Proċedura : 2019/2562(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B8-0107/2019

Testi mressqa :

RC-B8-0107/2019

Dibattiti :

PV 14/02/2019 - 8.1
CRE 14/02/2019 - 8.1

Votazzjonijiet :

PV 14/02/2019 - 10.1

Testi adottati :

P8_TA(2019)0115

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 160kWORD 55k
13.2.2019
PE635.332v01-00}
PE635.333v01-00}
PE635.334v01-00}
PE635.339v01-00}
PE635.342v01-00} RC1
 
B8-0107/2019}
B8-0108/2019}
B8-0109/2019}
B8-0114/2019}
B8-0117/2019} RC1

imressqa skont l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

B8‑0107/2019 (Verts/ALE)

B8‑0108/2019 (PPE)

B8‑0109/2019 (S&D)

B8‑0114/2019 (ALDE)

B8‑0117/2019 (ECR)


dwar is-sitwazzjoni fiċ-Ċeċenja u l-każ ta' Oyub Titiev  (2019/2562(RSP))


Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López‑Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Inese Vaidere f'isem il-Grupp PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post f'isem il-Grupp S&D
Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle, Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE
Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fiċ-Ċeċenja u l-każ ta' Oyub Titiev  (2019/2562(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar is-sitwazzjoni fiċ-Ċeċenja, b'mod partikolari dawk tat-8 ta' Frar 2018 dwar ir-Russja, il-każ ta' Oyub Titiev u ċ-Ċentru għad-Drittijiet tal-Bniedem Memorial(1), u tat-23 ta' Ottubru 2014 dwar l-għeluq tal-NGO 'Memorial' (rebbieħa tal-Premju Sakharov 2009) fir-Russja(2),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-12 ta' Jannar 2018 tal-Presidenti tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u tas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tiegħu li fiha ntalab ir-rilaxx immedjat tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem Oyub Titiev,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-UE, tad-19 ta' Jannar 2018, dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fir-rigward taċ-Ċentru għad-Drittijiet tal-Bniedem Memorial fir-Russja u d-dikjarazzjonijiet tal-portavuċi tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) tal-11 ta' Jannar 2018 dwar id-detenzjoni tad-Direttur tal-uffiċċju fir-Repubblika Ċeċena taċ-Ċentru għad-Drittijiet tal-Bniedem Memorial u tas-27 ta' Ġunju 2018 dwar il-każijiet tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem Russi Oyub Titiev u Yuri Dmitriev;

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 5 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Artikolu 7 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, li t-tnejn jipprevedu li ħadd ma għandu jkun soġġett għal tortura jew għal trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti u li l-Federazzjoni Russa hija firmatarja tagħhom,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem, adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fid-9 ta' Diċembru 1998,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali,

–  wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tal-Federazzjoni Russa, b'mod partikolari l-Kapitolu 2 dwar id-Drittijiet u l-Libertajiet tal-Bniedem u Ċivili,

–  wara li kkunsidra s-seba' rapport perjodiku tal-Federazzjoni Russa eżaminat mill-Kumitat tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem fit-3 136 laqgħa u fit-3 137 laqgħa tiegħu, li saru fis-16 u fis-17 ta' Marzu 2015,

–  wara li kkunsidra r-rapport tar-rapporteur tal-OSKE, imfassal fl-ambitu tal-Mekkaniżmu ta' Moska dwar l-Allegat Ksur tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-impunità fir-Repubblika Ċeċena tal-Federazzjoni Russa, tal-21 ta' Diċembru 2018,

–  wara li kkunsidra l-linji gwida tal-Unjoni Ewropea dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Federazzjoni Russa, bħala firmatarja tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, tal-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura u Trattamenti jew Pieni Oħra Krudili, Inumani jew Degradanti, intrabtet li tosserva l-prinċipji tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett tal-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem;

B.  billi l-impenji internazzjonali tal-Federazzjoni Russa jinkludu l-obbligu ta' protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; billi l-liġi tal-2012 dwar l-"aġenti barranin" tillimita drastikament il-kapaċità tal-NGOs li joperaw b'mod indipendenti u effikaċi; billi skont tali liġi, iċ-Ċentru għad-Drittijiet tal-Bniedem Memorial ġie kklassifikat bħal "aġent barrani" mill-Ministeru tal-Ġustizzja tal-Federazzjoni Russa;

C.  billi ċ-Ċeċenja, f'dawn l-aħħar ftit snin, għaddiet minn deterjorament drammatiku fis-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, li fil-fatt timpedixxi lill-ġurnalisti indipendenti u lill-attivisti fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem milli jkomplu xogħolhom mingħajr ma jpoġġu f'riskju ħajjiethom stess u ħajjet il-familjari, il-ħbieb u l-kollegi tagħhom; billi l-bosta rapporti ta' abbużi sistematiċi u gravi tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċeċenja juru l-falliment min-naħa tal-awtoritajiet Ċeċeni u Russi li jiddefendu l-istat tad-dritt;

D.  billi Oyub Titiev, id-direttur tal-uffiċċju fiċ-Ċeċenja ta' Memorial, ġie arrestat fid-9 ta' Jannar 2018 u uffiċjalment inkriminat u detenut qabel il-proċess abbażi ta' akkużi foloz ta' akkwist u pussess illegali ta' droga stupefaċenti; billi Oyub Titiev ċaħad dawn l-akkużi li ġew denunzjati bħala folox minn NGOs u minn difensuri oħrajn tad-drittijiet tal-bniedem bħala tentattiv biex tixxekkel il-ħidma tiegħu fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u dik tal-organizzazzjoni tiegħu;

E.  billi l-qrati pprorogaw bosta drabi d-detenzjoni ta' Oyub Titiev qabel il-bidu tas-smigħ quddiem il-qorti tal-belt ta' Shali, fiċ-Ċeċenja, fid-19 ta' Lulju 2018; billi l-verdett huwa imminenti u mistenni għal nofs Frar 2019; billi Oyub Titiev jissogra li jinstab ħati ta' reat li ma kkommettiex u jeħel sa għaxar snin ħabs;

F.  billi l-familja ta' Oyub Titiev kellha tħabbab wiċċha ma' vessazzjonijiet u theddid li ġegħluha titlaq miċ-Ċeċenja; billi fl-2018 iċ-Ċentru Memorial kien fil-bersall ta' azzjonijiet oħra, fosthom ħruq doloż tal-uffiċini tagħha fl-Inguxezja fis-17 ta' Jannar 2018, attakk kontra l-vettura tal-avukat ta' Oyub Titiev fid-Dagestan fit-22 ta' Jannar 2018, u attakk fuq il-kap tal-uffiċċju taċ-Ċentru Memorial fid-Dagestan fit-28 ta' Marzu 2018; billi dawk responsabbli mill-assassinju ta' Natalia Estemirova, li sar fl-2009, il-predeċessur ta' Oyub Titiev fil-kariga ta' direttur tal-uffiċċju Ċeċen taċ-Ċentru Memorial, għadhom ma tressqux quddiem il-ġustizzja;

G.  billi ċ-Ċentru Memorial huwa waħda mill-aħħar organizzazzjonijiet li għad fadal li qed ikomplu l-ħidma fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċeċenja, jiġifieri jiddokumenta u jikxef il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, jassisti lill-vittmi ta' tali ksur u jgħinhom jitolbu li ssir ġustizzja, u x'aktarx safa attakkat bi tpattija talli kixef ksur tad-drittijiet tal-bniedem u talli talab li ssir ġustizzja għal dan; billi ċ-Ċentru Memorial ingħata l-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb tal-Parlament Ewropew fl-2009 u fl-2018 Oyub Titiev rebaħ il-Premju Franko-Ġermaniż għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Istat tad-Dritt (f'Diċembru), il-Premju Václav Havel għad-Drittijiet tal-Bniedem (f'Ottubru) u l-Premju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Grupp Helsinki ta' Moska (f'Mejju);

H.  billi bosta drabi l-uffiċjali Ċeċeni heddew lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem jew iddenunzjaw xogħolhom u naqsu milli jikkundannaw pubblikament it-theddid ta' vjolenza fil-konfront tagħhom, b'hekk ħolqu u pperpetwaw klima ta' impunità fir-rigward ta' dawk responsabbli mill-atti ta' vjolenza fuq id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; billi fil-biċċa l-kbira tagħhom, għalhekk, il-vittmi jibqgħu lura milli jitolbu li ssir ġustizzja, minħabba li jibżgħu li jkun hemm ritaljazzjoni mill-awtoritajiet lokali;

1.  Itenni l-appell tiegħu biex jiġi liberat minnufih Oyub Titiev, id-direttur tal-uffiċċju taċ-Ċentru għad-Drittijiet tal-Bniedem Memorial fiċ-Ċeċenja, li ġie arrestat fid-9 ta' Jannar 2018 u akkużat b'akkwist u pussess illegali ta' drogi stupefaċenti u l-verdett tiegħu mistenni li jinqata' f'nofs Frar 2019; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Ċeċeni jiżguraw ir-rispett sħiħ tad-drittijiet tal-bniedem ta' Oyub Titiev u dawk li tagħtih il-liġi, fosthom id-dritt tiegħu għal proċess ġust, aċċess mingħajr restrizzjonijiet għall-avukat tiegħu u għall-kuri mediċi, u l-protezzjoni mill-vessazzjonijiet ġudizzjarji u mill-kriminalizzazzjoni;

2.  Jikkundanna bis-saħħa d-dikjarazzjonijiet pubbliċi ripetuti min-naħa tal-uffiċjali Ċeċeni li jiddenunzjaw ix-xogħol tad-difensuri u tal-organizzazzjonijiet fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem jew li jimmiraw lil persuni speċifiċi, kif ukoll in-nuqqas tagħhom li jikkundannaw pubblikament u jinvestigaw it-theddid u l-atti ta' vjolenza fil-konfront ta' dawn il-gruppi u individwi;

3.  Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu għat-tendenza preokkupanti ta' arresti, attakki u intimidazzjoni fil-konfront ta' ġurnalisti indipendenti, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u s-sostenituri tagħhom, kif ta' ċittadini ordinarji, azzjonijiet li jidhru li jagħmlu parti minn kampanji koordinati; iqis li l-każ ta' Oyub Titiev bħala wieħed li jispjega l-bosta proċedimenti ġudizzjarji oħrajn imsejsa fuq provi foloz li jirfdu s-sistema ġudizzjarja difettuża fir-Repubblika Ċeċena u fil-Federazzjoni Russa; ifakkar li akkużi simili relatati mal-pussess ta' droga stupefaċenti tqajmu wkoll kontra l-ġurnalist ta' "Caucasus Knot", Zhalaudi Geriev, u l-attivista għad-drittijiet tal-bniedem, Ruslan Kutaev, u jitlob li jiġu liberati wkoll;

4.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet kemm tar-Repubblika Ċeċena kif ukoll tal-Federazzjoni Russa jtemmu l-vessazzjonijiet u l-persekuzzjoni taċ-ċittadini tagħhom u jtemmu l-klima ta' impunità fir-rigward ta' dawk responsabbli mill-atti ta' vjolenza fuq id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, il-familjari tagħhom, il-kollegi tagħhom u s-sostenituri tal-organizzazzjonijiet tagħhom;

5.  Jistieden lill-Federazzjoni Russa tipproteġi liċ-ċittadini kollha tagħha fir-rispett sħiħ tad-drittijiet tal-bniedem tagħhom, tosserva l-Kostituzzjoni u l-leġiżlazzjoni tagħha stess u tonora l-impenji internazzjonali biex tirrispetta l-istat tad-dritt u l-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem taċ-ċittadini kollha tagħha, fosthom dawk li jiddedikaw ħinhom, ir-riżorsi tagħhom u xogħolhom biex jiddefendu d-drittijiet tal-konċittadini tagħhom;

6.  Jistieden lill-awtoritajiet Russi jirrevokaw il-liġi tal-2015 dwar l-"organizzazzjonijiet mhux mixtieqa" u l-liġi tal-2012 dwar l-"aġenti barranin", kif ukoll il-leġiżlazzjoni kollha relatata oħra, li ntużaw b'mod konsistenti biex isiru vessazzjonijiet u attakki fuq id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; jesprimi tħassib għall-fatt li ċerti NGOs Russi kellhom jagħlqu biex jevitaw li jiċċappsu bl-istigma li huma "aġenti barranin" u biex jevitaw persekuzzjoni ġudizzjarja;

7.  Jitlob it-tmiem immedjat tal-vessazzjonijiet u tal-arresti tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċeċenja ppersegwitati abbażi ta' akkużi foloz, tal-attakki fuq il-kollegi tagħhom u fuq il-familjari tagħhom u tal-intimidazzjoni tas-sostenituri tagħhom, azzjonijiet li jidhru li jaqdu l-għan li jostakolaw u fl-aħħar mill-aħħar itemmu x-xogħol leġittimu u siewi tal-organizzazzjonijiet tagħhom;

8.  Itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni, lis-SEAE u lill-Istati Membri biex ikomplu jimmonitorjaw mill-qrib is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċeċenja, inkluż il-proċess ta' Oyub Titiev, jitolbu l-waqfien immedjat tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem msemmi hawn fuq, iqajmu l-każijiet tal-persuni kollha ppersegwitati minħabba raġunijiet politiċi fil-laqgħat rilevanti mar-rappreżentanti Russi u jkomplu joffru assistenza rapida u effiċjenti lill-vittmi tal-persekuzzjoni u lill-familjari tagħhom, anki meta jittrattaw it-talbiet għal asil;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkollabora mal-organizzazzjonijiet internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem attivi fil-Federazzjoni Russa u mal-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u mas-soċjetà ċivili Russi minkejja l-liġi Russa dwar l-"aġenti barranin", u tkompli toffri sostenn lil Memorial u lil organizzazzjonijiet oħrajn simili;

10.  Jitlob lill-personalitajiet sportivi u lill-artisti internazzjonali jastjenu milli jipparteċipaw f'avvenimenti pubbliċi fiċ-Ċeċenja jew f'avvenimenti sponsorizzati mit-tmexxija tar-Repubblika Ċeċena; itenni s-sostenn tiegħu favur "Liġi Magnitsky" tal-Unjoni Ewropea, li għandha tissanzjona lill-awturi ta' ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem, u jistieden lill-Kunsill ikompli xogħlu fuq dan is-suġġett mingħajr dewmien; jisħaq fuq il-fatt, f'dan ir-rigward, li l-awturi tal-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika Ċeċena tal-Federazzjoni Russa la għandhom jingħataw viżi tal-UE u lanqas jitħallew iżommu assi fl-Istati Membri tal-UE;

11.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kunsill tal-Ewropa, lill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, lill-President, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Federazzjoni Russa, u lill-awtoritajiet Ċeċeni.

 

(1)

Testi adottati, P8_TA(2018)0034.

(2)

ĠU C 274, 27.7.2016, p. 21.

Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Frar 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza