Společný návrh usnesení - RC-B8-0107/2019Společný návrh usnesení
RC-B8-0107/2019

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci v Čečensku a o případu Ojuba Titijeva

13.2.2019 - (2019/2562(RSP))

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující tyto návrhy usnesení:
B8-0107/2019 (Verts/ALE)
B8-0108/2019 (PPE)
B8-0109/2019 (S&D)
B8-0114/2019 (ALDE)
B8-0117/2019 (ECR)

Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Inese Vaidere za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post za skupinu S&D
Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle, Monica Macovei za skupinu ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE


Postup : 2019/2562(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0107/2019
Předložené texty :
RC-B8-0107/2019
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Čečensku a o případu Ojuba Titijeva

(2019/2562(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Čečensku, a zejména na usnesení ze dne 8. února 2018 o „Rusku, případ Ojuba Titijeva a Střediska pro ochranu lidských práv Memoriál“[1] a ze dne 23. října 2014 o „zrušení nevládní organizace Memoriál (nositelky Sacharovovy ceny za rok 2009) v Rusku“[2],

–  s ohledem na prohlášení předsedů svého Výboru pro zahraniční věci a podvýboru pro lidská práva ze dne 12. ledna 2018, v němž vyzývají k okamžitému propuštění obránce lidských práv Ojuba Titijeva,

–  s ohledem na prohlášení EU ze dne 19. ledna 2018 o porušování lidských práv týkajícím se Střediska pro ochranu lidských práv v Rusku Memoriál a na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 11. ledna 2018 o zadržení ředitele Střediska pro ochranu lidských práv Memoriál v Čečenské republice a ze dne 27. června 2018 o případech ruských obhájců lidských práv Ojuba Titijeva a Jurije Dmitrijeva,

–  s ohledem na článek 5 Všeobecné deklarace lidských práv a článek 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, v nichž je stanoveno, že nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu, a jichž je Ruská federace smluvní stranou,

–  s ohledem na prohlášení OSN o obráncích lidských práv, které přijalo Valné shromáždění OSN dne 9. prosince 1998,

–  s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy,

–  s ohledem na ústavu Ruské federace, a zejména na její kapitolu 2 o lidských a občanských právech a svobodách;

–  s ohledem na sedmou pravidelnou zprávu o Ruské federaci, kterou na svém 3136. a 3137. zasedání, jež se konala ve dnech 16. a 17. března 2015, projednal Výbor OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na zprávu zpravodaje OBSE v rámci Moskevského mechanismu o údajném porušování lidských práv a beztrestnosti v Čečenské republice Ruské federace ze dne 21. prosince 2018,

–  s ohledem na pokyny Evropské unie týkající se zastánců lidských práv,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Ruská federace se jakožto signatář Všeobecné deklarace lidských práv, Evropské úmluvy o lidských právech a Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zavázala k dodržování zásad demokracie, právního státu a základních svobod a lidských práv;

B.  vzhledem k tomu, že mezinárodní závazky Ruské federace zahrnují povinnost chránit ochránce lidských práv; vzhledem k tomu, že zákon o „zahraničních agentech“ z roku 2012 významně omezil schopnost nevládních organizací nezávisle pracovat a efektivně fungovat; vzhledem k tomu, že podle tohoto zákona označilo ministerstvo spravedlnosti Ruské federace Středisko pro ochranu lidských práv Memoriál za „zahraničního agenta“;

C.  vzhledem k tomu, že v posledních letech zakouší Čečensko dramatické zhoršení situace v oblasti lidských práv, což v praxi brání nezávislým novinářům a aktivistům v oblasti lidských práv, aby pokračovali ve své práci, aniž by ohrožovali své životy a životy svých rodinných příslušníků, přátel a kolegů; vzhledem k tomu, že četné zprávy o systematickém a závažném porušování lidských práv v Čečensku ukazují na to, že čečenské a ruské orgány nedodržují zásady právního státu;

D.  vzhledem k tomu, že Ojub Titijev, ředitel čečenské kanceláře střediska memoriál, byl dne 9. ledna 2018 zatčen, oficiálně obžalován a poslán do vazby na základě vykonstruovaného obvinění z nelegálního získání a držení omamných látek; vzhledem k tomu, že Ojub Titijev tato obvinění popírá a další nevládní organizace a obránci lidských práv je odsoudili jako vykonstruovaná a coby pokus zabraňovat jeho práci a práci jeho organizace v oblasti lidských práv;

E.  vzhledem k tomu, že soudy vazbu Ojuba Titijeva několikrát prodloužily předtím, než 19. července 2018 započalo soudní jednání před městským soudem v Šali v Čečensku; vzhledem k tomu, že se očekává, že rozsudek bude vynesen v polovině února 2019; vzhledem k tomu, že Ojubu Titijevovi hrozí, že bude odsouzen za trestný čin, kterého se nedopustil, a stráví ve vězení až deset let;

F.  vzhledem k tomu, že rodina Ojuba Titijeva byla vystavena obtěžování a hrozbám, což ji donutilo Čečensko opustit; vzhledem k tomu, že středisko Memoriál bylo v roce 2018 terčem dalších aktů včetně žhářského útoku na jeho kanceláře v Ingušsku dne 17. ledna 2018, útoku na automobil advokáta pana Titijeva v Dagestánu dne 22. ledna 2018 a útoku na vedoucího kanceláře střediska Memoriál v Dagestánu dne 28. března 2018; vzhledem k tomu, že od vraždy předchůdkyně Ojuba Titijeva ve funkci ředitele čečenské kanceláře střediska memoriál Natalji Estěmirovové v roce 2009 nebyli doposud pachatelé tohoto zločinu postaveni před soud;

G.  vzhledem k tomu, že Memoriál je jednou z posledních zbývajících organizací, které jsou nadále činné v oblasti lidských práv v Čečensku – konkrétně se jedná o dokumentování a odhalování porušování lidských práv, pomoc obětem těchto činů a pomoc při usilování o spravedlnost – a byla pravděpodobně napadena v rámci odvetných opatření za odhalení případů porušování lidských práv a usilování o spravedlnost v souvislosti s těmito případy; vzhledem k tomu, že organizaci Memoriál byla v roce 2009 udělena Sacharovova cena Evropského parlamentu za svobodu myšlení a Ojubu Titijevovi byly v roce 2018 uděleny francouzsko-německá cena za lidská práva a právní stát (v prosinci), cena Václava Havla za lidská práva (v říjnu) a cena Moskevské helsinské skupiny pro lidská práva (v květnu);

H.  vzhledem k tomu, že čečenští činitelé opakovaně vyhrožují obráncům lidských práv, znevažují jejich činnost a veřejně neodsoudili hrozby násilí vůči nim, čímž vytvořili a udržují atmosféru beztrestnosti pro pachatele násilných činů na obráncích lidských práv; vzhledem k tomu, že většina obětí tak neusiluje o dosažení spravedlnosti, protože se obává odvetných opatření ze strany místních orgánů;

1.  znovu opakuje svou výzvu k okamžitému propuštění Ojuba Titijeva, ředitele Střediska pro ochranu lidských práv Memoriál v Čečenské republice, který byl zadržen dne 9. ledna 2018 a obviněn z nezákonného nabytí a držení drog a do poloviny února 2019 má být v jeho věci vynesen rozsudek; naléhavě vyzývá čečenské orgány, aby zajistily důsledné dodržování lidských a zákonných práv Ojuba Titijeva, včetně jeho práva na spravedlivý soud, volný přístup k právnímu zástupci a lékařské péči a ochranu před soudním zastrašováním a kriminalizací;

2.  ostře odmítá opakovaná veřejná prohlášení čečenských činitelů, kterými znevažují činnost jednotlivců a organizací vystupujících na ochranu lidských práv, a jejich útoky proti konkrétním osobám, jakož i skutečnost, že veřejně neodsoudili a nevyšetřili hrozby a násilné činy vůči těmto skupinám a osobám;

3.  vyjadřuje hluboké politování nad znepokojivým trendem zatýkání, útoků a zastrašování nezávislých novinářů, obránců lidských práv a jejich přívrženců i řádných občanů, jež se zdají být součástí koordinovaných kampaní; domnívá se, že případ Ojuba Titijeva je názornou ukázkou mnoha dalších pronásledování na základě vykonstruovaných důkazů, o něž se opírá vadný soudní systém v Čečenské republice a Ruské federaci; připomíná, že podobná obvinění z držení drog byla vznesena i proti novináři portálu Kavkazskij uzel Žalaudimu Gerijevovi a lidskoprávnímu aktivistovi Ruslanu Kutajevovi, a žádá také jejich propuštění;

4.  naléhavě vyzývá orgány Čečenské republiky i Ruské federace, aby se zdržely obtěžování a pronásledování svých občanů a skoncovaly s klimatem beztrestnosti pachatelů násilí na obráncích lidských práv, jejich rodinných příslušnících, kolezích a přívržencích a na jejich organizacích;

5.  vyzývá Ruskou federaci, aby chránila všechny své občany a plně dodržovala jejich lidská práva, aby se řídila svou ústavou a svými právními předpisy a aby plnila své mezinárodní závazky k respektování zásad právního státu a základních svobod a lidských práv všech svých občanů, včetně těch, kteří věnují svůj čas, své zdroje a svou práci obraně práv svých spoluobčanů;

6.  vyzývá ruské orgány, aby zrušily zákon o „nežádoucích organizacích“ z roku 2015 a zákon o „zahraničních agentech“ z roku 2012 a další související právní předpisy, které jsou soustavně zneužívány k obtěžování a pronásledování obránců lidských práv a organizací občanské společnosti; vyjadřuje znepokojení nad tím, že některé ruské nevládní organizace musely ukončit činnost, aby se ubránily nařčení, že jsou „zahraničními agenty“, a aby se vyhnuly soudnímu stíhání;

7.  požaduje okamžité ukončení obtěžování a zatýkání obránců lidských práv v Čečensku, která se zakládají na vykonstruovaných obviněních, útoků na jejich kolegy a rodinné příslušníky a zastrašování jejich přívrženců, jež zjevně slouží k maření a v konečném důsledku k ukončení legitimní a užitečné činnosti jejich organizací;

8.  znovu vyzývá Komisi, ESVČ a členské státy, aby nadále pozorně sledovaly lidskoprávní situaci v Čečensku, včetně soudu s Ojubem Titijevem, aby žádaly okamžité skoncování s výše uvedeným porušováním lidských práv, aby na případy všech osob, které jsou pronásledovány z politických důvodů, upozorňovaly na příslušných schůzkách se zástupci Ruska a aby nadále nabízely rychlou a účinnou pomoc obětem pronásledování a jejich rodinám, mimo jiné při vyřizování žádostí o azyl;

9.  vyzývá Komisi, aby spolupracovala s mezinárodními lidskoprávními organizacemi činnými v Ruské federaci a s ruskými lidskoprávními organizacemi a občanskou společností navzdory ruskému zákonu o „zahraničních agentech“ a aby nadále nabízela podporu Memoriálu a dalším podobným organizacím;

10.  vyzývá mezinárodní sportovní osobnosti a umělce, aby se zdrželi účasti na veřejných akcích v Čečensku nebo na akcích sponzorovaných představiteli Čečenské republiky; opětovně vyjadřuje podporu přijetí evropské verze „zákona Magnitského“ s cílem postihovat pachatele závažných případů porušování lidských práv a vyzývá Radu, aby bezodkladně pokračovala v práci na tomto dokumentu; v této souvislosti zdůrazňuje, že těm, kteří se v Čečenské republice Ruské federace dopouštějí porušování lidských práv, by neměla být udělována víza EU a tyto osoby by neměly mít možnost vlastnit majetek v členských státech EU;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace a čečenským orgánům.

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 14. února 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí