Postup : 2019/2574(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0128/2019

Předložené texty :

RC-B8-0128/2019

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.16

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0130

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 163kWORD 57k
13.2.2019
PE635.353v01-00}
PE635.354v01-00}
PE635.355v01-00}
PE635.357v01-00}
PE635.358v01-00} RC1
 
B8-0128/2019}
B8-0129/2019}
B8-0130/2019}
B8-0132/2019}
B8-0133/2019} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující tyto návrhy usnesení:

B8-0128/2019 (ECR)

B8-0129/2019 (S&D)

B8-0130/2019 (PPE)

B8-0132/2019 (ALDE)

B8-0133/2019 (Verts/ALE)


o budoucnosti smlouvy INF a důsledcích pro Evropskou unii (2019/2574(RSP))


Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan za skupinu PPE
Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano, Victor Boştinaru za skupinu S&D
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek za skupinu ECR
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hilde Vautmans za skupinu ALDE
Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o budoucnosti smlouvy INF a důsledcích pro Evropskou unii (2019/2574(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu Spojených států amerických a Svazu sovětských socialistických republik o likvidaci raket středního a krátkého doletu (dále jen „smlouvu INF“), kterou dne 8. prosince 1987 podepsali ve Washingtonu prezident USA Ronald Reagan a hlavní představitel Sovětského svazu Michail Gorbačov(1),

–  s ohledem na Zprávu o přijetí a dodržování dohod a závazků týkajících se kontroly zbraní, jejich nešíření a odzbrojení, již připravilo ministerstvo zahraničí USA,

–  s ohledem na prohlášení prezidenta USA Donalda Trumpa ze dne 21. října 2018, v němž varoval, že Spojené státy od smlouvy INF odstoupí,

–  s ohledem na prohlášení ministra zahraničí USA ze dne 2. února 2019 o úmyslu Spojených států odstoupit od smlouvy INF(2),

–  s ohledem na prohlášení ruského prezidenta Vladimíra Putina ze dne 2. února 2019, v němž uvedl, že i Rusko pozastaví plnění závazků této smlouvy,

–  s ohledem na prohlášení ministrů zahraničí zemí NATO ze dne 4. prosince 2018 o smlouvě INF(3),

–  s ohledem na dokument s názvem „Globální strategie Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku – Sdílená vize, společný postup: silnější Evropa“,

  s ohledem na znepokojení Spojených států a organizace NATO ohledně nedodržování smlouvy INF ze strany Ruska, zejména pokud se jedná o jeho nový raketový systém 9M729, vyjádřené v letošním roce, a to naposledy v prohlášení Severoatlantické rady ze dne 1. února 2019(4),

–  s ohledem na vyjádření místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové, s nímž vystoupila na sedmé konferenci EU o nešíření a odzbrojení, která se konala ve dnech 18. a 19. prosince 2018 v Bruselu,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. října 2016 o jaderné bezpečnosti a nešíření jaderných zbraní(5),

–  s ohledem na společné prohlášení o spolupráci mezi EU a NATO podepsané dne 10. července 2018 v Bruselu,

–  s ohledem na program OSN pro odzbrojení(6),

–  s ohledem na cíl udržitelného rozvoje č. 16, který spočívá v podpoře mírových a inkluzivních společností pro udržitelný růst(7),

–  s ohledem na zprávu o pokroku při provádění strategie Evropské unie proti šíření zbraní hromadného ničení za rok 2017, jež byla předložena dne 18. května 2018,

–  s ohledem na Smlouvu o nešíření jaderných zbraní (dále jen „smlouva o NPT“) z roku 1968, která všem státům ukládá povinnost usilovat v dobré víře o jaderné odzbrojení a ukončit závody v jaderném zbrojení,

–  s ohledem na Smlouvu o zákazu jaderných zbraní (dále jen „smlouva o TPNW“), již dne 7. července 2017 přijalo Valné shromáždění OSN,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2010 o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní(8),

–  s ohledem na strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení, kterou schválila dne 12. prosince 2003 Evropská rada,

–  s ohledem na závěry Rady týkající se 9. hodnotící konference stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (8079/15),

–  s ohledem na Nobelovu cenu za mír za rok 2017, která byla udělena Mezinárodní kampani za zrušení jaderných zbraní, a na prohlášení této organizace ze dne 1. února 2019 pod názvem „Vypovězení smlouvy INF Spojenými státy ohrožuje Evropu (a celý svět)“,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že smlouva INF, kterou v roce 1987 podepsaly Spojené státy a Sovětský svaz, byla v době studené války smlouvou jedinečnou, neboť po obou stranách požadovala, aby zničily, a nikoliv pouze omezily svůj arzenál balistických střel a střel s plochou dráhou letu s doletem mezi 500 a 5500 km odpalovaných ze země a vybavených jadernými a konvenčními hlavicemi, a současně jim zakazovala takové rakety vlastnit, vyrábět a testovat;

B.  vzhledem k tomu, že do května 1991 byly v souladu s podmínkami této smlouvy zlikvidovány 2 692 střely; vzhledem k tomu, že poté následovalo desetileté období, kdy se prováděly inspekce na místě; vzhledem k tomu, že díky smlouvě INF bylo nakonec odstraněno více než 3 000 střel s jadernými hlavicemi;

C.  vzhledem k tomu, že smlouva INF přispěla k omezení strategického soutěžení Spojených států se Sovětským svazem, který později vystřídala Ruská federace, a k zajištění a zvyšování stability v době studené války; vzhledem k tomu, že největší prospěch měla ze smlouvy INF Evropa, jelikož smlouva hrála po více než tři desetiletí základní úlohu při zajišťování její bezpečnosti; vzhledem k tomu, že smlouva INF je stále pilířem mezinárodního míru a stability, a to především jakožto součást evropské bezpečnostní struktury;

D.  vzhledem k tomu, že v roce 2014 vydala vláda prezidenta Obamy prohlášení, že Rusko „porušuje své závazky podle smlouvy INF nevlastnit, nevyrábět a netestovat střely s plochou dráhou letu odpalované ze země s doletem 500 až 5500 km a nevlastnit a nevyrábět zařízení pro odpalování těchto střel“; vzhledem k tomu, že také v následných zprávách ministerstva zahraničí USA z let 2015, 2016, 2017 a 2018 bylo uvedeno, že Rusko smlouvu nadále porušuje;

E.  vzhledem k tomu, že Spojené státy a organizace NATO kladly opakovaně Rusku dotazy ohledně jeho činnosti v oblasti vývoje raket, zejména v souvislosti s raketovým systémem 9M729, o němž se domnívají, že je v rozporu se smlouvou INF;

F.  vzhledem k tomu, že v prosinci 2017, při příležitosti 30. výročí smlouvy, ohlásila vláda prezidenta Trumpa, že hodlá přijmout „integrovanou strategii“ zahrnující diplomatická, vojenská a hospodářská opatření s cílem přimět Rusko k opětovnému plnění jeho smluvních závazků; vzhledem k tomu, že tato opatření zahrnovala diplomatické kroky ve Zvláštní ověřovací komisi, zahájení programu pro vojenský výzkum a vývoj a hospodářská opatření namířená proti ruským subjektům podílejícím se na vývoji a výrobě raket v rozporu se smlouvou;

G.  vzhledem k tomu, že ani Spojené státy, ani Rusko nevyužilo možnosti řešit své vzájemné výhrady diplomatickými rozhovory; vzhledem k tomu, že Zvláštní ověřovací komise, která byla na základě smlouvy zřízena mimo jiné s cílem řešit výhrady k jejímu dodržování, nebyla svolána;

H.  vzhledem k tomu, že dne 20. října 2018 prezident Trump oznámil, že Spojené státy odstoupí od smlouvy z důvodu jejího porušování ze strany Ruska a z důvodu neúčasti Číny; vzhledem k tomu, že dne 4. prosince 2018, po zasedání ministrů zahraničí zemí NATO, ministr zahraničí USA Mike Pompeo oznámil, že USA mají důkazy o tom, že Rusko ustanovení smlouvy zásadním způsobem porušuje, a že USA proto pozastaví plnění svých závazků, pokud Rusko ve lhůtě 60 dnů nezačne smlouvu v plném rozsahu a ověřitelně dodržovat;

I.  vzhledem k tomu, že dne 1. února 2019, po uplynutí šedesátidenní lhůty poskytnuté Rusku k tomu, aby opět zajistilo dodržování všech ustanovení smlouvy, Spojené státy oznámily, že pozastaví plnění svých povinností podle smlouvy INF a zahájí proces odstoupení od této smlouvy, pokud Rusko, které podle názoru Spojených států smlouvu zásadně porušuje, ve lhůtě šesti měsíců nezačne podmínky smlouvy znovu plnit; vzhledem k tomu, že generální tajemník NATO Jens Stoltenberg Rusko vyzval k tomu, aby využilo šestiměsíční lhůtu, kterou nabídly Spojené státy, a aby znovu začalo smlouvu plnit v plném rozsahu;

J.  vzhledem k tomu, že dne 4. prosince 2018 ministři zahraničí zemí NATO vydali prohlášení, v němž uznali, že Rusko porušuje smlouvu INF, a vyzvali je, aby neprodleně obnovilo plný a ověřitelný soulad se smlouvou;

K.  vzhledem k tomu, že dne 2. února 2019 Rusko oznámilo, že pozastaví plnění smlouvy INF a bude vyvíjet nové typy raket; vzhledem k tomu, že ruské orgány opakovaně upozorňovaly na své znepokojení ohledně zařízení protiraketové obrany organizace NATO;

L.  vzhledem k tomu, že Čína spolu s dalšími státy, které nejsou smluvními stranami smlouvy INF, výrazně rozšiřuje svůj raketový arzenál, což prokazuje, že je zapotřebí nová smlouva, která by zavazovala Spojené státy, Rusko i Čínu;

M.  vzhledem k tomu, že případné ukončení smlouvy INF by mohlo vést k eskalaci napětí mezi jadernými mocnostmi, k nedorozuměním a novým závodům ve zbrojení;

N.  vzhledem k tomu, že smlouva INF je základním prvkem potřebným pro zachování celosvětové strategické stability, světového míru a regionální bezpečnosti; vzhledem k tomu, že udržení platnosti smlouvy by podpořilo úsilí o zachování dalších stávajících dohod o kontrole zbraní a odzbrojení a vytvoření příznivějších podmínek pro jednání o omezení zbraní, jejich nešíření a odzbrojení; vzhledem k tomu, že oznámení o odstoupení od smlouvy INF ohrožují pravděpodobnost, že budou prodlouženy další důležité smlouvy o kontrole zbraní, jako je Smlouva mezi Spojenými státy a Ruskou federací o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní („New START“), což by vážně narušilo mezinárodní režim kontroly zbraní, který po několik desetiletí zajišťoval stabilitu v souvislosti s jadernými zbraněmi, a ve světě by tak už neexistovaly žádné právně závazné a ověřitelné limity jaderných arzenálů;

O.  vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN otevřel dne 20. září 2017 k podpisu Smlouvu OSN o zákazu jaderných zbraní a že tuto smlouvu k dnešnímu dni podepsalo 70 států, z nichž 21 přistoupení k ní ratifikovalo, a že jedním z těchto států je Rakousko, členský stát EU, a že Irsko pravděpodobně uloží u generálního tajemníka OSN listiny o ratifikaci v několika nadcházejících měsících;

P.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní kampaň za zrušení jaderných zbraní, nositel Nobelovy ceny míru, vyzvala všechny státy, aby ratifikovaly Smlouvu o zákazu jaderných zbraní;

1.  podporuje dodržování smlouvy INF, její další trvání i posílení; připomíná její zásadní přínos k míru a bezpečnosti v Evropě a ve zbytku světa a k celosvětovému odzbrojení a nešíření zbraní;

2.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad porušováním smlouvy INF, na něž navázalo oznámení Spojených států a posléze i Ruska o pozastavení plnění závazků vyplývajících ze smlouvy a o jejím vypovězení ve lhůtě šesti měsíců; zdůrazňuje, že tento vývoj ohrožuje jeden z nejzásadnějších evropských bezpečnostních zájmů a bezpečnost a mír v Evropě i na celém světě; obává se, že tyto kroky mohou být příčinou špatných odhadů a mylných představ, které povedou ke zhoršení vztahů mezi Spojenými státy a Ruskem, eskalaci napětí, zvýšeným jaderným a vojenským hrozbám a rizikům a případně k návratu destabilizujících závodů ve zbrojení, což by velmi škodilo bezpečnosti a strategické stabilitě v Evropě;

3.  odsuzuje Rusko za to, že nepřestává porušovat podmínky smlouvy INF;

4.  vyzývá Ruskou federaci, aby co nejdříve začala smlouvu INF v plném rozsahu a ověřitelným způsobem opět plnit a vypořádala se tak s obavami Spojených států a NATO vyjádřenými v reakci na přetrvávající ruské porušování podmínek smlouvy, a naléhavě ji žádá, aby se zasazovala o dlouhodobou budoucnost této dohody;

5.  uznává význam, který má pro budování důvěry v provádění smlouvy INF a každé další dohody posilující strategickou stabilitu a bezpečnost plná transparentnost a dialog; s ohledem na výše uvedené skutečnosti vyzývá Rusko i Spojené státy, aby vyřešily problém vzájemných tvrzení o nedodržování smlouvy a ve snaze o zmenšení napětí zahájily konstruktivní dialog pod záštitou Rady bezpečnosti OSN, Zvláštní ověřovací komise nebo jiného vhodného fóra, jenž by reflektoval zájmy i obavy obou stran, v němž by byla jednání vedena v dobré víře a ve snaze o záchranu smlouvy INF před jejím faktickým vypovězením v srpnu 2019 a který by zlepšil transparentnost a vzájemné monitorování a zajistil pevnější pravidla a záruky, pokud jde o příslušné raketové a jaderné kapacity;

6.  naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby ve zbývajícím šestiměsíčním období využila všechny své politické a diplomatické prostředky a zahájila dialog se stranami smlouvy INF s cílem obnovit mezistátní důvěru a současně nabídla odborné znalosti a zkušenosti EU v oblasti mediace ve snaze zabránit tomu, aby USA a Rusko od této smlouvy odstoupily; naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby usilovala o zachování a další rozvoj smlouvy INF a aby zahájila jednání o mnohostranné smlouvě o této kategorii raket; žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby zajistila, aby EU vystupovala jako proaktivní a důvěryhodný zajišťovatel bezpečnosti a aby při rozvoji a posilování celosvětových snah o nešíření a kontrolu zbraní na základě pravidel a při vytváření architektury odzbrojení zastávala pevný a konstruktivní postoj;

7.  zdůrazňuje, že nejistá budoucnost smlouvy INF by neměla ohrozit jiné dohody o kontrole zbraní; zvláště naléhavě vyzývá Spojené státy a Rusko, aby prodloužily platnost dohody New START, která omezuje počet nasazených strategických hlavic na každé straně na 1 550, ještě než v roce 2021 její platnost vyprší;

8.  opakuje, že je odhodlán usilovat o zachování účinných mezinárodních systémů kontroly a nešíření zbraní a odzbrojení, které jsou základem světové i evropské bezpečnosti; zastává názor, že má-li být Evropa důvěryhodná, musí jít příkladem a učinit pokrok na cestě ke světu bez jaderných zbraní; vyzývá členské státy EU, aby mnohostranné jaderné odzbrojení učinily v rámci zahraniční a bezpečností politiky Unie prioritou; opětovně zdůrazňuje svůj závazek provádět politiku, jejímž cílem je dosáhnout pokroku na cestě k omezení a odstranění veškerého jaderného arzenálu;

9.  je přesvědčen, že evropská bezpečnost by měla zůstat i nadále nedělitelná; vyzývá všechny členské státy EU, které jsou členy NATO, aby podle toho jednaly; vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby vypracovala společné posouzení hrozeb, v němž by byly analyzovány důsledky, jaké by pro bezpečnost EU měla situace, kdy by ochrana, kterou smlouva INF Unii a jejím občanům poskytuje, přestala existovat, a aby včas podala podle článku 36 Smlouvy o Evropské unii zprávu Parlamentu a poté vypracovala důvěryhodnou a ambiciózní strategii jaderného odzbrojení, která by se zakládala na účinném multilateralismu;

10.  vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby předložila návrhy na mobilizaci finančních prostředků EU a posílila znalostní základnu a odbornost Unie, pokud jde o nešíření a kontrolu zbraní a lidské kapacity v oblasti analýzy hrozeb plynoucích z jaderných zbraní; vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby předložila prozíravé plány s cílem předejít neúmyslnému či náhodnému použití jaderných zbraní;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států, Severoatlantické alianci, Organizaci spojených národů, prezidentovi a členům Kongresu Spojených států, prezidentovi Ruské federace a členům ruské Státní dumy a Rady federace.

 

 

(1)

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201657/v1657.pdf

(2)

https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm

(3)

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_161122.htm

(4)

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_162996.htm

(5)

Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 202.

(6)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(7)

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16

(8)

Úř. věst. C 349E, 22.12.2010, s. 77.

Poslední aktualizace: 14. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí