Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-0111/2019Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-0111/2019

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK naiste õiguste kaitsjate kohta Saudi Araabias

13.2.2019 - (2019/2564(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,
millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:
B8-0111/2019 (ECR)
B8-0113/2019 (Verts/ALE)
B8-0115/2019 (S&D)
B8-0116/2019 (EFDD)
B8-0121/2019 (GUE/NGL)
B8-0123/2019 (ALDE)
B8-0126/2019 (PPE)

Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel
Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep-Maria Terricabras, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel
Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato fraktsiooni EFDD nimel

Menetlus : 2019/2564(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B8-0111/2019
Esitatud tekstid :
RC-B8-0111/2019
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon naiste õiguste kaitsjate kohta Saudi Araabias

(2019/2564(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Saudi Araabia kohta, eriti 11. märtsi 2014. aasta resolutsiooni Saudi Araabia ja selle suhete kohta ELiga ning rolli kohta Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas[1], 12. veebruari 2015. aasta resolutsiooni Raif Badawi juhtumi kohta Saudi Araabias[2], 8. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni Ali Mohammed al-Nimri juhtumi kohta[3], 31. mai 2018. aasta resolutsiooni naiste õiguste kaitsjate olukorra kohta Saudi Araabias[4] ja 25. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmise kohta Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis[5],

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku pressiesindaja 29. mai 2018. aasta avaldust hiljutiste vahistamiste kohta Saudi Araabias ja 31. juuli 2018. aasta avaldust inimõiguste kaitsjate ja aktivistide, sealhulgas naiste õiguste aktivistide meelevaldse kinnipidamise kohta Saudi Araabias,

–  võttes arvesse mitme ÜRO eriraportööri 12. oktoobri 2018. aasta avaldust, milles nõutakse kõigi naiste õiguste kaitsjate viivitamatut vabastamist,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo 2017. aasta detsembri aruannet,

–  võttes arvesse Saudi Araabia liikmesust ÜRO Inimõiguste Nõukogus ja ÜRO naiste staatuse komisjonis ning 2019. aasta jaanuaris alanud liikmesust ÜRO naiste staatuse komisjoni täitevnõukogus,

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni voliniku Christos Stylianidese poolt komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel peetud kõnet Euroopa Parlamendis 4. juulil 2017 toimunud arutelul, mis puudutas Saudi Araabia valimist ÜRO naiste staatuse komisjoni liikmeks,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi avakõnet ELi ja Araabia Riikide Liiga 5. ministrite kohtumisel, milles ta märkis: „ja lubage mul öelda, et Euroopa ja Araabia riikide koostöö ei ole kunagi olnud nii oluline, ja ma olen veendunud, et see ei ole kunagi olnud nii vajalik“,

–  võttes arvesse ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (CEDAW),

–  võttes arvesse ÜRO naistevastase diskrimineerimise lõpetamise komitee Saudi Araabiat puudutava korrapärase kolmanda ja neljanda ühendaruande 9. märtsi 2018. aasta lõppjäreldusi,

–  võttes arvesse kinnipidamisasutuste kontrollikomisjoni aruannet naisaktivistidest kinnipeetavate kohta Saudi Araabias,

–  võttes arvesse Saudi Araabia šuuranõukogu poolt 28. mail 2018. aastal heaks kiidetud ahistamisvastast seadust,

–  võttes arvesse Saudi Araabia inimõiguste olukorra üldist korrapärast läbivaatamist, mis toimus 2018. aasta novembris,

–  võttes arvesse, et organisatsiooni Piirideta Reporterid 2018. aasta maailma ajakirjandusvabaduse indeksi järgi on Saudi Araabia 180 riigi seas 169. kohal,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse 1966. aasta majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse ELi suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta,

–  võttes arvesse 2015. aasta Sahharovi mõtte- ja sõnavabaduse auhinna andmist Saudi Araabia blogijale Raif Badawile,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et Saudi Araabia ametivõimude poolt naiste õiguste eest võitlemise pärast vahistatud aktiviste peetakse jätkuvalt kinni ilma neile süüdistust esitamata; arvestades, et nende aktivistide hulka kuuluvad Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan, Nouf Abdulaziz, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi ja Hatoon al-Fassi, kes kõik on naiste õiguste eest võitlejad, samuti liikumise meessoost toetajad, nende hulgas Mohammed al-Rabea; arvestades, et eelnimetatud aktivistid on tuntud tänu oma kampaaniale, mis on suunatud naiste sõidukijuhtimiskeelu ja meeste eestkoste süsteemi kaotamisele; arvestades, et nad vahistati enne naiste sõidukijuhtimise keelu oodatavat kaotamist 24. juunil 2018; arvestades, et mõned neist suunatakse teadete kohaselt kohtupidamisele kriminaalasjade erikohtusse, mis loodi algselt selleks, et pidada kohut terrorismikuritegudes kahtlustatavate kinnipeetavate üle;

B.  arvestades, et Qatifi piirkonnast pärit inimõiguste kaitsjat Israa al-Ghomghami peetakse endiselt meelevaldselt kinni; arvestades, et talle määratud surmanuhtlus hiljuti tühistati, kuid tema vastu on endiselt esitatud täpsustamata süüdistused; arvestades, et Israa al-Ghomghami füüsiline ja vaimne heaolu põhjustab muret;

C.  arvestades, et teadete kohaselt on Saudi Araabia ülekuulajad piinanud, väärkohelnud ja seksuaalselt kuritarvitanud vähemalt kolme 2018. aasta mais kinni peetud naisaktivisti; arvestades, et naisaktivistide pereliikmetele, näiteks Loujain al-Hathlouli vanematele on kehtestatud reisikeeld;

D.  arvestades, et Saudi Araabia meediaministeerium on lükanud ümber kinnipeetavate piinamise süüdistused kuningriigis alusetute väidetena;

E.  arvestades, et aktivist Loujain al-Hathlouli peetakse kinni alates 2018. aasta märtsist, pärast tema osalemist ÜRO naistevastase diskrimineerimise lõpetamise komitee istungil, kus arutati olukorda Saudi Araabias; arvestades, et ta oli 2018. aasta maist septembrini üksikvangistuses, mille jooksul teda tema vanemate teadete kohaselt piinati;

F.  arvestades, et Saudi Araabia inimõiguste komisjoni delegatsioon külastas Loujain al-Hathlouli pärast tema piinamist puudutavate teadete avaldamist; arvestades, et nad ei suutnud tagada tema kaitset; arvestades, et hiljem külastas teda prokurör tema tunnistuse jäädvustamise eesmärgil;

G.  arvestades, et Loujain al-Hathloul on esitatud 2019. aasta Nobeli rahupreemia kandidaadiks;

H.  arvestades, et hoolimata valitsuse hiljutistest reformidest, mille eesmärk on suurendada naiste õigusi tööhõivesektoris, kehtivad Saudi Araabias naiste suhtes endiselt ühed rangeimad piirangud maailmas; arvestades, et Saudi Araabia poliitiline ja ühiskondlik süsteem on jätkuvalt diskrimineeriv, muudab naised sisuliselt teisejärgulisteks kodanikeks, ei võimalda usu- ega veendumusvabadust, diskrimineerib tõsiselt riigi arvukat võõrtööliste kogukonda ja represseerib karmilt kõiki teisitimõtlejaid;

I.  arvestades, et Saudi Araabias on mitmeid diskrimineerivaid seadusi, eelkõige õigusnormid, mis puudutavad isikustaatust, naisvõõrtöötajate olukorda, perekonnaseisukoodeksit, tööseadustikku, kodakondsusseadust ja meeste eestkoste süsteemi, mis muudab naiste jaoks enamiku neile CEDAWi konventsiooni alusel kuuluvate õiguste kasutamise sõltuvaks oma meessoost eestkostja loast;

J.  arvestades, et meessoost eestkostja süsteemiga on Saudi Araabia naised jäetud ilma isegi kõige põhilisemast kontrollist oma elu üle; arvestades, et jätkuvalt kehtivad abielu ja lahutusega seotud diskrimineerivad seadused ning seadus kohustab naisi taotlema meessoost eestkostja luba, et omandada kõrgharidust, otsida tööd, reisida või abielluda; arvestades, et erinevalt meestest ei saa välismaalasega abielus olevad Saudi Araabia naised anda oma lastele või abikaasale enda kodakondsust;

K.  arvestades, et ÜRO naistevastase diskrimineerimise lõpetamise komitee sõnul ei ole Saudi Araabia üldine reserveeritus CEDAWi konventsiooni suhtes kooskõlas konventsiooni eesmärgi ja otstarbega ning on selle artikli 28 alusel lubamatu;

L.  arvestades, et alates kroonprints Mohammed bin Salman Al Saudi võimuletulekust 2017. aasta juunis on palju valjuhäälseid inimõiguste kaitsjaid, aktiviste ja kriitikuid meelevaldselt kinni peetud või pikaks ajaks ebaõiglaselt vangi mõistetud lihtsalt selle eest, et nad on kasutanud oma õigust sõnavabadusele;

M.  arvestades, et reformikava Vision 2030, mille eesmärk on tuua riigis kaasa majanduslikud ja ühiskondlikud muutused, muu hulgas naiste mõjuvõimu suurendamise kaudu, peaks olema Saudi Araabia naistele andnud reaalse võimaluse kaitsta oma seaduslikku emantsipatsiooni, mis on möödapääsmatu selleks, et täiel määral kasutada oma õigusi vastavalt CEDAWi konventsioonile; arvestades siiski, et hiljutine naiste õiguste kaitsjate vahistamislaine ja väidetav piinamine on selle eesmärgiga vastuolus ja võib tähendada reformikavast eemaldumist; arvestades, et dekreedil Vision 2030 puudub nõuetekohane õigusraamistik;

N.  arvestades, et sõnavabadus ning ajakirjandus- ja meediavabadus nii internetis kui ka internetiväliselt on demokratiseerimise ja reformide tähtsad eeltingimused ja katalüsaatorid ning vajalikud võimu kontrollimise meetodid;

O.  arvestades, et Saudi Araabia on hukkamiste arvult maailmas esimeste seas; arvestades, et aastatel 2014–2017 viidi aastas keskmiselt täide vähemalt 126 hukkamist; arvestades, et ametivõimud määravad surmanuhtluse mittevägivaldsete kuritegude, näiteks uimastite salakaubaveo, riigireetmise ja abielurikkumise eest; arvestades, et sellised kuriteod nagu usust taganemine, mida rahvusvahelise inimõigustealase õiguse kohaselt ei tohiks kriminaliseerida, on samuti kaasa toonud surmanuhtluse kohaldamise;

P.  arvestades, et Saudi Araabia inimarengu indeks 0,853 on ÜRO inimarengu indeksi 2018. aasta pingereas 188 riigi ja territooriumi hulgas 39. kohal; arvestades, et Saudi Araabia soolise ebavõrdsuse indeks 0,234 on ÜRO soolise ebavõrdsuse indeksi 2017. aasta pingereas 189 riigi hulgas 39. kohal; arvestades, et riigi soolise arengu indeks (GDI) 0,877 on ÜRO soolise arengu indeksi pingereas maailmas 39. kohal;

1.  mõistab teravalt hukka sõidukijuhtimise keelu vastu võidelnud naissoost inimõiguste kaitsjate ning kõigi rahumeelsete inimõiguste kaitsjate, ajakirjanike, juristide ja aktivistide kinnipidamise ning on šokeeritud usaldusväärsetest teadetest selle kohta, et mitmeid neist, sealhulgas Loujain al-Hathlouli on süstemaatiliselt piinatud;

2.  kutsub Saudi Araabia ametivõime üles viivitamata ja tingimusteta vabastama need naiste õiguste kaitsjad ning kõik inimõiguste kaitsjad, juristid, ajakirjanikud ja muud meelsusvangid, kes on kinni peetud ja süüdi mõistetud üksnes sõnavabaduse õiguse kasutamise ja rahumeelse inimõigustealase töö eest, ning lubama rahvusvahelistel sõltumatutel vaatlejatel kohtuda kinnipeetavate naissoost inimõiguste kaitsjatega;

3.  nõuab tungivalt, et Saudi Araabia ametivõimud hõlbustaksid sõltumatute arstide juurdepääsu kinnipeetavatele; rõhutab, et kõikide kinnipeetavate, sealhulgas inimõiguste kaitsjate kohtlemine kinnipidamise ajal peab vastama tingimustele, mis on sätestatud ÜRO põhimõtetes mis tahes viisil kinnipeetavate või vangistatud isikute kaitsmise kohta, mille ÜRO Peaassamblee võttis vastu 9. detsembri 1988. aasta resolutsiooniga 43/173;

4.  rõhutab, et sõltumatud vaatlejad peaksid kaasama vaatlejaid ELi Saudi Araabiaga suhtlemise delegatsioonist või ELi institutsioonidest, samuti ÜRO volitatud esindajaid, nagu piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise eriraportöör, või rahvusvahelisi valitsusväliseid organisatsioone;

5.  nõuab, et Saudi ametivõimud lõpetaksid Loujain al-Hathlouli, Aziza al-Yousefi, Eman al-Nafjani, Nouf Abdulazizi, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi, Hatoon al-Fassi, Israa Al-Ghomghami, Mohammed al-Rabea ja kõigi teiste inimõiguste kaitsjate mis tahes ahistamise, sealhulgas kohtutasandil, et nad saaksid teha oma tööd põhjendamatute takistusteta ja kartmata, et neid või nende perekondi võidakse survestada;

6.  mõistab hukka inimõiguste kaitsjate, sealhulgas naiste õiguste kaitsjate vastased jätkuvad repressioonid ja nende piinamise Saudi Araabias, mis õõnestab riigi reformiprotsessi usaldusväärsust; mõistab hukka naiste ja tütarlaste jätkuva süstemaatilise diskrimineerimise Saudi Araabias;

7.  nõuab tungivalt, et Saudi Araabia tagaks avalikult kõigi kinnipeetavate aktivistide ohutuse, võimaldaks kinnipeetavatele naistele juurdepääsu advokaatidele ja pereliikmetele, esitaks tõendid nende heaolu kohta ja vabastaks need, kes vangistati üksnes seetõttu, et nad seisid rahumeelselt reformi eest;

8.  tunnustab ja toetab kõiki ühiskonnas võrdse ja õiglase kohtlemise poole püüdlevaid Saudi Araabia naiste õiguste kaitsjaid ning aktiviste, kes kaitsevad inimõigusi vaatamata raskustele, millega nad kokku puutuvad;

9.  väljendab sügavat muret soopõhise vägivalla leviku pärast Saudi Araabias, mis on jätkuvalt suuresti teatamata ja registreerimata ning mida õigustatakse selliste tagurlike põhjustega, nagu vajadus meeste eestkoste all olevaid naisi distsiplineerida; nõuab tungivalt, et Saudi Araabia ametivõimud võtaksid vastu terviklikud õigusaktid, et konkreetselt määratleda ja kriminaliseerida kõik soopõhise vägivalla vormid, eelkõige naiste suguelundite moonutamine, vägistamine, sealhulgas abielusisene vägistamine, seksuaalne väärkohtlemine ja seksuaalne ahistamine, ning kõrvaldada kõik takistused, millega naised õigusemõistmisele juurdepääsul kokku puutuvad; väljendab sügavat muret teadete pärast, et laste abielud on laialt levinud;

10.  taunib meeste eestkoste süsteemi, mille kohaselt endiselt eeldatakse meessoost eestkostja luba mitmes valdkonnas, sealhulgas rahvusvahelised reisid, juurdepääs tervishoiuteenustele, elukoha valik, abielu, hagi esitamine kohtusse, lahkumine riiklikest väärkoheldud naiste varjupaikadest ja kinnipidamiskeskustest; rõhutab, et kõnealune süsteem peegeldab riigis valitsevat sügavalt juurdunud patriarhaalset süsteemi; nõuab tungivalt, et Saudi Araabia valitsus kaotaks viivitamata meeste eestkostesüsteemi ja tühistaks muud seadused, millega diskrimineeritakse naisi ja tütarlapsi;

11.  märgib, et hiljuti võeti vastu seadus, mille kohaselt võib Saudi naisi teavitada tekstisõnumi teel, kui nende abielu hakatakse lahutama, et kaitsta neid abielu lõppemise eest ilma nende teadmata; rõhutab, et see seadus ei lahenda mingil viisil probleemi, et Saudi Araabia naised saavad lahutuse vaid väga piiratud juhtudel, nagu abikaasa nõusolek, või kui nende abikaasa on neid väärkohelnud;

12.  väljendab muret valitsuse veebiteenuste pärast, mille abil meessoost eestkostjad saavad jälgida naisi ning teha kindlaks, millal ja kuidas nad võiksid Saudi Araabia piiri ületada, ning saada reisimise ajal SMS-sõnumite kaudu peaaegu reaalajas ajakohastatud teavet;

13.  väljendab heameelt asjaolu üle, et Saudi Araabia kuningriigis kaotati osana Vision 2030 tegevuskavast naiste sõidukijuhtimise keeld;

14.  kutsub Saudi Araabia ametivõime üles vaatama läbi 2015. aasta detsembri ühenduste ja sihtasutuste seaduse, et võimaldada naisaktivistidel organiseeruda ja tegutseda vabalt ja sõltumatult, ilma ametivõimude põhjendamatu sekkumiseta; nõuab lisaks tungivalt, et vaadataks läbi ka terrorismivastast võitlust käsitlev seadus, küberkuritegevust käsitlev seadus ning ajakirjanduse ja väljaannete seadus, mida kasutatakse pidevalt inimõiguste kaitsjatele süüdistuste esitamiseks, samuti tuleks läbi vaadata kõik õigussüsteemis leiduvad diskrimineerivad sätted, sh sellistes valdkondades, nagu pärimisõigus;

15.  kutsub Saudi Araabia ametivõime üles ratifitseerima kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti, loobuma CEDAWi konventsiooni suhtes tehtud reservatsioonidest ja ratifitseerima selle konventsiooni fakultatiivprotokolli, et Saudi Araabia naised saaksid täielikult kasutada konventsioonis sätestatud õigusi, samuti kaotama laste abielud, sundabielud ja naiste kohustuslikud riietumisnõuded; nõuab tungivalt, et Saudi Araabia pikendaks ÜRO Inimõiguste Nõukogu erimenetluste esindajate alalist kutset selle riigi külastamiseks;

16.  rõhutab, et sõnavabaduse ning rahumeelse ühinemise ja kogunemise vabaduse õiguse kasutamine on kaitstud rahvusvaheliste inimõigusi käsitlevate õigusaktidega; palub Saudi Araabia ametivõimudel võimaldada sõltumatut ajakirjandust ja meediat ning tagada kõikidele Saudi Araabia elanikele sõnavabadus nii internetis kui ka mujal, ning samuti ühinemisvabadus ja rahumeelse kogunemise vabadus; kutsub Saudi Araabia ametivõime üles kõrvaldama inimõiguste kaitsjatelt piirangud, mis ei lase neil sotsiaalmeedias ja rahvusvahelises meedias sõna võtta;

17.  kutsub Saudi Araabia ametivõime üles kehtestama viivitamatult moratooriumi surmanuhtluse kasutamisele, mis oleks esimene samm selle kaotamise suunas; nõuab kõikide surmanuhtluse määramise otsuste läbivaatamist selle tagamiseks, et otsustele eelnenud kohtuprotsessidel on järgitud rahvusvahelisi standardeid;

18.  soovitab enne praeguste volituste lõppemist saata Saudi Araabiasse inimõiguste allkomisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ajutise delegatsiooni, et külastada vangistatud naisi ja pidada vajalikud kohtumised Saudi Araabia ametivõimudega;

19.  võtab teadmiseks ELi ja Saudi Araabia dialoogi ning julgustab seda jätkama;

20.  peab kahetsusväärseks Euroopa välisteenistuse ja ELi liikmesriikide tulemusetuid avaldusi alates 2018. aasta maist kinni peetavate naissoost inimõiguste kaitsjate juhtumitega seoses;

21.  kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat, Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles tõstatama oma dialoogis Saudi Araabia ametivõimudega Loujain al-Hathlouli, Eman al-Nafjani, Aziza al-Yousefi, Samar Badawi, Nassima al-Sada ja kõigi teiste naissoost inimõiguste kaitsjate juhtumite küsimuse ning nõudma nende vabastamist; rõhutab, et kuni nende vabastamiseni peaksid ELi diplomaadid kutsuma Saudi Araabia ametivõime üles tagama nende ohutuse ja täies mahus uurima teateid piinamise kohta;

22.  nõuab, et komisjon ja parlament uuriksid, miks ELi läbipaistvusregistris ei ole Saudi Araabia kohta kandeid;

23.  kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat, Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles lisama Saudi Araabia ametivõimudega peetava dialoogi teemade hulka Israa al-Ghomghami, tema abikaasa Mousa al-Hashimi ja nende nelja kaaskostja Ahmed al-Matroodi, Ali Ouwaisheri, Khalid al-Ghanimi ja Mujtaba al-Muzaini juhtumid, ning nõudma nende vabastamist; nõuab lisaks, et tõstatataks Sheikh Salman Al-Awnda juhtumi küsimus ja nõutaks tema vabastamist;

24.  palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal, Euroopa välisteenistusel ja liikmesriikidel võtta ühtne seisukoht selle tagamiseks, et Euroopa diplomaatilised teenistused Saudi Araabias kasutaksid seoses alates 2018. aasta maist kinni peetavate Saudi Araabia naiste õiguste kaitsjatega süstemaatiliselt ELi suunistes inimõiguste kaitsjate kohta ette nähtud mehhanisme, sealhulgas avalikke avaldusi, diplomaatilisi demarše, kohtuprotsesside seiret ja vanglavisiite;

25.  nõuab, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu järgmise istungjärgu päevakorda esitataks Euroopa Parlamendi resolutsioon inimõiguste kaitsjate olukorra kohta Saudi Araabias; nõuab, et EL tõstataks järgmisel Inimõiguste Nõukogu istungjärgul ja ÜRO naiste staatuse komisjonis küsimuse selliste riikide liikmesuse kohta, kelle inimõiguste alane olukord on kaheldav, sealhulgas naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas; nõuab, et EL teeks ÜRO Inimõiguste Nõukogus ettepaneku nimetada ametisse Saudi Araabia inimõiguste olukorraga tegelev eriraportöör;

26.  nõuab taas Saudi Araabia ametivõimudelt Raif Badawi suhtes kohaldatava ihunuhtluse lõpetamist ning tema viivitamatut ja tingimusteta vabastamist; nõuab, et kõik ELi kõrgemad esindajad, eelkõige komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja kõik volinikud tõstataksid oma Saudi Araabia kolleegidega suheldes süstemaatiliselt Raif Badawi juhtumi küsimuse, ning oma külastustel Saudi Araabiasse nõuaksid temaga kohtumist; kohustub suurendama jõupingutusi, et toetada tema vabastamist; palub Euroopa Parlamendi presidendil reisida Riyādi, et tõstatada otseses dialoogis ametivõimudega küsimus Sahharovi auhinna laureaatide juhtumi kohta;

27.  kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat, Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles tagama inimõiguste kaitsjaid käsitlevate ELi suuniste täieliku rakendamise ning laiendama inimõiguste kaitsjate, eelkõige naissoost inimõiguste kaitsjate kaitset ja toetamist; palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal anda aru ELi liikmesriikide ja Saudi režiimi vahelise sõjalise ja julgeolekualase koostöö praeguse olukorra kohta;

28.  kutsub nõukogu uuesti üles jõudma ühisele seisukohale, et kehtestada kogu ELi hõlmav relvaembargo Saudi Araabia suhtes ja järgida ühist seisukohta 2008/944/ÜVJP[6]; nõuab embargo kehtestamist seiresüsteemide ja muude kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi suhtes, mida Saudi Araabias võidakse kasutada selle riigi kodanike, sealhulgas naissoost inimõiguste kaitsjate represseerimise eesmärgil; on mures selle pärast, et Saudi Araabia ametivõimud kasutavad neid relvi ja küberjälgimistehnoloogiat; tuletab liikmesriikidele meelde, et nende jätkuvad relvatehingud Saudi Araabiaga on vastuolus ELi ühise seisukohaga relvaekspordi küsimuses; nõuab, et vastuseks inimõiguste rikkumistele, sealhulgas varade külmutamisele ja viisakeeludele teeks Euroopa välisteenistus ettepaneku Saudi Araabia suhtes piiratud meetmete vastuvõtmiseks ja nõukogu võtaks need meetmed vastu;

29.  nõuab tungivalt, et asepresident ja kõrge esindaja, Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid jätkaksid dialoogi Saudi Araabiaga inimõiguste, põhivabaduste ja riigi murettekitava rolli üle kõnealuses piirkonnas; väljendab oma valmisolekut pidada konstruktiivset ja avatud dialoogi Saudi Araabia ametivõimudega, sealhulgas parlamendiliikmetega nende rahvusvaheliste inimõigustealaste kohustuste rakendamise üle; nõuab eksperditeadmiste vahetamist justiits- ja õigusküsimustes, et tugevdada üksikisiku õiguste kaitset Saudi Araabias;

30.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule, ÜRO naiste staatuse komisjonile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule, Tema Majesteedile Saudi Araabia kuningale Salman bin Abdulaziz Al Saudile ja kroonprintsile Mohammad bin Salman Al Saudile, Saudi Araabia Kuningriigi valitsusele ning Saudi Araabia Kuningriigi Üleriigilise Dialoogi Keskuse peasekretärile.

 

 

 

Viimane päevakajastamine: 13. veebruar 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika