Menettely : 2019/2562(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0107/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0107/2019

Keskustelut :

PV 14/02/2019 - 8.1
CRE 14/02/2019 - 8.1

Äänestykset :

PV 14/02/2019 - 10.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0115

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 151kWORD 49k
13.2.2019
PE635.332v01-00}
PE635.333v01-00}
PE635.334v01-00}
PE635.339v01-00}
PE635.342v01-00} RC1
 
B8-0107/2019}
B8-0108/2019}
B8-0109/2019}
B8-0114/2019}
B8-0117/2019} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:

B8‑0107/2019 (Verts/ALE)

B8‑0108/2019 (PPE)

B8‑0109/2019 (S&D)

B8‑0114/2019 (ALDE)

B8‑0117/2019 (ECR)


Tšetšenian tilanteesta ja Ojub Titijevin tapauksesta (2019/2562(RSP))


Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López‑Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Tšetšenian tilanteesta ja Ojub Titijevin tapauksesta  (2019/2562(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Tšetšenian tilanteesta, erityisesti 8. helmikuuta 2018 antamansa päätöslauselman Ojub Titijevin ja ihmisoikeusjärjestö Memorialin tapauksesta Venäjällä(1) sekä 23. lokakuuta 2014 antamansa päätöslauselman Memorial-kansalaisjärjestön (vuoden 2009 Saharov-palkinnon saaja) lakkauttamisesta Venäjällä(2),

–  ottaa huomioon parlamentin ulkoasiainvaliokunnan sekä ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtajien 12. tammikuuta 2018 esittämän julkilausuman, jossa vaadittiin ihmisoikeuksien puolustajan Ojub Titijevin välitöntä vapauttamista,

–  ottaa huomioon 19. tammikuuta 2019 annetun EU:n julkilausuman ihmisoikeuskeskus Memorialiin kohdistuneista ihmisoikeusloukkauksista Venäjällä sekä Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 11. tammikuuta 2018 antaman julkilausuman ihmisoikeuskeskus Memorialin Tšetšenian tasavallassa toimivan johtajan Ojub Titijevin pidättämisestä ja 27. kesäkuuta 2018 antaman julkilausuman venäläisten ihmisoikeuksien puolustajien Ojub Titijevin ja Juri Dmitrijevin tapauksista,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 5 artiklan ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 7 artiklan, jotka molemmat edellyttävät, ettei keneenkään saa kohdistaa kidutusta eikä julmaa, epäinhimillistä tai alentavaa kohtelua tai rangaistusta, ja toteaa, että Venäjä on niiden osapuoli,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 9. joulukuuta 1998 hyväksytyn YK:n julistuksen ihmisoikeuksien puolustajista,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi,

–  ottaa huomioon Venäjän federaation perustuslain ja erityisesti sen 2 luvun ihmis- ja kansalaisoikeuksista ja -vapauksista,

–  ottaa huomioon Venäjän federaatiosta annetun seitsemännen määräaikaisraportin, jota YK:n ihmisoikeuskomitea käsitteli 3136. ja 3137. kokouksessaan 16. ja 17. maaliskuuta 2015,

–  ottaa huomioon 21. joulukuuta 2018 annetun Etyjin raportoijan Moskovan mekanismiin liittyvän selvityksen väitetyistä ihmisoikeusloukkauksista ja rankaisemattomuudesta Venäjän federaation Tšetšenian tasavallassa,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on allekirjoittanut ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, Euroopan ihmisoikeussopimuksen sekä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen ja siten sitoutunut noudattamaan demokratian ja oikeusvaltion periaatteita ja kunnioittamaan perusvapauksia ja ihmisoikeuksia;

B.  toteaa, että Venäjän federaation kansainvälisiin sitoumuksiin kuuluu velvoite suojella ihmisoikeuksien puolustajia; toteaa, että vuonna 2012 annettu ”ulkomaisia agentteja” koskeva laki rajoittaa voimakkaasti kansalaisjärjestöjen kykyä työskennellä riippumattomasti ja tehokkaasti; toteaa, että Venäjän federaation oikeusministeriö määritti ihmisoikeusjärjestö Memorialin ”ulkomaiseksi agentiksi” kyseisen lain nojalla;

C.  ottaa huomioon, että Tšetšenian ihmisoikeustilanne on viime vuosina heikentynyt voimakkaasti, mikä estää käytännössä riippumattomia toimittajia ja ihmisoikeusaktivisteja jatkamasta työtään asettamatta vaaraan omaa ja perheenjäsentensä, ystäviensä ja työtovereidensa henkeä; toteaa, että lukuisat raportit Tšetšeniassa tehdyistä järjestelmällisistä ja vakavista ihmisoikeusrikkomuksista osoittavat, että Tšetšenian ja Venäjän viranomaiset eivät noudata oikeusvaltioperiaatetta;

D.  toteaa, että Memorial-järjestön Tšetšenian toimiston johtaja Ojub Titijev pidätettiin 9. tammikuuta 2018 ja asetettiin virallisesti syytteeseen ja tutkintavankeuteen käyttämällä tekaistuina syytteinä huumausaineiden laitonta hankintaa ja hallussapitoa; toteaa, että Ojub Titijev on kiistänyt nämä syytteet ja muut kansalaisjärjestöt ja ihmisoikeuksien puolustajat ovat arvostelleet, että ne ovat tekaistuja ja niiden tarkoituksena on vaikeuttaa hänen ja hänen järjestönsä työtä ihmisoikeuksien hyväksi;

E.  ottaa huomioon, että tuomioistuimet pidensivät Ojub Titijevin tutkintavankeutta useaan otteeseen ennen oikeudenkäynnin alkamista Shalin kaupungin tuomioistuimessa 19. heinäkuuta 2018; ottaa huomioon, että tuomio annetaan pian ja on odotettavissa helmikuun puolivälissä 2019; ottaa huomioon, että Ojub Titijev voidaan tuomita rikoksesta, johon hän ei ole syyllistynyt, ja hän voi joutua jopa kymmeneksi vuodeksi vankilaan;

F.  ottaa huomioon, että Ojub Titijevin perhettä on häiritty ja uhkailtu ja perhe on joutunut lähtemään Tšetšeniasta; toteaa, että Memorial-järjestöön kohdistui muitakin iskuja vuonna 2018, mukaan lukien sen Ingušian toimistoon 17. tammikuuta 2018 tehty tuhopolttoisku, Titijevin asianajajan autoon Dagestanissa kohdistettu isku 22. tammikuuta 2018 ja Memorialin Dagestanin toimiston johtajaa vastaan tehty isku 28. maaliskuuta 2018; toteaa, että Ojub Titijevin edeltäjän, Memorialin Tšetšenian toimiston johtajan Natalia Estemirovan vuonna 2009 tapahtuneeseen murhaan syyllistyneitä ei ole vieläkään saatettu oikeuden eteen;

G.  ottaa huomioon, että Memorial on yksi viimeisistä jäljellä olevista järjestöistä, jotka jatkavat työtä ihmisoikeuksien hyväksi Tšetšeniassa – dokumentoimalla ja paljastamalla ihmisoikeusloukkauksia, avustamalla niiden uhreja ja auttamalla heitä saamaan oikeutta – ja sitä vastaan on luultavasti hyökätty kostoksi, koska se on paljastanut ihmisoikeusrikkomuksia ja hakenut oikeutta; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin mielipiteenvapauden Saharov-palkinto myönnettiin Memorial-järjestölle vuonna 2009 ja että vuonna 2018 Ojub Titijeville myönnettiin ranskalais-saksalainen ihmisoikeus- ja oikeusvaltiopalkinto (joulukuussa), Václav Havelin ihmisoikeuspalkinto (lokakuussa) ja Moskovan Helsinki -ihmisoikeusryhmän palkinto (toukokuussa);

H.  toteaa, että Tšetšenian viranomaiset ovat toistuvasti uhkailleet ihmisoikeuksien puolustajia tai arvostelleet heidän työtään eivätkä ole julkisesti tuominneet näihin kohdistuneita väkivallalla uhkailuja ja ne ovat luoneet ja ylläpitäneet siten rankaisemattomuuden ilmapiiriä ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuneisiin väkivallantekoihin syyllistyneille; toteaa, että useimmiten uhrit eivät hae oikeutta, koska he pelkäävät paikallisviranomaisten kostotoimia;

1.  kehottaa jälleen vapauttamaan välittömästi Memorial-järjestön Tšetšenian toimiston johtajan Ojub Titijevin, joka pidätettiin 9. tammikuuta 2018 ja jota syytetään huumeiden laittomasta hankinnasta ja hallussapidosta ja jonka odotetaan saavan tuomionsa helmikuun puolivälissä 2019; kehottaa Tšetšenian viranomaisia varmistamaan Ojub Titijevin ihmisoikeuksien ja lainmukaisten oikeuksien täysimääräisen kunnioittamisen, mikä koskee myös oikeutta saada oikeudenmukainen oikeudenkäynti, käyttää esteettä asianajajaa ja saada lääketieteellistä hoitoa, sekä suojelemaan häntä oikeudelliselta ahdistelulta ja kriminalisoinnilta;

2.  tuomitsee jyrkästi Tšetšenian viranomaisten toistuvat julkiset lausunnot, joissa arvostellaan ihmisoikeuksien puolustajien ja ihmisoikeusjärjestöjen työtä tai jotka kohdistetaan tiettyihin henkilöihin, sekä sen, ettei näihin ryhmiin ja henkilöihin kohdistuneita uhkauksia ja väkivallantekoja tuomita julkisesti eikä tutkita;

3.  ilmaisee syvän huolensa huolestuttavasta kehityksestä, joka koskee riippumattomien toimittajien, ihmisoikeuksien puolustajien ja heidän tukijoidensa sekä tavallisten kansalaisten pidätyksiä ja heihin kohdistuvia hyökkäyksiä ja pelottelua, joka vaikuttaa olevan osa koordinoituja kampanjoita; katsoo, että Ojub Titijevin tapaus on kuvaava esimerkki monista muistakin tekaistuihin todisteisiin perustuvista syytetapauksista, jotka kertovat Tšetšenian tasavallan ja Venäjän federaation puutteellisesta oikeusjärjestelmästä; muistuttaa, että vastaavia huumeiden hallussapitoon liittyviä syytteitä on nostettu myös Caucasus Knot -uutissivuston toimittajaa Zhalaudi Gerieviä ja ihmisoikeusaktivisti Ruslan Kutaevia vastaan, ja kehottaa vapauttamaan myös heidät;

4.  kehottaa sekä Tšetšenian tasavallan että Venäjän federaation viranomaisia lopettamaan kansalaistensa häirinnän ja vainon sekä lopettamaan ihmisoikeuksien puolustajiin, heidän perheenjäseniinsä, työtovereihinsa ja kannattajiinsa ja heidän järjestöihinsä kohdistuvaan väkivaltaan syyllistyneiden rankaisemattomuuden;

5.  kehottaa Venäjän federaatiota suojelemaan kaikkia kansalaisiaan kunnioittaen täysin heidän ihmisoikeuksiaan, noudattamaan omaa perustuslakiaan ja lainsäädäntöään sekä noudattamaan kansainvälisiä sitoumuksiaan, jotka koskevat oikeusvaltioperiaatteen sekä kaikkien kansalaisten perusvapauksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, mukaan lukien ne, jotka käyttävät aikansa, resurssinsa ja työnsä oman maansa kansalaisten oikeuksien puolustamiseksi;

6.  kehottaa Venäjän viranomaisia kumoamaan vuoden 2015 lain ”ei-toivotuista organisaatioista” ja vuoden 2012 lain ”ulkomaisista agenteista” sekä kaiken muun asiaan liittyvän lainsäädännön, jota on jatkuvasti käytetty ihmisoikeuksien puolustajiin ja kansalaisyhteiskunnan järjestöihin kohdistuvaan häirintään ja iskuihin; on huolissaan siitä, että jotkut Venäjän kansalaisjärjestöt ovat joutuneet lopettamaan toimintansa, jotta välttyisivät ”ulkomaisiksi agenteiksi” leimautumiselta ja oikeudelliselta vainolta;

7.  kehottaa lopettamaan Tšetšeniassa välittömästi ihmisoikeuksien puolustajien häirinnän ja pidätykset tekaistujen syytösten perusteella, hyökkäykset heidän työtovereitaan ja perheenjäseniään vastaan ja heidän kannattajiensa pelottelun, minkä tarkoituksena näyttää olevan heidän järjestöjensä legitiimin ja hyödyllisen työn estäminen ja viime kädessä lopettaminen;

8.  kehottaa jälleen komissiota, EUH:ta ja jäsenvaltioita jatkamaan Tšetšenian ihmisoikeustilanteen tiivistä seurantaa, mukaan lukien Ojub Titijevin oikeudenkäynti, ja kehottamaan lopettamaan välittömästi edellä mainitut ihmisoikeusloukkaukset, nostamaan kaikkien poliittisista syistä syytteeseen asetettujen henkilöiden tapaukset esille asiaankuuluvissa kokouksissa Venäjän edustajien kanssa sekä jatkamaan nopeaa ja tehokasta avunantoa vainon uhreille ja heidän perheenjäsenilleen, myös turvapaikkahakemusten käsittelyssä;

9.  kehottaa komissiota toimimaan Venäjän federaatiossa toimivien kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen ja Venäjän ihmisoikeusjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa Venäjän ”ulkomaisia agentteja” koskevasta laista huolimatta ja jatkamaan Memorial-järjestön ja muiden vastaavien järjestöjen tukemista;

10.  kehottaa kansainvälisiä urheilijoita ja taiteilijoita pidättäytymään osallistumasta Tšetšeniassa järjestettäviin julkisiin tapahtumiin tai Tšetšenian tasavallan johdon sponsoroimiin tapahtumiin; toistaa tukevansa Euroopan unionin ”Magnitski-lakia”, jolla on tarkoitus langettaa seuraamuksia vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneille, ja kehottaa neuvostoa jatkamaan asiaa koskevaa työtään viipymättä; korostaa tässä yhteydessä, että Venäjän federaation Tšetšenian tasavallassa tapahtuneisiin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneille henkilöille ei saisi myöntää EU:n viisumia eivätkä he saisi säilyttää omaisuuttaan EU:n jäsenvaltioissa;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle, Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä Tšetšenian viranomaisille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0034.

(2)

EUVL C 274, 27.7.2016, s. 21.

Päivitetty viimeksi: 13. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö