Förfarande : 2019/2569(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0104/2019

Ingivna texter :

RC-B8-0104/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.13
Röstförklaringar

Antagna texter :


GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 143kWORD 48k
12.2.2019
PE635.329v01-00}
PE635.330v01-00}
PE635.331v01-00} RC1
 
B8-0104/2019}
B8-0105/2019}
B8-0106/2019} RC1

i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

B8‑0104/2019 (Verts/ALE)

B8‑0105/2019 (S&D)

B8‑0106/2019 (GUE/NGL)


om rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (2019/2569(RSP))


Sylvia‑Yvonne Kaufmann för S&D-gruppen
Eva Joly, Judith Sargentini, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen
Marie‑Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (2019/2569(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av EU:s fördrag, särskilt artiklarna 2, 3, 4, 6 och 7 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan),

–  med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och Europadomstolens rättspraxis i relation till denna,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR),

–  med beaktande av den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,

–  med beaktande av den jämförande studie om nationell lagstiftning rörande friheten att delta i fredliga sammankomster som Venedigkommissionen godkände vid sitt 99:e plenarsammanträde (Wien, 13–14 juni 2014),

–  med beaktande av den människorättshandbok om polisarbete i samband med sammankomster – Human Rights Handbook on Policing Assemblies – som tagits fram av OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR),

–  med beaktande av Venedigkommissionens och OSSE/ODIHR:s riktlinjer för friheten att delta i fredliga sammankomster,

–  med beaktande av FN:s grundläggande principer för hur tjänstemän inom brottsbekämpning ska använda våld och skjutvapen och FN:s uppförandekod för tjänstemän inom brottsbekämpning,

–  med beaktande av den gemensamma rapporten från FN:s särskilda rapportör för rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster och föreningsfrihet och FN:s särskilda rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar om korrekt hantering av sammankomster,

–  med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2019 om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017(1),

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Unionen bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män.

B.  Med tanke på att grundläggande rättigheter stammar ur medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner måste de ingå i unionsrätten som allmänna principer, och internationella människorättsinstrument måste respekteras.

C.  I artikel 12 i stadgan och artikel 11 i Europakonventionen liksom i artikel 21 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) slås det fast att alla har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster.

D.  I artikel 4 i stadgan och artikel 3 i Europakonventionen liksom i artikel 7 i ICCPR slås det fast att ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling.

E.  Mötesfriheten går hand i hand med yttrandefriheten, som säkerställs i artikel 11 i stadgan och artikel 10 i Europakonventionen liksom i artikel 19 i ICCPR. Enligt dessa artiklar har var och en rätt till yttrandefrihet.

F.  Enligt Europadomstolens och Europeiska unionens domstols rättspraxis måste alla inskränkningar av de grundläggande rättigheterna och de medborgerliga friheterna respektera principerna om laglighet, nödvändighet och proportionalitet.

G.  Brottsbekämpande myndigheter i flera medlemsstater har kritiserats för att undergräva rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster och för att använda övervåld.

H.  Användningen av mindre dödliga vapen och anordningar, till exempel utrustning för avlossning av gummikulor, såsom Flash-ball och LBD 40, granater av sting ball-typ och GLI-F4-granater, har orsakat många allvarliga skador vid demonstrationer i EU den senaste tiden.

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att respektera såväl rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster som yttrandefriheten, vilket inkluderar rätten till fredliga protester.

2.  Europaparlamentet betonar att en öppen offentlig debatt är mycket viktig för fungerande demokratiska samhällen. Parlamentet anser att våld mot fredliga demonstranter aldrig kan vara en lösning.

3.  Europaparlamentet fördömer att flera medlemsstater under de senaste åren har antagit lagar som begränsar mötesfriheten.

4.  Europaparlamentet fördömer myndigheternas användning av våldsamma och oproportionerliga insatser under protester och fredliga demonstrationer. Parlamentet uppmanar relevanta myndigheter att säkerställa att det görs öppna, opartiska och effektiva utredningar när oproportionerligt våld misstänks eller påstås ha använts. Parlamentet påminner om att brottsbekämpande myndigheter alltid måste hållas ansvariga för sin tjänsteutövning och sin efterlevnad av relevanta rättsliga och operativa ramar.

5.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att inte använda övervåld mot fredliga demonstranter och att inte gripa dem på godtyckliga grunder. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att de brottsbekämpande myndigheternas användning av våld alltid har stöd i lagen, är rimlig, nödvändig och används som en sista utväg samt respekterar människors fysiska integritet och inte sätter människors liv på spel. Parlamentet noterar att urskillningslös våldsanvändning mot folkmassor strider mot proportionalitetsprincipen.

6.  Europaparlamentet noterar journalisters och bildjournalisters viktiga roll för att dokumentera fall av oproportionerligt våld, och fördömer de fall då dessa yrkesgrupper avsiktligen har angripits.

7.  Europaparlamentet är medvetet om att polisen, som också har drabbats av våldet vid ett flertal tillfällen, arbetar under svåra förhållanden, vilket framför allt beror på vissa demonstranters fientliga inställning, men också på en alltför stor arbetsbörda. Parlamentet fördömer alla former av våld mot personer och egendom från organiserade våldsamma grupper som skadar de fredliga demonstrationernas legitimitet.

8.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda alternativa metoder som man har kunnat konstatera är effektiva, särskilt metoder som undviker fysisk kontakt med demonstranter och som bygger på medling.

9.  Europaparlamentet påminner om att brottsbekämpande strategier särskilt måste beakta sådana personer som är extra sårbara för de skadliga följderna av våldsanvändning i allmänhet och för effekterna av specifika mindre dödliga vapen, såsom barn, gravida kvinnor, äldre, personer med funktionsnedsättning, personer som lider av psykisk ohälsa och personer som är drog- eller alkoholpåverkade.

10.  Europaparlamentet uppmanar tjänstemän inom brottsbekämpning i medlemsstaterna att aktivt delta i den utbildning som anordnas av Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) i fråga om upprätthållande av den allmänna ordningen. Medlemsstaterna uppmuntras att utbyta bästa praxis på detta område. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja fortlöpande utbildning av brottsbekämpande myndigheter i nationell och internationell människorättslagstiftning.

11.  Europaparlamentet betonar att de brottsbekämpande myndigheterna måste prioritera frivillig skingring utan användning av våld. Parlamentet framhåller att det aldrig får finnas stöd i lagen för användning av skjutvapen för att upplösa en sammankomst, utan att skjutvapen endast får användas i nödfall om det föreligger ett omedelbart hot mot liv och lem.

12.  Europaparlamentet fördömer polisens användning av vissa typer av mindre dödliga vapen, exempelvis gummikulor och tårgasgranater, mot fredliga demonstranter. Parlamentet fördömer även användningen av tårgas, vattenkanoner, projektilskjutande elchockvapen och liknande metoder för att skingra fredliga demonstranter, eftersom detta kan orsaka allvarliga skador som ger men för livet. Parlamentet noterar att många internationella organisationer och organ har begärt att vissa typer av mindre dödliga vapen ska förbjudas.

13.  Europaparlamentet ser det som ett problem att ribban för användning av våld och vapen varierar i olika medlemsstater, och beklagar att unionsmedborgare behandlas väldigt olika av brottsbekämpande myndigheter och att deras grundläggande rättigheter inte skyddas i samma utsträckning överallt.

14.  Europaparlamentet välkomnar vissa medlemsstaters och deras regioners beslut att tillfälligt eller helt förbjuda vissa typer av mindre dödliga vapen. Parlamentet efterlyser eftertryckligen ett förbud mot användning av vissa typer av mindre dödliga vapen och anordningar, exempelvis utrustning för avlossning av gummikulor, granater av sting ball-typ och tårgasgranater.

15.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att alla vapen genomgår en oberoende bedömning och prövning innan de introduceras på marknaden och att all aktuell information om användning av våld samlas in så att uppgifter om användning, missbruk, oväntade följder, skador, dödsfall och deras orsaker kan sammanställas.

16.  Europaparlamentet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att anordna en utfrågning om användningen av våld och mindre dödliga vapen mot sammankomster och att utarbeta en rapport om detta ämne i samarbete med Stoa-panelen, i syfte att ta fram riktlinjer för medlemsstaterna om användningen av våld och mindre dödliga vapen. Parlamentet uppmuntrar kommissionen och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter att delta i detta arbete.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt FN.

 

(1)

Antagna texter, P8_TA(2019)0032.

Senaste uppdatering: 13 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy