Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0107/2019Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0107/2019

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev

13.2.2019 - (2019/2562(RSP))

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B8‑0107/2019 (Verts/ALE)
B8‑0108/2019 (PPE)
B8‑0109/2019 (S&D)
B8‑0114/2019 (ALDE)
B8‑0117/2019 (ECR)

Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López‑Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Inese Vaidere för PPE-gruppen
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post för S&D-gruppen
Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle, Monica Macovei för ECR-gruppen
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen
Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen


Förfarande : 2019/2562(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-0107/2019
Ingivna texter :
RC-B8-0107/2019
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev

(2019/2562(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Tjetjenien, särskilt resolutionerna av den 8 februari om Ryssland, fallet Oyub Titijev och människorättscentrumet Memorial[1] och av den 23 oktober 2014 om upplösning av den icke-statliga organisationen Memorial (vinnare av Sacharovpriset 2009) i Ryssland[2],

–  med beaktande av uttalandet av den 12 januari 2018 från ordförandena för utrikesutskottet respektive underutskottet för mänskliga rättigheter, där det påyrkades en omedelbar frigivning av människorättsförsvararen Ojub Titijev,

–  med beaktande av EU:s uttalande av den 19 januari 2018 om människorättskränkningar avseende människorättscentrumet Memorial i Ryssland och uttalandena från Europeiska utrikestjänstens talesperson av den 11 januari 2018 om att föreståndaren för människorättscentrumet Memorial i Tjetjenien, Ojub Titijev, berövats sin frihet, och av den 27 juni 2018 om fallen med de ryska människorättsförsvararna Ojub Titijev och Jurij Dmitrijev,

–  med beaktande av artikel 5 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och artikel 7 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som båda föreskriver att ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och som Ryssland är part i,

–  med beaktande av FN:s förklaring om försvarare av de mänskliga rättigheterna, som antogs av FN:s generalförsamling den 9 december 1998,

–  med beaktande av Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av Ryska federationens konstitution, särskilt kapitel 2 om mänskliga och medborgerliga rättigheter och friheter,

–  med beaktande av den sjunde återkommande rapporten om Ryska federationen, som behandlades av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter vid dess 3 136:e och 3 137:e möten den 16 och 17 mars 2015,

–  med beaktande av OSSE-rapportörens rapport av den 21 december 2018 inom ramen för Moskvamekanismen, om påstådda kränkningar av mänskliga rättigheter och strafflöshet i Tjetjenien i Ryska federationen,

–  med beaktande av Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Som signatärstat till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och FN-konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning har Ryska federationen förbundit sig att följa principerna om demokrati, rättsstatlighet och respekt för grundläggande friheter och mänskliga rättigheter.

B.  Ryska federationens internationella åtaganden omfattar skyldigheten att skydda människorättsförsvarare. Genom 2012 års lag om ”utländska agenter” inskränks allvarligt icke-statliga organisationernas förmåga att arbeta oberoende och effektivt. Enligt denna lag har människorättscentrumet Memorial kommit att betecknas som ”utländsk agent” av Ryska federationens justitieministerium.

C.  Tjetjenien har upplevt en dramatisk försämring av situationen för de mänskliga rättigheterna under de senaste åren, vilket i praktiken hindrar oberoende journalister och människorättsaktivister från att fortsätta sitt arbete utan att utsätta sina egna liksom sina familjemedlemmars, vänners och kollegors liv för fara. De flertaliga rapporterna om systematiska och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Tjetjenien visar att de tjetjenska och ryska myndigheterna underlåter att upprätthålla rättsstatsprincipen.

D.  Ojub Titijev, föreståndare för Memorials kontor i Tjetjenien, greps den 9 januari 2018 och blev åtalad och häktad grundat på konstruerade anklagelser om olagligt förvärv och innehav av narkotika. Ojub Titijev har bestridit dessa anklagelser, och olika icke-statliga organisationer och andra människorättsförsvarare har avfärdat dem som uppdiktade och som ett försök att hindra hans och hans organisations arbete med mänskliga rättigheter.

E.  Domstolarna förlängde frihetsberövandet av Ojub Titijev vid ett flertal tillfällen innan domstolsförhandlingar inleddes vid stadsdomstolen i Sjali i Tjetjenien den 19 juli 2018. Domen är förestående och förväntas avkunnas i mitten av februari 2019. Ojub Titijev riskerar att dömas för ett brott som han inte har begått och tillbringa upp till tio år i fängelse.

F.  Ojub Titijevs familj har utsatts för trakasserier och hot som tvingar dem att lämna Tjetjenien. Memorial utsattes för andra åtgärder 2018, däribland ett mordbrandsangrepp mot kontoren i Ingusjien den 17 januari 2018, en attack mot Titijevs bil i Dagestan den 22 januari 2018 och en attack mot chefen för Memorial-kontoret i Dagestan den 28 mars 2018. Sedan mordet 2009 på Ojub Titijevs företrädare på posten som föreståndare för Memorials kontor i Tjetjenien, Natalja Estemirova, har förövarna av detta brott ännu inte ställts inför rätta.

G.  Memorial är en av de sista återstående organisationerna som fortsätter sitt arbete med mänskliga rättigheter i Tjetjenien – nämligen att dokumentera och avslöja kränkningar av de mänskliga rättigheterna, stödja offren för sådana kränkningar och hjälpa dem att få sin sak prövad inför domstol – och har förmodligen attackerats som vedergällning för att ha avslöjat och sökt utverka rättvisa för människorättskränkningar. Memorial tilldelades Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet 2009 och Ojub Titijev tilldelades 2018 det fransk-tyska priset för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen (december), människorättspriset till Václav Havels minne (oktober) och människorättspriset från Helsingforsgruppen i Moskva (maj).

H.  Tjetjenska offentliga tjänstemän har upprepade gånger hotat människorättsförsvarare eller fördömt deras arbete och har underlåtit att offentligt fördöma hot om våld mot dem, och på så sätt skapat och vidmakthållit ett klimat av strafflöshet för dem som begår våldshandlingar mot människorättsförsvarare. Offren avstår därför för det mesta från att utkräva rättvisa eftersom de fruktar vedergällning från de lokala myndigheternas sida.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt krav om omedelbart frigivande av Ojub Titijev, föreståndare för människorättscentrumet Memorial i Tjetjenien, som frihetsberövades den 9 januari 2018 anklagad för olagligt förvärv och innehav av narkotika och som förväntas få sin dom senast i mitten av februari 2019. Parlamentet uppmanar med kraft de tjetjenska myndigheterna att se till att Ojub Titijevs mänskliga och rättsliga rättigheter respekteras fullt ut, inbegripet hans rätt till en rättvis rättegång, till obehindrat tillträde till sin advokat och till läkarvård samt skydd mot rättsliga trakasserier och kriminalisering.

2.  Europaparlamentet fördömer skarpt de upprepade offentliga uttalandena från tjetjenska offentliga tjänstemän med fördömanden av människorättsförsvarares och människorättsorganisationer arbete, liksom deras underlåtenhet att offentligt fördöma och utreda hot och våldshandlingar mot dessa grupper och individer.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den oroande trenden med gripanden, angrepp och hot mot oberoende journalister, människorättsförsvarare och deras anhängare och mot vanliga medborgare, vilken verkar vara en del av samordnade kampanjer. Parlamentet anser att fallet Ojub Titijev är belysande för många andra åtal som grundar sig på förfalskad bevisning och som utgör grunden för det bristfälliga rättssystemet i Tjetjenien och Ryska federationen. Parlamentet påminner om att liknande åtal om innehav av narkotika även har väckts mot journalisten Zjalaudi Gerijev, som arbetar vid Cacausus Knot, och människorättsaktivisten Ruslan Kutajev, och begär att de också ska friges.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft myndigheterna i både Tjetjenien och Ryska federationen att sätta stopp för trakasserierna och förföljelsen av deras medborgare och att få ett slut på det klimat av strafflöshet som råder för förövare av våldshandlingar mot människorättsförsvarare och mot deras familjemedlemmar, kollegor och anhängare samt deras organisationer.

5.  Europaparlamentet uppmanar Ryska federationen att skydda alla sina medborgare, med full respekt för deras mänskliga rättigheter, att följa sin egen författning och lagstiftning och att leva upp till sina internationella åtaganden att respektera rättsstatsprincipen samt grundläggande friheter och mänskliga rättigheter för alla sina medborgare, även dem som ägnar sin tid, sina resurser och sitt arbete åt att försvara sina medmänniskors rättigheter.

6.  Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att upphäva 2015 års lag om ”icke önskvärda organisationer” och lagen från 2012 om ”utländska agenter” samt all annan närliggande lagstiftning som konsekvent har använts för att trakassera och angripa människorättsförsvarare och det civila samhällets organisationer. Parlamentet uttrycker oro över att vissa ryska icke-statliga organisationer har varit tvungna att lägga ner sin verksamhet, för att undvika att svärtas ner genom brännmärkning som ”utländska agenter” och för att undvika rättslig förföljelse.

7.  Europaparlamentet begär ett omedelbart slut på de trakasserier och gripanden av människorättsförsvarare i Tjetjenien som utövas med uppdiktade anklagelser som förevändning, på angreppen mot deras kollegor och familjemedlemmar och på hoten mot deras anhängare, som verkar tjäna syftet att hindra och i slutändan få ett slut på organisationernas legitima och nyttiga arbete.

8.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att fortsätta att noga övervaka situationen för de mänskliga rättigheterna i Tjetjenien, inbegripet rättegången mot Ojub Titijev, att uppmana till ett omedelbart upphörande av ovannämnda kränkningar av de mänskliga rättigheterna, att ta upp fallen med alla personer som åtalats av politiska skäl vid relevanta möten med ryska företrädare och att fortsätta att erbjuda snabbt och effektivt stöd till offer för förföljelse samt till deras familjemedlemmar, också i samband med asylansökningar.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med internationella människorättsorganisationer som är aktiva i Ryska federationen och med ryska människorättsorganisationer och det ryska civilsamhället, trots den ryska lagen om ”utländska agenter”, samt att fortsätta erbjuda stöd till Memorial och andra liknande organisationer.

10.  Europaparlamentet uppmanar internationella idrottspersonligheter och artister att avstå från att delta i offentliga evenemang i Tjetjenien eller i evenemang som sponsras av de styrande i Tjetjenien. Parlamentet upprepar sitt stöd för en EU-version av Magnitskijlagen, vilken bör bestraffa dem som begår allvarliga människorättskränkningar, och uppmanar rådet att utan dröjsmål fortsätta sitt arbete i denna fråga. Parlamentet betonar i detta avseende att de som gjort sig skyldiga till kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Tjetjenien i Ryska federationen inte bör beviljas EU-visum eller ha rätt att behålla tillgångar i EU:s medlemsstater.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Ryska federationens president, regering och parlament samt myndigheterna i Tjetjenien.

 

Senaste uppdatering: 13 februari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy