Procedure : 2019/2614(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0171/2019

Indgivne tekster :

RC-B8-0171/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/03/2019 - 11.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0211

<Date>{12/03/2019}12.3.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B8‑0171/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8‑0172/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8‑0173/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8‑0174/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 131kWORD 53k

<TitreType>FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4</TitreRecueil>


<Replacing>til erstatning af følgende beslutningsforslag:</Replacing>

<TablingGroups>B8‑0171/2019 (PPE, ECR)

B8‑0172/2019 (S&D)

B8‑0173/2019 (ALDE)

B8‑0174/2019 (Verts/ALE)</TablingGroups>


<Titre>om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

<Depute>Pervenche Berès, Mercedes Bresso</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

<Depute>Kay Swinburne</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

<Depute>Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld, Jean Arthuis</Depute>

<Commission>{ALDE}for ALDE-Gruppen</Commission>

<Depute>Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender

(2019/2614(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

 der henviser til artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

 der henviser til Kommissionens strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene 2016-2019,

 der henviser til Rådets henstilling af 11. februar 2019 om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks (ECB's) direktion,

 der henviser til artikel 283, stk. 2, andet afsnit, i TEUF, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet,

 der henviser til protokol nr. 4 om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 11.2,

 der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0144/2019),

 der henviser til, at tilsynsrådet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed den 19. februar 2019 udvalgte José Manuel Campa til formand for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF[1],

 der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0146/2019),

 der henviser til Kommissionens forslag af 30. januar 2019 om at udnævne Sebastiano Laviola til nyt medlem af Den Fælles Afviklingsinstans,

 der henviser til artikel 56, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010[2],

 der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0148/2019),

 der henviser til skrivelse af 5. marts 2019 fra Europa-Parlamentets formand til Kommissionens formand og til formanden for Rådet for Den Europæiske Union,

 der henviser til skrivelse af 5. marts 2019 fra Europa-Parlamentets formand til Kommissionens formand og svaret af 11. marts 2019 fra Kommissionens formand,

 der henviser til skrivelse af 23. marts 2018 fra Europa-Parlamentets formand til Rådets formand,

 der henviser til skrivelse af 8. marts 2018 fra formanden for Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg til formanden for Eurogruppen,

 der henviser til ligestillingsindekset for 2017 fra Det Europæiske Ligestillingsinstitut (EIGE),

 der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at artikel 8 i TEUF fastsætter, at integrering af kønsaspektet er et horisontalt princip, og at artikel 2 i TEU fastsætter, at princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder er en af Unionens værdier;

B. der henviser til, at lige adgang til muligheder og ikke-forskelsbehandling er en integreret del af Den Europæiske Unions værdier;

C. der henviser til, at Rådet den 7. marts 2011 vedtog den europæiske ligestillingspagt for perioden 2011-2020;

D. der henviser til, at Parlamentet beklager, at kvinder fortsat er underrepræsenterede i ledende stillinger inden for bankvirksomhed og finansielle tjenesteydelser; der henviser til, at alle EU-institutioner og -organer samt nationale institutioner og organer bør gennemføre konkrete foranstaltninger for at sikre en ligelig kønsfordeling;

E. der henviser til, at formændene for Økonomi- og Valutaudvalget på de politiske gruppers vegne i årenes løb flere gange har underrettet formændene for Rådet, Eurogruppen og Kommissionen og formændene for Rådet for Den Europæiske Union om manglen på kønsdiversitet i Den Europæiske Centralbank (ECB), men også i EU's andre økonomiske, finansielle og monetære institutioner;

F. der henviser til, at ligestillingsindekset for 2017, som er udarbejdet af EIGE, viste, at den økonomiske beslutningstagning fortsat er det område, hvor EU scorer lavest med hensyn til ligestilling mellem kønnene og repræsentation af kvinder;

G. der henviser til, at kun ét ud af seks medlemmer af ECB's styrelsesråd er en kvinde; der henviser til, at kun to af de 25 medlemmer af ECB's styrelsesråd er kvinder;

H. der henviser til, at formændene for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) er mænd;

I. der henviser til, at formanden for den fælles tilsynsmekanisme netop er blevet erstattet af en mand, hvilket gør Den Fælles Afviklingsinstans til det eneste EU-organ inden for EU's finansielle og økonomiske institutioner med en kvindelig formand;

J. der henviser til, at Rådet – uagtet adskillige anmodninger fra Europa-Parlamentet til Rådet om at afhjælpe den manglende balance mellem kønnene i ECB's direktion – ikke har taget denne anmodning alvorligt;

K. der henviser til, at alle kandidater til posten som formand for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) var mænd, uagtet Parlamentets talrige opfordringer i forbindelse med tidligere udnævnelser om at overholde en ligelig kønsfordeling ved forelæggelsen af kandidatlister;

L. der henviser til, at selv om udvælgelsesprocedurerne for formanden, næstformanden og medlemmerne af Den Fælles Afviklingsinstans hidtil har taget hensyn til princippet om ligelig kønsfordeling, bestod den endelige liste over egnede ansøgere, der blev forelagt for Parlamentet, i dette tilfælde kun af mænd på trods af de forpligtelser, der er fastsat i artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014;

M. der henviser til, at selv om det ikke kan udelukkes, at der i forbindelse med en bestemt udvælgelsesprocedure baseret på de individuelle ansøgninger ikke er kvalificerede kandidater af begge køn, skal det generelle princip om kønsbalance overholdes i forbindelse med sammensætningen af ECB's og tilsynsmyndighedernes bestyrelser;

N. der henviser til, at Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg anser alle de nuværende kandidater til posterne som cheføkonom i ECB, formand for EBA og medlem af SRB for at være erfarne og kvalificerede, og at de pågældende kandidater er blevet godkendt af betydelige flertal ved hemmelige afstemninger;

O. henviser til, at ligestilling ikke blot er et kvindepolitisk spørgsmål, men et spørgsmål, der bør vedrøre samfundet som helhed;

1. understreger, at kønsbalance i bestyrelser og regeringer sikrer bredere kompetence og videre perspektiver, og at manglende kønsbalance betyder, at de pågældende institutioner risikerer at gå glip af potentielt fremragende kandidater;

2. beklager, at Kommissionen og størstedelen af EU's regeringer indtil videre ikke har fremmet en bedre kønsbalance i EU's institutioner og organer, navnlig med hensyn til udnævnelser på højt niveau i økonomiske, finansielle og monetære anliggender; forventer, at medlemsstaterne og EU-institutionerne hurtigt forbedrer kønsbalancen i topstillinger;

3. opfordrer regeringerne i medlemsstaterne, Det Europæiske Råd, Rådet, Eurogruppen og Kommissionen til aktivt at arbejde hen imod en ligelig kønsfordeling i deres kommende forslag om endelige lister og udnævnelser, idet der tilstræbes deltagelse af mindst én kvindelig og en mandlig kandidat i hver udnævnelsesprocedure;

4. understreger, at Parlamentet i fremtiden vil forpligte sig til ikke at tage hensyn til lister over kandidater, hvor princippet om kønsbalance ikke er blevet overholdt sammen med kravene vedrørende kvalifikationer og erfaring i udvælgelsesprocessen;

5. erkender, at Parlamentet ikke selv har levet op til disse standarder, og forpligter sig til at forbedre sin egen indsats for at fremme kønsbalance på området for økonomiske og monetære anliggender;

6. erkender, at kønsbalance på ledelsesniveau i Unionens institutioner og organer kræver kvalificerede kandidater fra medlemsstaterne; opfordrer derfor medlemsstaterne til at tage konkrete skridt for at forbedre kønsbalancen i nationale institutioner og dermed bane vej for både mandlige og kvindelige højt kvalificerede kandidater til EU-lederstillinger inden for bankvirksomhed og finansielle tjenesteydelser;

7. opfordrer til et tættere samarbejde mellem EU-institutionerne for at sikre, at disse foranstaltninger er effektive;

8. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Den Europæiske Centralbank, Den Fælles Tilsynsmekanisme, Den Fælles Afviklingsinstans, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed og medlemsstaternes kompetente nationale myndigheder.

 

[1] EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.

[2] EUT L 225 af 30.7.2014, s 1.

Seneste opdatering: 13. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik