Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0111/2019Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0111/2019

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl moterų teisių gynėjų Saudo Arabijoje

13.2.2019 - (2019/2564(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:
B8-0111/2019 (ECR)
B8-0113/2019 (Verts/ALE)
B8-0115/2019 (S&D)
B8-0116/2019 (EFDD)
B8-0121/2019 (GUE/NGL)
B8-0123/2019 (ALDE)
B8-0126/2019 (PPE)

Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Inese Vaidere PPE frakcijos vardu
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei ECR frakcijos vardu
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu
Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep-Maria Terricabras, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato EFDD frakcijos vardu

Procedūra : 2019/2564(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0111/2019
Pateikti tekstai :
RC-B8-0111/2019
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų teisių gynėjų Saudo Arabijoje

(2019/2564(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Saudo Arabijos, visų pirma į 2014 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl Saudo Arabijos, jos santykių su ES ir jos vaidmens Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje[1], 2015 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl Raifo Badawi atvejo[2], 2015 m. spalio 8 d. rezoliuciją dėl Ali Mohammedo al-Nimro atvejo[3], 2018 m. gegužės 31 d. rezoliuciją dėl moterų teisių gynėjų padėties Saudo Arabijoje[4] ir 2018 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule[5],

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 29 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro atstovo spaudai pareiškimą dėl neseniai Saudo Arabijoje įvykdytų suėmimų ir į 2018 m. liepos 31 d. pareiškimą dėl žmogaus teisių gynėjų ir aktyvistų, įskaitant moterų teisių aktyvistus, savavališkų sulaikymų Saudo Arabijoje,

–  atsižvelgdamas į kelių JT specialiųjų pranešėjų 2018 m. spalio 12 d. pareiškimą, kuriame raginama nedelsiant išlaisvinti visus moterų teisių gynėjus,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 2017 m. gruodžio mėn. parengtą ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Saudo Arabija yra JT žmogaus teisių tarybos ir JT Moterų padėties komisijos narė, ir į jos narystė šios komisijos vykdomojoje taryboje nuo 2019 m. sausio mėn.,

–  atsižvelgdamas į Komisijos nario Christoso Stylianideso kalbą, kurią Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu jis pasakė per 2017 m. liepos 4 d. vykusią Europos Parlamento diskusiją dėl Saudo Arabijos išrinkimo JT Moterų padėties komisijos nare,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės įžanginę kalbą per 5-ąjį ES ir Arabų Valstybių Lygos ministrų susitikimą, kuriame teigiama: „ir norėčiau pasakyti, kad Europos ir arabų pasaulio bendradarbiavimas niekada nebuvo toks svarbus ir, manau, niekada nebuvo toks būtinas“,

–  atsižvelgdamas į JT Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims,

–  atsižvelgdamas į JT Visų formų diskriminacijos prieš moteris panaikinimo komiteto 2018 m. kovo 9 d. baigiamąsias išvadas dėl sujungtų trečiosios ir ketvirtosios periodinių ataskaitų dėl Saudo Arabijos,

–  atsižvelgdamas į kalinimo peržiūros grupės pranešimą dėl moterų aktyvisčių Saudo Arabijoje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 28 d. Saudo Arabijos Patariamosios tarybos patvirtintą įstatymą dėl kovos su priekabiavimu,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio mėn. Saudo Arabijos visuotinį periodinį vertinimą,

–  atsižvelgdamas į tai, kad pagal organizacijos „Žurnalistai be sienų“ paskelbtą 2018 m. pasaulio spaudos laisvės indeksą Saudo Arabija užima 169 vietą iš 188 šalių,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP),

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. Sacharovo premija už minties laisvę paskirta Saudo Arabijos tinklaraštininkui Raifui Badawi,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi aktyvistai, kuriuos Saudo Arabijos valdžios institucijos suėmė dėl jų vykdomos veiklos, susijusios su moterų teisėmis, tebėra sulaikyti nepateikus kaltinimų; kadangi tarp sulaikytų aktyvistų – Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan, Nouf Abdulaziz, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi ir Hatoon al-Fassi – visi jie yra moterų teisių aktyvistai, taip pat judėjimo šalininkai vyrai, įskaitant Mohammedą al-Rabea; kadangi šiuos aktyvistus išgarsino jų kampanijos prieš draudimą moterims vairuoti ir už vyrų globos sistemos panaikinimo rėmimą; kadangi jie buvo suimti rengiantis panaikinti draudimą moterims vairuoti 2018 m. birželio 24 d.; kadangi pranešama, kad kai kurie iš jų bus perduoti nagrinėti specializuotam baudžiamajam teismui, kuris iš pradžių buvo įsteigtas siekiant teisti sulaikytuosius dėl teroristinių nusikaltimų;

B.   kadangi žmogaus teisių gynėja Israa al-Ghomgham iš Qatifo regiono vis dar yra savavališkai sulaikyta; kadangi jai paskirta mirties bausmė neseniai buvo panaikinta, bet jai vis dar iškelti neaiškūs kaltinimai; kadangi kyla susirūpinimas dėl I. al-Ghomgham fizinės ir psichinės gerovės;

C.  kadangi pranešimai teigia, kad mažiausiai trys aktyvistės, sulaikytos 2018 m. gegužės mėn., Saudo Arabijos tardytojų buvo kankinamos, su jomis buvo netinkamai elgiamasi ir jos buvo seksualiai išnaudojamos; kadangi moterų aktyvisčių šeimos nariams , pvz., Loujain al-Hathloul tėvams, taikomas draudimas keliauti;

D.  kadangi Saudo Arabijos žiniasklaidos ministerija atmetė kaltinimus dėl sulaikytų asmenų kankinimo Karalystėje kaip pagrindo neturinčias ataskaitas;

E.  kadangi aktyvistė Loujain al-Hathloul buvo sulaikyta nuo 2018 m. kovo mėn. po to, kai ji dalyvavo JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komitete peržiūros sesijoje dėl Saudo Arabijos; kadangi nuo 2018 m. gegužės iki rugsėjo mėn. ji buvo patalpinta į vienutę, o jos tėvai pranešė, kad per tą laiką ji buvo kankinama;

F.  kadangi Saudo Arabijos žmogaus teisių komisijos delegacija apsilankė pas Loujain al-Hathlol po pranešimų apie jos kankinimą paskelbimo; kadangi delegacijos nariai negalėjo užtikrinti jos apsaugos; kadangi po to prokuroras lankėsi pas ją siekdamas užfiksuoti jos parodymus;

G.  kadangi Loujain al-Hathloul buvo nominuota 2019 m. Nobelio taikos premijai;

H.  kadangi, nepaisant pastarojo meto vyriausybės reformų, kuriomis siekiama sustiprinti moterų teises užimtumo sektoriuje, Saudo Arabijoje moterims vis dar taikomi vieni griežčiausių apribojimų; kadangi Saudo Arabijos politinė ir socialinė sistema tebėra diskriminacinė, pagal ją moterys veiksmingai paverčiamos antrarūšėmis pilietėmis, neleidžiama jokia religijos ir tikėjimo laisvė, rimtai diskriminuojami darbuotojai iš užsienio, kurių šalyje labai daug, ir be gailesčio malšinami visi protesto balsai;

I.  kadangi Saudo Arabijoje galioja ne vienas diskriminacinis įstatymas, visų pirma teisinės nuostatos, susijusios su asmens statusu, darbuotojų migrančių padėtimi, Civilinės būklės kodeksu, Darbo kodeksu, Pilietybės aktu ir vyrų globos sistema, pagal kurią moterys gali naudotis dauguma savo teisių, numatytų Konvencijoje dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, tik gavus vyro-globėjo leidimą;

J.  kadangi pagal vyrų globos sistemą Saudo Arabijos moterys netenka net minimaliausios galimybės kontroliuoti savo gyvenimą; kadangi vis dar galioja diskriminacinio pobūdžio teisės aktai dėl santuokos sudarymo ir santuokos nutraukimo, o pagal įstatymą reikalaujama, kad moterys gautų savo globėjo leidimą, norėdamos stoti į aukštojo mokslo įstaigą, ieškoti darbo, keliauti arba susituokti; kadangi Saudo Arabijos moterys su užsienio sutuoktiniais, kitaip nei jų šalies vyrai, negali perduoti savo pilietybės vaikams ar sutuoktiniams;

K.  kadangi, pasak JT Visų formų diskriminacijos prieš moteris panaikinimo komiteto, Saudo Arabijos bendro pobūdžio abejonės dėl Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims nesuderinamos su konvencijos tikslu ir paskirtimi, o, remiantis jo 28 straipsniu – neleistinos;

L.  kadangi po to, kai 2017 m. birželio mėn. Saudo Arabijos sosto įpėdinis Princas Mohammed bin Salman Al Saud atėjo į valdžią, daugelis atvirai kritiką reiškiančių žmogaus teisių gynėjų, aktyvistų ir kritikų buvo savavališkai sulaikyti arba neteisingai nuteisti kalėti ilgą laiką tiesiog už tai, kad naudojosi savo teise į saviraiškos laisvę;

M.  kadangi reformų darbotvarkė „Vizija iki 2030 m.“, kuria siekiama ekonominės ir socialinės šalies pertvarkos, įskaitant moterų įgalėjimą, turėjo suteikti realią galimybę Saudo Arabijos moterims užsitikrinti savo teisinę emancipaciją, nes ji absoliučiai būtina norint visapusiškai naudotis savo teisėmis, numatytomis Konvencijoje dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims; kadangi, vis dėl to, pastarojo meto moterų teisių aktyvistų suėmimų ir tariamų kankinimų banga prieštarauja šiam siekiui ir gali nukreipti dėmesį nuo reformų darbotvarkės; kadangi 2030 m. vizijoje trūksta tinkamos teisinės sistemos;

N.  kadangi saviraiškos laisvė, taip pat spaudos ir žiniasklaidos laisvė tiek internete, tiek už jo ribų yra gyvybiškai svarbios demokratizacijos ir reformų prielaidos ir katalizatoriai bei esminės valdžios kontrolės priemonės;

O.  kadangi mirties bausmės įvykdymo lygis Saudo Arabijoje yra vienas didžiausių pasaulyje; kadangi 2014–2017 m. vidutiniškai buvo įvykdyta ne mažiau kaip 126 mirties bausmių per metus; kadangi valdžios institucijos taiko mirties bausmę už nesmurtinius nusikaltimus, pvz., narkotikų kontrabandą, išdavystę ir neištikimybę; kadangi už tokius nusikaltimus kaip apostazė, kurie pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę neturėtų būti kriminalizuojami, Saudo Arabijoje baudžiama mirties bausme;

P.  kadangi 2018 m. Saudo Arabijos įvertinimas JT žmogaus socialinės raidos indekse siekė 0,853 ir ji buvo 38-ta iš 188 šalių ir teritorijų; kadangi Saudo Arabijos įvertinimas JT lyčių lygybės indekse 2017 m. siekė 0,234 ir ji buvo 50-ta iš 189 šalių; kadangi šalies JT lyčių socialinės raidos indeksas yra 0,877 (39 vieta pasaulyje);

1.  griežtai smerkia tai, kad buvo sulaikyti žmogaus teisių gynėjai, agituojantys panaikinti vairavimo draudimą, taip pat visi taikūs žmogaus teisių gynėjai, žurnalistai, teisininkai ir aktyvistai, ir yra sukrėstas dėl patikimų pranešimų apie sistemingus kai kurių iš jų, įskaitant Loujain al-Hathlolo, kankinimus;

2.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti šiuos moterų teisių gynėjus ir visus žmogaus teisių gynėjus, teisininkus, žurnalistus ir kitus sąžinės kalinius, sulaikytus ir nuteistus vien už tai, kad jie pasinaudojo savo teise į žodžio laisvę ir už tai, kad jie taikiai žmogaus teisių srityje, ir leisti nepriklausomiems stebėtojams susitikti su sulaikytais moterų teisių gynėjais;

3.  primygtinai ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas sudaryti sąlygas nepriklausomiems gydytojams patekti pas sulaikytuosius; pabrėžia, kad visiems sulaikytiems asmenims, įskaitant žmogaus teisių gynėjus, kol jie kalinami, turi būti taikomos Bet kokia forma sulaikytų ar įkalintų visų asmenų apsaugos principų sąvade, kuris patvirtintas 1988 m. gruodžio 9 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija Nr. 43/173, numatytos sąlygos;

4.  primygtinai reikalauja, kad į nepriklausomus stebėtojus būtų įtraukti ES delegacijos į Saudo Arabiją arba ES institucijų atstovai, taip pat JT žmogaus teisių įgaliotiniai, kaip pvz., JT specialusis pranešėjas kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminamo elgesio ar baudimo klausimais, arba tarptautinių NVO atstovai;

5.  primygtinai reikalauja, kad Saudo Arabijos valdžios institucijos nutrauktų visų formų priekabiavimą, taip pat ir teisminiu lygmeniu, vykdomą Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan, Nouf Abdulaziz, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi, Hatoon al-Fassi, Israa Al-Ghomgham, Mohammed al-Rabea ir visų kitų šalies žmogaus teisių gynėjų atžvilgiu, sudarant jiems sąlygas netrukdomai dirbti ir nesibijoti represalijų savo bei jų šeimų atžvilgiu;

6.  smerkia prieš žmogaus teisių gynėjus, įskaitant moterų teisių gynėjus, vykdomas represijas ir kankinimus Saudo Arabijoje, dėl kurių abejojama šalies reformų proceso patikimumu; smerkia nuolatinę ir sisteminę moterų ir mergaičių diskriminaciją Saudo Arabijoje;

7.  primygtinai ragina Saudo Arabiją viešai užtikrinti visų sulaikytų aktyvistų saugą, suteikti sulaikytoms moterims teisę į advokatus ir susitikimus su šeimos nariais, pateikti jų gerovės įrodymus ir paleisti kalinamus asmenis, kurie kalinami tik dėl to, kad taikiai ragino vykdyti reformas;

8.  giria Saudo Arabijos moteris ir moterų teisių gynėjus, kurie siekia sąžiningo ir nediskriminuojantį elgesio visuomenėje ir tuos asmenis, kurie gynė žmogaus teises, nepaisydami jiems iškylančių sunkumų;

9.  reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad Saudo Arabijoje plačiai paplitęs smurtas dėl lyties, apie kurio atvejus dažniausiai nepranešama ir jie nenurodomi dokumentuose, kuris pagrindžiamas reakcingais argumentais, kaip pvz. tuo, kad vyrai turi disciplinuoti jų globojamas moteris; primygtinai ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas priimti išsamius teisės aktus, kuriais būtų konkrečiai apibrėžiamas ir kriminalizuojamas visų formų prieš moteris nukreiptas smurtas dėl lyties, ypač lyties organų žalojimas, prievartavimas, įskaitant vedybinį prievartavimą, seksualinis išpuolis ir seksualinis priekabiavimas ir panaikinti visas kliūtis, su kuriomis moterys susiduria norėdamos pasinaudoti teise kreiptis į teismą; reiškia didelį susirūpinimą dėl pranešimų apie įsigalėjusią vaikų santuokos praktiką;

10.  apgailestauja dėl to, kad veikia vyrų globos sistema, pagal kurią vis dar reikia gauti vyro globėjo leidimą įvairiose srityse, be kita ko, keliaujant į užsienį, naudojantis sveikatos priežiūros paslaugomis, renkantis gyvenamąją vietą, tuokiantis, teikiant skundus teisingumo sistemoje, išvykstant iš valstybinių smurtą patyrusių moterų prieglaudų ir sulaikymo centrų; pabrėžia, kad ši sistema rodo, jog šalyje įsigalėjusi giliai įsišaknijusi patriarchalinė sistema; primygtinai ragina Saudo Arabijos vyriausybę nedelsiant panaikinti vyrų globos sistemą ir panaikinti kitus įstatymus, kuriais diskriminuojamos moterys ir mergaitės;

11.  atkreipia dėmesį į neseniai priimtą įstatymą, pagal kurį Saudo Arabijos moterims galima pranešti tekstine žinute, jei su jomis yra skiriamasi, siekiant apsaugoti jas nuo santuokos nutraukimo be jų žinios; pabrėžia, kad šiuo įstatymu nesprendžiama problema susijusia su tuo, kad Saudo Arabijos moterys gali nutraukti santuoką tik labai retais atvejais, pvz., su savo vyro sutikimu arba su jeigu vyras joms padarė žalos;

12.  reiškia susirūpinimą dėl vyriausybės teikiamų interneto paslaugų, kurias teikiant vyrai globėjai gali sekti moteris, nurodyti, kada ir kaip jos gali kirsti kelias Saudo Arabijos sienas, ir greitai gauti tikralaikę SMS atnaujinamą informaciją;

13.  teigiamai vertina tai, kad pagal darbotvarkę „Vizija iki 2030 m.“ karalystėje panaikintas moterims taikomas draudimas vairuoti;

14.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas persvarstyti 2015 m. gruodžio mėn. Asociacijų ir fondų įstatymą, siekiant leisti aktyvistėms burtis į organizacijas ir veikti laisvai bei nepriklausomai, be nederamo valdžios institucijų kišimosi; be to, ragina persvarstyti Kovos su terorizmu įstatymą, Kovos su elektroniniu nusikalstamumu įstatymą bei Spaudos ir leidybos įstatymą, kurie nuolat naudojami žmogaus teisių gynėjams patraukti baudžiamojon atsakomybėn, taip pat visas diskriminuojančias nuostatas, įtrauktas į teisės sistemą, įskaitant tokias sritis kaip paveldėjimas;

15.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas ratifikuoti Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, panaikinti išlygas, padarytas dėl Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir ratifikuoti Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims fakultatyvinį protokolą, kad Saudo Arabijos moterys galėtų visapusiškai naudotis konvencijoje įtvirtintomis teisėmis, o taip pat panaikinti vaikų santuokas, priverstines santuokas ir privalomos moterų aprangos taisykles; primygtinai ragina Saudo Arabiją įteikti nuolatinį kvietimą visiems JT žmogaus teisių tarybos įgaliotiesiems ekspertams apsilankyti šalyje;

16.  pabrėžia, kad naudojimasis teisėmis į saviraiškos ir taikių susirinkimų bei asociacijų laisvę yra saugomas pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę; ragina Saudo Arabijos institucijas leisti veikti nepriklausomai spaudai ir žiniasklaidai ir užtikrinti saviraiškos laisvę internete ir realiame gyvenime bei taikių susirinkimų ir asociacijų laisvę visiems Saudo Arabijos gyventojams; primygtinai ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas panaikinti apribojimus, taikomus žmogaus teisių gynėjams, pagal kuriuos jiems draudžiama pasisakyti socialiniuose tinkluose arba kalbėtis su tarptautinės žiniasklaidos atstovais;

17.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas nedelsiant paskelbti moratoriumą dėl mirties bausmės taikymo, kuris būtų žingsnis siekiant visiško jos panaikinimo; ragina peržiūrėti visus mirties nuosprendžius siekiant įsitikinti, kad iki jų vykę teismo procesai vyko laikantis tarptautinių standartų;

18.  rekomenduoja prieš dabartinės kadencijos pabaigą nusiųsti Žmogaus teisių pakomitečio (DROI) ir Moterų teisių ir lyčių lygybės (FEMM) komiteto ad hoc delegaciją į Saudo Arabiją aplankyti kalinamų moterų ir surengti reikiamus susitikimus su Saudo Arabijos valdžios institucijomis;

19.  atkreipia dėmesį į ES ir Saudo Arabijos dalyvavimą ir skatina tolimesnį dialogą;

20.  apgailestauja dėl neveiksmingų Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) ir valstybių narių pareiškimų reaguojant į nuo 2018 m. gegužės mėn. sulaikytų moterų žmogaus teisių gynėjų atvejus;

21.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir valstybes nares vykdant dialogą su Saudo Arabijos valdžios institucijomis atkreipti dėmesį į Loujain al-Hathloul, Eman al-Nafjan, Aziza al-Yousef, Samar Badawi, Nassima al-Sada ir visų kitų moterų žmogaus teisių gynėjų atvejus bei reikalauti juos paleisti; primygtinai reikalauja, kad, kol šie asmenys nebus paleisti, ES diplomatai ragintų Saudo Arabijos valdžios institucijas užtikrinti jų saugumą ir kruopščiai ištirti pranešimus apie kankinimus;

22.  ragina Komisiją ir Parlamentą apsvarstyti Saudo Arabijos nebuvimo ES skaidrumo registre klausimą;

23.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir valstybes nares iškelti Israa al-Ghomgham, jos vyro Mousa al-Hashim ir keturių bendraatsakovų Ahmed al-Matrood, Ali Ouwaisher, Khalid al-Ghanim ir Mujtaba al-Muzain atvejus per savo dialogus su Saudo Arabijos valdžios institucijomis ir reikalauti juos paleisti; be to, ragina pagarsinti Sheikh Salman Al-Awda bylą ir reikalauti, kad jis būtų paleistas;

24.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, EIVT ir valstybes nares nustatyti vieningą poziciją siekiant užtikrinti, kad Europos diplomatinės tarnybos Saudo Arabijoje sistemingai taikytų ES gairėse dėl žmogaus teisių gynėjų numatytus mechanizmus, įskaitant viešus pareiškimus, diplomatinius demaršus, bandymų ir apsilankymų kalėjimuose stebėseną, susijusius nuo 2018 m. gegužės mėn. sulaikytais Saudo Arabijos moterų teisių gynėjais;

25.  ragina Europos Parlamentą kitoje JT žmogaus teisių tarybos sesijoje pateikti rezoliuciją dėl žmogaus teisių gynėjų padėties Saudo Arabijoje; ragina ES kitoje Žmogaus teisių tarybos sesijoje ir Moterų padėties komisijoje kelti klausimą dėl valstybių, kuriose žmogaus teisių padėtis nėra gera, taip pat atsižvelgiant į pagarbą moterų teisėms ir lyčių lygybei, narystės; ragina ES kitoje JT žmogaus teisių tarybos sesijoje siūlyti paskirti specialųjį pranešėją žmogaus teisių Saudo Arabijoje klausimais;

26.  dar kartą ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas nutraukti tolesnį Raif Badawi plakimą ir jį nedelsiant ir besąlygiškai paleisti; primygtinai reikalauja, kad visi ES aukšto rango atstovai, visų pirma Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja bei visi Komisijos nariai, savo kontaktuose su kolegomis iš Saudo Arabijos sistemingai keltų Raif Badawi atvejį ir savo vizitų į šalį metu prašytų susitikti su juo; įsipareigoja dėti daugiau pastangų remiant jo išlaisvinimą; ragina savo Pirmininką vykti į Rijadą, kad būtų galima tiesiogiai iškelti A. Sacharovo premijos laureatų klausimą pokalbiuose su valdžios institucijomis;

27.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę, EIVT ir valstybes nares užtikrinti visapusišką ES gairių dėl žmogaus teisių gynėjų įgyvendinimą, išplėsti žmogaus teisių gynėjų apsaugą ir remti juos, o ypač – žmogaus teisių gynėjas; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę pateikti ataskaitą apie ES valstybių narių bendradarbiavimo su Saudo Arabijos režimu karinėje ir saugumo srityse dabartinę padėtį;

28.  ragina Tarybą visoje ES nustatyti Saudo Arabijai ginklų embargą ir vadovautis Bendrąja pozicija 2008/944/BUSP[6]; ragina taikyti ginklų eksporto embargą priežiūros sistemoms ir kitoms dvejopo naudojimo prekėms, kurios gali būti naudojamos Saudo Arabijoje siekiant vykdyti represijas prieš savo piliečius, įskaitant moterų žmogaus teisių gynėjus; yra sunerimęs dėl to, kad Saudo Arabijos valdžios institucijos naudoja šiuos ginklus ir kibernetines stebėjimo technologijas; primena valstybėms narėms, kad su Saudo Arabija ir toliau vykdomi jų susitarimai dėl ginklų, o tai prieštarauja ES bendrajai pozicijai dėl ginklų eksporto; ragina EIVT pasiūlyti, o Tarybai patvirtinti ribotų priemonių taikymą Saudo Arabijai reaguojant į žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant turto įšaldymą ir draudimą išduoti vizas;

29.  primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę, EIVT ir valstybes nares toliau vykdyti dialogą su Saudo Arabija žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių klausimais, taip pat dėl šalies susirūpinimą keliančio vaidmens regione; pareiškia, kad yra pasirengęs vykdyti konstruktyvų ir atvirą dialogą su Saudo Arabijos valdžios institucijomis, įskaitant parlamento narius, jų tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje klausimu; ragina keistis ekspertinėmis žiniomis teisingumo ir teisės klausimais, kad Saudo Arabijoje būtų sustiprinta individualių teisių apsauga;

30.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, JT generaliniam sekretoriui, JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui, Moterų padėties komisijai, JT žmogaus teisių tarybai, Jo Didenybei Karaliui Salmanui bin Abdulazizui Al Saudui ir Princui Mohammadui bin Salmanui Al Saudui, Saudo Arabijos Karalystės vyriausybei ir Saudo Arabijos Karalystės Nacionalinio dialogo centro generaliniam sekretoriui.

 

 

Atnaujinta: 2019 m. vasario 13 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika