, ako aj v článku 7 ICCPR sa uvádza, že nikoho nemožno mučiť ani podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu;

E.  keďže sloboda zhromažďovania ide ruka v ruke so slobodou prejavu, ktorú zabezpečuje článok 11 charty a článok 10 EDĽP, ako aj článok 19 ICCPR, v ktorých sa uvádza, že každý má právo na slobodu prejavu;

F.  keďže podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie musia byť všetky obmedzenia základných práv a občianskych slobôd v súlade so zásadami zákonnosti, nevyhnutnosti a primeranosti;

G.  keďže orgány presadzovania práva v niekoľkých členských štátoch boli kritizované za narušenie práva na pokojné zhromažďovanie a použitie neprimeranej sily;

H.  keďže používanie menej smrtiacich zbraní a prostriedkov, ako sú vrhače obranných gúľ Flash-Ball a LBD 40, granáty Sting Ball a granáty GLI F4, spôsobilo počas nedávnych demonštrácií v EÚ vysoký počet vážnych zranení;

1.  vyzýva členské štáty, aby rešpektovali právo na slobodu pokojného zhromažďovania a právo na slobodu prejavu, ktoré zahŕňajú právo na pokojný protest;

2.  zdôrazňuje, že otvorená verejná diskusia má zásadný význam pre fungovanie demokratických spoločností; vyjadruje presvedčenie, že násilie voči pokojným protestujúcim nikdy nemôže byť riešením;

3.  odsudzuje to, že niekoľko členských štátov prijalo v uplynulých rokoch reštriktívne zákony týkajúce sa slobody zhromažďovania;

4.  odsudzuje využívanie násilných a neprimeraných zásahov zo strany štátnych orgánov počas protestov a pokojných demonštrácií; nabáda príslušné orgány, aby zabezpečili transparentné, nestranné a účinné vyšetrovanie v prípade podozrenia či obvinenia z použitia neprimeranej sily; pripomína, že orgány presadzovania práva musia vždy niesť zodpovednosť za plnenie svojich povinností a dodržiavanie príslušných právnych a operačných rámcov;

5.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby nepoužívali neprimeranú silu a svojvoľné zadržiavanie voči pokojným demonštrantom; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že používanie sily zo strany orgánov presadzovania práva bude vždy zákonné, primerané a nevyhnutné a bude sa uplatňovať len ako posledná možnosť, a že je pri tom chránený ľudský život a fyzická integrita; konštatuje, že nevyberavé použitie sily proti davom je v rozpore so zásadou primeranosti;

6.  berie na vedomie dôležitú úlohu novinárov a novinových fotografov pri oznamovaní prípadov neprimeraného násilia a odsudzuje prípady, v ktorých sa zámerne stali cieľmi útokov;

7.  berie na vedomie, že polícia, v radoch ktorej boli tiež mnohé obete, pôsobí v ťažkých podmienkach, najmä v dôsledku nevraživosti niektorých protestujúcich, ale aj z dôvodu nadmerného pracovného zaťaženia; odsudzuje každý druh násilia voči osobám alebo majetku zo strany organizovaných násilných skupín, ktoré narúšajú legitimitu pokojných protestov;

8.  vyzýva členské štáty, aby využívali alternatívne postupy, ktoré sa už ukázali ako účinné, a to najmä tie, ktoré sa vyhýbajú fyzickému kontaktu s demonštrantmi a využívajú mediátorov;

9.  pripomína, že v rámci politík v oblasti presadzovania práva sa musí osobitná pozornosť venovať osobám, ktoré sú obzvlášť zraniteľné voči škodlivým následkom použitia sily vo všeobecnosti, ako aj voči účinkom určitých menej smrtiacich zbraní, ako sú deti, tehotné ženy, starší ľudia, osoby so zdravotným postihnutím, osoby trpiace duševnou chorobou alebo osoby pod vplyvom drog alebo alkoholu;

10.  nabáda príslušníkov orgánov presadzovania práva členských štátov, aby sa aktívne zúčastňovali na odbornej príprave, ktorú ponúka Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) na tému udržiavanie verejného poriadku; nabáda členské štáty, aby si v tomto smere navzájom vymieňali najlepšie postupy; vyzýva členské štáty, aby podporovali nepretržitú odbornú prípravu pracovníkov orgánov presadzovania práva, pokiaľ ide o vnútroštátne a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv;

11.  zdôrazňuje, že pre orgány presadzovania práva musí byť prioritou dobrovoľný rozchod bez použitia sily; trvá na tom, že strelné zbrane by sa nikdy nemali zákonne použiť na rozohnanie zhromaždenia, avšak sa môžu použiť len vtedy, keď je to nevyhnutne potrebné na vyriešenie situácie, keď je bezprostredne ohrozený život či hrozí vážne zranenie;

12.  odsudzuje používanie určitých druhov menej smrtiacich zbraní, ako sú kinetické projektily a granáty so slzným plynom s okamžitým účinkom, zo strany policajných síl proti pokojným demonštrantom; rovnako odsudzuje používanie slzného plynu, vodných diel, dištančných elektrických paralyzérov a podobných prostriedkov na rozohnanie pokojných protestujúcich, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia s celoživotnými následkami; konštatuje, že početné medzinárodné organizácie a orgány požadujú zákaz určitých typov menej smrtiacich zbraní;

13.  je znepokojený tým, že členské štáty majú rôzne prahové hodnoty pre používanie sily a zbraní; vyjadruje poľutovanie nad tým, že orgány presadzovania práva zaobchádzajú s občanmi EÚ veľmi odlišne a že ich základné práva nie sú všade chránené rovnako;

14.  víta rozhodnutie niektorých členských štátov a ich regiónov pozastaviť používanie určitých typov menej smrtiacich zbraní alebo ich zakázať; naliehavo vyzýva na zákaz používania určitých typov menej smrtiacich zbraní a prostriedkov, ako sú napr. vrhače kinetických projektilov, granáty Sting Ball a granáty so slzným plynom s okamžitým účinkom;

15.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby všetky zbrane boli pred uvedením na trh nezávisle posúdené a testované a aby sa všetky aktuálne údaje o akomkoľvek použití sily zhromažďovali tak, aby sa mohli získavať dôkazy týkajúce sa použitia, zneužitia, neočakávaných následkov, zranení, úmrtí a ich príčin;

16.  vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby zorganizoval vypočutie na tému používania sily a menej smrtiacich zbraní počas zhromaždení a aby v spolupráci s výborom STOA pripravil správu o tejto téme s cieľom vypracovať usmernenia pre členské štáty k používaniu sily a menej smrtiacich zbraní; nabáda Komisiu a Agentúru pre základné práva, aby sa do tohto procesu zapojili;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Organizácii Spojených národov.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2019)0032.

Posledná úprava: 13. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia