Postup : 2019/2563(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0110/2019

Předložené texty :

RC-B8-0110/2019

Rozpravy :

PV 14/02/2019 - 8.2
CRE 14/02/2019 - 8.2

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0116

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 168kWORD 57k
13.2.2019
PE635.335v01-00}
PE635.343v01-00}
PE635.344v01-00}
PE635.345v01-00}
PE635.349v01-00}
PE635.350v01-00} RC1
 
B8-0110/2019}
B8-0118/2019}
B8-0119/2019}
B8-0120/2019}
B8-0124/2019}
B8-0125/2019} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující tyto návrhy usnesení:

B8-0110/2019 (ECR)

B8-0118/2019 (Verts/ALE)

B8-0119/2019 (S&D)

B8-0120/2019 (ALDE)

B8-0124/2019 (EFDD)

B8-0125/2019 (PPE)


o Zimbabwe (2019/2563(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Inese Vaidere za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Aleksander Gabelic za skupinu S&D
Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jan Zahradil za skupinu ECR
Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Zimbabwe (2019/2563(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Zimbabwe,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu volební pozorovatelské mise EU o harmonizovaných volbách v Zimbabwe v roce 2018 a na dopis obsahující klíčová zjištění závěrečné zprávy, který hlavní pozorovatel volební pozorovatelské mise EU zaslal dne 10. října prezidentovi Mnangagwaovi,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise ze dne 17. ledna 2019 o situaci v Zimbabwe,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 24. července 2018 a 18. ledna 2019 o Zimbabwe,

–  s ohledem na společné prohlášení vydané v návaznosti na zasedání ministrů zahraničních věcí EU a Africké unie, které se konalo ve dnech 21. a 22. ledna 2019,

–  s ohledem na monitorovací zprávu Zimbabwské komise pro lidská práva po protestní akci „Stay Away“ a následných nepokojích v období od 14. ledna do 16. ledna 2019,

–  s ohledem na zprávu zimbabwské vyšetřovací komise o povolebním násilí z 1. srpna,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise ze dne 2. srpna 2018 o volbách v Zimbabwe,

–  s ohledem na společné prohlášení mezinárodních volebních pozorovatelských misí ze dne 2. srpna 2018 o zimbabwských harmonizovaných volbách, které odsuzuje nadměrné použití síly ze strany policie a armády při potlačování protestů,

–  s ohledem na společné místní prohlášení delegace EU, vedoucích misí členských států EU v Harare a vedoucích misí z Austrálie, Kanady a Spojených států amerických ze dne 9. srpna 2018 o útocích proti opozici v Zimbabwe,

–  s ohledem na závěry Rady EU ze dne 22. ledna 2018 o probíhající politické transformaci v Zimbabwe,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/288 ze dne 17. února 2017, kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních proti Zimbabwe(1),

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981, již Zimbabwe ratifikovalo,

–  s ohledem na ústavu Zimbabwe,

–  s ohledem na dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že lid Zimbabwe po mnoho let trpěl pod autoritářským režimem vedeným prezidentem Mugabem, který svou moc udržoval pomocí korupce, násilí, voleb vyznačujících se nesrovnalostmi a brutálního bezpečnostního aparátu;

B.  vzhledem k tomu, že dne 30. července 2018 se v Zimbabwe konaly první prezidentské a parlamentní volby poté, co Robert Mugabe v listopadu 2017 odstoupil; vzhledem k tomu, že volby nabídly zemi příležitost skoncovat s historií sporných voleb, které se vyznačovaly zneužíváním politických a lidských práv a státem podporovaným násilím;

C.  vzhledem k tomu, že dne 3. srpna 2018 vyhlásila Zimbabwská volební komise (ZEC) vítězem prezidentských voleb pana Emmersona Mnangagwu, který získal 50,8 % hlasů, přičemž opoziční kandidát Nelson Chamisa získal 44,3 % hlasů; vzhledem k tomu, že výsledky byly opozicí okamžitě napadeny s tvrzením, že volby byly zmanipulovány; vzhledem k tomu, že ústavní soud tato obvinění zamítl kvůli nedostatku důkazů a prezident Mnangagwa byl dne 26. srpna oficiálně opětovně uveden do úřadu s novým mandátem;

D.  vzhledem k tomu, že v závěrečné zprávě volební pozorovatelské mise EU se uvádí, že údaje předložené Zimbabwskou volební komisí obsahují mnoho anomálií a nepřesností a vyvolávají dost otázek na to, aby mohly vést k pochybnostem o přesnosti a spolehlivosti předložených údajů;

E.  vzhledem k tomu, že den po volbách vedlo opožděné oznámení výsledků k vypuknutí povolebního násilí, při němž zahynulo šest osob a mnoho jich bylo během protestů, k nimž vyzvala opozice, zraněno; vzhledem k tomu, že mezinárodní pozorovatelé, včetně EU, odsoudili násilí a nepřiměřené použití síly ze strany armády a vnitřních bezpečnostních sil;

F.  vzhledem k tomu, že Zimbabwská komise pro lidská práva zveřejnila dne 10. srpna 2018 prohlášení o „harmonizovaných volbách v roce 2018 a povolebním prostředí“, v němž potvrdila napadení demonstrantů ze strany vojenských sil, a vyjádřila hluboké znepokojení nad brutalitou a násilným jednáním policie a uvedla, že došlo k porušení základních práv demonstrantů; vzhledem k tomu, že tato komise vyzvala vládu k zahájení národního dialogu;

G.  vzhledem k tomu, že prezident Emmerson Mnangagwa při slavnostní přísaze dne 26. srpna 2018 v Harare slíbil lepší, společnou budoucnost pro všechny obyvatele Zimbabwe, nadstranickost, vládu pevně odhodlanou bránit ústavnost, upevňování právního státu, zásadu dělby moci, nezávislost soudnictví a politiky, které by přilákaly domácí i globální kapitál;

H.  vzhledem k tomu, že prezident Mnangagwa zřídil v září 2018 vyšetřovací komisi, která v prosinci 2018 dospěla k závěru, že demonstrace, které způsobily rozsáhlé škody na majetku a újmy na zdraví, byly podněcovány a organizovány jak bezpečnostními silami, tak členy aliance MDC (Movement for Democratic Change - Hnutí za demokratickou změnu), a že nasazení vojenských sil bylo odůvodněné a v souladu s ústavou; vzhledem k tomu, že opozice zprávu odmítla; vzhledem k tomu, že komise vyzvala k vyšetřování bezpečnostních složek a trestnímu stíhání osob, které spáchaly trestnou činnost, a doporučila odškodnit oběti;

I.  vzhledem k tomu, že od doby, kdy se konaly volby, se politické napětí dramaticky vyostřilo a stále přetrvávají zprávy o násilí, což vážně ohrožuje demokratický vývoj, který byl v zemi zahájen;

J.  vzhledem k tomu, že kolaps hospodářství, nedostatečný přístup k sociálním službám a nárůst cen většiny základních komodit vyvolávají v lidech hněv; vzhledem k tomu, že po 150% nárůstu cen pohonných hmot došlo od 14. do 18. ledna 2019 v Zimbabwe k prudkému nárůstu protestů a demonstrací v době tzv. státní stávky svolané z podnětu Zimbabwského kongresu odborových svazů (ZCTU); vzhledem k tomu, že protesty byly rovněž reakcí na rostoucí chudobu, špatný stav ekonomiky a snižující se životní úroveň;

K.  vzhledem k tomu, že dne 14. ledna 2019 vláda, konfrontovaná s tímto protestním hnutím, odsoudila „úmyslný záměr oslabit ústavní pořádek“ a ujistila, že „bude náležitě reagovat na spiklence, kteří sabotují mír“;

L.  vzhledem k tomu, že pořádková policie reagovala nadměrným násilím a porušováním lidských práv, včetně použití ostré munice, svévolným zatýkáním, únosy, přepadáním zdravotnických zařízení, která ošetřovala oběti represí, zrychleným a hromadným soudním řízením v případě zatčených osob, mučením zatčených osob, rabováním a ničením soukromého a veřejného majetku;

M.  vzhledem k tomu, že komise pro lidská práva, kterou jmenovala vláda, zveřejnila zprávu, která odhaluje, že vojáci a policie používali systematické mučení;

N.  vzhledem k tomu, že víc než 17 osob bylo zabito a stovky jich byly zraněny; vzhledem k tomu, že přibližně tisíc osob bylo zatčeno, a to včetně dětí ve věku od 9 do 16 let, a přibližně dvěma třetinám zatčených bylo zamítnuto propuštění na kauci; vzhledem k tomu, že řada z nich je stále nezákonně zadržována a údajně jsou ve vazbě biti a napadáni;

O.  vzhledem k tomu, že z důkazů vyplývá, že za vraždy, drancování a ozbrojené loupeže je z velké části zodpovědná armáda; vzhledem k tomu, že stovky aktivistů a představitelů opozice se nadále skrývají;

P.  vzhledem k tomu, že pozorovatelé v oblasti lidských práv a místní a mezinárodní subjekty, včetně EU, reakci vlády na protesty všeobecně odsoudily jako „nepřiměřenou“ a „nadměrnou“;

Q.  vzhledem k tomu, že přerušení telekomunikací se stalo nástrojem, který režim využívá k tomu, aby zablokoval koordinaci demonstrací organizovaných na sociálních sítích; vzhledem k tomu, že mobilní a pozemní komunikace, ale také internetové kanály a kanály sociálních médií byly opakovaně blokovány ve snaze zabránit přístupu k informacím a komunikaci a zamaskovat rozsáhlé porušování lidských práv, které se stát chystal spáchat; vzhledem k tomu, že Vrchní soud v Zimbabwe prohlásil, že uplatňování zákona o odposlouchávání komunikací za účelem přerušení on-line komunikací bylo nezákonné;

R.  vzhledem k tomu, že orgány zorganizovaly masivní domovní prohlídky s cílem najít demonstranty, odvléct z jejich domovů pokojné demonstranty, obhájce lidských práv, politické aktivisty, přední představitele občanské společnosti a jejich příbuzné;

S.  vzhledem k tomu, že sousední země, jako je Jižní Afrika, se staly útočištěm pro obyvatele Zimbabwe, kteří prchají před politickým útlakem a hospodářskými problémy;

T.  vzhledem k tomu, že policie neustále zneužívá stávající právní předpisy, jako je zákon o veřejném pořádku a bezpečnosti, aby odůvodnila omezování členů opozice a aktivistů v oblasti lidských práv a zakázala zákonné a pokojné demonstrace;

U.  vzhledem k tomu, že situace Zimbabwe v oblasti lidských právech a demokracie je jednou z nejhorších na světě; vzhledem k tomu, že lid Zimbabwe a obránci lidských práv i nadále trpí útoky, nenávistnými projevy, očerňujícími kampaněmi, zastrašováním a obtěžováním a že jsou pravidelně hlášeny případy mučení;

V.  vzhledem k tomu, že předseda vyzval k zahájení národního dialogu, který byl započat dne 6. února, a vyzval všechny politické strany, aby se zapojily, ale hlavní opoziční strana, Hnutí pro demokratickou změnu, odmítla účast;

W.  vzhledem k tomu, že Zimbabwe je signatářem Dohody z Cotonou, v jejímž článku 96 se uvádí, že dodržování lidských práv a základních svobod patří k podstatným prvkům spolupráce mezi EU a AKT;

1.  zdůrazňuje svůj jednomyslný zájem o to, aby se Zimbabwe stalo poklidným, demokratickým a prosperujícím národem, v němž je se všemi občany zacházeno dobře a rovnocenným způsobem podle práva a v němž orgány státu jednají jménem občanů, a nikoli proti nim;

2.  důrazně odsuzuje násilí, k němuž došlo během nedávných protestů v Zimbabwe; je pevně přesvědčen, že mírový protest je součástí demokratického procesu a že za všech okolností je třeba se vyvarovat reakce za použití nepřiměřeného násilí;

3.  naléhavě vyzývá prezidenta Mnangagwu, aby plnil své inaugurační sliby a urychleně převzal kontrolu nad situací a aby Zimbabwe vrátil zpět na cestu usmíření a dodržování demokracie a právního státu;

4.  naléhavě vyzývá zimbabwské orgány, aby okamžitě a neprodleně ukončily zneužívání ze strany bezpečnostních složek a aby urychleně a nestranně vyšetřily všechna obvinění z nepřiměřeného použití síly ze strany policie a státních úředníků s cílem stanovit individuální odpovědnost s cílem zajistit odpovědnost; připomíná, že ústava této země ustavuje nezávislý orgán pro vyšetřování stížností týkající se pochybení policie a armády, ale že jej vláda ještě nezřídila;

5.  naléhavě vyzývá vládu Zimbabwe, aby urychleně stáhla všechny vojenské zaměstnance a mládežnické milice, kteří jsou nasazeni po celé zemi a kteří terorizují obyvatelstvo, což je jasným porušením zimbabwské ústavy;

6.  je přesvědčen, že svoboda shromažďování, svoboda sdružování a svoboda projevu jsou základními prvky každé demokracie; zdůrazňuje, že nenásilné vyjadřování názorů je ústavním právem všech zimbabwských občanů, a připomíná orgánům, že jejich povinností je chránit práva všech občanů na protest proti zhoršujícím se sociálním a hospodářským podmínkám; vyzývá Radu, aby ukončila cílené pronásledování vedoucích představitelů a členů Zimbabwského kongresu odborových svazů;

7.  poukazuje na zásadní úlohu, kterou hraje opozice v demokratické společnosti;

8.  naléhavě vyzývá zimbabwské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily všechny politické vězně;

9.  žádá vládu Zimbabwe, aby dodržovala ustanovení Deklaraci OSN o obhájcích lidských práv a mezinárodní nástroje v oblasti lidských práv, které Zimbabwe ratifikovalo;

10.  je hluboce znepokojen zprávami o případech porušení řádného soudního procesu, a to v důsledku zrychleného a hromadného soudního řízení; trvá na tom, že soudnictví musí dodržovat zásady právního státu a zabezpečit dodržování své nezávislosti a práva na spravedlivý proces za každých okolností; odsuzuje všechna zatčení, která byla uskutečněna bez obvinění;

11.  vyzývá zimbabwské orgány, aby bez odkladu, důkladně, nestranně a nezávisle vyšetřily obvinění z porušování a zneužívání lidských práv včetně znásilnění a sexuálního násilí, které spáchaly bezpečnostní síly, a aby postavily odpovědné osoby před soud; žádá, aby všem obětem takového sexuálního násilí byl poskytnut přístup ke zdravotnickým službám, aniž by se musely obávat odplaty;

12.  odsuzuje zablokování internetu, které orgánům umožňovalo zatajit porušování lidských práv, kterého se dopustila armáda a vnitřní bezpečnostní síly, a které orgánům umožňovalo bránit nezávislému podávání zpráv a dokumentace o zneužívání během zásahů a bezprostředně po volbách; zdůrazňuje, že přístup k informacím je právem, které musejí orgány dodržovat v souladu s jejich ústavními a mezinárodními závazky;

13.  odsuzuje zneužívání a restriktivní povahu zákona o veřejném pořádku a bezpečnosti a naléhavě vyzývá zimbabwské orgány, aby zharmonizovaly právní předpisy s mezinárodními normami ochrany a podpory lidských práv;

14.  vyjadřuje zejména znepokojení nad hospodářskou a sociální situací v Zimbabwe; připomíná, že hlavními problémy této země jsou chudoba, nezaměstnanost a chronická podvýživa a hlad; domnívá se, že tyto problémy je možné vyřešit jen realizací ambiciózních politik v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, zdravotnictva a zemědělství;

15.  vyzývá všechny politické aktéry, aby prokázali odpovědnost a zdrženlivost a zejména aby se zdrželi podněcování k násilí;

16.  připomíná vládě Zimbabwe, že podpora Evropské unie a jejích členských států v rámci Dohody z Cotonou, jakož i podpora obchodu, rozvoje a hospodářské pomoci je podmíněná dodržováním zásad právního státu a mezinárodních dohod a smluv, jejichž je Zimbabwe smluvní stranou;

17.  připomíná, že dlouhodobá podpora závisí na komplexních reformách, nikoli na pouhých slibech; žádá, aby evropská angažovanost v Zimbabwe byla založena na hodnotách a aby Evropa zaujímala vůči zimbabwským orgánům důsledný postoj;

18.  naléhavě žádá vládu, aby okamžitě provedla doporučení vyšetřovací komise týkající se povolebního násilí, zejména prosazování politické tolerance a odpovědného vedení, jakož i započetí národního dialogu vedeného důvěryhodným, inkluzívním, transparentním a odpovědným způsobem;

19.  bere na vědomí vůli vlády splnit reformní závazky; zdůrazňuje však, že tyto reformy by měly být jak politické tak i hospodářské; nabádá vládu, opozici, zástupce občanské společnosti a náboženské vedoucí představitele, aby se rovnocenně zapojili do národního dialogu, v němž jsou respektována a ochraňována lidská práva;

20.  vyzývá vládu, aby plně prováděla doporučení volební pozorovatelské mise EU, zejména pokud jde o zásady právního státu a inkluzívní politické prostředí; zdůrazňuje deset prioritních doporučení volební pozorovatelské mise, která jsou uvedena v dopise hlavního pozorovatele prezidenta Mnangagwy ze dne 10. října 2018, konkrétně s cílem vytvořit rovné podmínky pro všechny politické strany, a zajistit tak jasnější a soudržnější právní rámec; posílit Zimbabwskou volební komisi tak, aby byla skutečně nezávislá a transparentní, a obnovit tak důvěru ve volební proces; zabezpečit, aby díky posílení nezávislosti Zimbabwské volební komise byla tato komise osvobozena od vládního dohledu při schvalování svých stanov; a vytvořit inkluzivnější volební proces;

21.  vyzývá delegaci EU a velvyslanectví členských států EU v Zimbabwe, aby pokračovali v podrobném monitorování vývoje v zemi a aby využívali všechny vhodné nástroje na podporu obhájců lidských práv, organizací občanské společnosti a odborů, na podporu základních prvků Dohody z Cotonou a na podporu prodemokratických hnutí;

22.  vyzývá EU, aby zintenzivnila politický dialog se Zimbabwe o lidských právech na základě článku 8 Dohody z Cotonou;

23.  vyzývá Evropskou radu, aby přehodnotila svá restriktivní opatření vůči jednotlivcům a subjektům v Zimbabwe včetně opatření, která jsou v současnosti pozastavena vzhledem k odpovědnosti za nedávné státní násilí;

24.  naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, zejména Jihoafrické společenství pro rozvoj a Africkou unii, aby Zimbabwe aktivněji poskytovaly pomoc s cílem najít udržitelné demokratické řešení současné krize;

25.  naléhavě vyzývá sousední země, aby dodržovaly ustanovení mezinárodního práva a chránily osoby, které utíkají před násilím v Zimbabwe, poskytováním azylu, a to zejména z krátkodobého hlediska;

26.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, ESVČ, vládě a parlamentu Zimbabwe, vládám Jihoafrického společenství pro rozvoj a Africké unii a generálnímu tajemníkovi Společenství národů.

(1)

Úř. věst. L 42, 18.12. 2017, s. 11.

Poslední aktualizace: 13. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí