Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0111/2019Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0111/2019

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien

13.2.2019 - (2019/2564(RSP))

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B8-0111/2019 (ECR)
B8-0113/2019 (Verts/ALE)
B8-0115/2019 (S&D)
B8-0116/2019 (EFDD)
B8-0121/2019 (GUE/NGL)
B8-0123/2019 (ALDE)
B8-0126/2019 (PPE)

Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Inese Vaidere för PPE-gruppen
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen
Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei för ECR-gruppen
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen
Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep-Maria Terricabras, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato för EFDD-gruppen

Förfarande : 2019/2564(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-0111/2019
Ingivna texter :
RC-B8-0111/2019
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien

(2019/2564(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Saudiarabien, särskilt resolutionen av den 11 mars 2014 om Saudiarabien, dess förbindelser med EU och dess roll i Mellanöstern och Nordafrika[1], av den 12 februari 2015 om fallet Raif Badawi, Saudiarabien[2], av den 8 oktober 2015 om fallet Ali Mohammed al-Nimr[3], av den 31 maj 2018 om situationen för kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien[4] och av den 25 oktober 2018 om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul[5],

–  beaktande av uttalandena av den 29 maj 2018 av talespersonen för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om de arresteringar som nyligen skett i Saudiarabien och av den 31 juli 2018 om de godtyckliga frihetsberövandena av människorättsförsvarare och människorättsaktivister i Saudiarabien, inbegripet kvinnorättsaktivister,

–  med beaktande av uttalandet av den 12 oktober 2018 av flera av FN:s särskilda rapportörer med krav på att alla kvinnorättsförsvarare ska friges omedelbart,

–  med beaktande av rapporten från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) från december 2017,

–  med beaktande av Saudiarabiens medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter och i FN:s kvinnokommission, liksom landets medlemskap i kvinnokommissionens verkställande råd från och med januari 2019,

–  med beaktande av det anförande som kommissionsledamot Christos Stylianides höll på uppdrag av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik vid Europaparlamentets debatt den 4 juli 2017 om valet av Saudiarabien som medlem av FN:s kvinnokommission,

–  med beaktande av det inledningsanförande som vice ordföranden/den höga representanten höll vid det femte ministermötet mellan EU och Arabförbundet, där hon uppgav att samarbete mellan Europa och Arabvärlden aldrig har varit så viktigt som nu och antagligen inte heller så nödvändigt,

–  med beaktande av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

–  med beaktande av de avslutande iakttagelserna av den 9 mars 2018 av kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor avseende den kombinerade tredje och fjärde periodiska rapporten om Saudiarabien,

–  med beaktande av rapporten från panelen för granskning av frihetsberövande om frihetsberövade kvinnorättsaktivister i Saudiarabien,

–  med beaktande av lagförslaget mot trakasserier, som godkändes av det saudiska Shurarådet den 28 maj 2018,

–  med beaktande av den allmänna återkommande utvärderingen av Saudiarabien från november 2018,

–  med beaktande av Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex (World Press Freedom Index) 2018, där Turkiet hamnar på 169:e plats i rangordningen av 180 länder,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare,

–  med beaktande av att Sacharovpriset för tankefrihet och yttrandefrihet 2015 tilldelades den saudiske bloggaren Raif Badawi,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Aktivister som gripits av de saudiska myndigheterna för sin kamp för kvinnors rättigheter hålls fortfarande frihetsberövade utan åtal, däribland kvinnorättsaktivister som Loujain al-Hathloul, Aziza al-Youssef, Eman al-Nafjan, Nouf Abdulaziz, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani Amal al-Harbi och Hatoon al-Fassi och manliga anhängare av rörelsen, bland annat Mohammed al-Rabea. Dessa aktivister är kända för sin kampanj mot förbudet för kvinnor att köra bil och sitt arbete för att avskaffa systemet med manligt förmyndarskap. De greps före det planerade upphävandet av förbudet för kvinnor att köra bil den 24 juni 2018. Vissa av dem kommer enligt uppgift att ställas inför rätta vid den särskilda brottmålsdomstolen, som ursprungligen inrättades för att lagföra personer som frihetsberövats i samband med terroristbrott.

B.  Människorättsförsvararen Israa al-Ghomgham från regionen Qatif är fortfarande frihetsberövad på godtyckliga grunder. Dödstraffet mot henne har nyligen upphävts, men det riktas fortfarande ospecifika anklagelser mot henne. Det finns också en oro för hennes fysiska och psykiska hälsa.

C.  Enligt rapporter har minst tre av de kvinnorättsaktivister som satt frihetsberövade i maj 2018 utsatts för tortyr, misshandel och sexuella övergrepp av saudiska förhörsledare. Kvinnorättsaktivisternas anhöriga, till exempel föräldrarna till Loujain al‑Hathloul, är belagda med reseförbud.

D.  Saudiarabiens medieministerium har avfärdat anklagelserna om tortyr av fångar i landet som grundlösa.

E.  Aktivisten Loujain al-Hathloul har suttit frihetsberövad sedan i mars 2018 efter att ha deltagit vid ett möte där Saudiarabien granskades av FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor. Hon placerades i isoleringscell mellan maj och september 2018, då hennes föräldrar rapporterar att hon torterats.

F.  En delegation från den saudiska kommissionen för mänskliga rättigheter besökte Loujain al-Hathloul efter offentliggörandet av rapporterna om hennes tortyr. De kunde dock inte garantera henne skydd. Därefter besöktes hon av en allmän åklagare som tog upp hennes vittnesmål.

G.  Loujain al-Hathloul har blivit nominerad till Nobels fredspris 2019.

H.  Saudiarabien har fortfarande vissa av de hårdaste restriktionerna för kvinnor, trots den senaste tidens statliga reformer som syftar till att främja kvinnors rättigheter i arbetslivet. Saudiarabiens politiska och sociala system är fortfarande diskriminerande. Kvinnor görs i praktiken till andra klassens medborgare, ingen religions- och trosfrihet tillåts, landets många utländska arbetstagare diskrimineras allvarligt och alla med avvikande åsikter utsätts för hårda repressalier.

I.  Saudiarabien har en rad diskriminerande lagar, särskilt de rättsliga bestämmelser som rör personlig status, situationen för kvinnliga arbetstagare med invandrarbakgrund, civilståndslagen, arbetslagen, medborgarskapslagen och systemet med manligt förmyndarskap, som gör att kvinnor endast om de har tillstånd av en manlig förmyndare kan åtnjuta merparten av sina rättigheter enligt konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.

J.  Enligt systemet med manligt förmyndarskap berövas de saudiska kvinnorna till och med den mest grundläggande kontrollen över sina liv. Det finns fortfarande diskriminerande lagar om äktenskap och skilsmässa, och kvinnor är enligt lag skyldiga att ansöka om tillstånd från en manlig förmyndare för att delta i högre utbildning, söka anställning, resa eller ingå äktenskap. Saudiska kvinnor med utländska makar får, till skillnad från sina manliga motsvarigheter, inte föra vidare medborgarskapet till sina barn eller makar.

K.  Saudiarabiens allmänna reservationer till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor strider enligt kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor mot konventionens syfte och mål och är otillåten enligt artikel 28.

L.  Sedan kronprins Mohammed bin Salman al-Saud kom till makten i juni 2017 har många frispråkiga människorättsförsvarare, aktivister och kritiker godtyckligt frihetsberövats eller på felaktiga grunder dömts till långa fängelsestraff enbart för att de har utövat sin rätt till yttrandefrihet.

M.  Reformagendan Vision 2030, som är tänkt att leda till en ekonomisk och social omvandling av landet på basis av kvinnors egenmakt, borde ha varit en verklig möjlighet för saudiska kvinnor att bli myndigförklarade, vilket är absolut nödvändigt för att de fullt ut ska kunna åtnjuta sina rättigheter enligt konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Den senaste vågen av gripanden och tortyr av kvinnorättsaktivister strider mot detta mål och kan avleda uppmärksamheten från reformagendan. Dekretet för reformagendan Vision 2030 saknar en lämplig rättslig ram.

N.  Yttrandefrihet och press- och mediefrihet, både på och utanför nätet, är avgörande förutsättningar och katalysatorer för demokratisering och reformer och fungerar som en nödvändig kontroll av makten.

O.  Saudiarabien är ett av de länder i världen som har störst antal avrättningar. Mellan 2014 och 2017 var det genomsnittliga antalet avrättningar per år minst 126. Myndigheterna utdömer dödsstraff för icke-våldsbrott, som till exempel narkotikasmuggling, förräderi och äktenskapsbrott. Brott som apostasi, som enligt internationell människorättslagstiftning inte bör kriminaliseras, har också lett till dödsstraff.

P.  Saudiarabiens FN-index för mänsklig utveckling för 2018 är 0,853 – vilket placerar landet på plats 39 av 188 länder och territorier. Saudiarabiens jämställdhetsindex enligt FN-värdet är 0,234, vilket betyder 39:e plats bland 189 länder i 2017 års index. Landets index för jämlikhetsutveckling enligt FN-värdet är 0.877 (vilket placerar landet på 39:e plats i världen).

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt frihetsberövandet av kvinnliga människorättsförsvarare som kämpat för ett upphävande av körförbudet, liksom av alla fredliga människorättsförsvarare, journalister, advokater och aktivister, och uttrycker sin bestörtning över de trovärdiga rapporterna om systematisk tortyr mot flera av dem, däribland Loujain al-Hathloul.

2.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige dessa kvinnorättsförsvarare och alla människorättsförsvarare, advokater, journalister och andra samvetsfångar som frihetsberövats och dömts enbart för att de utövat sin rätt till yttrandefrihet och sitt fredliga människorättsarbete, och att låta internationella oberoende övervakare träffa frihetsberövade kvinnliga människorättsförsvarare.

3.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen de saudiska myndigheterna att underlätta de frihetsberövades tillgång till oberoende läkare. Parlamentet betonar att behandlingen av alla som hålls frihetsberövade, även människorättsförsvarare, måste uppfylla de villkor som anges i FN:s principer till skydd för alla personer som på något sätt är frihetsberövade eller fängslade, som antogs genom FN:s generalförsamlings resolution 43/173 den 9 december 1988.

4.  Europaparlamentet insisterar på att oberoende övervakare bör inbegripa observatörer från EU:s delegation i Saudiarabien eller EU-institutionerna samt FN-innehavare av mandat för mänskliga rättigheter, såsom FN:s särskilda rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller internationella icke-statliga organisationer.

5.  Europaparlamentet insisterar på att de saudiska myndigheterna sätter stopp för alla former av trakasserier, även på rättslig nivå, mot Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan, Nouf Abdulaziz, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi, Hatoon al-Fassi, Israa al‑Ghomgham, Mohammed al-Rabea, liksom mot alla andra människorättsförsvarare i landet, så att de kan utföra sitt arbete utan omotiverade hinder eller rädsla för repressalier mot dem och deras familjer.

6.  Europaparlamentet fördömer det fortsatta förtrycket mot och tortyren av människorättsförsvarare i Saudiarabien, inbegripet kvinnorättsförsvarare, vilket undergräver trovärdigheten för reformprocessen i landet. Parlamentet protesterar mot den fortsatta, systeminbyggda diskrimineringen av kvinnor och flickor i Saudiarabien.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Saudiarabien att offentligt garantera alla frihetsberövade aktivisters säkerhet, göra det möjligt för frihetsberövade kvinnor att få tillgång till advokater och familjemedlemmar, tillhandahålla bevis på deras välbefinnande och frige de som fängslats bara för att på fredlig väg ha förespråkat reformer.

8.  Europaparlamentet lovordar och stöder de saudiska kvinnorättsförsvarare som kräver lika och rättvis behandling i sitt samhälle och de som försvarat mänskliga rättigheter trots alla svårigheter de tvingats utstå.

9.  Europaparlamentet är djupt oroat över förekomsten av könsrelaterat våld i Saudiarabien, som fortfarande är underrapporterat och odokumenterat, och som har motiverats med bakåtsträvande skäl som att kvinnorna måste hållas i styr under manligt förmyndarskap. Parlamentet uppmanar med kraft de saudiska myndigheterna att anta övergripande lagstiftning för att specifikt definiera och kriminalisera alla former av könsrelaterat våld mot kvinnor, i synnerhet kvinnlig könsstympning, våldtäkt, inbegripet våldtäkt inom äktenskapet, sexuellt tvång och sexuellt ofredande, och att undanröja alla de hinder som kvinnor möter i sin tillgång till rättslig prövning. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över rapporterna om den förhärskande sedvänjan med barnäktenskap.

10.  Europaparlamentet beklagar djupt systemet med manligt förmyndarskap, varigenom en manlig förmyndares tillstånd fortfarande krävs på ett antal områden, bland annat för internationella resor, tillgång till hälso- och sjukvård, val av bosättningsort, äktenskap, inlämnande av klagomål till rättsväsendet och rätt att lämna statliga kvinnojourer och förvarsenheter. Parlamentet understryker att detta system är ett uttryck för det djupt rotade patriarkala system som styr landet. Parlamentet uppmanar med kraft den saudiska regeringen att omedelbart avskaffa systemet med manligt förmyndarskap och att upphäva andra lagar som diskriminerar kvinnor och flickor.

11.  Europaparlamentet noterar att det nyligen antagits en lag enligt vilken saudiska kvinnor kan underrättas via sms om de ligger i skilsmässa, för att skydda dem från att deras äktenskap upphävs utan deras vetskap. Parlamentet betonar att denna lag inte gör något åt det faktum att en saudisk kvinna endast kan ansöka om skilsmässa i ytterst begränsade fall, till exempel med sin makes samtycke eller om maken har skadat henne.

12.  Europaparlamentet uttrycker oro över de statliga webbtjänster som manliga förmyndare kan använda för att spåra kvinnor, ange när och hur de kan passera de saudiska gränserna och få sms-uppdateringar i nära realtid när de reser.

13.  Europaparlamentet välkomnar hävandet av förbudet för kvinnor att köra bil inom kungariket som en del av agendan och visionerna för 2030.

14.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att se över lagen om föreningar och stiftelser från december 2015, för att göra det möjligt för kvinnliga aktivister att organisera sig och arbeta fritt och oberoende utan otillbörlig inblandning från myndigheternas sida. Parlamentet vädjar även om en översyn av lagen mot terrorism, lagen mot it-brottslighet och lagen om press och publikationer, som ofta används för att åtala människorättsförsvarare, och önskar att alla befintliga diskriminerande bestämmelser inom rättssystemet ses över, även på områden som rör t.ex. arv.

15.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att ratificera den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, häva de reservationer som gjorts till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och att ratificera denna konventions fakultativa protokoll så att saudiska kvinnor fullt ut kan åtnjuta de rättigheter som fastställs i konventionen, samt att sätta stopp för barnäktenskap, tvångsäktenskap och bestämmelser om obligatorisk klädsel för kvinnor. Parlamentet uppmanar med kraft Saudiarabien att rikta en stående inbjudan till alla specialförfaranden i FN:s råd för mänskliga rättigheter att besöka landet.

16.  Europaparlamentet betonar att utövandet av rätten till yttrandefrihet och fredliga sammankomster samt föreningsfrihet skyddas enligt internationell människorättslagstiftning. Parlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att tillåta oberoende press och oberoende medier, och att garantera yttrandefrihet på och utanför nätet samt föreningsfrihet och rätten att delta i fredliga sammankomster för alla invånare i Saudiarabien. Parlamentet uppmanar med kraft de saudiska myndigheterna att avskaffa restriktioner för människorättsförsvarare som hindrar dem från att tala fritt på sociala medier och med internationella medier.

17.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att införa ett moratorium för tillämpningen av dödsstraff, som ett steg mot dess avskaffande. Parlamentet vill se en översyn av alla dödsdomar för att säkerställa att de rättegångar som föregått dem har följt internationella normer.

18.  Europaparlamentet rekommenderar att en ad hoc- delegation från underutskottet för mänskliga rättigheter (DROI-utskottet) och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM-utskottet) skickas till Saudiarabien före utgången av nuvarande mandatperiod för att besöka de fängslade kvinnorna och hålla de möten som krävs med de saudiska myndigheterna.

19.  Europaparlamentet noterar dialogen mellan EU och Saudiarabien och uppmuntrar till ytterligare dialog.

20.  Europaparlamentet beklagar de ineffektiva uttalanden som gjorts av Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna om fallen med kvinnliga människorättsförsvarare som har varit frihetsberövade sedan maj 2018.

21.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, utrikestjänsten och medlemsstaterna att i sina dialoger med de saudiska myndigheterna ta upp fallen Loujain al-Hathloul, Eman al-Nafjan, Aziza al-Yousef, Samar Badawi, Nassima al-Sada och alla andra kvinnliga människorättsförsvarare, och att kräva att de friges. I väntan på att de friges, insisterar parlamentet på att EU-diplomater bör uppmana de saudiska myndigheterna att garantera deras säkerhet och att genomföra fullständiga utredningar av rapporterna om tortyr.

22.  Europaparlamentet begär att kommissionen och parlamentet undersöker bristen på förteckningar över Saudiarabien i EU:s öppenhetsregister.

23.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, utrikestjänsten och medlemsstaterna att i sina dialoger med de saudiska myndigheterna ta upp fallen Israa al-Ghomgham, hennes make Mousa al-Hashim, och deras fyra medåtalade Ahmed al-Matrood, Ali Ouwaisher, Khalid al-Ghanim och Mujtaba al-Muzain, och att kräva att de friges. Parlamentet kräver dessutom att fallet med schejk Salman al-Awda ska tas upp och att han ska friges.

24.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, utrikestjänsten och medlemsstaterna att inta en gemensam ståndpunkt för att se till att de europeiska diplomattjänsterna i Saudiarabien systematiskt tillämpar de mekanismer som anges i EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare, däribland offentliga uttalanden, diplomatiska démarscher, övervakning av rättegångar och fängelsebesök, i fråga om de saudiska kvinnorättsförsvarare som har varit frihetsberövade sedan maj 2018.

25.  Europaparlamentet begär att Europaparlamentet lägger fram en resolution om situationen för människorättsförsvarare i Saudiarabien nästa gång FN:s råd för mänskliga rättigheter samlas. Parlamentet uppmanar EU att vid nästa sammanträde i FN:s råd för mänskliga rättigheter och i FN:s kvinnokommission ta upp frågan om medlemskap för länder med en problematisk människorättssituation, även när det gäller respekten för kvinnors rättigheter och jämställdheten. Parlamentet uppmanar EU att föreslå till FN:s råd för mänskliga rättigheter att utse en särskild rapportör för mänskliga rättigheter i Saudiarabien.

26.  Europaparlamentet uppmanar återigen de saudiska myndigheterna att se till att Raif Badawi inte utsätts för ytterligare spöstraff, och att omedelbart och villkorslöst försätta honom på fri fot. Parlamentet insisterar på att alla högre företrädare för EU, särskilt vice ordföranden/den höga representanten och alla kommissionsledamöter, systematiskt tar upp fallet med Raif Badawi i sina kontakter med sina saudiarabiska motparter och begär att få träffa honom när de besöker landet. Parlamentet åtar sig att intensifiera sina insatser till stöd för hans frigivning. Parlamentet uppmanar talmannen att resa till Riyadh för att ta upp fallet med Sacharovpristagarna direkt med myndigheterna.

27.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, utrikestjänsten och medlemsstaterna att säkerställa ett fullständigt genomförande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare, och att utöka sitt skydd och stöd för människorättsförsvarare, särskilt kvinnliga människorättsförsvarare. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att rapportera om den aktuella situationen för det militära och säkerhetsrelaterade samarbetet mellan medlemsstaterna och den saudiska regimen.

28.  Europaparlamentet uppmanar på nytt rådet att nå fram till en gemensam ståndpunkt för att införa ett EU-omfattande vapenembargo mot Saudiarabien och respektera den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp[6]. Parlamentet vill också införa ett embargo för export av övervakningssystem och andra produkter med dubbla användningsområden som kan användas i Saudiarabien för att utöva förtryck mot landets medborgare, däribland kvinnliga människorättsförsvarare. Parlamentet är bestört över de saudiarabiska myndigheternas användning av dessa vapen och it‑övervakningsteknik. Parlamentet påminner medlemsstaterna om att deras fortsatta vapenavtal med Saudiarabien strider mot EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att föreslå och rådet att anta restriktiva åtgärder som ska användas mot Saudiarabien som en reaktion på kränkningar av de mänskliga rättigheterna, däribland frysning av tillgångar och viseringsförbud.

29.  Europaparlamentet uppmanar med kraft vice ordföranden/den höga representanten, utrikestjänsten och medlemsstaterna att fortsätta att föra en dialog med Saudiarabien om mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och landets oroande roll i regionen. Parlamentet uttrycker sin beredvillighet att föra en konstruktiv och öppen dialog med de saudiska myndigheterna, inklusive parlamentariker, om genomförandet av landets internationella åtaganden avseende mänskliga rättigheter. Parlamentet efterlyser ett utbyte av sakkunskap avseende rättsväsen och juridiska frågor för att stärka skyddet av individuella rättigheter i Saudiarabien.

30.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, FN:s generalsekreterare, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, kvinnokommissionen, FN:s människorättsråd, hans majestät kung Salman bin Abdulaziz al-Saud och kronprins Mohammed bin Salman al-Saud, Konungariket Saudiarabiens regering samt generalsekreteraren vid Konungariket Saudiarabiens centrum för nationell dialog.

Senaste uppdatering: 13 februari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy