Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B8-0111/2019Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B8-0111/2019

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par sieviešu tiesību aizstāvjiem Saūda Arābijā

13.2.2019 - (2019/2564(RSP))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt šādus rezolūcijas priekšlikumus:
B8-0111/2019 (ECR)
B8-0113/2019 (Verts/ALE)
B8-0115/2019 (S&D)
B8-0116/2019 (EFDD)
B8-0121/2019 (GUE/NGL)
B8-0123/2019 (ALDE)
B8-0126/2019 (PPE)

Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Inese Vaidere PPE grupas vārdā
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei ECR grupas vārdā
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā
Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep-Maria Terricabras, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato EFDD grupas vārdā

Procedūra : 2019/2564(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B8-0111/2019
Iesniegtie teksti :
RC-B8-0111/2019
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par sieviešu tiesību aizstāvjiem Saūda Arābijā

(2019/2564(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Saūda Arābiju, jo īpaši 2014. gada 11. marta rezolūciju par Saūda Arābiju, tās attiecībām ar ES un tās lomu Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā[1], 2015. gada 12. februāra rezolūciju par Raif Badawi lietu Saūda Arābijā[2], 2015. gada 8. oktobra rezolūciju par Ali Mohammed al-Nimr lietu[3], 2018. gada 31. maija rezolūciju par sieviešu tiesību aizstāvju situāciju Saūda Arābijā[4] un 2018. gada 25. oktobra rezolūciju par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā[5],

–  ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra runaspersonas 2018. gada 29. maija paziņojumu par nesenajiem arestiem Saūda Arābijā un 2018. gada 31. jūlija paziņojumu par cilvēktiesību aizstāvju un aktīvistu, tostarp sieviešu tiesību aktīvistu, patvaļīgo aizturēšanu Saūda Arābijā,

–  ņemot vērā vairāku ANO īpašo referentu 2018. gada 12. oktobra paziņojumu, kurā prasīja nekavējoties atbrīvot visus sieviešu tiesību aizstāvjus,

–  ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra biroja (OHCHR) 2017. gada decembra ziņojumu,

–  ņemot vērā Saūda Arābijas dalību ANO Cilvēktiesību padomē un ANO Sieviešu statusa komisijā (CSW), kā arī tās dalību CSW Izpildpadomē no 2019. gada janvāra,

–  ņemot vērā komisāra Christos Stylianides runu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) vārdā Eiropas Parlamenta 2017. gada 4. jūlija debatēs par Saūda Arābijas ievēlēšanu par CSW dalībvalsti,

–  ņemot vērā ES un Arābu valstu līgas 5. sanāksmes atklāšanas runu, kurā PV/AP sacīja: “un es vēlos pateikt, ka sadarbība starp Eiropu un arābu pasauli nekad vēl nav bijusi tik svarīga un, manuprāt, tā nekad vēl nav bijusi tik nepieciešama”,

–  ņemot vērā ANO Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW),

–  ņemot vērā Komitejas par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu 2018. gada 9. marta noslēguma apsvērumus par trešo un ceturto apvienoto periodisko ziņojumu par Saūda Arābiju,

–  ņemot vērā Aizturēšanas izvērtēšanas komisijas ziņojumu par Saūda Arābijā aizturētajām aktīvistēm,

–  ņemot vērā Saūda Arābijas Šura padomes 2018. gada 28. maijā apstiprināto likumu par uzmākšanās novēršanu,

–  ņemot vērā Saūda Arābijas 2018. gada novembra vispārējo periodisko pārskatu (VPP),

–  ņemot vērā, ka organizācijas “Reportieri bez robežām” 2018. gada pasaules preses brīvības indeksā Saūda Arābija ir ierindota 169. vietā no 180 valstīm,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR),

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (ICESCR),

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–  ņemot vērā 2015. gada Saharova balvas par domas brīvību un vārda brīvību piešķiršanu Saūda Arābijas blogerim Raif Badawi,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā Saūda Arābijas iestāžu arestētie sieviešu tiesību aktīvisti joprojām ir aizturēti bez apsūdzības; tā kā starp šiem aktīvistiem ir sieviešu tiesību aktīvistes Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan, Nouf Abdulaziz, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi un Hatoon al-Fassi, kā arī šo kustību atbalstoši vīrieši, tostarp Mohammed al-Rabea; tā kā minētie aktīvisti ir pazīstami ar savām kampaņām pret aizliegumu sievietēm vadīt automobili un par vīriešu aizbildniecības sistēmas atcelšanu; tā kā viņi tika apcietināti pirms plānotā aizlieguma sievietēm vadīt automobili atcelšanas 2018. gada 24. jūnijā; tā kā saskaņā ar pieejamo informāciju daži no viņiem tiks nodoti Specializētajai krimināltiesai, kas sākotnēji tika izveidota, lai tiesātu personas, kuras apcietinātas saistībā ar nodarījumiem, kas saistīti ar terorismu;

B.  tā kā cilvēktiesību aizstāve Israa al-Ghomgham no Katīfas reģiona joprojām ir patvaļīgi aizturēta; tā kā viņai piespriestais nāvessods nesen tika atcelts, bet pret viņu joprojām tiek izvirzītas nekonkrētas apsūdzības; tā kā pastāv bažas par al-Ghomgham fizisko un garīgo labklājību;

C.  tā kā ziņojumi liecina, ka Saūda Arābijas pratinātāji ir spīdzinājuši, pakļāvuši vardarbībai un seksuāli izmantojuši vismaz trīs no 2018. gada maijā aizturētajām aktīvistēm; tā kā sieviešu aktīvistu ģimenes locekļiem, piemēram, Loujain al-Hathloul vecākiem, ir piemēroti ceļošanas aizliegumi;

D.  tā kā Saūda Arābijas Plašsaziņas līdzekļu ministrija ir noraidījusi apgalvojumus par apcietināto spīdzināšanu Karalistē, norādot, ka šie ziņojumi ir nepamatoti;

E.  tā kā aktīviste Loujain al-Hathloul ir aizturēta kopš 2018. gada marta, kad viņa piedalījās ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas pārskatīšanas sesijā attiecībā uz Saūda Arābiju; tā kā no 2018. gada maija līdz septembrim viņa atradās vieninieku kamerā un viņas vecāki ziņoja, ka šajā laikā viņa tikusi spīdzināta;

F.  tā kā Saūda Arābijas Cilvēktiesību komisijas delegācija pēc tam, kad tika publicēti ziņojumi par viņas spīdzināšanu, apmeklēja Loujain al-Hathloul; tā kā delegācija nevarēja garantēt viņas aizsardzību; tā kā prokurors pēc tam viņu apmeklēja, lai pierakstītu viņas liecību;

G.  tā kā Loujain al-Hathloul ir nominēta 2019. gada Nobela Miera prēmijai;

H.  tā kā Saūda Arābija joprojām ir noteikusi visstingrākos ierobežojumus sievietēm, neraugoties uz nesenajām valdības reformām, kuru mērķis ir palielināt sieviešu tiesības nodarbinātības jomā; tā kā Saūda Arābijas politiskā un sociālā sistēma joprojām ir diskriminējoša, faktiski padarot sievietes par otrās šķiras pilsoņiem, nepieļauj nekādu reliģijas un ticības brīvību, nopietni diskriminē daudzos viesstrādniekus valstī un paredz smagas represijas pret visiem, kas pauž iebildumus;

I.  tā kā Saūda Arābijā ir spēkā daudzi diskriminējoši tiesību akti, jo īpaši tiesību normas, kas nosaka personas statusu, migrējošo sieviešu darba ņēmēju stāvokli, Civilstāvokļa kodeksu, Darba kodeksu, pilsonības likumu un vīriešu aizbildniecības sistēmu, kurā sievietes var īstenot savas CEDAW paredzētās tiesības tikai ar vīriešu dzimuma aizbildņa atļauju;

J.  tā kā saskaņā ar vīriešu aizbildniecības sistēmu Saūda Arābijas sievietēm ir liegta pat vismazākā kontrole pār savu dzīvi; tā kā joprojām ir spēkā diskriminējoši likumi attiecībā uz laulību un laulības šķiršanu un likumā ir paredzēts, ka sievietēm ir jāsaņem vīriešu dzimuma aizbildņa atļauja iestāties augstskolā, meklēt darbu, ceļot vai apprecēties; tā kā Saūda Arābijas sievietes, kurām ir ārvalstu dzīvesbiedri, atšķirībā no vīriešiem šādā situācijā nevar nodot savu valstspiederību saviem bērniem vai laulātajiem;

K.  tā kā Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komiteja uzskata Saūda Arābijas vispārējo iebildumu pret CEDAW par nesaderīgu ar minētās konvencijas priekšmetu un mērķi un par nepieļaujamu saskaņā ar tās 28. pantu;

L.  tā kā kopš 2017. gada jūnija, kad pie varas nāca kroņprincis Mohammed bin Salman Al Saud, daudzi atklāti cilvēktiesību aizstāvji, aktīvisti un kritiķi ir patvaļīgi aizturēti vai netaisnīgi notiesāti uz gariem ieslodzījuma termiņiem tikai par to, ka izmantojuši savas tiesības uz vārda brīvību;

M.  tā kā 2030. gada reformu vīzijas programmai ar mērķi īstenot ekonomikas un sociālo pārveidi valstī, tostarp pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm, vajadzētu būt reālai iespējai Saūda Arābijas sievietēm nodrošināt sev likumīgu emancipāciju, kas ir būtiski svarīga tam, lai viņas varētu pilnībā baudīt savas tiesības saskaņā ar CEDAW; tā kā nesenais sieviešu tiesību aktīvistu apcietināšanas un iespējamās spīdzināšanas vilnis ir pretrunā minētajam mērķim un var novērst uzmanību no reformu programmas; tā kā 2030. gada vīzijai trūkst pienācīga tiesiskā regulējuma;

N.  tā kā vārda brīvība un preses un plašsaziņas līdzekļu brīvība gan tiešsaistē, gan bezsaistē ir ārkārtīgi svarīgi demokratizācijas un reformu priekšnosacījumi un katalizatori, un tām ir būtiska nozīme varas kontrolēšanā;

O.  tā kā Saūda Arābijai ir viens no augstākajiem nāvessoda izpildes rādītājiem pasaulē; tā kā laikposmā no 2014. līdz 2017. gadam vidējais izpildīto nāvessodu skaits gadā bija vismaz 126; tā kā iestādes piemēro nāvessodu par nevardarbīgiem nodarījumiem, piemēram, par narkotiku kontrabandu, nodevību un laulības pārkāpšanu; tā kā tādi nodarījumi kā apostāze, kas saskaņā ar starptautiskajām cilvēktiesībām nebūtu jāuzskata par krimināli sodāmu, arī ir noveduši pie nāvessoda piemērošanas;

P.  tā kā Saūda Arābijai piešķirtais ANO tautas attīstības indekss 2018. gadā ir 0,853, kas to ierindo 39. vietā no 188 valstīm un teritorijām; tā kā Saūda Arābijai piešķirtais ANO dzimumu nevienlīdzības indekss ir 0,234, kas to ierindo 39. vietā no 189 valstīm 2017. gadā; tā kā ANO dzimumu attīstības indekss (GDI) šai valstij ir 0,877 (39. vieta pasaulē),

1.  stingri nosoda to, ka ir ieslodzīti sieviešu cilvēktiesību aizstāvji, kas iestājās par automobiļu vadīšanas aizlieguma atcelšanu, kā arī visi miermīlīgie cilvēktiesību aizstāvji, žurnālisti, juristi un aktīvisti, un pauž sašutumu par ticamiem ziņojumiem, ka sistemātiska spīdzināšana vērsta pret vairākām no šīm personām, tostarp pret Loujain al-Hathloul;

2.  aicina Saūda Arābijas iestādes nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot šos sieviešu tiesību aizstāvjus un visus cilvēktiesību aizstāvjus, juristus, žurnālistus un citus pārliecības dēļ ieslodzītos, kas aizturēti un notiesāti tikai par to, ka izmantojuši savas tiesības uz vārda brīvību, un par miermīlīgu darbību cilvēktiesību jomā, un ļaut starptautiskiem neatkarīgajiem novērotājiem tikties ar aizturētajiem sieviešu cilvēktiesību aizstāvjiem;

3.  mudina Saūda Arābijas iestādes atvieglot neatkarīgu ārstu piekļuvi ieslodzītajiem; uzsver, ka attieksmei pret visiem ieslodzītajiem, tostarp cilvēktiesību aizstāvjiem, kas atrodas apcietinājumā, ir jāatbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Principu kopumā par visu personu aizsardzību, kurām piemērots jebkāds apcietinājuma vai brīvības atņemšanas veids, ko ANO Ģenerālā asambleja pieņēma ar 1988. gada 9. decembra Rezolūciju 43/173;

4.  uzstāj, ka neatkarīgo novērotāju sastāvā būtu jāiekļauj novērotāji no ES delegācijas Saūda Arābijā vai ES iestādēm, kā arī ANO cilvēktiesību jomā pilnvarotās personas, piemēram, īpašais referents jautājumā par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, vai novērotāji no starptautiskām NVO;

5.  uzstāj, ka Saūda Arābijas iestādēm jāizbeidz jebkāda aizskaroša izturēšanās, tostarp tiesu iestāžu līmenī, pret Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan, Nouf Abdulaziz, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi, Hatoon al-Fassi, Israa Al-Ghomgham, Mohammed al-Rabea un visiem pārējiem cilvēktiesību aizstāvjiem valstī, lai viņi varētu veikt savu darbu bez nepamatotiem ierobežojumiem vai bailēm par represijām pret viņiem un viņu ģimenēm;

6.  nosoda Saūda Arābijā īstenotās represijas un spīdzināšanu pret cilvēktiesību aizstāvjiem, tostarp sieviešu tiesību aizstāvjiem, kas grauj uzticību reformu procesam valstī; pauž nosodījumu par nepārtraukto, sistēmisko diskrimināciju pret sievietēm un meitenēm Saūda Arābijā;

7.  mudina Saūda Arābiju publiski garantēt drošību visiem aizturētajiem aktīvistiem, ļaut apcietinātajām sievietēm piekļūt advokātiem un ģimenes locekļiem, sniegt pierādījumus par viņu labklājību un atbrīvot tos, kas ieslodzīti tikai par miermīlīgu atbalstu reformai;

8.  ļoti atzinīgi vērtē un atbalsta Saūda Arābijas sieviešu tiesību aizstāvjus, kas cenšas panākt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi savā sabiedrībā, un tos, kuri ir aizstāvējuši cilvēktiesības, neraugoties uz grūtībām, ar kurām viņiem nākas saskārties;

9.  pauž lielas bažas par vardarbības saistībā ar dzimumu izplatību Saūda Arābijā, par ko joprojām lielā mērā netiek ziņots, kas netiek dokumentēta un ko pamato ar tādiem reakcionāriem iemesliem kā, piemēram, vajadzību disciplinēt sievietes vīriešu aizbildniecībā; mudina Saūda Arābijas iestādes pieņemt visaptverošus tiesību aktus, lai precīzi definētu un paredzētu kriminālatbildību par jebkādu ar dzimumu saistītu vardarbību pret sievietēm, jo īpaši par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, izvarošanu, tostarp izvarošanu laulībā, seksuālu uzbrukumu un seksuālu uzmākšanos, un novērst visus šķēršļus, kas liedz sievietēm piekļuvi tiesu iestādēm; pauž dziļu satraukumu par ziņojumiem par bērnu laulību dominējošu praksi;

10.  pauž nožēlu par pastāvošo vīriešu aizbildniecības sistēmu, saskaņā ar kuru atļauja no vīriešu dzimuma aizbildņa joprojām ir vajadzīga daudzās jomās, tostarp ceļošanai uz ārvalstīm, piekļuvei veselības aprūpes pakalpojumiem, izvēloties dzīvesvietu, laulībām, sūdzības iesniegšanai tiesu sistēmā un atstājot valsts patversmes vardarbībā cietušām sievietēm vai aizturēšanas centrus; uzsver, ka šī sistēma atspoguļo dziļi iesakņojušos patriarhālo sistēmu, kas valda valstī; mudina Saūda Arābijas valdību nekavējoties atcelt vīriešu aizbildniecības sistēmu un atcelt citus likumus, kas diskriminē sievietes un meitenes;

11.  norāda, ka nesen tika pieņemts likums, saskaņā ar kuru Saūda Arābijas sievietes var tikt informētas ar īsziņu par to, ka viņu laulība ir šķirta, lai tādējādi aizsargātu viņas no tā, ka laulība var tikt izbeigta bez viņu informēšanas; uzsver, ka šis likums nekādi neskar to, ka Saūda Arābijas sievietes laulības šķiršanu var panākt tikai ļoti ierobežotos gadījumos, piemēram, ar vīra piekrišanu vai ja vīrs viņām ir nodarījis pāri;

12.  pauž bažas par valdības tīmekļa pakalpojumiem, ar kuriem vīriešu dzimuma aizbildņi var sekot līdzi sievietēm, precizējot, kad un kā viņas drīkst šķērsot Saūda Arābijas robežas, un saņemt gandrīz reāllaika atjauninājumus ar īsziņām, kad viņas ceļo;

13.  atzinīgi vērtē to, ka ir atcelts aizliegums sievietēm vadīt automobili Karalistē, kā tas paredzēts 2030. gada vīzijas programmā;

14.  aicina Saūda Arābijas iestādes pārskatīt 2015. gada decembra likumu par apvienībām un fondiem, lai ļautu sievietēm aktīvistēm apvienoties un strādāt brīvi un neatkarīgi, kā arī neļautu iestādēm lieki iejaukties viņu darbā; turklāt mudina pārskatīt pretterorisma likumu, kibernoziedzības apkarošanas likumu un preses un publikāciju likumu, kurus regulāri izmanto, lai vajātu cilvēktiesību aizstāvjus, kā arī pārskatīt visus diskriminējošos noteikumus valsts tiesību sistēmā, tostarp tādās jomās kā mantojums;

15.  aicina Saūda Arābijas iestādes ratificēt ICCPR, atcelt atrunas par CEDAW un ratificēt CEDAW fakultatīvo protokolu, lai Saūda Arābijas sievietes varētu pilnībā izmantot konvencijā noteiktās tiesības, kā arī izbeigt bērnu laulības, piespiedu laulības un obligāto ģērbšanās stilu sievietēm; mudina Saūda Arābiju sniegt pastāvīgu uzaicinājumu ANO Cilvēktiesību padomes visu ANO īpašo procedūru dalībniekiem iebraukšanai valstī;

16.  uzsver, ka tiesības uz vārda brīvību un miermīlīgu biedrošanos un pulcēšanos ir aizsargātas saskaņā ar starptautiskajām cilvēktiesībām; aicina Saūda Arābijas iestādes atļaut neatkarīgas preses un plašsaziņas līdzekļu darbību un nodrošināt visiem Saūda Arābijas iedzīvotājiem vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē, kā arī biedrošanās un miermīlīgas pulcēšanās brīvību; mudina Saūda Arābijas iestādes atcelt ierobežojumus, kas vērsti pret cilvēktiesību aizstāvjiem un kas tiem aizliedz paust viedokli sociālajos un starptautiskajos plašsaziņas līdzekļos;

17.  aicina Saūda Arābijas iestādes nekavējoties noteikt moratoriju attiecībā uz nāvessoda piemērošanu kā soli virzienā uz tā pilnīgu atcelšanu; prasa pārskatīt visus piespriestos nāvessodus, lai nodrošinātu, ka to tiesas prāvas atbilst starptautiskajiem standartiem;

18.  iesaka nosūtīt Cilvēktiesību apakškomitejas (DROI) un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas (FEMM) ad hoc delegāciju pirms pašreizējā pilnvaru termiņa beigām uz Saūda Arābiju, lai apmeklētu ieslodzītās sievietes, un rīkot nepieciešamās sanāksmes ar Saūda Arābijas iestādēm;

19.  pieņem zināšanai ES un Saūda Arābijas dialogu un mudina to turpināt;

20.  pauž nožēlu par Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) un dalībvalstu neefektīvajiem paziņojumiem par kopš 2018. gada maija aizturēto sieviešu cilvēktiesību aizstāvju lietām;

21.  aicina PV/AP, EĀDD un dalībvalstis savos dialogos ar Saūda Arābijas iestādēm pieminēt Loujain al-Hathloul, Eman al-Nafjan, Aziza al-Yousef, Samar Badawi, Nassima al-Sada un visu pārējo sieviešu cilvēktiesību aizstāvju lietas un pieprasīt viņu atbrīvošanu; uzstāj, ka līdz viņu atbrīvošanai ES diplomātiem būtu jāaicina Saūda Arābijas iestādes garantēt viņu drošību un turpināt pilnīgu izmeklēšanu saistībā ar ziņojumiem par spīdzināšanu;

22.  prasa Komisijai un Parlamentam izpētīt Saūda Arābijas trūkumu ES pārredzamības reģistrā;

23.  aicina PV/AP, EĀDD un dalībvalstis savos dialogos ar Saūda Arābijas iestādēm pieminēt Israa al-Ghomgham, viņas vīra Mousa al-Hashim un viņu četru līdzatbildētāju Ahmed al-Matrood, Ali Ouwaisher, Khalid al-Ghanim un Mujtaba al-Muzain lietas un pieprasīt viņu atbrīvošanu; turklāt aicina pieminēt šeiha Salman Al-Awda lietu un pieprasīt viņa atbrīvošanu;

24.  aicina PV/AP, EĀDD un dalībvalstis izveidot vienotu nostāju, lai nodrošinātu, ka Eiropas diplomātiskie dienesti Saūda Arābijā sistemātiski izmanto mehānismus, kas paredzēti ES pamatnostādnēs par cilvēktiesību aizstāvjiem, tostarp attiecībā uz publiskiem paziņojumiem, diplomātiskiem demaršiem, tiesas procesu uzraudzību un cietumu apmeklējumiem, saistībā ar Saūda Arābijas sieviešu tiesību aizstāvjiem, kas aizturēti kopš 2018. gada maija;

25.  prasa Eiropas Parlamenta rezolūciju par cilvēktiesību aizstāvju situāciju Saūda Arābijā iesniegt nākamajā ANO Cilvēktiesību padomes sesijā; prasa ES nākamajā Cilvēktiesību padomē un Sieviešu statusa komisijā izvirzīt jautājumu par dalību tajās valstīm ar apšaubāmu reputāciju cilvēktiesību jomā, tostarp attiecībā uz sieviešu tiesību ievērošanu un dzimumu līdztiesību; prasa ES ierosināt ANO Cilvēktiesību padomes sesijā iecelt īpašo referentu par cilvēktiesībām Saūda Arābijā;

26.  vēlreiz aicina Saūda Arābijas iestādes pārtraukt turpmāku Raif Badawi pēršanu un nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot viņu; uzstāj, ka visiem ES augstākā līmeņa pārstāvjiem, jo īpaši PV/AP un visiem komisāriem saziņā ar Saūda Arābijas partneriem būtu sistemātiski jāpievērš uzmanība Raif Badawi lietai un jālūdz tikties ar viņu, apmeklējot valsti; apņemas pastiprināt centienus atbalstīt viņa atbrīvošanu; aicina priekšsēdētāju doties uz Rijādu, lai ar iestādēm tiešā veidā risinātu Saharova balvas laureātu lietu;

27.  aicina PV/AP, EĀDD un dalībvalstis nodrošināt, ka tiek pilnībā īstenotas ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem, un paplašināt aizsardzību un atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem, jo īpaši sieviešu cilvēktiesību aizstāvjiem; aicina PV/AP ziņot par ES dalībvalstu un Saūda Arābijas režīma militārās un drošības sadarbības pašreizējo stāvokli;

28.  atkārtoti prasa Padomei panākt kopēju nostāju, lai noteiktu ES mēroga ieroču embargo attiecībā uz Saūda Arābiju, un ievērot Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP[6]; prasa noteikt embargo attiecībā uz tādu uzraudzības sistēmu un citu divējāda lietojuma preču eksportu, kuras Saūda Arābijā var izmantot, lai apspiestu tās pilsoņus, tostarp sieviešu cilvēktiesību aizstāvjus; pauž satraukumu par to, ka Saūda Arābijas iestādes izmanto šos ieročus un kibernovērošanas tehnoloģijas; atgādina dalībvalstīm, ka to pastāvīgie ieroču tirdzniecības darījumi ar Saūda Arābiju ir pretrunā ES kopējai nostājai attiecībā uz ieroču eksportu; prasa EĀDD ierosināt un Padomei pieņemt ierobežojošu pasākumu izmantošanu pret Saūda Arābiju, reaģējot uz cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp izmantot aktīvu iesaldēšanu un vīzu izsniegšanas aizliegumu;

29.  mudina PV/AP, EĀDD un dalībvalstis turpināt dialogu ar Saūda Arābiju par cilvēktiesībām, pamatbrīvībām un valsts problemātisko lomu reģionā; pauž gatavību uzturēt konstruktīvu un atklātu dialogu ar Saūda Arābijas iestādēm, tostarp parlamentāriešiem, par starptautisko saistību cilvēktiesību jomā īstenošanu; prasa nodrošināt pieredzes apmaiņu tieslietu un juridiskajos jautājumos, lai stiprinātu individuālo tiesību aizsardzību Saūda Arābijā;

30.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, ANO ģenerālsekretāram, ANO augstajam cilvēktiesību komisāram, Sieviešu statusa komisijai, ANO Cilvēktiesību padomei, Viņa Majestātei karalim Salman bin Abdulaziz Al Saud un kroņprincim Mohammad bin Salman Al Saud, Saūda Arābijas Karalistes valdībai un Saūda Arābijas Karalistes Nacionālā dialoga centra ģenerālsekretāram.

 

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 14. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika