Postup : 2019/2615(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0165/2019

Předložené texty :

RC-B8-0165/2019

Rozpravy :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Hlasování :

PV 14/03/2019 - 11.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0219

<Date>{12/03/2019}12.3.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B8-0165/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0166/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8‑0167/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0168/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0169/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0170/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 156kWORD 54k

<TitreType>SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Replacing>a nahrazující tyto návrhy usnesení:</Replacing>

<TablingGroups>B8-0165/2019 (PPE)

B8-0166/2019 (S&D)

B8-0167/2019 (Verts/ALE)

B8-0168/2019 (EFDD)

B8-0169/2019 (ALDE)

B8-0170/2019 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>o situaci v Nikaragui</Titre>

<DocRef>(2019/2615(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Gabriel Mato</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Charles Tannock</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

<Depute>Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{ALDE}za skupinu ALDE</Commission>

<Depute>Molly Scott Cato</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE Group</Commission>

<Depute>Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano</Depute>

<Commission>{EFDD}za skupinu EFDD</Commission>

</RepeatBlock-By>

POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o o situaci v Nikaragui

(2019/2615(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Nikaragui, zejména na usnesení ze dne 18. prosince 2008[1], 26. listopadu 2009[2], 16. února 2017[3] a 31. května 2018[4],

 s ohledem na dohodu o přidružení mezi EU a Střední Amerikou z roku 2012,

 s ohledem na strategický dokument EU a na víceletý orientační program pro Nikaraguu na období 2014–2020,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

 s ohledem na obecné zásady EU týkající se ochránců lidských práv z června 2004,

 s ohledem na nikaragujskou ústavu,

 s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 21. ledna 2019 o Nikaragui,

 s ohledem na prohlášení vysoké představitelky jménem EU o situaci v Nikaragui ze dne 2. října 2018, 15. května 2018, 22. dubna 2018 a 15. prosince 2018 a na její prohlášení o obnovení celonárodního dialogu ze dne 1. března 2019,

 s ohledem na závěry Rady o prioritách EU v rámci fór OSN pro lidská práva v roce 2019 přijaté dne 18. února 2019,

 s ohledem na zprávu Meziamerické komise pro lidská práva ze dne 21. června 2018 nazvanou „Závažné případy porušování lidských práv v souvislosti se sociálními protesty v Nikaragui“,

 s ohledem na zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o porušování lidských práv a pronásledování v souvislosti s protesty v Nikaragui v období mezi 18. dubnem a 18. srpnem 2018,

 s ohledem na zprávu interdisciplinární skupiny nezávislých odborníků (GIEI) ze dne 20. prosince 2018 o násilných událostech, k nimž došlo v Nikaragui v období mezi 18. dubnem a 30. květnem 2018,

 s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze dne 22. února 2019 o kriminalizaci opozice v Nikaragui,

 s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropský parlament přijal dne 31. května 2018 usnesení o krizi v Nikaragui, v němž situaci důrazně odsoudil; vzhledem k tomu, že v návaznosti na toto usnesení navštívila ve dnech 23.–26. ledna 2019 tuto zemi delegace 11 poslanců EP, která měla za úkol vyhodnotit situaci na místě;

B. vzhledem k tomu, že delegace si mohla svobodně určit vlastní program a nikaragujská vláda jí umožnila přístup do všech zařízení, o nějž poslanci EP požádali, včetně dvou věznic; vzhledem k tomu, že nikaragujská vláda se zaručila, že proti osobám, které kritizovaly stávající situaci, nebudou přijata žádná odvetná opatření; vzhledem k tomu, že delegace byla svědkem kampaně pronásledování, očerňování a zastrašování namířené proti ochráncům lidských práv a organizacím občanské společnosti, s nimiž uspořádala výměnu názorů; vzhledem k tomu, že mnoho organizací odmítlo pozvání setkat se s delegací kvůli zastrašování vlády a jejím hrozbám; vzhledem k tomu, že od doby, kdy delegace zemi navštívila, represe ještě zesílily;

C. vzhledem k tomu, že delegace veřejně odmítla oficiální stanovisko nikaragujské vlády, podle nějž se země stala obětí převratu a dezinformačních kampaní vedených Spojenými státy americkými; vzhledem k tomu, že hlavním důvodem, který stál za demonstracemi, je hluboká demokratická, institucionální a politická krize, která v této zemi v posledním desetiletí oslabila právní stát a omezila základní svobody, jako jsou svoboda sdružování a shromažďování a právo demonstrovat;

D. vzhledem k tomu, že svoboda projevu a shromažďování a právo demonstrovat, a to i za využití národní hymny, jsou pro mnoho lidí výrazně omezeny; vzhledem k tomu, že je uvězněn značný počet politických vězňů, kteří byli potrestáni za pouhý výkon svých práv; vzhledem k tomu, že bylo zveřejněno několik znepokojivých zpráv o zhoršující se situaci vězněných osob, včetně nelidského zacházení;

E. vzhledem k tomu, že soudní řízení proti těmto vězňům porušovala mezinárodní normy, a zejména pak procesní a trestněprávní záruky práva na spravedlivý proces; vzhledem k tomu, že podmínky ve vězení rovněž neodpovídají mezinárodním normám; vzhledem k tomu, že v Nikaragui jednoznačně neexistuje dostatečně funkční dělba moci;

F. vzhledem k tomu, že je vážně ohroženo právo na informace; vzhledem k tomu, že novináři jsou vězněni, nuceni k odchodu do exilu a zastrašováni; vzhledem k tomu, že sídla audiovizuálních médií jsou zavírána nebo prohledávána bez předchozího soudního povolení; vzhledem k tomu, že vydávání novin je ohroženo nedostatkem papíru a tiskařské černi, které zabavila nikaragujská vláda;

G. vzhledem k tomu, že nikaragujská vláda ze země vyhostila mezinárodní organizace, jako jsou např. GIEI a zvláštní monitorovací mechanismus pro Nikaraguu (MESENI), které usilovaly o pokojné řešení konfliktu a celonárodní usmíření; vzhledem k tomu, že represe namířená proti organizacím občanské společnosti byla dále posílena tím, že byly zbaveny svého právního statusu, což znamená, že oběti represe byly v této zemi se slabým institucionálním rámcem potrestány dvakrát;

H. vzhledem k tomu, že akademická svoboda je také v ohrožení; vzhledem k tomu, že téměř 200 studentů bylo vyloučeno z vysokých škol za účast na demonstracích za demokracii, větší svobodu a lidská práva;

I. vzhledem k tomu, že rozvoj a upevnění demokracie a právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod musí být nedílnou součástí vnějších politik EU, včetně dohody o přidružení mezi EU a zeměmi Střední Ameriky z roku 2012; vzhledem k tomu, že tato dohoda zahrnuje rovněž demokratickou doložku, která je jejím klíčovým prvkem;

J. vzhledem k tomu, že celonárodní dialog mezi prezidentem Ortegou a nikaragujskou opozicí a občanskými skupinami, který zprostředkovávala katolická církev a který byl zahájen dne 16. května 2018, nepřinesl východisko z krize; vzhledem k tomu, že dne 27. února 2019 byla opětovně zahájena předběžná jednání před celonárodním dialogem mezi nikaragujskou vládou a platformou Občanské aliance (Alianza Civica); vzhledem k tomu, že Občanská aliance stanovila následující tři hlavní cíle, jichž má být dosaženo během jednání: propuštění politických vězňů a dodržování osobních svobod, nezbytné volební reformy, které musí vést až k uspořádání voleb, a spravedlnost; vzhledem k tomu, že nikaragujská vláda propustila 100 politických vězňů a souhlasila s tím, aby byly jejich tresty odnětí svobody zmírněny na domácí vězení; vzhledem k tomu, že většina z nich je doposud pronásledována a i nadále pokračuje zatýkání; vzhledem k tomu, že ve vězeních zůstává i nadále mnoho (více než 600) vězňů; vzhledem k tomu, že celonárodní dialog se zastavil dne 10. března 2019 poté, co se Občanská aliance stáhla z jednání;

1. zdůrazňuje, že Nikaragua trpí závažným porušováním demokracie a nedodržováním lidských práv a zásad právního státu, což je důsledkem událostí, k nimž došlo v dubnu a v květnu 2018; připomíná význam svého usnesení, které bylo přijato dne 31. května 2018;

2. odsuzuje veškerá represivní opatření nikaragujské vlády; prohlašuje, že cesta jeho delegace umožnila vytvořit si pravdivou představu o současné situaci; prohlašuje dále, že je nepochybné, že v nedávných měsících, a zejména po jeho návštěvě, došlo k nárůstu represe namířené proti opozici a k dalšímu omezování základních svobod; odsuzuje v tomto ohledu všeobecně rozšířenou represi a omezování svobody slova a shromažďování a práva demonstrovat, postavení nevládních organizací a občanské společnosti mimo zákon, vyhoštění mezinárodních organizací ze země, uzavírání sdělovacích prostředků a útoky na ně, omezování práva na informace, vylučování studentů z vysokých škol, zhoršující se situaci ve vězeních a uplatňování nelidského zacházení;

3. má za to, že tyto kroky ze strany vlády, státních orgánů a zpolitizovaných organizací tvoří plánovanou strategii na zničení politické opozice, která vedla protesty z minulého roku; je přesvědčen, že tato strategie je uplatňována metodicky, systematicky a selektivně proti všem představitelům, nevládním organizacím, sdělovacím prostředkům a sociálním hnutím snažícím se vyjádřit své legitimní požadavky ohledně svobody a demokracie;

4. vyjadřuje znepokojení nad obrovskými demokratickými, politickými a hospodářskými riziky, kterým tento lid a země čelí a které se dále zvýší, nebudou-li urychleně učiněny příslušné kroky s přihlédnutím ke stávajícím interním střetům, rozkolu společnosti a hospodářskému propadu; naléhavě vybízí k vedení smysluplného domácího dialogu s cílem dosáhnout udržitelného a mírumilovného řešení, které by všem společenským aktérům poskytlo prostor pro svobodné jednání a svobodné vyjadřování vlastních názorů a obnovilo by jejich občanská práva, jako je právo na pokojný protest; opakuje, že ať už se zvolí jakékoli řešení, je třeba, aby byly všechny osoby, které se dopustily provinění, pohnány k odpovědnosti; žádá všechny politické strany, sociální hnutí, jednotlivé představitele, studenty a organizace občanské společnosti, aby i nadále dodržovali svůj neochvějný závazek k mírumilovnému řešení této krize; opakuje, že plně podporuje reformu soudnictví a revizi volebního zákona, a žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby podle toho také jednala; žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a delegaci EU, aby pečlivě monitorovaly jednání, která probíhají mezi vládou a Občanskou aliancí, a aby i nadále usilovaly o vyřešení lidských problémů vězňů, studentů, demonstrantů, novinářů atd., které byly způsobeny situací v zemi;

5. s politováním bere na vědomí pozastavení mechanismu MESENI a ukončení mandátu skupiny GIEI Meziamerické komise pro lidská práva; důrazně odsuzuje pronásledování, zatýkání a zastrašování osob, které spolupracují s OSN a s dalšími mezinárodními institucemi;

6. vyzývá nikaragujskou vládu, aby ukázala, že si přeje pokračování dialogu tím, že provede tři naléhavá opatření: neprodlené a bezpodmínečné propuštění všech politických vězňů, okamžité zastavení všech forem represe namířené proti nikaragujským občanům, včetně pronásledování, zastrašování, sledování a persekuce opozičních vůdců a následného zrušení všech omezení výše uvedených svobod, obnovení právní subjektivity lidskoprávních organizací a navrácení jejich majetku a návrat mezinárodních organizací do země;

7. upozorňuje na skutečnost, že za těchto podmínek musí tento proces vést ke zrušení právních řízení vedených proti politickým vězňům a k přijetí záruk ohledně jejich fyzického stavu a morální integrity, jejich soukromí a řádného procesu, k návratu osob, které byly donuceny k exilu, včetně novinářů a studentů, k „demilitarizaci“ ulic a odzbrojení polovojenských jednotek a k zavedení jednoznačného cestovního plánu směřujícího k uspořádání svobodných, spravedlivých a transparentních voleb, k nimž dojde v blízké budoucnosti a za přítomnosti mezinárodních pozorovatelů;

8. žádá Evropskou službu o vnější činnost a členské státy, aby – aniž by tím bylo postiženo obyvatelstvo – zavedly odstupňovaný proces cílených a individuálních sankcí, jako jsou např. zákazy udělení víza a zmrazení aktiv, namířených proti nikaragujské vládě a jednotlivcům odpovědným za porušování lidských práv, a to v souladu se závěry Rady ze dne 21. ledna 2019 a do doby, než začnou být plně dodržována lidská práva a v zemi budou v plné míře prosazovány a obnoveny základní svobody, jak bylo v dialogu požadováno; v důsledku toho a za stávajících okolností proto naléhavě vybízí, aby byla uplatněna doložka o demokracii dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou, jejímž signatářem je i Nikaragua, a tato země byla dočasně vyloučena z uplatňování dohody;

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států, Parlamentnímu shromáždění EU-Latinská Amerika, Středoamerickému parlamentu, Limské skupině a vládě a parlamentu Nikaragujské republiky.

 

 

 

[1] Úř. věst. C 45E, 23.2.2010, s. 89.

[2] Úř. věst. C 285E, 21.10.2010, s. 74

[3] Úř. věst. C 252, 18.7.2017, s. 189.

[4] Přijaté texty, P8_TA(2018)0238.

Poslední aktualizace: 13. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí