Postup : 2019/2615(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0165/2019

Predkladané texty :

RC-B8-0165/2019

Rozpravy :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0219

<Date>{12/03/2019}12.3.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B8‑0165/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8‑0166/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8‑0167/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8‑0168/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8‑0169/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8‑0170/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 158kWORD 48k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B8‑0165/2019 (PPE)

B8‑0166/2019 (S&D)

B8-0167/2019 (Verts/ALE)

B8‑0168/2019 (EFDD)

B8‑0169/2019 (ALDE)

B8‑0170/2019 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>o situácii v Nikarague</Titre>

<DocRef>(2019/2615(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Gabriel Mato</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Charles Tannock</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

<Depute>Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{ALDE}v mene skupiny ALDE</Commission>

<Depute>Molly Scott Cato</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano</Depute>

<Commission>{EFDD}v mene skupiny EFDD</Commission>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Nikarague

(2019/2615(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nikarague, najmä na uznesenie z 18. decembra 2008[1], z 26. novembra 2009[2], 16. februára 2017[3] a 31. mája 2018[4],

 so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou z roku 2012,

 so zreteľom na strategický dokument EÚ a viacročný orientačný program pre Nikaraguu na roky 2014 – 2020,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv z júna 2004,

 so zreteľom na ústavu Nikaraguy,

 so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o  Nikarague z 21. januára 2019,

 so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky v mene EÚ o situácii v Nikarague z 2. októbra 2018, 15. mája 2018, 22. apríla 2018 a 15. decembra 2018 a na vyhlásenie z 1. marca 2019 o obnovení národného dialógu,

 so zreteľom na závery Rady o prioritách EÚ na fórach OSN pre ľudské práva v roku 2019, ktoré boli prijaté 18. februára 2019,

 so zreteľom na správu, ktorú schválila Medziamerická komisia pre ľudské práva 21. júna 2018 s názvom Hrubé porušovanie ľudských práv v súvislosti so sociálnymi protestmi v Nikarague,

 so zreteľom na správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva o porušovaní a zneužívaní ľudských práv v súvislosti s protestmi v Nikarague, 18. apríla – 18. augusta 2018,

 so zreteľom na správu interdisciplinárnej skupiny nezávislých expertov (GEIE) z 20. decembra 2018 o násilných udalostiach, ktoré sa v Nikarague odohrávali od 18. apríla do 30. mája 2018,

 so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva z 22. februára 2019 o kriminalizácii disentu v Nikarague,

 so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európsky parlament prijal 31. mája 2018 uznesenie o kríze v Nikarague, v ktorom dôrazne odsúdil situáciu; keďže v nadväznosti na toto uznesenie delegácia 11 poslancov EP navštívila v dňoch 23. až 26. januára 2019 krajinu, aby posúdila situáciu na mieste;

B. keďže sa delegácia mohla venovať svojmu vlastnému programu a nikaragujská vláda poskytla prístup k všetkým zariadeniam, o ktoré poslanci EP požiadali, vrátane dvoch väzníc; keďže nikaragujská vláda poskytla záruky, že žiadne odvetné opatrenia sa neprijmú proti tým, ktorí kritizujú súčasnú situáciu; keďže delegácia bola svedkom obťažovania, očierňovania a zastrašovacej kampane, ktorá bola zameraná na obhajcov ľudských práv a organizácie občianskej spoločnosti, s ktorými uskutočnila výmenu názorov; keďže mnohé organizácie odmietli pozvania na stretnutie s delegáciou z dôvodu zastrašovania a hrozieb pod vedením vlády; keďže odvtedy, čo delegácia navštívila krajinu, došlo k zintenzívneniu represií;

C. keďže delegácia verejne odmietla oficiálne stanovisko nikaragujskej vlády, že sa stali obeťami  štátneho prevratu a dezinformačných kampaní vedených USA; keďže hlavnými príčinami demonštrácií sú hlboká demokratická, inštitucionálna a politická kríza, ktorá v poslednom desaťročí ovplyvňuje právny štát a obmedzuje základné slobody v krajine, ako sú sloboda združovania, sloboda demonštrácie a sloboda zhromažďovania;

D. keďže sloboda prejavu, zhromažďovania a demonštrácie vrátane používania národnej hymny je pre mnohých ľudí vážne obmedzená; keďže značný počet politických väzňov je väznených len za uplatňovanie svojich práv; keďže podľa niekoľkých znepokojujúcich správ sa situácia zadržiavaných osôb zhoršuje, a to vrátane nehumánneho zaobchádzania;

E. keďže súdne konania proti týmto zadržiavaným osobám sú v rozpore s medzinárodnými normami, najmä procesnými a trestnoprávnymi zárukami práva na spravodlivý proces; keďže ani podmienky vo väzniciach náležite nespĺňajú medzinárodné normy; keďže v Nikarague chýba jasné rozdelenie právomocí;

F. keďže právo na informácie je vážne ohrozené; keďže novinári sú zadržiavaní, nútení odchádzať do exilu a čelia vyhrážkam; keďže audiovizuálne médiá sú zatvárané alebo sa prehľadávajú bez predchádzajúceho súdneho povolenia; keďže vydávanie novín je ohrozené v dôsledku nedostatku papiera a tlačiarenskej farby, ktoré zhabala nikaragujská vláda;

G. keďže vláda Nikaraguy vyhostila z krajiny medzinárodné organizácie, ako sú GIEI a osobitný monitorovací mechanizmus pre Nikaraguu (MESENI), ktoré sa usilovali o mierové riešenie konfliktu a národné zmierenie; keďže represie voči organizáciám občianskej spoločnosti sa zintenzívnili, keď boli zbavené svojho právneho postavenia v krajine so zlým inštitucionálnym rámcom, čím došlo k dvojitému potrestaniu obetí represie;

H. keďže je ohrozená aj sloboda akademickej obce; keďže takmer 200 univerzitných študentov bolo vylúčených z univerzít za svoju účasť na demonštráciách v prospech demokracie a väčšej slobody a ľudských práv;

I. keďže neoddeliteľnou súčasťou vonkajších politík EÚ vrátane dohody o pridružení medzi Európskou úniou a krajinami Strednej Ameriky z roku 2012 musí byť rozvoj a upevňovanie demokracie, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd; keďže táto dohoda obsahuje doložku o demokracii, ktorá je podstatným prvkom dohody;

J. keďže národný dialóg medzi prezidentom Ortegom a nikaragujskou opozíciou a občianskymi skupinami, ktorý sa začal 16. mája 2018 a ktorý sprostredkovala katolícka cirkev, neviedol k nájdeniu riešenia krízy; keďže 27. februára 2019 boli na účely národného dialógu obnovené rozhovory o národnom dialógu medzi vládou Nikaraguy a združením Alianza Civica; keďže Alianza Civica stanovila tri hlavné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť počas rokovaní, a to: prepustenie politických väzňov a rešpektovanie osobných slobôd, potrebné volebné reformy, ktoré musia byť zavŕšené konaním volieb a spravodlivosťou; keďže nikaragujská vláda prepustila 100 politických väzňov a súhlasila s tým, aby sa ich tresty odňatia slobody zmiernili; keďže väčšina z nich je zastrašovaná a dochádza k zatýkaniu; keďže vysoký počet väzňov (viac ako 600) zostáva vo väzení; keďže vnútroštátny dialóg sa zastavil 10. marca 2019 po tom, čo Alianza Civica odstúpila od rokovaní;

1. zdôrazňuje, že v dôsledku udalostí, ku ktorým došlo v apríli a máji 2018, sa v Nikarague  závažne porušuje demokracia a ľudské práv a zásady právneho štátu; opätovne zdôrazňuje význam svojho uznesenia z 31. mája 2018;

2. odsudzuje všetky represívne opatrenia nikaragujskej vlády; konštatuje, že návšteva delegácie slúžila na vytvorenie skutočného obrazu súčasnej situácie; ďalej uvádza, že niet pochýb o tom, že v posledných mesiacoch, a najmä po návšteve, došlo k zvýšeniu represií voči opozícii a obmedzeniu základných slobôd; v tejto súvislosti odsudzuje zovšeobecnenú represiu a obmedzenie práva na prejav, zhromažďovanie a demonštráciu, zákaz mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti, vyhostenie medzinárodných organizácií z krajiny, zatvorenie médií a útoky na ne, obmedzenia práva na informácie, vyhostenie študentov z univerzít, a zhoršovanie situácie vo väzniciach a využívanie neľudského zaobchádzania;

3. domnieva sa, že takéto opatrenia vlády, jej inštitúcií a parapolitických organizácií zodpovedajú plánovanej stratégii zničiť politickú opozíciu, ktorá v minulom roku viedla k protestom; je presvedčený, že táto stratégia sa uplatňuje metodicky, systematicky a selektívne voči všetkým lídrom, MVO, médiám a sociálnym hnutiam, ktoré usilujú o vyjadrenie ich zákonných požiadaviek na slobodu a demokraciu;

4. vyjadruje znepokojenie nad tým, že ľudia a krajina sú vystavení obrovským demokratickým, politickým a hospodárskym rizikám, ktoré sa zvýšia, ak sa neprijmú naliehavé opatrenia, ktoré zohľadnia súčasné interné konfrontácie, sociálne nebezpečenstvo a hospodársky úpadok; naliehavo požaduje zmysluplný interný dialóg s cieľom dosiahnuť udržateľné a mierové riešenie, ktoré všetkým aktérom spoločnosti umožní získať priestor na konanie a slobodné vyjadrovanie a ktoré by obnovilo ich občianske práva, ako je právo na mierový protest; pripomína, že akékoľvek riešenie by malo vyvodiť zodpovednosť všetkých, ktorí sú zodpovední za tieto porušenia; žiada všetky politické strany, sociálne hnutia, lídrov, študentov a organizácie občianskej spoločnosti, aby zachovali a potvrdili ich vytrvalý záväzok vyriešiť krízu mierovými prostriedkami; pripomína svoju plnú podporu reforme súdneho systému a volebného zákona a žiada, aby podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (VP/PK) konala zodpovedajúcim spôsobom; žiada VP/PK a delegáciu EÚ, aby pozorne sledovali rokovania, ktoré prebiehajú v krajine medzi vládou a združením Alianza Civica, a aby naďalej riešili ľudské problémy vyplývajúce zo situácie v krajine, pokiaľ ide o väzňov, študentov, demonštrantov, novinárov atď.;

5. vyjadruje poľutovanie nad pozastavením mandátu MESENI a ukončením mandátu Medziamerickej komisie pre ľudské práva; dôrazne odsudzuje prenasledovanie, zatýkanie a zastrašovanie osôb spolupracujúcich s OSN a inými medzinárodnými orgánmi;

6. vyzýva nikaragujskú vládu, aby vykonala tri naliehavé opatrenia ako prejav vôle v prebiehajúcom dialógu: okamžité a bezpodmienečné prepustenie politických väzňov, okamžité zastavenie všetkých foriem represie voči nikaragujským občanom vrátane obťažovania, zastrašovania, špionáže a prenasledovania lídrov opozície, a následné zrušenie všetkých obmedzení uvedených práv, a obnovu právnej subjektivity a tovaru organizácií na ochranu ľudských práv a návrat medzinárodných organizácií do krajiny;

7. poukazuje na to, že za týchto podmienok musí viesť proces k zrušeniu súdnych konaní proti politickým väzňom a k zaručeniu ich fyzickej a morálnej integrity, ako aj k riadnemu procesu a zaručeniu ich súkromia, k návratu osôb z exilu vrátane novinárov a študentov, demilitarizácii ulíc a odzbrojeniu polovojenských skupín a tiež k vytvoreniu jasného plánu slobodných, spravodlivých a transparentných volieb, ktoré sa v blízkej budúcnosti zorganizujú za účasti medzinárodných pozorovateľov;

8. žiada, aby Európska služba pre vonkajšiu činnosť a členské štáty v súlade so závermi Rady z 21. januára 2019 zaviedli voči vláde Nikaraguy a osobám zodpovedným za porušovanie ľudských práv, bez toho, aby to poškodilo domáce obyvateľstvo, postupný proces cielených a individuálnych sankcií, ako sú zákaz udeľovania víz a zmrazenie aktív, až do úplného dodržiavania a obnovy ľudských práv a základných slobôd v krajine, ako sa požaduje v dialógu; preto a za týchto okolností naliehavo vyzýva, aby sa spustila doložka o demokracii, ktorá je súčasťou dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou, ktorú podpísala aj Nikaragua, a aby bola Nikaragua vylúčená z tejto dohody;

9. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, Stredoamerickému parlamentu, skupine Lima, ako aj vláde a parlamentu Nikaragujskej republiky.

 

[1] Ú. v. EÚ C 45E, 23.2.2010, s. 89.

[2] Ú. v. EÚ C 285E, 21.10.2010, s. 74.

[3] Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2017, s. 189.

[4] Prijaté texty, P8_TA(2018)0238.

Posledná úprava: 13. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia