Διαδικασία : 2019/2615(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0165/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0165/2019

Συζήτηση :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0219

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 174kWORD 51k
12.3.2019
PE635.424v01-00}
PE635.425v01-00}
PE635.426v01-00}
PE635.427v01-00}
PE635.428v01-00}
PE635.429v01-00} RC1
 
B8-0165/2019}
B8-0166/2019}
B8-0167/2019}
B8-0168/2019}
B8-0169/2019}
B8-0170/2019} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

B8‑0165/2019 (PPE)

B8‑0166/2019 (S&D)

B8-0167/2019 (Verts/ALE)

B8‑0168/2019 (EFDD)

B8‑0169/2019 (ALDE)

B8‑0170/2019 (ECR)


σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (2019/2615(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Gabriel Matoεξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assisεξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannockεξ ονόματος της Ομάδας ECR
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmansεξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Molly Scott Catoεξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Mireille D’Ornanoεξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (2019/2615(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Νικαράγουα, ιδίως εκείνα της 18ης Δεκεμβρίου 2008(1), της 26ης Νοεμβρίου 2009(2), της 16ης Φεβρουαρίου 2017(3) και της 31ης Μαΐου 2018(4),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής, του 2012,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα της ΕΕ και το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 για τη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του Ιουνίου 2004,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Νικαράγουας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 21ης Ιανουαρίου 2019 για τη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου εξ ονόματος της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα, της 2ας Οκτωβρίου 2018, της 15ης Μαΐου 2018, της 22ας Απριλίου 2018 και της 15ης Δεκεμβρίου 2018, και τη δήλωση της 1ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την επανέναρξη του εθνικού διαλόγου,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις προτεραιότητες της ΕΕ στα φόρουμ του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2019, που εγκρίθηκαν στις 18 Φεβρουαρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που εγκρίθηκε από τη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 21 Ιουνίου 2018 με τίτλο «Gross Human Rights Violations in the Context of Social Protests in Nicaragua» (Κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της κοινωνικής διαμαρτυρίας στη Νικαράγουα),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τις παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο διαδηλώσεων στη Νικαράγουα, 18 Απριλίου - 18 Αυγούστου 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεπιστημονικής Ομάδας Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων (GIEI), της 20ής Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τις βιαιότητες που έλαβαν χώρα στη Νικαράγουα μεταξύ 18ης Απριλίου και 30ής Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Michelle Bachelet, της 22ας Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την ποινικοποίηση της διαφωνίας στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 31 Μαΐου 2018, ψήφισμα σχετικά με την κρίση στη Νικαράγουα, καταδικάζοντας δριμύτατα την κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια του εν λόγω ψηφίσματος, ενδεκαμελής αντιπροσωπεία βουλευτών του ΕΚ επισκέφθηκε τη χώρα από τις 23 έως τις 26 Ιανουαρίου 2019 για να αξιολογήσει την κατάσταση επί τόπου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπροσωπεία μπόρεσε να ακολουθήσει το δικό της πρόγραμμα και η κυβέρνηση της Νικαράγουας παρέσχε πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις που ζήτησαν οι βουλευτές, μεταξύ άλλων σε δύο φυλακές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Νικαράγουας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν αντίποινα κατά όσων καταγγέλλουν τη σημερινή κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπροσωπεία ήταν αυτόπτης μάρτυρας της εκστρατείας παρενόχλησης, δυσφήμησης και εκφοβισμού που στρεφόταν κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με τους οποίους πραγματοποίησε ανταλλαγή απόψεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές οργανώσεις απέρριψαν τις προσκλήσεις να συναντηθούν με την αντιπροσωπεία λόγω εκφοβισμού και απειλών από την κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας στη χώρα, η καταστολή έχει ενταθεί·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπροσωπεία απέρριψε δημόσια την επίσημη θέση της κυβέρνησης της Νικαράγουας ότι είναι θύματα πραξικοπήματος και εκστρατειών παραπληροφόρησης που εκπορεύονται από τις ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια αιτία που τροφοδοτεί τις διαδηλώσεις είναι η βαθιά δημοκρατική, θεσμική και πολιτική κρίση που πλήττει το κράτος δικαίου και έχει περιορίσει βασικές ελευθερίες στη χώρα την τελευταία δεκαετία, όπως η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα στη διαδήλωση και η ελευθερία του συνέρχεσθαι·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και το δικαίωμα στη διαδήλωση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του εθνικού ύμνου, αποτελούν αντικείμενο σοβαρής περιστολής για πολλούς ανθρώπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός πολιτικών κρατουμένων έχουν φυλακιστεί απλώς και μόνο γιατί ασκούν τα δικαιώματά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διάφορες ανησυχητικές εκθέσεις σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένης της απάνθρωπης μεταχείρισης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δικαστικές διαδικασίες κατά των εν λόγω κρατουμένων παραβιάζουν τα διεθνή πρότυπα, ιδίως τις δικονομικές και ποινικές εγγυήσεις του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες στις φυλακές επίσης δεν πληρούν επαρκώς τα διεθνή πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Νικαράγουα δεν υπάρχει σαφής διάκριση των εξουσιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ενημέρωση τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιογράφοι κρατούνται, εξορίζονται και απειλούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης κλείνουν ή αποτελούν αντικείμενο έρευνας χωρίς προηγούμενη δικαστική άδεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκδοση εφημερίδων απειλείται από την έλλειψη χαρτιού και μελάνης που κατάσχονται από την κυβέρνηση της Νικαράγουας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Νικαράγουας έχει αποπεμφθεί από διεθνείς οργανισμούς όπως η GIEI και ο Ειδικός Μηχανισμός Παρακολούθησης για τη Νικαράγουα (MESENI), επιδίωξη των οποίων είναι η ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης και η εθνική συμφιλίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή κατά οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών έχει ενταθεί απογυμνώνοντάς τις από το νομικό τους καθεστώς σε μια χώρα με ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο, γεγονός που συνιστά διπλή τιμωρία των θυμάτων της καταστολής·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακαδημαϊκή ελευθερία απειλείται επίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 200 φοιτητές έχουν αποβληθεί από τα πανεπιστήμια λόγω της συμμετοχής τους σε διαδηλώσεις για δημοκρατία και μεγαλύτερη ελευθερία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας σύνδεσης του 2012 μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει δημοκρατική ρήτρα η οποία αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της συμφωνίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εθνικός διάλογος, που δρομολογήθηκε στις 16 Μαΐου 2018, μεταξύ του προέδρου Ortega και της αντιπολίτευσης και ομάδων πολιτών της Νικαράγουας και με τη μεσολάβηση της Καθολικής Εκκλησίας, δεν κατάφερε να βρει λύση στην κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Φεβρουαρίου 2019 επαναλήφθηκαν διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης της Νικαράγουας και της Alianza Civica με αντικείμενο τον εθνικό διάλογο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Alianza Civica έχει καθορίσει τους ακόλουθους τρεις βασικούς στόχους της, που πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων: την αποφυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων και τον σεβασμό των ατομικών ελευθεριών, τις αναγκαίες εκλογικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κορυφωθούν με τη διεξαγωγή εκλογών, και τη δικαιοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Νικαράγουας έχει αποφυλακίσει 100 πολιτικούς κρατουμένους, αποδεχόμενη τη μετατροπή των ποινών φυλάκισής τους σε κατ’ οίκον περιορισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι από αυτούς δέχονται παρενοχλήσεις και οι συλλήψεις συνεχίζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός κρατουμένων (περισσότεροι από 600) παραμένουν στη φυλακή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εθνικός διάλογος διακόπηκε στις 10 Μαρτίου 2019, μετά την απόσυρση της Alianza Civica από τις διαπραγματεύσεις·

1.  υπογραμμίζει ότι η Νικαράγουα είναι αντιμέτωπη με το πρόβλημα της σοβαρής παραβίασης της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, ως αποτέλεσμα των γεγονότων που έλαβαν χώρα τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2018· επαναλαμβάνει τη σημασία του ψηφίσματός του που εγκρίθηκε στις 31 Μαΐου 2018·

2.  καταδικάζει όλες τις ενέργειες καταστολής στις οποίες επιδίδεται η κυβέρνηση της Νικαράγουας· δηλώνει ότι η επίσκεψη που πραγματοποίησε η αντιπροσωπεία του συνέβαλε στη διαμόρφωση πραγματικής εικόνας της σημερινής κατάστασης· δηλώνει επίσης ότι, τους τελευταίους μήνες, και ιδίως μετά την επίσκεψή του, υπήρξε αναμφίβολα αύξηση της καταστολής εις βάρος της αντιπολίτευσης, καθώς και των περιορισμών που έχουν επιβληθεί σε θεμελιώδεις ελευθερίες· καταδικάζει, στη συνάρτηση αυτή, τη γενικευμένη καταστολή και τον περιορισμό των ελευθεριών της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και της διαδήλωσης, την κήρυξη εκτός νόμου μη κυβερνητικών οργανώσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, την εκδίωξη διεθνών οργανώσεων από τη χώρα, το κλείσιμο και τις επιθέσεις κατά των μέσων ενημέρωσης, τους περιορισμούς του δικαιώματος στην ενημέρωση, την αποβολή φοιτητών από τα πανεπιστήμια, καθώς και την επιδείνωση της κατάστασης στις φυλακές και την χρήση απάνθρωπης μεταχείρισης·

3.  θεωρεί ότι αυτές οι ενέργειες της κυβέρνησης, των θεσμικών οργάνων της και των παραπολιτικών οργανώσεών της απηχούν μια προγραμματισμένη στρατηγική για την εξουδετέρωση της πολιτικής αντιπολίτευσης που ηγήθηκε των περυσινών διαμαρτυριών· πιστεύει ότι η εν λόγω στρατηγική εφαρμόζεται μεθοδικά, συστηματικά και επιλεκτικά έναντι όλων των ηγετών, ΜΚΟ, μέσων ενημέρωσης και κοινωνικών κινημάτων που επιδιώκουν να εκφράσουν τις θεμιτές αξιώσεις τους για ελευθερία και δημοκρατία·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για τους τεράστιους δημοκρατικούς, πολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και η χώρα και οι οποίοι θα ενταθούν εάν δεν ληφθούν επείγοντα μέτρα, λαμβανομένων υπόψη των σημερινών εσωτερικών αντιπαραθέσεων, της διάρρηξης του κοινωνικού ιστού και της οικονομικής ύφεσης· ζητεί επειγόντως να διεξαχθεί ουσιαστικός διάλογος σε εσωτερικό επίπεδο προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και ειρηνική λύση που θα επιτρέπει σε όλους τους φορείς της κοινωνίας να διαθέτουν χώρο για να λειτουργούν και να εκφράζονται ελεύθερα και θα αποκαθιστά τα πολιτικά τους δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην ειρηνική διαδήλωση· επαναλαμβάνει ότι στο πλαίσιο οποιαδήποτε λύσης θα πρέπει να κληθούν να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για τις παραβιάσεις· ζητεί από όλα τα πολιτικά κόμματα, τα κοινωνικά κινήματα, τους ηγέτες, τους σπουδαστές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να διατηρήσουν και να επαναλάβουν την αταλάντευτη προσήλωσή τους στον ειρηνικό τρόπο επίλυσης της κρίσης· επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και του εκλογικού νόμου και ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ να ενεργήσει αναλόγως· ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ και την αντιπροσωπεία της ΕΕ να παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στη χώρα μεταξύ της κυβέρνησης και της Alianza Civica, και να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τα ανθρώπινα προβλήματα που προκύπτουν από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη χώρα σε σχέση με τους κρατούμενους, τους σπουδαστές, τους διαδηλωτές, τους δημοσιογράφους κ.λπ.·

5.  εκφράζει τη λύπη του για την αναστολή λειτουργίας του MESENI και τον τερματισμό της εντολής της GIEI της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· καταδικάζει απερίφραστα τις διώξεις, τις συλλήψεις και τον εκφοβισμό ατόμων που συνεργάζονται με τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς φορείς·

6.  καλεί την κυβέρνηση της Νικαράγουας να θέσει σε εφαρμογή τρία επείγοντα μέτρα ως ένδειξη προθυμίας στο πλαίσιο του διεξαγόμενου διαλόγου: άμεση και άνευ όρων αποφυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων, άμεση παύση κάθε μορφής καταστολής κατά των πολιτών της Νικαράγουας, συμπεριλαμβανομένων των φαινομένων παρενόχλησης, εκφοβισμού, παρακολούθησης και δίωξης ηγετών της αντιπολίτευσης, και συνακόλουθη εξάλειψη όλων των περιορισμών στις προαναφερθείσες ελευθερίες, αποκατάσταση της νομικής προσωπικότητας και απόδοση των αγαθών τους στις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιστροφή των διεθνών οργανισμών στη χώρα·

7.  επισημαίνει ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η διαδικασία πρέπει να οδηγήσει στην ακύρωση των δικαστικών διώξεων κατά των πολιτικών κρατουμένων και στην εγγύηση της σωματικής και ηθικής ακεραιότητάς τους, της ιδιωτικής τους ζωής και δίκαιων δικαστικών διαδικασιών, στην επιστροφή όσων εξορίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων και των φοιτητών, στην αποστρατιωτικοποίηση των οδών και στον αφοπλισμό των παραστρατιωτικών ομάδων και στην θέσπιση ενός σαφούς οδικού χάρτη για ελεύθερες, δίκαιες και διαφανείς εκλογές, που θα πρέπει να διοργανωθούν στο εγγύς μέλλον, παρουσία διεθνών παρατηρητών·

8.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια σταδιακή διαδικασία στοχευμένων και μεμονωμένων κυρώσεων, χωρίς να βλάπτουν τον εγχώριο πληθυσμό, όπως η απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων και η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, κατά της κυβέρνησης της Νικαράγουας και εκείνων των ατόμων που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2019, έως ότου γίνουν πλήρως σεβαστά και αποκατασταθούν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες στη χώρα, όπως ζητήθηκε στο πλαίσιο του διαλόγου· ζητεί, συνεπώς, και υπό τις συνθήκες αυτές, την ενεργοποίηση της ρήτρας δημοκρατίας που προβλέπει η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Κεντρικής Αμερικής, στην οποία η Νικαράγουα είναι συμβαλλόμενο μέρος, με συνέπεια την αναστολή της συμφωνίας για τη Νικαράγουα·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής, στο Κεντροαμερικανικό Κοινοβούλιο, στην Ομάδα της Λίμα, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Νικαράγουας.

 

(1)

ΕΕ C 45E της 23.2.2010, σ. 89.

(2)

ΕΕ C 285E της 21.10.2010, σ. 74.

(3)

ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 189.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0238.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου