Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0111/2019Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0111/2019

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS naisten oikeuksien puolustajista Saudi-Arabiassa

  13.2.2019 - (2019/2564(RSP))

  työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti
  joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
  B8-0111/2019 (ECR)
  B8-0113/2019 (Verts/ALE)
  B8-0115/2019 (S&D)
  B8-0116/2019 (EFDD)
  B8-0121/2019 (GUE/NGL)
  B8-0123/2019 (ALDE)
  B8-0126/2019 (PPE)

  Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta
  Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta
  Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta
  Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
  Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep-Maria Terricabras, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta
  Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato EFDD-ryhmän puolesta

  Menettely : 2019/2564(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B8-0111/2019
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B8-0111/2019
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Euroopan parlamentin päätöslauselma naisten oikeuksien puolustajista Saudi-Arabiassa

  (2019/2564(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon aiemmat Saudi-Arabiaa koskevat päätöslauselmansa, erityisesti 11. maaliskuuta 2014 Saudi-Arabiasta, sen suhteista EU:n kanssa ja roolista Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa[1], 12. helmikuuta 2015 Raif Badawin (Saudi-Arabia) tapauksesta[2], 8. lokakuuta 2015 Ali Mohammed al-Nimrin tapauksesta[3], 31. toukokuuta 2018 naisten oikeuksien puolustajien tilanteesta Saudi-Arabiassa[4] ja 25. lokakuuta 2018 toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta Saudi-Arabian Istanbulin‑konsulaatissa[5] antamansa päätöslauselmat,

  –  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedottajan 29. toukokuuta 2018 antaman lausunnon Saudi-Arabiassa tapahtuneista äskettäisistä pidätyksistä ja 31. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon ihmisoikeuksien puolustajien ja aktivistien, muun muassa naisten oikeuksien puolustajien, mielivaltaisista vangitsemisista Saudi-Arabiassa,

  –  ottaa huomioon useiden YK:n erityisraportoijien 12. lokakuuta 2018 antaman julkilausuman, jossa kehotetaan vapauttamaan välittömästi kaikki naisten oikeuksien puolustajat,

  –  ottaa huomioon joulukuussa 2017 julkaistun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raportin,

  –  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia on YK:n ihmisoikeusneuvoston ja naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan jäsen ja tammikuusta 2019 lähtien se on kuulunut kyseisen toimikunnan hallintoneuvostoon,

  –  ottaa huomioon puheenvuoron, jonka komission jäsen Christos Stylianides käytti komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta, kun Euroopan parlamentissa keskusteltiin 4. heinäkuuta 2017 Saudi‑Arabian valitsemisesta naisten asemaa käsittelevään YK:n toimikuntaan,

  –  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan EU:n ja Arabiliiton 5. ministerikokouksessa pitämän avauspuheen, jossa tämä totesi seuraavaa: ”haluan todeta, että Euroopan ja arabimaailman välinen yhteistyö on nyt tärkeämpää kuin koskaan ja, niin uskon, tarpeellisempaa kuin koskaan”,

  –  ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen (CEDAW),

  –  ottaa huomioon naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean 9. maaliskuuta 2018 esittämät loppupäätelmät kolmannesta ja neljännestä Saudi-Arabiaa koskevasta määräaikaisraportista,

  –  ottaa huomioon pidätysten arviointipaneelin raportin pidätetyistä naisaktivisteista Saudi‑Arabiassa,

  –  ottaa huomioon Saudi-Arabian Shura-neuvoston 28. toukokuuta 2018 hyväksymän häirinnän torjumista koskevan lakiehdotuksen,

  –  ottaa huomioon marraskuussa 2018 tehdyn Saudi-Arabiaa koskevan yleisen määräaikaisarvioinnin (UPR),

  –  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia oli Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2018 lehdistönvapausindeksissä (World Press Freedom Index) 180 maan joukossa sijalla 169,

  –  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

  –  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

  –  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

  –  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

  –  ottaa huomioon, että vuoden 2015 ajatuksen- ja sananvapauden Saharov-palkinto myönnettiin saudiarabialaiselle bloggaajalle Raif Badawille,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että aktivistit, jotka Saudi-Arabian viranomaiset pidättivät, koska he olivat puolustaneet naisten oikeuksia, ovat edelleen vangittuina ilman syytteitä; toteaa, että näiden aktivistien joukossa ovat muun muassa Loujain al-Hathloul, Aziza al‑Yousef, Eman al-Nafjan, Nouf Abdulaziz, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi ja Hatoon al-Fassi, jotka kaikki ovat naisten oikeuksia puolustavia aktivisteja, sekä joitakin liikkeen mieskannattajia, muun muassa Mohammed al-Rabea; toteaa näiden aktivistien olevan tunnettuja siitä, että he järjestivät naisten ajokieltoa vastustavan kampanjan ja puolsivat miesten holhoojan asemaan perustuvan järjestelmän lopettamista; toteaa, että heidät pidätettiin ennen kuin odotettu naisten ajokiellon kumoaminen tuli voimaan 24. kesäkuuta 2018; toteaa, että tiettävästi jotkut heistä viedään oikeudenkäyntiin erityiseen rikostuomioistuimeen, joka on alun perin perustettu terrorismirikoksista pidätettyjen syyttämistä varten;

  B.  ottaa huomioon, että Qatifin alueelta kotoisin oleva ihmisoikeuksien puolustaja Israa al‑Ghomgham on edelleen mielivaltaisesti vangittuna; ottaa huomioon, että hänelle langetettu kuolemantuomio on äskettäin kumottu, mutta täsmentämättömiä syytteitä nostetaan edelleen häntä vastaan; toteaa, että Israa al-Ghomghamin fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista ollaan huolissaan;

  C.  ottaa huomioon, että tietojen mukaan Saudi-Arabian kuulustelijat ovat kiduttaneet, pahoinpidelleet ja seksuaalisesti hyväksikäyttäneet ainakin kolmea toukokuussa 2018 pidätettyä naispuolista aktivistia; ottaa huomioon, että naisaktivistien perheenjäsenet, kuten Loujain al-Hathloulin vanhemmat, ovat matkustuskiellossa;

  D.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian viestintäministeriö on torjunut syytökset pidätettyjen kiduttamisesta kuningaskunnassa perättöminä väitteinä;

  E.  toteaa, että aktivisti Loujain al-Hathloul on ollut pidätettynä maaliskuusta 2018 lähtien sen jälkeen, kun hän oli osallistunut YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevässä komiteassa Saudi-Arabiaa käsittelevään arviointi-istuntoon; ottaa huomioon, että hänet sijoitettiin eristysselliin touko- ja syyskuun 2018 välisenä aikana, jolloin hänen vanhempiensa kertoman mukaan häntä on kidutettu;

  F.  toteaa, että Saudi-Arabian ihmisoikeuskomission valtuuskunta kävi tapaamassa Loujain al-Hathloulia tämän kidutusta koskevien tietojen julkaisemisen jälkeen; toteaa, että valtuuskunnan jäsenet eivät voineet taata hänen suojeluaan; ottaa huomioon, että syyttäjä kävi tämän jälkeen tapaamassa häntä saadakseen häneltä todistajanlausunnon;

  G.  toteaa, että Loujain al-Hathloul on ehdolla vuoden 2019 Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi;

  H.  toteaa, että vaikka Saudi-Arabian hallitus on toteuttanut äskettäin uudistuksia parantaakseen naisten oikeuksia työelämässä, maassa on edelleen voimassa eräitä maailman tiukimpia rajoituksia naisille; katsoo, että Saudi-Arabian poliittinen ja yhteiskunnallinen järjestelmä on edelleen syrjivä ja tekee naisista tosiasiassa toisen luokan kansalaisia, kieltää uskonnon- ja vakaumuksenvapauden, syrjii räikeästi maassa olevaa suurta ulkomaalaisten työntekijöiden joukkoa ja tukahduttaa häikäilemättä kaiken toisinajattelun;

  I.  toteaa, että Saudi-Arabialla on erinäisiä syrjiviä lakeja, etenkin säännökset, jotka koskevat henkilökohtaista asemaa ja naispuolisten siirtotyöläisten tilannetta, siviilisäätyä koskeva laki, työsopimuslaki, kansallisuuslaki sekä miesten holhoojan asemaan perustuva järjestelmä, joka merkitsee sitä, että nainen tarvitsee miespuolisen holhoojan suostumuksen voidakseen käyttää useimpia CEDAWin mukaisia oikeuksiaan;

  J.  ottaa huomioon, että miesten holhoojan asemaan perustuvan järjestelmän mukaan saudinaisilta puuttuu jopa kaikkein perustavanlaatuisin heidän omaa elämäänsä koskeva määräysvalta; ottaa huomioon, että avioliittoa ja avioeroa koskevat syrjivät lait ovat edelleen voimassa ja että lain mukaan naisten on saatava miespuolisen holhoojan lupa voidakseen hakeutua korkeakoulutukseen, hakea työtä, matkustaa tai mennä naimisiin; ottaa huomioon, että saudinaiset, joiden puoliso on ulkomaalainen, eivät voi, toisin kuin vastaavassa asemassa olevat saudimiehet, siirtää kansalaisuuttaan lapsilleen tai puolisoilleen;

  K.  ottaa huomioon, että naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean mukaan Saudi‑Arabian yleinen varautuneisuus CEDAW-sopimusta kohtaan on ristiriidassa kyseisen yleissopimuksen tarkoituksen ja tavoitteen kanssa ja kielletty sen 28 artiklan nojalla;

  L.  toteaa, että kruununprinssi Mohammad bin Salman al-Saudin noustua valtaan kesäkuussa 2017 monia äänekkäitä ihmisoikeuksien puolustajia, aktivisteja ja arvostelijoita on pidätetty mielivaltaisesti tai heidät on epäoikeudenmukaisesti tuomittu pitkällisiin vankeusrangaistuksiin pelkästään sen vuoksi, että he ovat käyttäneet ilmaisunvapauttaan;

  M.  toteaa, että uudistusohjelman ”Visio 2030”, jonka tarkoituksena on toteuttaa maassa taloudellinen ja yhteiskunnallinen muutos muun muassa naisten vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä, olisi pitänyt tarjota saudinaisille todellinen tilaisuus oikeudelliseen emansipaatioon, joka on ehdottoman välttämätöntä, jotta he kykenevät käyttämään CEDAWin mukaisia oikeuksiaan kaikilta osin; katsoo kuitenkin, että nykyinen naisten oikeuksia ajavien pidätysaalto ja väitetty kiduttaminen ovat ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa ja saattavat viedä huomion pois uudistusohjelmasta; toteaa, että Vision 2030 -asetuksella ei ole asianmukaista oikeudellista kehystä;

  N.  ottaa huomioon, että ilmaisunvapaus sekä lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaus niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin ovat olennaisia perusedellytyksiä ja katalysaattoreita demokratiakehitykselle ja uudistuksille ja ne ovat tärkeitä vallan valvontakeinoja;

  O.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabiassa teloitusten määrä on yksi maailman korkeimmista; ottaa huomioon, että vuosina 2014–2017 pantiin täytäntöön keskimäärin vähintään 126 teloitusta vuodessa; ottaa huomioon, että viranomaiset määräävät kuolemantuomion väkivallattomista rikoksista, kuten huumeiden salakuljetuksesta, maanpetoksesta ja aviorikoksesta; ottaa huomioon, että myös sellaiset rikokset kuten uskosta luopuminen, joka ei kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön nojalla saisi olla kriminalisoitu, ovat johtaneet kuolemanrangaistuksen soveltamiseen;

  P.  ottaa huomioon, että vuonna 2018 Saudi-Arabiaa koskeva YK:n inhimillisen kehityksen indeksi oli 0,853 ja että se oli 188 maan ja alueen joukossa sijalla 39; ottaa huomioon, että vuonna 2017 Saudi-Arabiaa koskeva YK:n sukupuolten tasa-arvoindeksi oli 0,234 ja se oli 189 maan joukossa sijalla 39; ottaa huomioon, että Saudi-Arabiaa koskeva YK:n sukupuolisidonnainen kehitysindeksi (GDI) on 0,877 (eli maa on sijalla 39 maailmassa);

  1.  tuomitsee ankarasti ajokiellon poistamisen puolesta kampanjoineiden naisten ihmisoikeuksien puolustajien ja kaikkien rauhanomaisten ihmisoikeuksien puolustajien, toimittajien, asianajajien ja aktivistien pidättämisen ja ilmaisee järkytyksensä uskottavista raporteista, joiden mukaan useita heistä, muun muassa Loujain al‑Hathloulia, kidutetaan järjestelmällisesti;

  2.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta nämä naisten oikeuksien puolustajat ja kaikki ihmisoikeuksien puolustajat, asianajajat, toimittajat ja muut mielipidevangit, jotka on pidätetty ja tuomittu pelkästään sen vuoksi, että he ovat käyttäneet oikeuttaan ilmaisunvapauteen, ja heidän tekemänsä rauhanomaisen ihmisoikeustyön vuoksi, ja sallimaan kansainvälisten riippumattomien tarkkailijoiden tavata pidätettyinä olevia naisten ihmisoikeuksien puolustajia;

  3.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia helpottamaan riippumattomien lääkäreiden pääsyä tapaamaan pidätettyjä; korostaa, että kaikkien pidätettyjen, myös ihmisoikeuksien puolustajien, kohtelussa on heidän ollessaan pidätettyinä noudatettava ehtoja, jotka on asetettu pidätettynä tai vangittuna olevien henkilöiden suojelua koskevissa YK:n periaatteissa jotka hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen 9. joulukuuta 1988 antamalla päätöslauselmalla 43/173;

  4.  vaatii, että riippumattomien tarkkailijoiden joukossa olisi oltava tarkkailijoita EU:n Saudi-Arabian-edustustosta tai EU:n toimielimistä sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutettuja, kuten kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta käsittelevä erityisraportoija, tai kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä;

  5.  vaatii Saudi-Arabian viranomaisia lopettamaan kaikenlaisen häirinnän, myös oikeudellisen häirinnän Loujain al-Hathloulia, Aziza al-Yousefia, Eman al-Nafjania, Nouf Abdulazizia, Mayaa al-Zahrania, Samar Badawia, Nassima al-Sadaa, Shadan al‑Anezia, Abir Namankania, Amal al-Harbia, Hatoon al-Fassia, Israa Al-Ghomghamia ja Mohammed al-Rabeaa sekä kaikki maassa toimivia ihmisoikeuksien puolustajia vastaan, jotta he voivat tehdä työtään ilman perusteettomia esteitä tai pelkoa kostotoimista heitä ja heidän perheitään vastaan;

  6.  tuomitsee Saudi-Arabiassa edelleen jatkuvan ihmisoikeuksien ja naisten oikeuksien puolustajien ahdistelun ja kiduttamisen, jotka vesittävät maan uudistusprosessin uskottavuuden; tuomitsee Saudi-Arabiassa edelleen jatkuvan ja järjestelmällisen naisten ja tyttöjen syrjinnän;

  7.  kehottaa Saudi-Arabiaa julkisesti takaamaan kaikkien pidätettyjen aktivistien turvallisuuden, sallimaan pidätettyjen naisten oikeuden saada asianajajan palveluja ja tavata perheenjäseniään, antamaan todisteita pidätettyjen hyvinvoinnista ja vapauttamaan naiset, jotka on vangittu vain siksi, että ovat vaatineet uudistuksia rauhanomaisesti;

  8.  kiittää ja tukee saudinaisten oikeuksien puolustajia, jotka pyrkivät saavuttamaan naisten yhtäläisen ja oikeudenmukaisen kohtelun yhteiskunnassa ja jotka ovat puolustaneet ihmisoikeuksia vaikeuksista piittaamatta;

  9.  on erittäin huolissaan sukupuoleen perustuvan väkivallan jatkumisesta Saudi-Arabiassa ja toteaa, että tämä väkivalta jää pitkälti ilmoittamatta ja dokumentoimatta ja että sitä on perusteltu takapajuisilla syillä, kuten tarpeella kurittaa miesten holhouksessa olevia naisia; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia hyväksymään kattavaa lainsäädäntöä, jolla erityisesti määritellään ja kriminalisoidaan kaikki naisiin kohdistuvan sukupuoleen perustuvan väkivallan muodot, joita ovat erityisesti naisten sukuelinten silpominen, raiskaus, myös raiskaus avioliitossa, seksuaalinen ahdistelu ja seksuaalinen häirintä, sekä poistamaan kaikki esteet naisten oikeussuojan toteutumiselta; ilmaisee syvän huolestumisensa lapsiavioliittoa koskevasta vallitsevasta käytännöstä;

  10.  pitää valitettavana miesten holhoojan asemaan perustuvaa järjestelmää, jossa yhä edellytetään miehen antavan holhoojana luvan moniin asioihin, kuten ulkomaille matkustamiseen, terveydenhuoltopalvelujen käyttämiseen, asuinpaikan valitsemiseen, avioliittoon, kanteiden esittämiseen, poistumiseen valtion ylläpitämistä naisten turvakodeista tai pidätyskeskuksista; toteaa tämän järjestelmän ilmentävän maassa vallitsevaa ja syvään juurtunutta patriarkaalisuutta; kehottaa Saudi-Arabian hallitusta lakkauttamaan välittömästi miesten huoltajuusjärjestelmän ja kumoamaan muut naisia ja tyttöjä syrjivät lait;

  11.  panee merkille, että äskettäin on annettu laki, jonka nojalla saudiarabialaisille naisille voidaan ilmoittaa avioerosta tekstiviestillä, jotta heidän avioliittonsa ei päättyisi heidän tietämättään; korostaa, että lailla ei puututa siihen, että saudiarabialaiset naiset voivat saada avioeron ainoastaan erittäin tarkoin rajatuissa tapauksissa, esimerkiksi silloin, kun heidän aviomiehensä suostuu eroon tai kun aviomies on vahingoittanut vaimoaan;

  12.  on huolissaan hallituksen verkkopalveluista, joiden avulla miespuoliset holhoojat voivat jäljittää naista ja määritellä, milloin ja miten he voivat poistua maasta ja saada naisen matkan aikana lähes tosiaikaisia tekstiviestipäivityksiä;

  13.  pitää myönteisenä, että naisten ajokielto on kumottu Saudi-Arabiassa osana Visio 2030 -ohjelmaa;

  14.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia tarkistamaan joulukuussa 2015 annettua yhdistyksiä ja säätiöitä koskevaa lakia, jotta naisaktivistit voivat järjestäytyä ja tehdä työtä vapaasti ja itsenäisesti ilman viranomaisten aiheetonta puuttumista; kehottaa lisäksi tarkistamaan terrorismin vastaista lainsäädäntöä, kyberrikollisuuden torjuntaa koskevaa lakia sekä lehdistöä ja julkaisutoimintaa koskevaa lakia, joita käytetään toistuvasti ihmisoikeuksien puolustajien syytteeseen asettamiseen, sekä kaikkia oikeusjärjestelmän syrjiviä säännöksiä, myös perintöoikeuden alalla;

  15.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia ratifioimaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, poistamaan kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaan yleissopimukseen (CEDAW) tehdyt varaumat ja ratifioimaan sen valinnaisen pöytäkirjan, jotta Saudi-Arabian naiset voivat nauttia täysimääräisesti yleissopimukseen kirjatuista oikeuksista, ja lopettamaan lapsiavioliitot, pakkoavioliitot ja naisia koskevat pakolliset pukeutumissäännöt; kehottaa Saudi‑Arabiaa esittämään pysyvän vierailukutsun YK:n ihmisoikeusneuvoston kaikille erityisraportoijille;

  16.  korostaa, että sananvapauden, rauhanomaisen yhdistymisen ja kokoontumisen harjoittaminen on turvattu kansainvälisessä ihmisoikeuslainsäädännössä; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia sallimaan riippumattoman lehdistön ja tiedotusvälineiden vapauden ja varmistamaan ilmaisunvapauden sekä verkossa että sen ulkopuolella sekä yhdistymisvapauden ja rauhanomaisen kokoontumisvapauden kaikille Saudi-Arabian asukkaille; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia kumoamaan ihmisoikeuksien puolustajille asetetut rajoitukset, jotka estävät näitä antamasta lausuntoja sosiaalisessa mediassa tai kansainvälisille tiedotusvälineille;

  17.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia lopettamaan välittömästi kuolemantuomioiden täytäntöönpanon askeleena kohti kuolemanrangaistuksen lakkauttamista; kehottaa tarkastelemaan kaikkia kuolemantuomioita uudelleen, jotta voidaan varmistua, että niitä edeltävät oikeudenkäynnit ovat olleet kansainvälisten normien mukaisia;

  18.  kehottaa lähettämään ihmisoikeuksien alivaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan tilapäisen valtuuskunnan Saudi-Arabiaan ennen kuluvan toimikauden päättymistä, jotta voidaan vierailla vangittujen naisten luona ja järjestää tarvittavat tapaamiset Saudi-Arabian viranomaisten kanssa;

  19.  panee merkille EU:n ja Saudi-Arabian yhteydenpidon ja kannustaa jatkamaan vuoropuhelua;

  20.  pitää valitettavina Euroopan ulkosuhdehallinnon ja jäsenvaltioiden tehottomia julkilausumia tapauksista, joissa naispuoliset ihmisoikeuksien puolustajat ovat olleet pidätettyinä toukokuusta 2018;

  21.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja jäsenvaltioita ottamaan esiin Loujain al-Hathaloulin, Eman al-Nafjanin, Aziza al‑Yousefin, Samar Badawin ja Nassima al-Sadan tapaukset sekä kaikkien muiden naisten ihmisoikeuksien puolustajien tapaukset Saudi-Arabian viranomaisten kanssa käymässään vuoropuhelussa ja vaatimaan heidän vapauttamistaan; vaatii, että odotettaessa heidän vapauttamistaan EU:n diplomaattien olisi kehotettava Saudi‑Arabian viranomaisia takaamaan vangittuina olevien turvallisuus ja tutkimaan perusteellisesti uutiset kidutuksista;

  22.  kehottaa komissiota ja parlamenttia tutkimaan, miksi Saudi-Arabia ei esiinny EU:n avoimuusrekisterissä;

  23.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, EUH:ta ja jäsenvaltioita ottamaan esiin Israa al-Ghomghamin, hänen puolisonsa Mousa al-Hashimin ja heidän kanssasyytettyjensä Ahmed al-Matroodin, Ali Ouwaisherin, Khalid al-Ghanimin ja Mujtaba al-Muzainin tapaukset Saudi-Arabian viranomaisten kanssa käymässään vuoropuhelussa ja vaatimaan heidän vapauttamistaan; kehottaa ottamaan esiin myös Sheikh Salman Al-Awdan tapauksen ja vaatimaan hänen vapauttamistaan;

  24.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, EUH:ta ja jäsenvaltioita hyväksymään yhtenäisen kannan, jolla varmistetaan, että unionin Saudi-Arabiassa oleva diplomaattinen edustusto käyttää järjestelmällisesti ihmisoikeuksien puolustajia koskevissa EU:n suuntaviivoissa esitettyjä mekanismeja, mukaan lukien julkiset lausunnot, diplomaattiset toimenpiteet, oikeudenkäyntien seuranta ja vankilavierailut, kun on kyse Saudi-Arabian naisten oikeuksien puolustajista, jotka ovat olleet pidätettyinä toukokuusta 2018;

  25.  kehottaa antamaan YK:n ihmisoikeusneuvoston seuraavan kokouksen käsiteltäväksi Euroopan parlamentin päätöslauselman ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta Saudi‑Arabiassa; kehottaa unionia ottamaan seuraavassa ihmisoikeusneuvoston kokouksessa ja naisten asemaa käsittelevässä toimikunnassa esille kysymyksen sellaisten maiden jäsenyydestä, joiden ihmisoikeustilanne, mukaan lukien naisten oikeuksien ja tasa-arvon kunnioittamista koskeva tilanne, on kyseenalainen; kehottaa unionia ehdottamaan YK:n ihmisoikeusneuvostossa Saudi-Arabian ihmisoikeuksia käsittelevän erityisedustajan nimittämistä;

  26.  kehottaa jälleen kerran Saudi-Arabian viranomaisia lopettamaan Raif Badawin ruoskimisen ja vapauttamaan hänet välittömästi ja ehdoitta; vaatii, että unionin kaikkien johtavien edustajien, erityisesti varapuheenjohtajan / korkean edustajan ja kaikkien komission jäsenten, on otettava järjestelmällisesti esille Raif Badawin tapaus yhteyksissään vastapuoliinsa Saudi-Arabiassa ja pyydettävä tapaamista hänen kanssaan maahan suuntautuvien vierailujen yhteydessä; sitoutuu tehostamaan toimiaan hänen vapauttamisensa tukemiseksi; kehottaa puhemiestä matkustamaan Riadiin ja ottamaan siellä esiin Saharov-palkinnon saajien tapauksen suoraan viranomaisten kanssa;

  27.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, EUH:ta ja jäsenvaltioita varmistamaan, että ihmisoikeuksien puolustajia koskevia EU:n suuntaviivoja noudatetaan kaikilta osin, ja tehostamaan ihmisoikeuksien ja etenkin naisten ihmisoikeuksien puolustajien suojelemista ja tukemista; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa raportoimaan jäsenvaltioiden sotilaallisen yhteistyön ja turvallisuusyhteistyön tämänhetkisestä tilanteesta Saudi-Arabian hallinnon kanssa;

  28.  kehottaa jälleen neuvostoa hyväksymään yhteisen kannan, jotta Saudi-Arabia voidaan asettaa EU:n asevientikieltoon ja noudattaa yhteistä kantaa 2008/944/YUTP[6]; kehottaa kieltämään valvontajärjestelmien ja muiden kaksikäyttötuotteiden, joita Saudi-Arabiassa saatetaan käyttää kansalaisten, myös naispuolisten ihmisoikeuksien puolustajien, sortamiseen, viennin Saudi-Arabiaan; on huolissaan siitä, että Saudi-Arabian viranomaiset käyttävät näitä aseita ja kybervalvontatekniikkaa; muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että niiden jatkuvat asevientisopimukset Saudi-Arabian kanssa ovat EU:n asevientiä koskevan yhteisen kannan vastaisia; kehottaa EUH:ta ehdottamaan ja neuvostoa hyväksymään rajoittavia toimenpiteitä Saudi-Arabiaa vastaan, jotta voidaan reagoida ihmisoikeusloukkauksiin, mukaan lukien varojen jäädyttäminen ja viisumikiellot;

  29.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, EUH:ta ja jäsenvaltioita jatkamaan Saudi-Arabian kanssa vuoropuhelua ihmisoikeuksista, perusvapauksista sekä maan ongelmallisesta roolista alueella; ilmaisee olevansa valmis käymään rakentavaa ja avointa vuoropuhelua saudiviranomaisten ja maan parlamentin jäsenten kanssa siitä, miten maa täyttää ihmisoikeuksia koskevat kansainväliset sitoumuksensa; edellyttää oikeuslaitosta ja oikeudellisia kysymyksiä koskevaa asiantuntijavaihtoa, jotta Saudi‑Arabiassa voidaan lujittaa yksilön oikeuksien suojaa;

  30.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle, naisten asemaa käsittelevälle toimikunnalle, YK:n ihmisoikeusneuvostolle, kuningas Salman bin Abdulaziz al-Saudille ja kruununprinssi Mohammad bin Salman al-Saudille, Saudi-Arabian kuningaskunnan hallitukselle sekä Saudi-Arabian kuningaskunnan kansallisen vuoropuhelun keskuksen pääsihteerille.

  Päivitetty viimeksi: 13. helmikuuta 2019
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö