Společný návrh usnesení - RC-B8-0111/2019Společný návrh usnesení
RC-B8-0111/2019

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o obráncích ženských práv v Saúdské Arábii

13.2.2019 - (2019/2564(RSP))

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující tyto návrhy usnesení:
B8-0111/2019 (ECR)
B8-0113/2019 (Verts/ALE)
B8-0115/2019 (S&D)
B8-0116/2019 (EFDD)
B8-0121/2019 (GUE/NGL)
B8-0123/2019 (ALDE)
B8-0126/2019 (PPE)

Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Inese Vaidere za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D
Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei za skupinu ECR
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep-Maria Terricabras, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato za skupinu EFDD

Postup : 2019/2564(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0111/2019
Předložené texty :
RC-B8-0111/2019
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o obráncích ženských práv v Saúdské Arábii

(2019/2564(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Saúdské Arábii, zejména na usnesení ze dne 11. března 2014 o Saúdské Arábii, jejích vztazích s EU a její úloze na Blízkém východě a v severní Africe[1], na usnesení ze dne 12. února 2015 o případu Ráifa Badawího[2], na usnesení ze dne 8. října 2015 o případu Alího Mohameda an-Nimra[3], na usnesení ze dne 31. května 2018 o situaci obránců ženských práv v Saúdské Arábii[4] a na usnesení ze dne 25. října 2018 o zabití novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu[5],

–  s ohledem na prohlášení mluvčího vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 29. května 2018 k nedávnému zatýkání v Saúdské Arábii a ze dne 31. července 2018 ke svévolnému zatýkání obránců lidských práv a aktivistů v Saúdské Arábii, včetně obránců ženských práv,

–  s ohledem na prohlášení několika zvláštních zpravodajů OSN ze dne 12. října 2018, v němž požadují okamžité propuštění všech obránců ženských práv,

–  s ohledem na zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva z prosince 2017,

–  s ohledem na členství Saúdské Arábie v Radě OSN pro lidská práva a v Komisi OSN pro postavení žen, jakož i na její členství ve výkonné radě této komise počínaje lednem 2019,

–  s ohledem na projev komisaře Christose Stylianidese, který jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku pronesl při rozpravě v Evropském parlamentu dne 4. července 2017 v reakci na zvolení Saúdské Arábie členem Komise OSN pro postavení žen,

–  s ohledem na úvodní projev, který místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka pronesla na 5. ministerském zasedání EU a Ligy arabských států a v němž mj. uvedla, že: „spolupráce mezi Evropou a arabským světem nebyla nikdy tak důležitá a – jak pevně [věří] – tak nezbytná“,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW),

–  s ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen ze dne 9. března 2018 ke sloučené třetí a čtvrté pravidelné zprávě o Saúdské Arábii,

–  s ohledem na zprávu přezkumného panelu pro případy vězněných aktivistek v Saúdské Arábii,

–  s ohledem na zákon na ochranu před pronásledováním, který byl dne 28. května 2018 schválen Poradním shromážděním Saúdské Arábie;

–  s ohledem na všeobecný pravidelný přezkum OSN z listopadu 2018 věnovaný Saúdské Arábii,

–  s ohledem na světový index svobody tisku sestavovaný organizací Reportéři bez hranic, v němž Saúdská Arábie mezi 180 zeměmi zaujímá 169. příčku,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESC) z roku 1966,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv,

–  s ohledem na udělení Sacharovovy ceny za svobodu myšlení a projevu za rok 2015 saúdskému blogerovi Ráifovi Badawímu,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že aktivisté, kteří byli zatčeni saúdskými orgány za angažovanost na poli ženských práv, stále zůstávají ve vazbě, aniž by proti nim byla vznesena obvinění; vzhledem k tomu, že mezi aktivisty jsou Ludžajn al-Hadlúlová, Azíza al-Júsufová, Ímán an-Nafdžánová, Nóf Abdalazízová, Miá az-Zahráníová, Samar Badawíová, Nasíma as-Sádaová, Šáden al-Anezíová, Abír Na´amanqáníová, Amal al-Harbíová a Hatún al-Fásíová i několik mužů, kteří toto hnutí podporují, mezi nimi např. Muhammad Rabía; vzhledem k tomu, že tito aktivisté vstoupili do povědomí díky své kampani za zrušení zákazu řízení vozidel ženami a systému mužského poručnictví; vzhledem k tomu, že před očekávaným zrušením zákazu řízení pro ženy, k němuž došlo dne 24. června 2018, byli zatčeni; vzhledem k tomu, že někteří z nich mají být údajně povolání před zvláštní trestní soud, který byl původně ustaven pro osoby zadržené v souvislosti teroristickými trestnými činy;

B.  vzhledem k tomu, že je stále svévolně zadržována obránkyně lidských práv Isrá´a al-Gumgámová, z regionu Qatíf; vzhledem k tomu, že nedávno jí byl sice zrušen vynesený trest smrti, ale stále čelí blíže nespecifikovaným obviněním; vzhledem k tomu, že panují obavy o její tělesné a duševní zdraví;

C.  vzhledem ke zprávám o tom, že nejméně tři aktivistky zadržené v květnu 2018 jsou saúdskými vyšetřovateli mučeny, týrány a sexuálně zneužívány; vzhledem k tomu, že rodinným příslušníkům aktivistek, např. rodičům Ludžajn al-Hadlúlové, bylo zakázáno cestovat;

D.  vzhledem k tomu, že saúdské ministerstvo pro sdělovací prostředky údajné mučení zadržených osob v saúdském království odmítlo jako nepodložené zprávy;

E.  vzhledem k tomu, že Ludžajn al-Hadlúlová je zadržována od března 2018, kdy se zúčastnila zasedání Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen, na jehož programu byl přezkum situace v Saúdské Arábii; vzhledem k tomu, že od května do září 2018 byla držena v samovazbě, během níž byla podle jejích rodičů mučena;

F.  vzhledem k tomu, že poté, co zprávy o jejím mučení pronikly na veřejnost, navštívila Ludžajn al-Hadlúlovou delegace saúdské komise pro lidská práva; vzhledem k tomu, že členové komise jí nedokázali zajistit ochranu; vzhledem k tomu, že následně Ludžajn al-Hadlúlovou navštívil státní zástupce, aby pořídil záznam jejího svědectví;

G.  vzhledem k tomu, že Ludžajn al-Hadlúlová byla nominována na Nobelovu cenu míru za rok 2019;

H.  vzhledem k tomu, že navzdory nedávným vládním reformám, které mají posílit ženská práva v oblasti zaměstnání, platí v Saúdské Arábii pro ženy jedna z nejpřísnějších omezení; vzhledem k tomu, že saúdský politický a sociální systém je i nadále diskriminační, z žen de facto činí občany druhé kategorie, nepovoluje svobodu víry a vyznání, závažným způsobem diskriminuje početné zahraniční pracovníky v zemi a tvrdě potlačuje veškeré projevy nesouhlasu;

I.  vzhledem k tomu, že v Saúdské Arábii platí řada diskriminačních zákonů, především předpisy upravující osobní status, postavení migrujících pracovnic, zákon o rodinném stavu, zákoník práce, zákon o státní příslušnosti a systém mužského poručnictví, jenž svolením mužského poručníka podmiňuje možnost žen požívat většiny práv, která jim zaručuje úmluva CEDAW;

J.  vzhledem k tomu, že saúdské ženy nemohou pod mužským poručnictvím kontrolovat svůj život ani v naprosto základních aspektech; vzhledem k tomu, že zůstávají v platnosti diskriminační zákony upravující manželství a rozvod a že ženy musejí podle zákona získat ke studiu, práci, cestování nebo sňatku nejprve souhlas svého poručníka; vzhledem k tomu, že Saúdky provdané za cizince nemohou na rozdíl od Saúdů přenést saúdské občanství na své děti nebo svého manžela;

K.  vzhledem k tomu, že obecná výhrada Saúdské Arábie vůči úmluvě CEDAW je podle Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen neslučitelná s cílem a účelem této úmluvy a podle jejího článku 28 nepřípustná;

L.  vzhledem k tomu, že od nástupu korunního prince Muhammada bin Salmána as-Saúda k moci v červnu 2017 je mnoho otevřeně vystupujících obránců lidských práv, aktivistů a kritiků svévolně zadržováno, nebo byli nespravedlivě odsouzeni k dlouhým trestům odnětí svobody pouze za výkon svého práva na svobodu projevu;

M.  vzhledem k tomu, že reformní program Vize 2030, jenž má přinést hospodářskou a společenskou přeměnu země, mimo jiné i na základě silnějšího postavení žen, by měl být skutečnou příležitostí k zajištění právní emancipace saúdských žen, což je zcela nezbytný předpoklad pro to, aby mohly plně požívat svá práva zakotvená v úmluvě CEDAW; vzhledem k tomu, že nedávná vlna zatýkání a údajné mučení aktivistů bojujících za práva žen je s uvedeným záměrem v rozporu a může od reformního programu odvádět pozornost; vzhledem k tomu, že pro výnos o Vizi 2030 neexistuje vhodný právní rámec;

N.  vzhledem k tomu, že svoboda slova a svoboda tisku a sdělovacích prostředků, ať on-line, či off-line, jsou klíčovou podmínkou a katalyzátorem demokratizačního a reformního procesu i zásadním prostředkem ke kontrole moci;

O.  vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie se řadí mezi země s nejvyšším počtem výkonu trestu smrti na světě; vzhledem k tomu, že v letech 2014 až 2017 bylo každoročně v průměru popraveno minimálně 126 osob; vzhledem k tomu, že orgány vynášejí trest smrti za nenásilné trestné činy, např. za pašování drog, vlastizradu a cizoložství; vzhledem k tomu, že trest smrti se ukládá i za přečiny, které by podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv neměly být kriminalizovány, např. za odpadlictví od víry;

P.  vzhledem k tomu, že index lidského rozvoje měřený OSN dosáhl u Saúdské Arábie v roce 2018 hodnoty 0,853, což ji mezi 188 zeměmi a oblastmi řadí na 39. místo; vzhledem k tomu, že hodnota indexu OSN pro genderovou nerovnost činí u Saúdské Arábie 0,234, což ji v přehledu za rok 2017 řadí mezi 189 zeměmi na 39. místo; vzhledem k tomu, že hodnota indexu OSN pro genderový rozvoj dosáhla 0,877 (taktéž 39. příčka na světě);

1.  důrazně odsuzuje věznění obránců lidských práv žen, kteří vedli kampaň za zrušení zákazu řízení pro ženy, pokojných obránců lidských práv, novinářů, právníků a aktivistů a je šokován věrohodnými zprávami o systematickém mučení několika vězněných osob, včetně Ludžajn al-Hadlúlové;

2.  vyzývá saúdské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily uvedené obránce ženských práv, všechny obránce lidských práv, právníky, novináře a ostatní vězně svědomí, kteří byli zadrženi a odsouzeni pouze za uplatňování svého práva na svobodu projevu a pokojnou činnost na poli lidských práv, a aby mezinárodním nezávislým pozorovatelům povolily návštěvu vězněných bojovnic za lidská práva žen;

3.  naléhá na saúdské orgány, aby usnadnily přístup nezávislých lékařů k vězněným osobám; zdůrazňuje, že se všemi zadrženými osobami, tj. i s obránci lidských práv, se musí ve vazbě zacházet v souladu s podmínkami stanovenými v Souboru zásad pro ochranu všech zadržovaných či vězněných osob, který byl přijat rezolucí Valného shromáždění OSN 43/173 dne 9. prosince 1988;

4.  důrazně žádá, aby mezi nezávislými pozorovateli byli zastoupeni i pozorovatelé z delegace EU v Saúdské Arábii nebo orgánů EU, pracovníci OSN pověření otázkami lidských práv, např. zvláštní zpravodaj OSN pro mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, nebo zástupci mezinárodních nevládních organizací;

5.  trvá na tom, že saúdské orgány musejí upustit od všech forem pronásledování, mj. soudního pronásledování, kterým jsou vystaveni Ludžajn al-Hadlúlová, Azíza al-Júsufová, Ímán an-Nafdžánová, Nóf Abdalazízová, Miá az-Zahráníová, Samar Badawíová, Nasíma as-Sádaová, Šáden al-Anezíová, Abír Na´amanqáníová, Amal al-Harbíová, Hatún al-Fásíová, Isrá´a al-Gumgámová, Muhammad Rabía a všichni další obránci lidských práv v zemi, aby mohli pokračovat ve své práci bez zbytečných překážek a bez obav z odvetných opatření vůči sobě a svým rodinám;

6.  odsuzuje Saúdskou Arábii za pokračující útisk a mučení obránců lidských práv, včetně osob, které se zastávají práv žen, což snižuje věrohodnost tamního reformního procesu; kritizuje pokračující systematickou diskriminaci žen a dívek v Saúdské Arábii;

7.  naléhavě vyzývá Saúdskou Arábii, aby veřejně zaručila bezpečnost všech zadržených aktivistů, umožnila zadrženým ženám kontakt s právními zástupci a rodinnými příslušníky, představila důkazy o jejich dobrém stavu a propustila osoby, které byly zatčeny pouze za to, že pokojně obhajovaly reformy;

8.  pochvalně se vyjadřuje o saúdských obráncích práv žen, kteří požadují rovné a spravedlivé zacházení se ženami v saúdské společnosti, a o osobách, které hájí lidská práva navzdory obtížím, které jim to přináší, a podporuje je;

9.  je hluboce znepokojen rozměrem násilí, které je v Saudské Arábii pácháno na základě pohlaví a které z velké části není ohlašováno ani zdokumentováno, a tím, že toto násilí bývá ospravedlňováno zpátečnickými důvody, jako např. potřebou naučit ženy kázni v rámci mužského poručnictví; naléhá na saúdské orgány, aby přijaly komplexní soubor právních předpisů, který by přesně vymezil všechny formy násilí páchaného na ženách na základě pohlaví, zejména mrzačení ženských pohlavních orgánů, znásilnění, včetně znásilnění v manželském svazku, sexuální útok a sexuální obtěžování, a postavily je mimo zákon a aby odstranily veškeré překážky, které ženám brání v přístupu ke spravedlnosti; vyjadřuje vážné znepokojení nad zprávami o rozšířené praxi dětských sňatků;

10.  odsuzuje systém mužského poručnictví, kdy se v řadě oblastí – mj. pro cesty do zahraničí, přístup ke zdravotnickým službám, výběr místa bydliště, sňatek, podávání stížností u justičních orgánů, odchod ze státních zařízení pro zneužívané ženy a z vazebních zařízení – stále očekává souhlas mužského poručníka; zdůrazňuje, že tento systém odráží hluboce zakořeněný patriarchální systém, který tuto zemi stále ovládá; naléhavě vyzývá saúdskou vládu, aby okamžitě zrušila systém mužského poručnictví i další zákony, které diskriminují ženy a dívky;

11.  poukazuje na nedávné přijetí zákona, podle něhož může být saúdským ženám zaslána textová zpráva o tom, že se jejich manželství rozvádí, aby byly chráněny před ukončením manželství bez jejich vědomí; zdůrazňuje, že tento zákon nijak neřeší to, že saúdské ženy se mohou rozvést pouze ve velmi omezených případech, například pokud s tím manžel souhlasí nebo pokud jim ublížil;

12.  vyjadřuje znepokojení nad vládní internetovou službou, pomocí níž mohou (mužští) poručníci sledovat ženy, zjistit, kdy a jak překročily saúdskou hranici, a získávat aktuální SMS zprávy o jejich cestě v téměř reálném čase;

13.  s potěšením konstatuje, že v rámci programu Vize 2030 byl na území království zrušen zákaz řízení pro ženy;

14.  vyzývá saúdské orgány, aby přepracovaly zákon o sdruženích a nadacích z prosince 2015 tak, aby aktivistkám umožňoval sdružovat se a svobodně a nezávisle pracovat bez zbytečného vměšování úřadů; naléhá dále na provedení revize protiteroristického zákona, zákona o potírání počítačové kriminality a zákona o tisku a publikacích, které jsou opakovaně zneužívány k pronásledování obránců lidských práv, a také revize všech diskriminačních ustanovení v právním systému, mj. v dědickém právu;

15.  vyzývá saúdské orgány, aby ratifikovaly Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, stáhly výhrady vůči úmluvě CEDAW a ratifikovaly její opční protokol, aby ženy mohly plně požívat práva zakotvená v Úmluvě, aby se skoncovalo s dětskými a vynucenými sňatky a aby byla zrušena závazná pravidla oblékání pro ženy; naléhá na Saúdskou Arábii, aby rozšířila stálé pozvání k návštěvě země na všechny zástupce zvláštních postupů Rady OSN pro lidská práva;

16.  zdůrazňuje, že uplatňování práva na svobodu projevu a pokojné sdružování a shromažďování je chráněno mezinárodními právními předpisy v oblasti lidských práv; žádá saúdské orgány, aby umožnily působení nezávislého tisku a nezávislých sdělovacích prostředků a aby všem obyvatelům Saúdské Arábie zajistily svobodu projevu online i offline, svobodu sdružování a pokojného shromažďování; vyzývá saúdské orgány, aby zrušily omezení, která obráncům lidských práv zakazují vystupovat na sociálních sítích a v mezinárodních sdělovacích prostředcích;

17.  vyzývá saúdské orgány, aby zavedly okamžité moratorium na trest smrti, které by bylo prvním krokem na cestě k jeho úplnému zrušení; požaduje přezkoumání všech rozsudků trestu smrti, aby bylo zaručeno, že příslušné soudní procesy proběhly podle mezinárodních norem;

18.  doporučuje, aby před koncem stávajícího volebního období byla do Saúdské Arábie vyslána účelově sestavená delegace podvýboru pro lidská práva (DROI) a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM), která by navštívila zatčené ženy a zúčastnila se nezbytných schůzek se saúdskými orgány;

19.  bere na vědomí angažovanost EU a Saúdské Arábie a vybízí k dalšímu dialogu;

20.  s politováním poukazuje na neúčinnost prohlášení Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) a členských států týkajících se případu obránců ženských práv, kteří jsou zadržováni od května 2018;

21.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, ESVČ a členské státy, aby v rámci dialogu se saúdskými orgány upozornily na případ Ludžajn al-Hadlúlové, Ímán an-Nafdžánové, Azízy al-Júsufové, Samar Badawíové, Nasímy as-Sádaové a všech dalších obránců ženských práv a požadovaly jejich propuštění; trvá na tom, že diplomaté EU by měli před jejich propuštěním požadovat po saúdských orgánech záruku jejich bezpečnosti a úplné vyšetření jejich údajného mučení;

22.  vyzývá Komisi a Parlament, aby se zabývaly otázkou, proč unijní rejstřík transparentnosti neobsahuje záznamy o Saúdské Arábii;

23.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, ESVČ a členské státy, aby v rámci dialogu se saúdskými orgány upozornily na případ Ludžajn al-Hadlúlové, Ímán an-Nafdžánové, Azízy al-Júsufové, Samar Badawíové, Nasímy as-Sádaové a všech dalších obránců ženských práv a požadovaly jejich propuštění; vyzývá navíc k tomu, aby poukázaly na případ šejka Salmána al-Awdy a požadovaly jeho propuštění;

24.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, ESVČ a členské státy, aby vypracovaly jednotné stanovisko s cílem zajistit, aby evropské diplomatické služby v Saúdské Arábii ve vztahu k saúdským obráncům lidských práv zadržovaným od května 2018 systematicky využívaly mechanismy uvedené v zásadách EU týkajících se obránců lidských práv, včetně veřejných prohlášení, diplomatických nót, sledování soudních řízení a návštěv ve věznicích;

25.  vyzývá k tomu, aby bylo na příštím zasedání Rady OSN pro lidská práva předloženo usnesení Evropského parlamentu o situaci obránců lidských práv v Saúdské Arábii; vyzývá EU, aby na příštím zasedání Rady OSN pro lidská práva a Komise OSN pro postavení žen poukázala na problematické členství států s neuspokojivou situací v oblasti lidských práv, včetně práv žen a rovnosti pohlaví; vyzývá EU, aby na zasedání Rady OSN pro lidská práva navrhla jmenovat zvláštního zpravodaje o situaci v oblasti lidských práv v Saúdské Arábii;

26.  opětovně vyzývá saúdské orgány, aby zastavily další bičování Ráifa Badawího a aby ho neprodleně a bezpodmínečně propustily; trvá na tom, aby všichni vysocí představitelé EU, zejména místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka a všichni komisaři v rámci setkávání se svými saúdskými protějšky systematicky upozorňovali na případ Ráifa Badawího a požádali o možnost se s ním v průběhu své návštěvy v této zemi setkat; zavazuje se, že vynaloží větší úsilí na jeho propuštění; vyzývá svého předsedu, aby odcestoval do Rijádu s cílem upozornit na případ laureátů Sacharovovy ceny přímo saúdskoarabské orgány;

27.  žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, ESVČ a členské státy, aby zajistily plné uplatňování obecných zásad EU týkajících se obránců lidských práv a zvýšily ochranu a podporu obránců lidských práv, zejména obránců zasazujících se o práva žen; vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby podala zprávu o stávající vojenské a bezpečnostní spolupráci členských států EU se saúdským režimem;

28.  vyzývá Radu, aby přijala společný postoj s cílem zavést celounijní embargo na vývoz zbraní do Saúdské Arábie a aby se řídila společným postojem Rady 2008/944/SZBP[6]; žádá, aby bylo zavedeno embargo na systémy sledování a další zboží dvojího užití, které by mohly být v Saúdské Arábii využívány k represáliím vůči vlastnímu obyvatelstvu, včetně obránců práv žen; je znepokojen používáním těchto zbraní a technologií kybernetického dohledu ze strany saúdských orgánů; připomíná členským státům, že jejich další obchodování se zbraněmi se Saúdskou Arábií je v rozporu se společným postojem EU týkajícím se vývozu zbraní; vyzývá ESVČ, aby v návaznosti na porušování lidských práv navrhla využití restriktivních opatření vůči Saúdské Arábii, včetně zmrazení majetku a zákazu vydávání víz;

29.  naléhá na místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, ESVČ a členské státy, aby pokračovaly v dialogu se Saúdskou Arábií o lidských právech, základních svobodách a její znepokojující roli v regionu; prohlašuje, že je připraven vést se saúdskými orgány i poslanci konstruktivní a otevřený dialog o dodržování mezinárodních závazků Saúdské Arábie v oblasti lidských práv; vyzývá k výměně odborných zkušeností s justiční a právní problematikou s cílem posílit ochranu práv jednotlivců v Saúdské Arábii;

30.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, generálnímu tajemníkovi OSN, vysoké komisařce OSN pro lidská práva, Komisi OSN pro postavení žen, Radě OSN pro lidská práva, Jeho Veličenstvu králi Salmánovi bin Abd al-Azízovi as-Saúdovi a korunnímu princi Muhammadovi bin Salmánovi as-Saúdovi, vládě Království Saúdské Arábie a generálnímu tajemníkovi Střediska pro národní dialog Království Saúdské Arábie.

 

 

Poslední aktualizace: 13. února 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí